Prorocký sen a biblický náhled na koronavirovou pandemii (Mark Hemans)

Pastor Mark Hemans sdílí nedávný sen, jasně vnímal, že sen byl od Boha k současné pandemii. Vidíme, že národy světa se dostaly do stavu „uzamčení“ – mnozí lidé nemohou pracovat, podniky i sbory se zavřely, vstoupili jsme do určitého typu „spánku“. V Bibli Bůh používá spánek také proto, aby provedl operaci a vytvořil něco nového, přinesl zjevení sebe sama a ukázal i lidskou pošetilost a hloupost svých nepřátel. Pro věřící je zásadní zůstat v důvěře v Pána Ježíše a v Boží slovo. Když přebýváme v Bohu, On mocně jedná v nás. Ke konci videa je velmi mocná modlitba za posluchače.

Přepis videa do textu:

Prorocký sen Marka Hemanse o současné pandemii

“Rád bych s vámi sdílel sen o koronavirové pandemii. Pár dní před Velikonocemi jsem měl sen. A v tom snu na mě přišla Boží moc. Přišla na mě moc Ducha svatého. Pak jsem se, stále ve snu, probudil. Ve skutečnosti neuběhl žádný čas (stále jsem byl ve snu). Když jsem se, stále spící, „probudil“, byl říjen 2020. Tedy 6 měsíců uběhlo v rámci toho snu. Věděl jsem, že jsem celou tu dobu spal a spočíval pod Duchem Božím. Když jsem se ve snu „probudil“, stále jsem snil. Vědel jsem, že jde o pandemii, kterou nyní svět zakouší. Z toho snu plynuly dvě důležité věci. První věcí bylo, že tento problém není otázkou týdne nebo dvou. Tento problém bude ovlivňovat celý svět po delší čas.

Za druhé, pro nás věřící v Krista, jde o příležitost spočívat v Bohu – a poslouchejte – Bůh činí velké věci, když Jeho lidé spočívají v Něm. Tohle je čas, kdy máme spočinout ve víře v Boží slovo a v Ježíši Kristu. Když jsem v tom snu spal, měl jsem absolutní pokoj. Nic se nemohlo pokazit. Tohle je čas, kdy Bůh bude činit velké věci na účet těch, kteří v Něm dokáží spočívat. Bůh bude jednat u těch, kteří vloží svou víru plně do Něj. Tohle je období pandemie a můžeš vidět, že jde o čas, který k spočinutí směřuje.

Mnozí lidé nemohou pracovat. V Genesis 2:21 můžeme vidět, že Bůh použil spánek, je to hned na začátku Bible, aby vykonal božskou operaci. Právě nyní Bůh provádí operaci církve, ale i celé společnosti a dělá to skrze zastavení aktivity.

V Genesis 2:21 čteme:
„I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.“ V dalším verši čteme, že jedním z důvodů tohoto spánku bylo vytvoření něčeho nového. „A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.“ Věřím, že během této pandemie, uvidíte nové věci, které se budou dít. A to ne pouze ve společnosti, tak jak lidé budou dělat věci novým způsobem, ale i v církvi uvidíme Boha vytvářet nové věci. Když Bůh přivedl spánek, v Bibli čteme, že jde o čas Božího navštívení a zjevení. V Genesis 28:10 čteme: „Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. A měl sen: Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé. Bůh uvedl Jákoba do hlubokého spánku a v tomto spánku měl Boží navštívení, kdy andělé vystupovali a sestupovali po tomto žebříku do nebe.

V Danieli 10:9 čteme – Daniel zde říká: „Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena; nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov (mluví o andělu), a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem.“

Takže v tento čas, kde mnoho lidí bylo nuceno omezit svoje aktivity, nemohou pracovat… Je také časem Božího navštívení a zjevení. V Žalmu 4:8 čteme, že spánek je znamením bezpečí. „Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.“ Když důvěřujeme Pánu a spočíváme svou vírou v Něm, jsme chráněni. Jde o čas bezpečí. Jsme chráněni od tohoto viru. V 1 Samuelově 26:12 čteme, že Bůh uvedl na jeho nepřátele spánek, aby zjevil jejich hřích a jejich pošetilost. Saul pronásledoval Davida, chtěl ho zabít a Bůh uvrhl na Saula a jeho armádu spánek. V 1.Samuelově 26:12 čteme: „David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina.“ A tohle je poslední věc, kterou chci říci.

Díky této pandemii člověk může vidět svou vlastní křehkost, svou vlastní pošetilost, slabost, protože není schopen se s tímto virem vypořádat. Lidstvo má vědu, medicínu a tak podobně, ale přesto je člověk tak slabý. Takže tahle situace ukazuje na naši pošetilost a já věřím, že mnozí lidé se v tomto těžkém období obrátí ke Kristu a naleznou Ho. Takže, abych shrnul tento prorocký sen. Věřím, že mluvil k nám (k Božímu lidu) s tím, že máme spočívat v Pánu. „Pán je můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Dává mi odpočinout na travnatých nivách, občerstvuje mou duši…“

Je čas spočinutí v Něm.

Spočinout v Něm znamená vkládat naši víru do Něj, nedělat si starosti, ale plně Mu důvěřovat. Velké věci vyjdou z tohoto postoje – pokud vložíme naši důvěru a víru do Ježíše Krista. V tento čas vlož svou víru do Ježíše, spočiň v Něm, neboj se, nestrachuj se. Obrať své oči k Němu a nech Ho v tobě pracovat. Pojďme se modlit.

„Otče, modlím se za všechny, kteří se teď dívají. Také za všechny, kteří jsou nějak dotčeni touto pandemií. Ti, kteří ztratili svou práci, ti kteří jsou nemocní, ti, kteří ztratili někoho blízkého. Modlíme se, Bože Otče, abys je obejmul Svou láskou tak jak oni přicházejí k Tobě, obklop je Tvým pokojem. Já se modlím, Otče, za krev Pána Ježíše Krista na každého, kdo se dívá. Modlím se, Pane, aby vložili svou víru do Tebe, abys mocně jednal v nich a pro ně. Pane, abys jim zjevil Tvou slávu a moc. Aby oni měli božská navštívení a mohli vidět Tebe, Pane. Abys je navštívil, aby měli zjevení Krista a Jeho slávy. Pane, ať je to pro ně čas, kdy Ty sám děláš nové věci v jejich životech. To je má modlitba víry. A to je to, čemu věřím. V Ježíšově jménu. Amen.