Výuka / On-line studovna / Modlitba a Bible

Blíže Bohu: modlitba, jak číst a rozumět Bibli

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Zde se dozvíš o základních nástrojích pro svůj vztah s Bohem: 

 1. proč a jak se modlit k Bohu
 2. proč a jak číst a rozumět Bibli (Božímu slovu).

Co je modlitba a proč se modlit?

Modlitba je rozhovor s Bohem / Pánem Ježíšem. Tak jak mluvíš s každou jinou osobou, třeba s dobrým přítelem, stejně tak můžeš mluvit s Ježíšem. On tě slyší, On ví na co myslíš, zná nejtajnější touhy tvého srdce. Modlitba je jedna z nejdůležitějších a nejpřirozenějších činností vyplývají z tvého vztahu s Ježíšem. Modlitba váš vztah také zásadně buduje. Už i proto si zkus v každém dni najít několik minut na modlitbu.

Modlitba může mít charakter rozhovoru, prosby, díkuvzdání, či chvály.

I když může cokoli, Bůh si zvolil, že na svém díle bude spolupracovat s lidmi (s těmi, kteří věří v Pána Ježíše). I z toho důvodu je důležité, aby ses modlil/a k Bohu. Pokud je modlitba pronesena ve víře a podle Boží vůle, Bůh bude v pravý čas na základě tvé modlitby konat Poznámka: Boží vůli nejsnáze zjistíš z jeho Slova, z Bible.

Modlitba je naprosto základní "nástroj" ve tvém vztahu s Bohem.

Jak se máš modlit?

Mluv s Bohem co nejčastěji. Nemysli si, že Bůh má se světem mnoho práce a nemá na tebe čas. Tak to není. Bůh touží po intimním společenství s tebou, a takové se nejčastěji tvoří právě v modlitbě. Svěř Bohu co tě trápí, z čeho máš radost, co si přeješ. Řekni Mu co chceš, čemu nerozumíš, co bys na sobě chtěl/a změnit.

Zapomeň na naučené modlitby, modli se svými slovy a hlavně v srdci upřímně s vírou, že tě Bůh slyší. Říkej Bohu o svých problémech a nech Ho nést tíhu tvých starostí. Bible nám říká, že máš „uvrhnout všechny své starosti na něj, protože mu na tobě záleží“ (1. Petrův 5:7).

Chval a děkuj Bohu za to, kým On je a za to co pro Tebe udělal, dělá a ještě udělá. Uznej své slabiny a vyznávej mu své hříchy a vše co se ti nepovedlo. Modli se i za druhé lidi a jejich potřeby, ale především za to, aby přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele a začali tak svůj osobní vztah s Bohem.

Nezapomeň také, že každý rozhovor by měl být o oboustranné komunikaci, v modlitbě tomu není jinak. Bůh je živý a pokud si uvědomíš, že to byl On kdo stvořil řeč a vztahy, tak by bylo naivní si myslet, že Bůh ke svým dětem nemluví. Mluví a to mnoha způsoby. Když se na modlitbě naučíš ztišovat ve snaze vnímat Ježíšův hlas, časem jistě poznáš, že je to pravda.

Poznámka: Tím, jak porosteš v Kristu, budeš víc a víc citlivý/á na Boží hlas a Boží vedení. Toto je jedna z věcí, kterou nelze zcela jasně popsat, protože Bůh s každým jedná malinko jinak a ke každému může Bůh mluvit trochu jiným způsobem (často Bůh mluví skrze svědomí, druhé lidi, okolnosti, sny, vnitřní vedení…), ale Bůh nikdy nepůjde (nebude mluvit) proti Slovu, které nechal zapsat do Bible.

Zde je pár doporučení k modlitbám:

 • Naplánuj si čas k modlitbě. Ráno je dobrý čas, protože jsi pravděpodobně odpočatý (odpočatá). Učiň z toho svůj návyk.
 • Zvol si tiché místo, kde se budeš moci modlit a kde tě nikdo nebude rušit.
 • Udělej si modlitební seznam – lidi, za které se chceš modlit, potřeby, za které se chceš modlit.
 • Poté, co si přečteš určitou část Bible, modli se za pomoc, abys aplikoval/a dané Boží slovo do svého života.
 • Když skončíš s modlitbou, svěř svůj den a sebe Bohu.

Bible jako naprostý základ křesťana

Už to samo o sobě odpovídá na otázku, proč bychom měli Bibli nejen číst, ale především se i řídit tím, co je v ní napsáno 😊.

Poznámka: Bible sestává ze Starého a Nového zákona, existuje ve více překladech. Pro první čtení doporučujeme ekumenický překlad nebo překlad 21.století, pro studijní a hloubkové studium doporučujeme Studijní překlad (KMS) nebo Pavlíkův studijní překlad. Překlad „Slovo na cestu“ se čte velmi dobře, ale pro jeho volnost jej doporučujeme kombinovat s dalšími překlady.

Doporučujeme začít číst Nový zákon a až poté přejít k četbě Starého (případně to můžeš kombinovat). Je dobré mít „svou“ Bibli, kde si budeš podtrhávat verše, které ti Duch svatý ukáže 😊.

Zde nalezneš odkazy ke stáhnutí Bible do počítače, k poslechu jako audio, nebo jako aplikaci do mobilního telefonu / tabletu.

Jak číst Bibli?

Bible je živým Božím slovem, které má moc tě proměnit k obrazu Božího syna Ježíše. Je to Boží zpráva o lásce a odpuštění a ukazuje nám jak můžeme získat věčný život. Rovněž ti může odpovědět na otázku jak žít život, který Boha těší. V neposlední řadě díky Bibli můžeš poznat, jaký je opravdu Bůh. I to je důvodem, proč by křesťané měli číst Bibli denně (nebo ji třeba poslouchat jako audio).

Zde nabízíme pár návrhů a doporučení:

 • Zaprvé, začni číst jednu kapitolu z Janova evangelia každý den. Janovo evangelium je čtvrtou knihou Nového zákona. Pomůže ti pochopit základy toho, co Pán Ježíš pro nás udělal a proč bychom v Něj měli věřit.
 • Zadruhé, přečti Skutky apoštolů, úžasný příběh o tom, jak první učedníci Ježíše Krista žili ve víře, žili s Bohem a sdíleli s ostatními lidmi dobrou zprávu o Ježíšově smrti a vzkříšení.
 • Zatřetí, přečti si dopisy, které psali apoštolové prvním učedníkům Pána Ježíše – všem, kteří byli noví ve víře. Tyto dopisy obsahují všechny knihy od Římanům po 3. list Janův.
 • Začtvrté, přečti si jedno ze zbývajících třech evangelií: Matouše, Marka nebo Lukáše.

​„Abychom se ze Slova těšili, měli bychom ho číst a způsob, jak získat ducha modlitby, je pokračovat v modlitbě; čím méně čteme Boží Slovo, tím méně jej toužíme číst, čím méně se modlíme, tím méně se toužíme modlit.“ (George Müller, anglický evangelista a zakladatel sirotčinců).

Jak rozumět Bibli?

Bible nám říká jaký je Bůh a nabízí nám moudrost. Jak ji budeš číst, zkus se vždy zeptat:

 • Co tato pasáž znamená?
 • Co mi Bůh v této pasáži Bible říká?
 • Jak to mohu aplikovat do svého života?

Netrap se tím, pokud pro tebe bude z počátku obtížné Bibli rozumět. Chytej se toho, co k tobě bude promlouvat. Před tím než budeš Boží slovo číst, popros Boha, aby ti dal porozumět jeho slovu. Pisatel Žalmu 119:18 se modlil: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.“

Zde jsou čtyři doporučení, které ti pomohou s porozuměním Bible:

 • Čti Žalmy, starozákonní knihu chval a uctívání, aby sis rozšířil/a svou oddanost k Bohu.
 • Čti Přísloví, abys získal/a moudrost a zesílil svůj vztah s druhými.
 • Modli se k Bohu za porozumění.
 • Mluv s druhými o tom, co čteš a co tě zajímá.
Bible, kniha života, je živým Božím slovem. Z ní poznáš jaký je Bůh, i to jaký život můžeš s Ježíšem žít.

Bible - kniha, která obsahuje slova života

Bible má více rovin, někdo ji čte jako historický dokument a záznam dějin (kterým také je), druhý v ní hledá návod na zbožný život, další v ní nachází informace o Bohu o Jeho záměrech a charakteru a také o sobě. Úžasných a důležitých informací je Bible plná. Avšak nejdůležitější rovina Božího slova je, že jde o slovo živé a stále pracující. Všechna slova a věty z Bible jsou potravou pro lidského ducha, nejvnitřnější část tebe, kterou Bůh stvořil pro kontakt se Sebou samým. Božím slovem se tak můžeš sytit, „přežvykovat jej“, jíst jej, pít jej (což se děje, pokud nad daným veršem z Bible rozjímáš, hluboce přemýšlíš, učíš se jej zpaměti, apod.) – a ono bude v tobě růst a sílit, aby vykonalo to, co Bůh vykonat chce. Dokonce, mnohým pasážím nemusíš ani rozumět, ale když určité biblické verše opakovaně (a nejlépe nahlas) čteš a vírou je přijímáš, začnou tě ty slova proměňovat a budovat.

I z tohoto důvodu je Bible jako živé Boží slovo, vdechnuté Duchem Božím, pro křesťana něčím nenahraditelným. Bible tak není pouze studnicí úžasného poznání, ale obsahuje slova života.

Věříme, že ti tyto informace, doporučení a rady pomohou prohloubit tvůj vztah s živým Bohem. Stejně jako první lekce naší on-line studovny, která se zabývá jistotou ve vztahu s Pánem Ježíšem.

Doporučená videa k tématu:

Přehrát video

Jak se modlit k Bohu (nejen) o pomoc.

Přehrát video

Jak číst a rozumět Bibli?