Kdo jsi? / Teenager / Jen si tak proplouvám životem

Jen si tak proplouvám životem

Možná se ti zdá, že jen tak proplouváš životem. Víceméně dobře, docela slušně, žádný extra problém či průšvih (nebo ne moc), ve škole či doma to taky „ujde“… Někdo je prostě třídní bavič, jiný „vládce smečky“, největší „bedna“ s IQ přes 150, jiný(á) baví po víkendu ostatní tím, kolik toho vypil(a) a kolik jich měl(a) … a ty ne. Možná jsi pár divočejších věcí zkusil(a), ale víš, že to nejsi „ty“, to tvé pravé já se v tom necítí (pro angličtináře dodejme – you know it is not your cup of tea).

Občas tě někdo pochválí, ale spíš za to, že jsi hodný(á), slušný(á), že s tebou nejsou problémy. Ale občas tě to vevnitř trochu žere, že vlastně v ničem úplně nevynikáš. Podobně rozmrzelý člověk volal k Bohu: „Panovníku, kvůli tomuhle se žije?“ (Izajáš 38:16). Ty bys asi spíš řekl/a: „Tohle je všechno?“ „To není nic víc?“ Nebo jen ty extrémy, které mi nejsou vlastní a stejně mi v nich není dobře?

Pokud tě to vystihuje, chci tě povzbudit. (A ještě předtím – možná tě doma moc nechválí, ale co by za to mnozí rodiče dali, kdyby měli doma „slušné“ děti bez megaprůšvihů. Pro miliony rodičů by to byl „úžas“, splněný sen. Pokud se ti daří takto žít, můžeš na sebe být hrdý/hrdá, vůbec to není málo!) Je úžasné, že to můžeš řešit, změnit teď, dnes, v mladém věku. Ten výše zmiňovaný „rozmrzelý člověk“, co volal k Bohu, (mimochodem, byl to jeden izraelský král 😊 v dobách, kdy sláva jejich království už zdaleka nebyla největší) – tak volal až na smrtelné posteli, kdy život už prožil a bylo jasné, že zemře. Volal k Bohu, ten ho uzdravil a přidal mu ještě dvacet let života, v nichž bylo jak bohatství, tak obnova a prožívání mnoha věcí v jeho životě i království až do té míry, že se tím mohl až nemoudře chlubit. Co kdyby podobně volal k Všemohoucímu Bohu ve svých 18 letech? Myslíš, že by Bůh nechal jeho život – život krále, který by měl být takovou „výkladní skříní nebe“ –  fádní? Vsaď boty, že ne!

Podobně posunutá logika je u jednoho z nejznámějších textů Starého zákona „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku.“ (Žalm 23:1) Kde zní velmi často? Jako tklivá píseň na pohřbech (viz Svěrákův film Kolja)! Ano, i tam má své místo, protože Hospodin (Bůh) se o ty, kdo v něj věří, opravdu stará, ale to je vyznání pořád ještě dost mladého muže plného života, který se raduje ze svého Boha, který ho zná, jeho péči prožívá teď a tady, po celý svůj život až do té chvíle, kdy to vyznává, a důvěřuje Bohu, že taková bude i celá jeho budoucnost! To nebyla žádná tklivá píseň, ale radostné vyznání z plnosti prožitků, které ho plní nadšením i důvěrou do budoucnost, že to tak bude stále dál! Hospodin je – on opravdu je, to není možná, snad, kdesi daleko, kdo ví, jedna paní povídala či na jednom webu psali 😊 … On opravdu je. On je můj – nejen pro jiné, cizí, babičky v kostele či „misionáře mezi divochy“ nebo kultury, které ve víře vyrůstají po staletí – On je tady i pro mě, On je můj a já jsem jeho, já jsem ho přijal/a nebo chci přijmout do svého života, aby ho měnil, aby pomáhal i mě, já chci, aby i můj život byl „Boží“! 😊

„Nebudu mít nedostatku.“ Myslíš, že to znamená peníze? Jen peníze? (I to by bylo „dost dobrý“!) Ale co třeba nedostatku přátel? Nebudu mít nedostatku dobrých zážitků? Nedostatku lásky? Nedostatku moudrosti, rady shůry či intuice pro zásadní rozhodnutí v životě, abych vybral(a) dobrou vysokou, práci, partnerku/partnera…? Nemusím být extrémista, a přesto o mém životě může platit, že nebudu mít nedostatku vzrušení, pozornosti, uznání a vnitřní spokojenosti, kterou mi nikdo nevezme, protože bude moje, reálná, opravdová… Protože ji budeš zakoušet tak často, že budeš moci říkat – i ještě v mládí, i ve středních věku, i v důchodu: „Fakt to stojí za to, Bože, díky, že můj život naplňuješ, že to bylo a je opravdu dobrý. „Klobouk dolů“, ty jsi v té Bibli měl pravdu, já s tebou neměl nedostatku – ani těch zážitků, ani té spokojenosti, ani lásky (a třeba ani těch peněz 😊) – prostě DÍKY!“

Myslíš, že Bůh může tvůj život takto naplnit?

Nějaká soška či filozofie těžko, ale Bůh, živý Bůh, stvořitel nebe i země – On snadno. Spíš záleží na to, jestli budeš chtít – jestli chceš – ty. Jestli ty ho pozveš do svého života, jestli ty ho o to budeš žádat, aby žil s tebou a ty s ním (i když si teď možná ani moc neumíš představit, jak to vypadá) – a třeba mu taky čas od času za to hezké, co ti do života pošle poděkuješ. Můžeš se naučit jeho inspiraci a dary přijímat, i když třeba ještě vůbec netušíš, jak na to. (Ale pamatuješ – kdysi dávno jsi taky neuměl/a jediné slovíčko z angličtiny a dneska už to je dávno úplně jinak. I žít v Boží lásce se můžeme naučit.) Dovol ještě pár dalších zaslíbení, veršů z Bible jako důkaz jeho pozvání k mnohem plnějšímu životu:

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo (tj. hezčí věci/zážitky, než si teď dovedeš představit), připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 Korintským 2:9)
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Efezským 2:10) tj. Bůh má pro celý tvůj život, pro každý tvůj den, již připravený dobrý plán (partnera, práci, i ty zážitky), které můžeš spolu s ním dělat, prožívat.
Ježíš Kristus říká: „Já jsem dobrý pastýř. Já jsem přišel, aby měli (moji učedníci) život a měli ho v hojnosti.“ (Jan 10:10-11)
„Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16:11)

Pokud ti chybí ty „vrcholy radosti“ a „neskonalé blaho“, je to mimo jiné i proto, že ti v životě zatím chybí živý Bůh, nebo možná jen schopnost ho vnímat, vidět a to jeho blaho a radost prožívat. Proto Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby tuto naší neschopnost svou dobrovolnou smrtí na kříži odstranil, odpustil nám, co jsme pokazili, a uschopnil nás poznávat a opravdově zakoušet jeho samotného. Ježíš svým učedníkům říká: „Kdo vidí mě, vidí Otce.“ Ježíšův život je zhmotněním Boží dobroty, kterou projevoval lidem na každém místě, kam přišel – jak uvidíš na každé stránce evangelií v Bibli. A dělá to dodnes s každým, kdo ho o to žádá a učí se s ním v plnosti žít. Ježíš totiž nezůstal v hrobu, ale Bůh Ho vzkřísil z mrtvých! Pokud tedy chceš, aby Boží dobrota byla i na každé stránce tvého životního příběhu (nebo aby tam byla ještě mnohem více a intenzivněji než doposud), pozvi ho do svého života, ať začne měnit to dobré, slušné a „ujde to“ na výborné, s naplněným srdcem, bez nedostatku – třeba těmito slovy:

„Pane Bože, takhle jsem tě neznal(a) a nevěděl(a), že je možné s tebou takto žít. Nechci promarnit svůj život a nakonec litovat, že toho dobrého bylo málo. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, přijď! ​Vydávám ti teď svůj život a prosím tě, naplň ho, změň ho, aby nebyl fádní, jen „docela dobrý“, ale aby byl „Boží“ – plný tebe, krásy a tvojí hojnosti. Odstraň, prosím, každou překážku, která mi v tom brání, odpusť každý můj hřích, vládni v mém životě svojí dobrotou a nauč mě žít s tebou v té hojnosti, kterou jsi slíbil lidem přinést. A posílej mi do života inspiraci a lidi, kteří mi pomohou tě víc poznávat a prožívat to, co nabízíš – radost, blaho a tvůj dobrý, smysluplný plán pro lidský život. Děkuji ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozval/a tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

A mimochodem – ten Žalm 23 napsal člověk, který byl nejmladším synem ve velké rodině, často opomíjeným, zdánlivě nedůležitým. Ale vzal Boha vážně, naučil se s ním žít i tam, kdo o něj jeho nejbližší moc nestáli. A Bůh jeho život tak požehnal, že z něho vyrostl druhý král Izraele – král David, otec krále Šalamouna, nejmoudřejšího člověka své doby. A dnes je jeho životní příběh úžasným čtením jak v Bibli, tak i dobrých učebnicích dějepisu. A něco podobného se může stát i tobě…
P.S. Pokud máš Instagram, doporučujeme ti sledovat tuhle slečnu 😊.