Kdo jsi? / Dospělá žena / Všechno špatně

Všechno špatně, mám těžkosti a nic se mi nedaří

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Život za moc nestál, nebo teď nestojí (vím, říká se to jinak…). Někdy za to ani moc nemůžeš – rozbitá rodina, samé hádky, pití, pak táta nikde, jen různí strejdové, a ne zrovna příkladní, tak radši zmizet na intr nebo s partou. Jenže když mladé slečny nemají lásku a potvrzení své hodnoty od svého otce, často ji začnou hledat jinde, jinak, moc brzy – a kluci toho rádi využívají. Ze slibů jen zklamání a nejdříve výčitky, pak už jen chvilkové povyražení, zlomenost a pití, které otupí rány, možná drogy, které alespoň občas na chvíli povznesou, než si „čert přijde vybrat svou daň“. Ani nevíš, jak se to stalo, a pověst v háji, sny a touhy taky, a zbyla jsi rozbitá, převážně sama, využívaná… a nevidíš žádné světlo na konci tunelu.

Možná ses jen jednou někde „zapomněla“ nebo tě svedl někdo, komu jsi věřila, zbylo ti dítě, chlap pryč a rodiče to neunesli. Ač ses snažila, jak to šlo, vztah už zůstal rozbitý a ty se protloukáš životem, jak to jde.

A někdy se i žena „hecne“, že když jsou na ni všichni zlí, ona může taky. Takže tu za peníze, tam okrást, tu si vzít, co mi nepatří, klidně vydělat i na trápení druhých – vždyť s tebou se taky život nemazlil, že. Na šikmou plochu se dá dostat různě a různých důvodů. Dostat se z ní zpátky na dobrou, pevnou zemi, je někdy až nadlidský úkol, i když bys najednou – a nejednou – chtěla.

Okolo Ježíše Krista bylo dost ztracených existencí, až ho za to „ti spořádaní“ kritizovali. A on je neodsuzoval, chápal příčiny jejich pádu, dokázal odpustit a dotknout se té hluboké příčiny, touhy, hladu v jejich nitru, který je poháněl, i když nenacházely zdroj jeho utišení.

Přivedli k němu cizoložnici, kterou chtěli podle zákona kamenovat – on jí odpustil a říká „Ani já tě neodsuzuji.“ Přišla jiná hříšnice, pomazala ho drahocenným olejem a svými slzami mu smáčela nohy, dojatá, že on, Boží láska zhmotněná v lidském těle, ji přijímá, neodsuzuje. Ježíš jí říká, že její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože přišla k němu a projevila velikou lásku. Neříkal, že se nic nestalo, věděl, že mnohokrát hřešila. Ale on přišel na zemi za naše hříchy zaplatit a dát nám novou šanci navrátit se k Bohu s čistým štítem.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Již v Starém zákoně Bůh čerstvě ovdovělé ženě zázračně finančně pomohl, že nemusela jít do otroctví ona nebo její děti. Jindy šel Ježíš okolo smutečního průvodu, kdy vdově zemřel jediný syn – zbyla by úplně sama, úplně v koncích, v době, kdy neexistovaly sociální dávky, že hrozila smrt hladem. A Ježíš toho syna vzkřísil z mrtvých, vrátil ji naději tam, kde už žádná nebyla, kde zavládla smrt.

Není, co by pro tebe neudělal a nechtěl udělat – pokud přijdeš k němu, nebudeš zakrývat, co on stejně dobře ví, své hříchy vyznáš s prosbou o odpuštění a o pomoc, abys v nich nemusela žít dál. Ježíš je tak dobrý, že rád sejme vinu, hanbu a břemena z tvé duše a umožní ti žít nový život – s ním. Protože dát tvůj život opravdu do pořádku a dát ti i věčný život v radosti a lásce, bez trápení, to může jedině on.

Můžeš ho o to požádat třeba takto:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, odpusť mi prosím, kde jsem v životě zhřešila a co jsem pokazila, pomoc mi se od toho odvrátit. Buď, prosím, Pánem a Spasitelem mého života a pomáhej mi ho dát do pořádku. Dej mi, prosím, druhou šanci ne jen živořit, ale opravdu žít s tebou naplněný život plný lásky tady na zemi i na věčnosti. Chraň mě od zlého, posílej mi pomoc, kterou potřebuji, a pomoz mi se rozhodovat pro dobro, pro život. Moc ti děkuji. Amen.“

Požádala jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

A Písmo praví, že když Boha požádáme o odpuštění, tak naše hříchy, i kdyby byly jako krev, zbělají jako sníh. Bůh ti opravdu odpustil a to, co jsi mu vyznala, ti již nikdy nepřipomene. Je ale třeba na dobrou cestu nejen vykročit, jak si vyznáním této modlitby udělala, ale i na ní zůstávat. Nech se inspirovat třeba svědectvími lidí, čtením v Bibli o Ježíši, jeho lásce a pomoci lidem a zkus najít i dobrý křesťanský sbor, kde by tě přijali a pomohli znovu vystavět zdravý a dobrý život.

Doporučená videa pro tebe:

„Zachráněn Bohem“ – silný příběh Tomáše.

Těžkosti a vlny v životě člověka (Alexander Barkóci)