Růst / On-line studovna / 3.lekce

3. lekce: „Zdroj síly (o Duchu svatém v životě křesťana)“

Ještě než budeš pokračovat:

 • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
 • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
 • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Připomenutí z minulé lekce:

Abys mohl/a prožívat Boží lásku a odpuštění, musíš vyznat svůj hřích, jakmile si ho uvědomíš, a obrátit se znovu ke svému nebeskému Otci. Minulou lekci, pojednávacího o prožívání Boží lásky, nalezneš zde.

V okamžiku, kdy jsme přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, začala v našem životě úžasná přeměna. 

Začali jsme žít křesťanským životem, který neznamená plnění určitých zákonů či morálních zásad, ale je živým osobním vztahem s milujícím Bohem.

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7:37-39)

Pán Ježíš zde mluví o proudech živých vod. A jelikož dnes již Pán oslaven je (= je vzkříšen a sedí po pravici Boha Otce), tak platí, že pokud v Ježíše věříš, máš k těmto živým vodám přístup!
Jak získáš vítr do svých plachet?
Ne každý věřící však čerpá z tohoto zdroje, který mu umožní žít životem, jaký Bůh zamýšlí. Právě tak, jako je náš vztah s Bohem zcela závislý na tom, co Bůh učinil skrze Ježíše Krista, i síla ke křesťanskému životu přichází jedině od Boha.

Tento počítač má všechno potřebné, aby mohl dělat to, k čemu byl vyroben, ale nemá k tomu vlastní energii.

Podobně i my máme díky naší nové identitě v Kristu k dispozici všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít jako nová stvoření v Kristu. Musíme však stále čerpat ze správného zdroje síly. Asi už tušíš, že tímto zdrojem síly je u křesťana Duch svatý.

1. Duch svatý je zdrojem síly ke křesťanskému životu

Kdo je Duch svatý?

 • Duch svatý je Bůh, je roven Otci i Synu. Je jen jeden Bůh, ale žije ve třech osobách. Duch svatý je třetí osobou trojjediného Boha. (Skutky 5:3-4: lhát Duchu svatému = lhát Bohu; Matouš 28:19).
 • Není neosobní silou ani nějakým éterickým stínem. Je osobou, která má intelekt (1. Korintským 2:10), vůli (1.Korintským 12:11) a city (Efezským 4:30).

Proč přišel?

 • Aby ukázal světu, v čem je hřích, soud a spravedlnost (Jan 16:8).
 • Aby nás uvedl do veškeré pravdy (Jan 16:13).
 • Aby oslavil Ježíše Krista (Jan 16:14).
 • Aby v nás přebýval (Římanům 8:9).

Jaká je role Ducha svatého v našem vztahu s Bohem?

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. (Římanům 8:14-16)

Jaké vlastnosti chce v našem životě rozvíjet?

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5:22-23)

Schválně si odpověz, které z těchto vlastností bys chtěl/a nejvíce vidět ve svém životě?

Co Ježíš říká, že máme dělat, aby v nás ovoce Ducha svatého rostlo?

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:4-5)

K čemu tě Bůh chce vyzbrojit?

„... dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1:8)

Svědek Pána Ježíše (prosím neplést se svědky Jehovovi) má vydávat svědectví (důkaz) o Pánu Ježíši, o jeho moci a vzkříšení. To je možné dvěma způsoby: 1) svými ústy, tím, že o Pánu Ježíši mluvíme 2) svými činy, tím, že v nás žije Ježíš. Oba tyto způsoby lze dělat také dvěma způsoby: A) tělesně, ze svých sil B) v moci, ve vedení a s pomocí Ducha svatého. Samozřejmě, B je správně a to, co chce Bůh.

Kdyby člověk k tomu, aby byl účinným svědkem Pána Ježíše, nepotřeboval moc a sílu od Boha, tak by Pán svým učedníkům nenařizoval, ať na ní čekají (Skutky 1:4). Pán věděl, proč první apoštolové, toto zmocnění Duchem svatým potřebují. A když to potřebovali první apoštolové, kteří s Pánem po tři roky osobně chodili, o co více Ducha svatého potřebujeme my! Důvod je jednoduchý: v lidské přirozenosti není síla, moc, energie ani moudrost k dílu, které Bůh chce skrze lidi dělat. Pro účinnou a efektivní službu Bohu, je třeba být naplněn (pokřtěn) Duchem svatým a ideálně chodit v Jeho plnosti (být jim naplněn)! Se silou Ducha svatého jsou spojeny i dary Ducha svatého, které Bůh dává lidem pro efektivní službu pro Boží království. Téma darů Ducha svatého však přesahuje téma této lekce.

Shrnutí:

důvěřování Bohu + čas = duchovní zralost
Působení Ducha svatého se v životě křesťana projevuje do takové míry, jak důvěřuje Pána Ježíše v každé, i té nejmenší, oblasti svého života a na jeho zralosti v Kristu. Ten, kdo teprve začíná rozumět působení Ducha svatého, by neměl být zklamán, jestliže nenese takové ovoce jako duchovně zralejší křesťané, kteří znají a prožívají působení Ducha svatého už delší dobu.

2. Mnozí křesťané neprožívají moc Ducha svatého

Křesťanem ses stal/a skrze působení Ducha svatého (Jan 3:1-8). Od toho okamžiku v tobě Duch svatý přebývá (Jan 14:16-17; Efezským 1:13-14). Přestože Duch svatý přebývá ve všech křesťanech, ne všichni křesťané jsou jím naplněni (vedeni a zmocňováni).

Bible učí, že existují tři typy lidí:

Přirozený člověk

(1. Korintským 2:14) Člověk, který nevěří, že Ježíš Kristus svou smrtí zaplatil za jeho hříchy, a Duch svatý tedy nepřebývá v jeho životě.
Život si řídí sám, jeho „já“ vládne a Kristus nepřebývá v jeho životě.

Tělesný člověk

(1. Korintským 3:1-3) Člověk, který věří, že Ježíš zaplatil za jeho hříchy, ale ve snaze žít křesťanským životem se spoléhá na vlastní síly.
Život si řídí sám. Jeho „já“ stále vládne a Kristus přebývá v jeho životě, ale není mu dovoleno, aby jej řídil.

Duchovní člověk

(1. Korintským 2:15) Člověk, který důvěřuje Ježíši jako svému Pánu a Spasiteli a žije křesťanským životem tak, že se spoléhá na sílu Ducha svatého.
Kristus řídí jeho život. Jeho „já“ přenechalo vedení Kristu a Kristus vládne.

3. Jak být naplněn (veden a zmocňován) Duchem svatým, křest Duchem svatým

V každém člověku, který přijal Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, přebývá Duch svatý. Nicméně, pouze část křesťanů žije v plnosti Ducha svatého. Pro to, abychom mohli žít v moci, vedení a plnosti Ducha svatého, nám Bůh nabízí tzv. křest v Duchu svatém (což je ještě něco jiného, než křest ve vodě ponořením, i když se také jedná o jednorázovou zkušenost, která má naprosto zásadní vliv na život křesťana). Zatímco u vodního křtu ponořením tě křtí jiný křesťan, Duchem svatým tě může pokřtít pouze sám Pán Ježíš.

Proč máš být pokřtěn/a Duchem svatým?

 • Po křtu v Duchu svatém se Bůh stává osobnější, člověk více vnímá Boží vedení, přichází duchovní dary a zmocnění ke službě.
 • Duchem pokřtěný věřící člověk se může (a má) otevírat působení Ducha svatého víc a víc. Duchem pokřtěný věřící se může Duchem svatým naplňovat.
 • Bez křtu v Duchu svatém a žitím bez plnosti Ducha svatého je křesťanský život „dřina“.
 • To hlavní je, že pro každého věřícího je Boží vůli, aby byl Duchem svatým pokřtěn a chodil stále více a více v jeho plnosti!

Takže jak na to? Jako všechno ostatní, co přijímáme od Boha – i křest Duchem svatým přijímáme vírou. Ačkoli Boha nelze vložit do žádných bariér a přesných postupů (Bůh může lidi pokřtít a naplnit Duchem ve své svrchovanosti, i když o křtu Duchem ani nevědí), podle Bible lze k dosažení křtu Duchem svatým doporučit následující kroky:

1. Chtěj být pokřtěn/a (či znovu naplněn/a) Duchem svatým

Bůh zkoumá naše srdce, hledí na něj. On čeká a miluje, když vezmeme vážně Jeho a i jeho Slovo, ve kterém nás nabádá ať po Bohu toužíme, i po jeho darech. Bůh respektuje naši svobodnou volbu a pokud toužíme po jiných věcech, než po Bohu, proč by nám dával sám sebe? Čím více budeme chtít být plni Ducha svatého, tím Bohu dáváme najevo, že chceme Jeho, chodit v Boží moci a vnímat Boží lásku a přítomnost i slyšet Boží hlas. Pokud toužíš po těchto věcech, udělal/a jsi ten první a nejdůležitější krok k jejich získání.

2. Vyznej každý hřích, o kterém víš

Zkus vzít tento bod vážně a klidně si vyšetři několik hodin (ale i třeba i dní), kdy požádáš Boha, aby ti ukázal všechny hříchy a nepravosti, které se tě týkali a ještě týkají (tedy věci z minulosti, tak i ty co ještě trvají) a napiš si je na papír. Jako návod je dobré se podívat i Galatským 5:19-21, zda tam není něco, co se tě týká?

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. (Galatským 5:19-21)

Všechny hříchy, které ti Bůh během té doby ukáže – o kterých víš že se tě týkali nebo týkají – napiš na papír. Následně je všechny Bohu vyznej jako hřích, požádej o jejich odpuštění a vírou v Kristovu zástupnou smrt na kříži odpuštění přijmi (papír pak můžeš roztrhat, zahodit nebo spálit).

Duch Boží je Duch SVATÝ. A svatost je naprostý opak hříchu. O Duchu svatém je psáno, že Jej lze zarmoutit, a i když sám Duch svatý tvořil (skrze Pána Ježíše z vůle Boha Otce) celý svět, je velmi citlivý na lidské jednání. Život v hříchu a žití v plnosti Ducha svatého se zkrátka vylučuje. Ale neboj, i když zhřešíš, Bůh je ti vždy ochoten odpustit a naplnit tě Duchem svatým.

Také je důležité si uvědomit, že je Boží vůlí, abychom rostli v posvěcení (v čistém a svatém životě) a tak je to právě Duch svatý, který nám často ukazuje, kde jsme zhřešili a čeká zda (a až) hřích vyznáme a s Boží pomocí i opustíme.

Poznámka: Pokud ses v minulosti zajímal/a o esoterické a okutní praktiky (věštění, výkad karet, horoskopy, astrologie, ale pozor i jóga), či jiná náboženství či náboženské projevy (modlitby ke svatým, k sochám, východní meditace, buddhismus, pohanství, mystika…), je důležité tyto věci Bohu nejen vyznat, ale před Bohem se jich vlastními slovy zříci a naprosto se od těchto věcí oddělit!

3. Podřiď se Pánu Ježíši Kristu (a máš-li možnost, dej se pokřtít ve vodě)

Podřízení zahrnuje ochotu poslouchat Boha ve všem, co ti ukazuje, abys dělal/a. Vodní křest ponořením ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je něčím, co Pán Ježíš nařídil každému svému následovníku a jde o důležitou věc. Pokud nemáš okolo sebe žádné „probuzené“ křesťany, kteří tě mohou pokřtít biblickým způsobem, popros Boha, ať tě s nimi propojí (a zažádej si u nás o doporučení společenství ve tvém okolí). Nicméně, pokud nemáš možnost být pokřtěn/a ve vodě, Bůh tě i tak může pokřtít a naplnit Duchem svatým (a následně hledej možnost být pokřtěn/a i ve vodním křtu, abys dostál/a Božímu slovu).

Všechny 🙂 Práce, škola, manželství, partnerství, soukromý čas, děti, majetek, peníze… Bible pamatuje na všechny tyto oblasti. Avšak v praxi (i ve velké Boží trpělivosti s námi) to znamená, že jednotlivé oblasti svého života dáváme pod autoritu Krista/Božího slova postupně (často je to spojeno s naší neschopností opustit staré věci a myšlení). Čím dříve však dáš všechny oblasti života pod vládu Pána Ježíše Krista (ale nejen slovy v modlitbě, ale plně i ve skutcích), tím dříve budeš v Boží vůli – v Božím požehnání a ochraně. Z hlediska věčnosti není pro člověka nic lepšího, než být a žít v Boží vůli = žít plně v poddanosti Ježíši Kristu.

4. Požádej Boha a důvěřuj / věř Bohu, že tě (podle svého slova) Duchem svatým pokřtí (naplní)

a. Bůh nám přikázal, abychom byli Duchem naplněni:

A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem...(Efez. 5:18)

b. Bůh zaslíbil, že vyslyší každou naši prosbu, která je ve shodě s jeho vůlí:

“A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.“ (1.Janův 5:14-15)

“Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13)

Chceš být pokřtěn/a (naplněna) Duchem svatým?

Všechny předchozí kroky lze shrnout a vyjádřit v modlitbě. Znovu upozorňujeme, že křesť a naplnění Duchem svatým se přijímá vírou, tedy při modlitbě věř a přijímej skutečnost, že Bůh tě chce Duchem pokřtít a naplnit a tedy, že tě i pokřtí (naplní).

"Drahý Otče, přiznávám, že jsem proti tobě zhřešil. Vyznávám ti a zříkám se těchto hříchů .... (doplň podle toho, co se tě týká).... Děkuji ti za to, že jsi mi odpustil hříchy skrze Kristovu smrt na kříži. Prosím Pána Ježíše, aby znovu převzal vedení mého života. Pane Ježíši, prosím pokřti a naplň mne Duchem svatým, jak jsi mi přikázal, a jak jsi zaslíbil ve svém Slově, že to učiníš, jestliže požádám ve víře. Modlím se za to ve jménu Ježíšově. Důvěřuji Ti a děkuji za to, že jsi převzal vedení v mém životě a že jsi mne naplnil Duchem svatým."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál/a? Jestliže ano, můžeš se takto modlit a budeš-li žádat ve víře, Bůh tě naplní Duchem svatým (což můžeš pocítit, nebo také nemusíš cítit ani vnímat nic). Poznámka: Biblickým potvrzením křtu Duchem svatým je tzv. mluvení jazyky, což je modlitební jazyk tvého ducha. Kdyby se ti při nebo po této modlitbě začaly z nitra drát neznámá slova, nebraň tomu, otevři svá ústa a začni mluvit – neboj je to zcela Boží a biblické, i když tomu nerozumíš (1. Korintským 14:14).

1. Nevědomost – když nevíme, co Bible učí.
2. Chybné učení – toto může pocházet z našeho církevního zázemí – mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu.
3. Nevíra – souvisí to s prvními dvěma body – jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu.
4. Strach a pochybnosti – když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá.
5. Nevyznaný hřích – pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání.
6. Neodpuštění – klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým.
7. Chybné postoje – k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám.
8. Soustředění se na člověka nebo metody – je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém.
9. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví (nutné být nejprve vysvobozen z vlivu okultismu).

Naplnění Duchem svatým (život v plnosti Ducha svatého), narozdíl od křtu Duchem, není jednorázová záležitost. Po křtu Duchem svatým pro nás platí, že se můžeme (a také máme) Duchem svatým naplňovat neustále.

4. Jak můžeme setrvávat v plnosti Ducha svatého ("duchovní dýchání")

Jestliže zjistíš, že jsi určitým činem neposlušnosti – hříchem – převzal/a vedení svého života, duchovně „dýchej“ („vydechni“ nečisté a „nadechni“ čisté). Poznámka: „nádech“ a „výdech“ jsou symboly pro lepší zapamatování a názornost, rozhodně nezáleží jak u této činnosti budeš fyzicky dýchat. To ti umožní trvale prožívat Boží vedení a moc ve tvém životě.

"Výdech" - vyznej hřích (1. Janův 1:9)

Připomeň si z minulé lekce které tři součásti zahrnuje vyznání:

 1. Přiznej, že tvůj hřích nebo hříchy, které bys měl před Bohem výslovně jmenovat, jsou špatné, a proto Boha rmoutí.
 2. Uvědom si, že Bůh ti již hříchy odpustil skrze Kristovu smrt na kříži, a poděkuj mu za to.
 3. Změň svůj postoj k hříchu. Moc Ducha svatého ti pomůže změnit tvé jednání (samozřejmě, připojíš-li svou vůli a budeš opravdu chtít své jednání změnit). Místo toho, abys dělal/a to, co chce tvá hříšná přirozenost – tvé tělesné „já“ – chceš dělat to, o čem víš, že si to přeje Bůh.

"Nádech" - přisvoj si vírou plnost Ducha svatého ve svém životě (Efezským 5:18-19 a 1.Janův 5:14-15)

 1. Předej vedení svého života Ježíši.
 2. Věř mu, počítej s tím, že tě nyní vede a zmocňuje.

Kromě „duchovního dýchání“ je celá řada dalších činností, díky kterým jsme naplňováni Duchem svatým. Všechny mají společný průsečík a tím je, že se přibližujeme Bohu. Čím více jsi s Bohem a děláš věci související s Bohem (činíš to, co je Boží vůle), tím více Duch svatý je ve tvém životě:

... naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. (Efezským 5:18-20)

Z tohoto verše je patrné, že každé upřímné chválení a oslavování Boha, ale i děkování Bohu nás naplňuje Duchem svatým – je to přirozené, chválíš Boha, chceš více Boha, dostaneš „více Boha“ (Duch svatý je Duch Boží)! Už i proto, nezapomeň na svůj každodenní tichý čas – 15 minut s Bohem při čtení Bible a na modlitbě. Kéž se z toho stane nový návyk tvého života, návyk ve kterém porosteš a čím „více Boha“ budeš mít, tím „více Boha“ ještě budeš chtít!

BONUS - vynikající kniha "Duch svatý: Seznámení" ke stažení:

Duch svatý: Seznámení (John Bevere) – velikost: 2.8 MB, pdf

První učedníci strávili s Ježíšem tři roky. Kráčeli s Ním a naslouchali všemu, co k nim mluvil. Přesto těsně před ukřižováním řekl Ježíš svým nejlepším přátelům, že je musí opustit, aby mohl přijít Duch Svatý – a že to tak pro ně bude mnohem lepší. Jestliže to platilo pro učedníky, kteří s Ježíšem trávili každičký den, o co víc potřebujeme Ducha Svatého v našem životě dnes my?

V tomto poselství vás John Bevere seznámí s Duchem Svatým. Zjistíte mnohé o Jeho osobnosti, Jeho moci a o tom, jak Jej můžete poznat lépe. Nehledě na to, kde se momentálně s Bohem nacházíte, vyučování Duch Svatý: Seznámení vám pomůže přiblížit se Tomu, který vás horlivě miluje.

Shrnutí této sekce

Život v plnosti Ducha svatého je praktická záležitost. Pro život křesťana je naprosto stěžejní, být pokřtěn Duchem svatým a učit se žít v jeho plnosti a s jeho pomocí – v Boží síle a moci. Když důvěřujeme Bohu, Boží Duch v nás bude vytvářet charakter Pána Ježíše (ovoce Ducha) a bude nám dávat sílu k tomu, abychom byli jeho svědky.

Důvěřovat někomu můžeme jenom natolik, nakolik ho známe. Jakým způsobem můžeš více poznávat Pána Ježíše a růst tak ve svém křesťanském životě?

O tom pojednává další lekce.