Růst / On-line studovna / 3.lekce

3.lekce: „Zdroj síly (o Duchu svatém v životě křesťana)“

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ještě než budeš pokračovat:

 • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
 • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
 • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Připomenutí z minulé lekce:

Jakmile si uvědomíš, že jsi zhřešil/a, je nutné svůj hřích Bohu vyznat a ve víře skrze prolitou krev Pána Ježíše Krista přijmout odpuštění – pak budeš neustále moci prožívat Boží lásku a společenství s Ním. Minulou lekci, pojednávacího o prožívání Boží lásky, nalezneš zde.

V okamžiku, kdy jsme přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, začala v našem životě úžasná přeměna. 

Začali jsme žít křesťanským životem, který neznamená plnění určitých zákonů či morálních zásad, ale je živým osobním vztahem s milujícím Bohem.

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7:37-39)

Pán Ježíš zde mluví o proudech živých vod. A jelikož dnes již Pán oslaven je (= je vzkříšen a sedí po pravici Boha Otce), tak platí, že pokud v Ježíše věříš, máš k těmto živým vodám přístup!
Co je zdrojem síly křesťana?
Ne každý věřící však čerpá z tohoto zdroje, který mu umožní žít životem, jaký Bůh zamýšlí. Právě tak, jako je náš vztah s Bohem zcela závislý na tom, co Bůh učinil skrze Ježíše Krista, i síla ke křesťanskému životu přichází jedině od Boha.

Tento počítač má všechno potřebné, aby mohl dělat to, k čemu byl vyroben, ale nemá k tomu vlastní energii.

Podobně i my máme díky naší nové identitě v Kristu k dispozici všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít jako nová stvoření v Kristu. Musíme však stále čerpat ze správného zdroje síly. Asi už tušíš, že tímto zdrojem síly je u křesťana Duch svatý.

1. Duch svatý je zdrojem síly ke křesťanskému životu

Kdo je Duch svatý?

 • Duch svatý je Bůh, je roven Otci i Synu. Je jen jeden Bůh, ale žije ve třech osobách. Duch svatý je třetí osobou trojjediného Boha. (Skutky 5:3-4: lhát Duchu svatému = lhát Bohu; Matouš 28:19).
 • Není neosobní silou ani nějakým éterickým stínem. Je osobou, která má intelekt (1. Korintským 2:10), vůli (1.Korintským 12:11) a city (Efezským 4:30).

Proč přišel?

 • Aby ukázal světu, v čem je hřích a spravedlnost (Jan 16:8).
 • Aby nás uvedl do veškeré pravdy (Jan 16:13).
 • Aby oslavil Ježíše Krista (Jan 16:14).
 • Aby v nás přebýval (Římanům 8:9).
 • Aby byl naším osobním Učitelem, Utěšitelem, Průvodcem a Přímluvcem (Jan 14:16).

Jaká je role Ducha svatého v našem vztahu s Bohem?

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. (Římanům 8:14-16)

Duch svatý, dáme Mu-li prostor, nás chce v našem novém křesťanském životě vést (pomáhat, posilňovat, zmocňovat, vyučovat…). Toto vedení platí pro každou oblast našeho života.

Poznámka: Všimni si, že Boží slovo označuje ti, kteří jsou vedeni Duchem jako syny Boží, ne děti. A než z dítěte vyroste syn (dcera), chvíli to trvá. Proto nikdy nezapomeň, že tomuto „vedení Duchem“ (žití podle Ducha, chození Duchem, atd…) je třeba se v životě s Ježíšem učit. Buď trpělivý / trpělivá.

Jaké vlastnosti chce v našem životě rozvíjet?

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5:22-23)

Schválně si odpověz, které z těchto vlastností bys chtěl/a nejvíce vidět ve svém životě?

Co Ježíš říká, že máme dělat, aby v nás ovoce Ducha svatého rostlo?

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15:4-5)

K čemu tě Bůh chce vyzbrojit?

„... dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1:8)

Svědek Pána Ježíše (prosím neplést se svědky Jehovovi) má vydávat svědectví (důkaz) o Pánu Ježíši, o jeho moci a vzkříšení. To je možné dvěma způsoby: 1) svými ústy, tím, že o Pánu Ježíši mluvíme 2) svými činy, tím, že v nás žije Ježíš. Oba tyto způsoby lze dělat také dvěma způsoby: A) tělesně, ze svých sil B) v moci, ve vedení a s pomocí Ducha svatého. Samozřejmě, B je správně a to, co chce Bůh.

Kdyby člověk k tomu, aby byl účinným svědkem Pána Ježíše, nepotřeboval moc a sílu od Boha, tak by Pán svým učedníkům nenařizoval, ať na ní čekají (Skutky 1:4). Pán věděl, proč první apoštolové, toto zmocnění Duchem svatým potřebují. A když to potřebovali první apoštolové, kteří s Pánem po tři roky osobně chodili, o co více Ducha svatého potřebujeme my! Důvod je jednoduchý: v lidské přirozenosti není síla, moc, energie ani moudrost k dílu, které Bůh chce skrze lidi dělat. Pro účinnou a efektivní službu Bohu, je třeba být naplněn (pokřtěn) Duchem svatým a ideálně chodit v Jeho plnosti (být jim naplněn)! Se silou Ducha svatého jsou spojeny i dary Ducha svatého, které Bůh dává lidem pro efektivní službu pro Boží království. Téma darů Ducha svatého však přesahuje téma této lekce.

Shrnutí:

důvěřování Bohu + čas = duchovní zralost
Působení Ducha svatého se v životě křesťana projevuje do takové míry, jak důvěřuje Pána Ježíše v každé, i té nejmenší, oblasti svého života a na jeho zralosti v Kristu. Ten, kdo teprve začíná rozumět působení Ducha svatého, by neměl být zklamán, jestliže nenese takové ovoce jako duchovně zralejší křesťané, kteří znají a prožívají působení Ducha svatého už delší dobu. Když důvěřujeme Bohu, Boží Duch v nás bude vytvářet charakter Pána Ježíše (ovoce Ducha) a bude nám dávat sílu k tomu, abychom byli jeho svědky.

2. Mnozí křesťané neprožívají moc Ducha svatého

Křesťanem ses stal/a skrze působení Ducha svatého (Jan 3:1-8). Od toho okamžiku v tobě Duch svatý přebývá (Jan 14:16-17; Efezským 1:13-14). Přestože Duch svatý přebývá ve všech křesťanech, ne všichni křesťané jsou jím naplněni (vedeni a zmocňováni).

V Krista věřící křesťany lze rozdělit na dva typy lidí:

Tělesný (duševní) člověk

(1. Korintským 3:1-3) Člověk, který věří, že Ježíš zaplatil za jeho hříchy, ale ve snaze žít křesťanským životem se spoléhá na vlastní síly.
Život si řídí sám. Jeho „já“ stále vládne a Kristus přebývá v jeho životě, ale není mu dovoleno, aby jej řídil.

Duchovní člověk

(1. Korintským 2:15) Člověk, který důvěřuje Ježíši jako svému Pánu a Spasiteli a žije životem podle Božího slova tak, že se spoléhá na vedení a sílu (moc) Ducha svatého.

Kristus řídí jeho život. Jeho „já“ přenechalo vedení Kristu a Kristus vládne v životě člověka.

Jakým člověkem bys rád/a byl/a ty? To je velmi podstatná otázka, kterou si můžeš zodpovědět jen ty. Bůh touží, aby se z tebe stal „duchovní člověk“ a bude ti v tom vydatně pomáhat, nicméně tohle bude záležet pouze na tobě. V každé vteřině svého života máš a budeš mít svobodnou vůli…

BONUS - vynikající kniha "Duch svatý: Seznámení" zdarma ke stažení:

Duch svatý: Seznámení (John Bevere) – velikost: 2.8 MB, pdf

První učedníci strávili s Ježíšem tři roky. Kráčeli s Ním a naslouchali všemu, co k nim mluvil. Přesto těsně před ukřižováním řekl Ježíš svým nejlepším přátelům, že je musí opustit, aby mohl přijít Duch Svatý – a že to tak pro ně bude mnohem lepší. Jestliže to platilo pro učedníky, kteří s Ježíšem trávili každičký den, o co víc potřebujeme Ducha Svatého v našem životě dnes my?

V tomto poselství vás John Bevere seznámí s Duchem Svatým. Zjistíte mnohé o Jeho osobnosti, Jeho moci a o tom, jak Jej můžete poznat lépe. Nehledě na to, kde se momentálně s Bohem nacházíte, vyučování Duch Svatý: Seznámení vám pomůže přiblížit se Tomu, který vás horlivě miluje.

Shrnutí:

Duch svatý byl dán každému křesťanu, aby ho vedl a dával mu sílu k účinnému křesťanskému životu. Duch svatý nás vede na základě a v souladu s Božím slovem. Pro křesťana je zcela zásadní, aby se naučil žít ve vedení a zmocnění Ducha svatého – tím, že se naučí dávat Pána Ježíše na první místo v každé oblasti svého života (což chce někdy čas).

V každém člověku, který přijal Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, přebývá Duch svatý. Nicméně, pouze část křesťanů žije v plnosti Ducha svatého. Co dělat, abychom mohli žít v plnosti Ducha svatého, se dozvíš v další lekci.

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
 2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
 3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link