Růst / On-line studovna / 6.lekce

6.lekce: "Partnerské vztahy a čistota"

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ještě než budeš pokračovat:

 • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
 • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
 • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Připomenutí z minulé lekce:

Když rosteš ve vztahu s Bohem, Bůh ti zjevuje svůj charakter a svou vůli. Duch svatý ti umožňuje žít život, který Boží charakter a vůli odráží. Předchozí lekci nalezneš zde.
Když otec řekne synovi, aby se nedotýkal horkého sporáku, nedělá to proto, že by snad chtěl umlčet jeho zvědavost nebo by mu nechtěl dopřát zábavu. Tento zákaz dává, neboť ví, že dítě by se o sporák popálilo. Snaží se chránit svého syna a zajistit mu bezpečí.
V této sekci se dotkneme témat partnerského soužití a čistoty v sexuální oblasti obecně. Jedná se o citlivé téma, které je však důležitou součástí našich životů. Rovněž jde o oblast, ve které přichází ta největší pokušení – jak v oblasti mysli, citů, tak fyzických potřeb. Bůh není proti sexu, ani není asketa, nicméně dal lidem bezpečné meze, jak a kdy sexuálně žít. Poslechneš Ho?
Partnerské vztahy a čistota jsou zcela zásadní.

1. Co říká Bůh o čistotě v sexuální oblasti?

Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní nádobou (tělem) svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. (1.Tesalonickým 4:1-8)

Apoštol Pavel chválí Tesalonické za to, že žijí s Bohem. Tesaloničtí chtěli dělat Bohu radost, a proto je Pavel povzbuzuje, aby „prospívali ještě více“. Zdůrazňuje přitom oblast čistoty ve vztazích, a to konkrétně v oblasti sexu.

V Boží autoritě. Bible je skutečným, živým a neměnným Božím slovem – byť byla napsána lidmi, kteří byli ovšem inspirováni Duchem svatým. Tvůj přístup k Bibli může být dvojí – buď ji vezmeš vážně (a tedy vezmeš vážně i Boha) anebo ne (ke své škodě a k zármutku Boha).

Obecná Boží vůle je zjevena na více místech Bible (a Bůh ti zjeví i konkrétní Boží vůli pro tvůj život, budeš-li o to stát), výše uvedené verše se týkají čistoty v oblasti sexu.

Bible jasně říká, že i pouhá oblast nečistých představ (jsou-li propojeny s naším srdcem, touhou…) jsou hříchem (např. představy jiných partnerů, sledování pornografie, atd.). Pán Ježíš řekl:

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš 5:28)

Podle Božího slova to má velký dopad a jedná se o hříšné chování, díky kterému se člověk (což samozřejmě může být i žena) s nečistými představami otevírá zlým duchovním silám, které člověka zotročují a (je-li toto jednání časté a dlouhodobé) obsedantivně jej nutí v hříchu setrvávat a opakovat jej. Co začíná pouze občasným pohledem, může vyústit v každodenní toužení po jiných ženách, kterému je stále těžší a těžší čelit. Rovněž sledování pornografie má velký negativním duchovní dopad na člověka.

Ve fyzickém životě je popsáno mnoho případů, jak takovéto jednání narušuje vztah muže a ženy. To co začalo v oblasti představ často pokračuje až do fyzické nevěry.

Z pohledu Boha je nevěra hřích (ať už „ta v představách“ nebo fyzická).

Pán Ježíš pokračuje a dává nám i radu, jak s touto oblastí nakládat:

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. (Matouš 5:29-30)

Oko ani ruku se samozřejmě fyzicky nezbavuj, spíše je to rada k tomu, že je lepší hříšné jednání (i třeba) násilím opustit  (doslova před pokušeními utéci), než je neustále vykonávat, otročit jim a nést vážné následky hříchu. Mnohdy je to ale, zvláště ze začátku, opravdu těžké. Neboj se ale, a čti dále…

Klíčové body:

Bůh si přeje, abychom byli cele posvěceni. Jinými slovy to znamená, že jeho vůlí je, abychom v každé oblasti svého života rozvíjeli charakter podle vzoru Pána Ježíše. Čistota a svatost jsou součástmi Božího charakteru.

"Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti..." (1.Tesalonickým 4:3)

(V řečtině je pro slovo „necudnost“ užit výraz „porneia“, což zahrnuje všechny Bohem zakázané sexuální praktiky (předmanželský a mimomanželský sexuální styk, homosexualitu…), a to vše nejen v oblasti fyzična, ale i v oblasti vlastních představ.)

Bůh si přeje, aby si křesťané ve vztazích navzájem neubližovali (v případě manželů to znamená vzájemnou věrnost). Svým hříšným jednáním v oblasti sexu ubližujeme jednak svému partnerovi, kterého přivádíme k hříchu, ale klameme i ostatní tím, že zkreslujeme Boží pohled na sex.

"Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra,..." (1.Tesalonickým 4:6)

Když se na Bibli díváme jen povrchně, zdá se nám, že je plna zákazů, které nám připadají jako těžká břemena. Nesmíme však zapomínat, že jedinou Boží motivací je láska. Když pochopíme, že Bůh pro nás chce vždy jen to nejlepší, uvidíme v těchto zákazech laskavá doporučení.

2. Cíl Božích přikázání: ochrana a péče

Každý zákaz v Bibli má dva cíle – ochránit nás před něčím špatným a dát nám něco dobrého. Když tedy Bůh například říká: „Nesesmilníš“ (2.Mojžíšova 20:14), neznamená to, že by byl nějaký nepřejícný diktátor.

Cílem Božího přikázání čekat se sexem na manželství a zachovávat v něm věrnost je:

 • Chránit tvou mysl před sex. představami z minulosti.
 • Chránit tě před nedůvěrou a podezíravostí ve vztazích.
 • Chránit tě, abys nezaměnil/a intenzitu sexu za blízkost a důvěrný vztah lásky.
 • Chránit tě před následky sex. přenosných nemocí.
 • Chránit tvé křesťanské svědectví.
 • Chránit tvé společenství s Bohem.
 • Dát ti radost z tvého budoucího manželského partnera bez sexuálních představ z minulosti, které by ji zmenšovaly.
 •  Dát ti základ důvěry pro tvé současné i budoucí vztahy.
 • Dát ti blízký vztah, ve kterém budete opravdu znát jeden druhého, a to nejen fyzicky.
 • Dát ti pokoj mysli při vstupu do manželství.
 • Dát ti morální bezúhonnost, kterou budeš jiným svědčit o křesťanství.
 • Dát ti plný život.
Zkus si pro sebe odpovědět, které z těchto důvodů jsou pro tebe osobně nejdůležitější?

Shrnutí

Bůh nás chrání tím, že nám v tom, co děláme, dává určité hranice a omezení. Boží přikázání vyjadřují jeho lásku a moudrost a brání nám, abychom si ublížili. Jejich cílem je nejen zajistit nám bezpečí, ale také dát nám dobré věci.

3. Čisté srdce pro nový začátek

"Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život." (Přísloví 4:23)

Příběh krále Davida

V 11.kapitole 2.Samuelovy je popsán příběh krále Davida a Bat-Šeby. V případě krále Davida to, co začalo pohledem, vedlo nejen k cizoložství a nechtěnému těhotenství, ale také k vraždě. David zde opravdu pokazil, co mohl. Ale zamyslete se nad tím, co se stalo pak:

Pro předního zpěváka. Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě . Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. (Žalm 51:1-17)

Jak můžeš číst v uvedeném verši – David se doznal, vyznal Bohu co provedl, prosil o smilování, prominutí a očištění od hříchu. Především Davidova slova „stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“ je něco co by nás mělo inspirovat k podobné a vytrvalé modlitbě. David si jasně uvědomoval hrůzu a velikost hříchu vůči (sice milujícímu, ale také) naprosto svatému Bohu.

I my můžeme, stejně jako David, přijmout úplné Boží odpuštění a začít znovu. Musíme pro to však udělat několik důležitých kroků:

Vyznat hřích

Řekni o svém konkrétním hříchu Bohu a přijmi jeho odpuštění (1.Janův 1:9)

Odpustit sám sobě

Pokud nejsi ochoten (ochotna) odpustit sám sobě, jako bys tím Bohu dával/a najevo, že Kristova smrt není dostačující (Římanům 8:1) a že jsi vyšší soudce než Bůh sám, protože nemůžeš odpustit to, co Bůh odpustil.

Být naplněn Duchem svatým (!!!)

Dovol Duchu svatému, aby ti dal svou moc, která ti umožní říct „ne“ budoucímu pokušení (Efezským 5:18). 

Poznámka: Toto je opravdu zásadní bod! Pokud jsi nečetl/a lekci o důležitosti Ducha svatého v životě křesťana, určitě tak udělej!

Přinášet ovoce pokání

Pokání znamená obrácení, změnu mysli (a následně i jednání). Matouš 3:8 říká, že máme „nést ovoce, které ukazuje, že činíme pokání“. Může to znamenat rozchod s partnerem nebo rozhodnutí, že spolu nebudete do svatby sexuálně aktivní. Může to znamenat i něco jiného, ale v každém případě by tvé jednání mělo ukazovat, že jsi se změnil/a. Člověk, který prohlašuje, že je křesťan, ale pokračuje v hříchu, by měl uvažovat, zda je vůbec opravdovým křesťanem (Jan 14:21 a 1.Janův 2:3).

Boží dokonalá láska a odpuštění nám umožňují začít znovu s čistým štítem a (budeš-li hledat sílu v Pánu Ježíši a spoléhat na moc Ducha svatého) tak i žít život, ze kterého bude mít Bůh radost.

4. Nový život v partnerských vztazích a v sexuální oblasti

Náš nový život ve vztazích začíná rozhodnutím, že chceme žít život, který se líbí Bohu.

"Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat." (Daniel 1:8)

Daniel se v srdci (nejen rozumem) rozhodl, že nebude jíst lahůdky ani pít víno. V souvislosti s naším tématem nám nyní nejde o lahůdky, ani o víno, ale o samotné rozhodnutí před Bohem být v jeho vůli. Daniel mě tyto lahůdky i víno „nařízené“ od krále, proto požádal velitele dvořanů o výjimku (jeho rozhodnutí vedlo ke konkrétním činům).

"A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: „Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.“ Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: „Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.“ (Daniel 1:9-17)

Jelikož toto rozhodnutí zanechat lahůdek a vína bylo v souladu s Boží vůlí (v období Starého zákona, v kontextu té doby vůči tehdejšímu Božímu nařízení Izraeli), Bůh se postavil za Daniela a mocně mu požehnal. Tyto verše nám naznačují důležitý princip: budeme-li poslušni Boží vůli (která v oblasti sexuální oblasti znamená být sexuálně aktivní až v manželství a v něm žít věrně i v oblasti představ) a rozhodneme-li se žít v souladu s Boží vůlí, Bůh nám MOCNĚ požehná = bude nám nejen pomáhat Boží vůli dodržovat, ale požehná nám i následně v rámci našeho života s Bohem, neboť čistota v sexuální oblasti i věrnost ve vztahu je velmi důležitá pro duchovní růst v Kristu.

Pokud jsi již v manželském vztahu s nevěřícím, modli se za něj. Můžeš mu samozřejmě říkat věci o Pánu Ježíši, věci, které s Bohem zažíváš, nicméně daleko podstatnější bude, pakliže partner na tobě uvidí změněný život plný lásky, soucitu a pochopení. I tato změna chce někdy čas a je velmi závislá na tom, jak moc budeš následovat Ježíše a zda mu dáš prostor jednat ve tvém životě. 

Pokud jsi v nemanželském vztahu s nevěřícím, rozhodně se za něj také modli a ptej se Boha, zda je to partner vhodný pro manželství (obecně, Bible před vstupem do manželství věřícího s nevěřícím varuje). I tady ale platí, že těm nejbližším nejlépe o Pánu Ježíši svědčíme tím, když na nás uvidí změnu, kterou Bůh vypůsobil v našem životě. Pokud máš problémy ve vztahu s nevěřícím partnerem, doporučujeme ti tuto věc projednat v rámci místního společenství a tzv. pastorační činnosti jednotlivých sborů.

Rozhodnutí:

Přeješ si, dneškem počínaje, zachovat čistotu a věrnost v sexuální oblasti (ať už máš partnera nebo ne)? Pamatuj, i když v něčem uklouzneš a zhřešiš, vždy je možnost to Bohu vyznat a požádat o odpuštění, stejně jako i o změnu srdce a o sílu odolávat pokušení. Zvláště v oblasti čistoty jde mnohdy o nesnadný boj, nicméně – pokud se opravdu rozhodneš čistotu zachovávat a Boha ctít – On ti vydatně pomůže a v čase uvidíš velké pokroky (jako i zažiješ ohromná požehnání)!

5. Jak žít v čistotě (nápověda pro svatý život, který se Bohu líbí):

Následující body ti pomohou udržet čistotu svého života takovou, aby se líbila Bohu:

Obracení se na Ježíše

Sílu vítězit nad hříchem najdeš jedině u Ježíše, nikoli v sobě. Odpovědí na každé pokušení (které vždy může vést k hříchu) je obrácení se k Bohu – zaměření na Ježíše, na jeho zaslíbení, ke chvále Bohu… zkrátka vrhnout se do náruče Ježíši. Praktickým způsobem je vzývání Pánova jména (ve víře volej jméno Pána Ježíše, ideálně nahlas) nebo proklamace Božího slova.

Modlitba a studium Bible

Když budeš pravidelně trávit čas s Bohem, pomůže ti to pochopit, na čem mu záleží, a žít podle toho (Žalm 1:1-3, Efezským 5:8-10, Jeremjáš 9:22-23). Když budeš mít mysl plnou Božího slova, budeš mít z velké části vyhráno. Neuděláš chybu, když tvou každodenní modlitbou budou tato slova: „Pane Ježíši, stvoř mi čisté srdce!“

Víra v Boží slovo

Podle Božího slova jsi byl/a při znovuzrození spojen/a s Ježíšovou smrtí, ale i vzkříšením (viz Římanům 6.kapitola), tzn. skrze víru v Ježíšův kříž je ti jako novému stvoření v Kristu Ježíši umožněno vítězit mocí Ducha nad každým hříchem. Uč se těmto biblickým pravdám věřit a stát na nich vírou! A i když zhřešíš, něco se ti nepovede, neklesej na mysli a nevzdávej to! Malé dítě také hned neumí chodit…

Život řízený Duchem svatým (!)

Duch svatý ti dává moc žít život, který se líbí Bohu (Galatským 5:16-23). O Duchu svatém, jako o zdroji síly ke křesťanskému životu, pojednává tato lekce. Je opravdu zásadní žít život v plnosti Ducha svatého!

Právě moc Ducha svatého na základě Božího slova ti pomůže změnit tvé jednání (samozřejmě, připojíš-li svou vůli a budeš opravdu chtít své jednání změnit). 

Útěk od pokušení

Od případného pokušení v sexuální oblasti je důležité utéci a rozhodně se mu dobrovolně nevystavovat. V tomto případě rozhodně nejde o nějakou zbabělost, ale o moudrost.

Společenství

Hledej společenství křesťanů, kteří tě budou podporovat a posilovat ve tvém rozhodnutí zachovat čistotu do manželství i v sexuální oblasti (Židům 10:24-25, 2.Timoteovi 2:22).

BONUS - kniha "Příběh manželství" ke stažení:

Bylo nebylo … Manželství existuje od věků. Je to smlouva, jež spojila jednoho muže a jednu ženu. Spoutala je dohromady. Toto spojení je oba učinilo silnější a vznešenější, mnohem zářivějším vyjádřením toho, kým mají být. Společně se stali lepšími, než by každý byl o samotě. Svatební obřad byl ustanoven už od počátku. Je to slavnostní brána pro počátek jejich vztahu „a žili spolu šťastně až dodnes“. Každé rozhodnutí a skutek byly navrženy proto, aby budovaly život, jenž jejich svazek představoval. Manžel a manželka vstoupili s propletenýma rukama, srdci a hlasy do neznáma, aby vyjádřili lásku jejich Stvořitele.

Jak jsme o tento přenádherný příběh lásky přišli? V knize Příběh manželství vás John a Lisa Bevereovi zvou, abyste znovu objevili Boží původní plán. Nehledě na to, jste-li v manželství, svobodní či zasnoubení, váš příběh je součástí toho Božího.

Shrnutí této sekce

Když porosteš v Kristu, uvidíš, že Boží přikázání jsou v tvém zájmu a že se ti rozhodnutí počkat se sexem na manželství, či rozhodnutí žít se svým mužem / ženou věrně (i v oblasti představ), opravdu vyplatí.

Výsledkem žití podle Boží vůle bude vždy velkým požehnáním pro tebe i pro tvé okolí. Žehnáme ti, ať v tobě hoří touha po živém Bohu, po jeho slově, po tom poznávat a žít jeho vůli. Ať se na tobě rozhojní Boží sláva, láska, radost a pokoj, kéž žiješ k Boží chvále! Amen.

Doporučená videa k tématu: