Ty / Jsi znovuzrozen(a)?

Máš věčný život? Jsi znovuzrozen(a) k věčnému životu?

„Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný.“ (Ježíš Kristus)

Co znamená pojem "věčný život"?

  1. Jde o život, který nikdy neskončí a který bude pokračovat i po fyzické smrti těla. Opakem věčného života je (věčné) zahynutí.
  2. Jde o novou kvalitu života v plnosti, který je spojen se schopností osobně zakoušet Boha (viz Jan 17:3).

Věčný život nabízí  tobě Bůh jako dar, protože tě miluje a touží po lásce a vztahu s tebou – vztahu, který nikdy neskončí. Člověk se s věčným životem nerodí, ale každý člověk je narozený se schopností věčný život přijmout a získat. Získání věčného života úzce souvisí s pojmem „znovuzrození“ neboli „nové narození“.

Co je znovuzrození (nové narození)?

Jde o nové duchovní narození, počátek nového duchovního (věčného) života, které je možné jedině skrze Ježíše Krista. Jde o vnitřní změnu v člověku, kdy Bůh člověku dá nové duchovní srdce, oživí jeho padlého a porušeného ducha a sám Boží Duch (Duch svatý/ Duch Kristův) vstoupí do člověka. Člověk přijme Božský věčný život (život z Boha) a stane se Božím dítětem.

Proč se potřebuješ znovuzrodit?

Ježíš v Janově evangeliu ve 3. kapitole (pro mnohé nejdůležitější kapitole celé Bible) hovoří náboženskému vůdci Nikodémovi o nutnosti nového duchovního narození. Ježíš Nikodémovi říká „Nenarodíš-li se znovu, nemůžeš spatřit ani vstoupit do Božího království!“ (viz Jan 3:3-5)

Nikodém, člověk který celý život studoval náboženství a myslel si, jak dobré to má u Boha, se tu dozvídá, že Boha vlastně vůbec nezná a nemá s Ním vztah! Bůh je duchovní bytost a přirozený člověk je tělesná bytost. „Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch.“ Člověk potřebuje otevřít „porušené“ duchovní smysly, aby mohl poznávat a zakoušet Boha! Ježíš Nikodémovi tuto důležitou pravdu odkrývá i s návodem, co pro toto nové narození a otevření duchovních smyslů má udělat.

Nemůžeš prožívat Boží lásku, mít osobní vztah a věčný život s Bohem, aniž se „narodíš znovu“ a staneš se tak Božím dítětem!

Jak se znovuzrodíš?

Ano, to je zcela zásadní otázka 😊 ! Ani Ježíš Nikodéma nenechal „na holičkách“ bez návodu jak se může narodit znovu a začít opravdové společenství s Bohem. Když sleduješ jejich hovor, můžeš si všimnout, že Ježíš Nikodéma vede ke Své osobě (k Synu člověka a k Synu Božímu, což obojí jsou tituly náležící pouze Ježíši samotnému).

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (Jan 3:14-16)

V 1.kapitole Janova evangelia je to napsáno ještě pochopitelněji: „Těm pak, kteří ho (= Ježíše) přijali a věří v jeho jméno (= v Ježíše), dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.“

Znovuzrozený člověk je člověk, který přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele (tzn. uvěřil v Ježíše jako Božího Syna). Když přijmeš Ježíše, zrodíš se z Boha – Ježíš přijde do tvého života a tím do tebe vstoupí i věčný život z Boha.

Jsi pokřtěn(a)? ​A jsi také znovunarozen(a)?

Křest má dnes mnoho podob, ten pravý podle Bible by však měl být vodní, ponořením celého těla pod hladinu. Nutnou podmínkou křtu je však samotné znovuzrození, tedy skutečná víra (důvěra) v Ježíše jako Božího Syna, Mesiáše, Pána a Spasitele. Na světě jsou milióny lidí, kteří jsou pokřtěni (často jako miminka), ale NEJSOU znovuzrozeni. Pokud nemáš jistotu, čti dále a dozvíš se, co udělat, aby ses „narodil(a) znovu“ a měl(a) věčný život! Pak vyhledej společenství křesťanů a dej se pokřtít podle Bible.
Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená „Bůh zachraňuje“. Bible nám říká, že Ježíš je pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem. Tento Bůh-člověk žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím. ​


Co vykonal Ježíš?


Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil! A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím. Díky tomu, může nyní Ježíš ve svém Duchu vstoupit do našich životů a skrze duchovní narození nám darovat věčný život Boha a tedy i vztah s Bohem Otcem. On, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Zopakujme si, že k duchovnímu znovuzrození je třeba přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele. Co to ale přesně znamená? Začít věřit a důvěřovat Ježíši Kristu jako Božímu Synu, Mesiáši a svému osobnímu Pánu a Spasiteli! To obnáší:

  1. přiznat si, že jsem hříšný (hříšná);
  2. obrátit se k Bohu (činit pokání);
  3. požádat Ježíše o to, aby vstoupil do tvého života, odpustil tvé hříchy a učinil tě takovým člověkem, jakým tě chce Bůh mít;
  4. vyznat Ježíše svými ústy jako svého Pána a Spasitele.

Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za tvé hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou, rozhodnutím své vůle a vyznáním svými ústy.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem Tě celý život ignoroval/a, a že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Nejsem dokonalý člověk a upřímně lituji svých vin. Otvírám ti proto dveře svého života a přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Prosím pomoz mi a veď mne na cestě životem - dej mi sílu jít naplno za Tebou. Děkuji ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým, jakým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“