Bůh a ty / Věčný život

Jak získat věčný život, žít v plnosti a nejít do zahynutí?

„Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti.“ (Ježíš Kristus)

Co znamená "věčný život"?

  1. Jde o novou kvalitu života v plnosti, který je spojen se schopností osobně poznávat a zakoušet Boha (viz Jan 17:3) a možnost žít v Božím království již tady na zemi (viz Jan 3:3-5). 
  2. Jde o život, který nikdy neskončí a pakliže jej člověk získá a dále rozvíjí, dosáhne v budoucnu Jeho plnosti v nebi, kde bude mít celou věčnost na život v kvalitě, kterou si nelze tady na zemi plně představit. Opakem věčného života je (věčné) zahynutí, které je tou nejsmutnější realitou a naprostým minutím toho, proč tu jsme (viz Zj 20:11-15).

Bůh nechce, abys po své fyzické smrti, kvůli svým neodpuštěným hříchům, zahynul(a). Protože tě Bůh miluje a touží po vztahu s tebou, nabízí ti odpuštění a nový život jako dar svojí milosti. Člověk se s věčným životem nerodí, ale každý člověk je narozený se schopností nový život od Boha přijmout skrze důvěru v Pána Ježíše, v jeho smrt za naše hříchy a vzkříšení. Takto získaný věčný život je pak následně důležité rozvíjet tím, že žiješ jako učedník Ježíše Krista.

Získání věčného života souvisí s pojmem „znovuzrození“ neboli „nové narození“.

Co je znovuzrození (nové narození)?

Jde o nové duchovní narození, počátek nového duchovního (věčného) života, které je možné jedině skrze Ježíše Krista. Jde o vnitřní změnu v člověku, kdy sám Bůh člověku dá nové duchovní srdce, oživí jeho padlého a porušeného ducha a Boží Duch (Duch Svatý / Duch Kristův) vstoupí do člověka. Člověk přijme nový život z Boha a skrze Jeho rozvoj (život s Kristem) se může stát Božím dítětem.

Proč se potřebuješ znovuzrodit?

Ježíš v Janově evangeliu ve 3. kapitole (pro mnohé nejdůležitější kapitole celé Bible) hovoří náboženskému vůdci Nikodémovi o nutnosti nového duchovního narození. Ježíš Nikodémovi říká „Nenarodíš-li se znovu, nemůžeš spatřit ani vstoupit do Božího království!“ (viz Jan 3:3-5)

Nikodém, člověk který celý život studoval náboženství a myslel si, jak dobré to má u Boha, se tu dozvídá, že Boha vlastně vůbec nezná a nemá s Ním vztah! Bůh je duchovní bytost a přirozený člověk je tělesná bytost. „Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch.“ Člověk potřebuje otevřít „porušené“ duchovní smysly, aby mohl poznávat a zakoušet Boha! Ježíš Nikodémovi tuto důležitou pravdu odkrývá i s návodem, co pro toto nové narození a otevření duchovních smyslů má udělat.

Nemůžeš prožívat Boží lásku, mít osobní vztah a věčný život s Bohem (tedy ani jít jednou do nebe), aniž se „narodíš znovu“ a staneš se Božím dítětem!

Jak se znovuzrodíš a přijmeš věčný život?

Ano, to je zcela zásadní otázka 😊 ! Ani Ježíš Nikodéma nenechal „na holičkách“ bez návodu jak se může narodit znovu a začít opravdové společenství s Bohem. Když sleduješ jejich hovor, můžeš si všimnout, že Ježíš Nikodéma vede ke Své osobě (k Synu člověka a k Synu Božímu, což obojí jsou tituly náležící pouze Ježíši samotnému).

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (Jan 3:14-16)

V 1.kapitole Janova evangelia je to napsáno ještě pochopitelněji: „Těm pak, kteří ho (= Ježíše) přijali a věří v jeho jméno (= v Ježíše), dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.“

Znovuzrozený člověk je člověk, který pozitivně reagoval na nabídku Boží spásy. Tedy slyšel zprávu o Ježíšově oběti za hříchy lidí a o jeho vzkříšení a přijal Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložil víru a věří v Ježíše jako vzkříšeného Božího Syna a podřídil se mu jako svému Pánu). Když skutečně přijmeš Ježíše, zrodíš se z Boha. Ježíš přijde do tvého života a tím do tebe vstoupí i věčný život z Boha.

Jsi pokřtěn(a)? ​A jsi také znovunarozen(a)?

Křest má dnes mnoho podob, ten pravý podle Bible by však měl být vodní, ponořením celého těla pod hladinu. Nutnou podmínkou křtu je však samotné znovuzrození, tedy skutečná víra (důvěra) v Ježíše jako Božího Syna, Mesiáše, Pána a Spasitele. Na světě jsou milióny lidí, kteří jsou pokřtěni (často jako miminka), ale NEJSOU znovuzrozeni. Pokud nemáš jistotu, čti dále a dozvíš se, co udělat, aby ses „narodil(a) znovu“ a měl(a) věčný život! Pak vyhledej společenství křesťanů a dej se pokřtít podle Bible.

Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená „Bůh zachraňuje“. Bible nám říká, že Ježíš je pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem. Tento Bůh-člověk žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím. ​
 Co vykonal Ježíš?
 Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil! A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím. Díky tomu, může nyní Ježíš ve svém Duchu vstoupit do našich životů a skrze duchovní narození nám darovat věčný život Boha a tedy i vztah s Bohem Otcem. On, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Zopakujme si, že k duchovnímu znovuzrození je třeba přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele. Co to ale přesně znamená? Začít věřit a důvěřovat Ježíši Kristu jako Božímu Synu, Mesiáši a svému osobnímu Pánu a Spasiteli! To obnáší:

  1. přiznat si, že jsem hříšný (hříšná);
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit;
  3. požádat Ježíše o to, aby odpustil tvé hříchy, vstoupil do tvého života jako Pán a Spasitel a učinil tě člověkem, jakým tě chce Bůh mít.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky spásy v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Upřímně lituji svých vin. Otvírám ti své srdce a přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Děkuji Ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy a dáváš věčný život. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, kterým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj PánNásledně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“