Ty / Jak navážeš vztah s Bohem?

4 duchovní zákony: „Jak osobně poznáš Boha a Jeho lásku?“

Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu.

​1) Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý a věčný plán pro tvůj život

Hledání Boha

Bible říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti.“ (Jan 10:10) To znamená plný život, který má smysl. Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

​2) Člověk je hříšný, je oddělený od Boha - nemůže plně prožívat Boží lásku, ani žít Boží plán

Člověk byl stvořen, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Díky naší odloučenosti od Boha o nás všech platí, že často děláme, myslíme i mluvíme špatné a zlé věci. I proto se v Bibli píše, že: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje.  Bible dále říká: „odplatou hříchu je smrt…“ Hřích vede ke smrti a to nejen k té fyzické, ale v konečném důsledku i k duchovní, mající podobu věčného oddělení od Boha!

Hřích a oddělení od Boha
Mezi člověkem a Bohem je nepřekonatelná propast (hřích)...
Náboženství, dobré chování a morálka
...a ať se snažíme sebevíc, propast vlastní snahou (dobré skutky, náboženství, morálka...) nepřekleneme.
Naštěstí je zde dobrá zpráva v podobě třetího zákona, který odhaluje jediný způsob, jak tuto propast překlenout.

​​3) Bůh poslal svého Syna Ježíše, aby zemřel za naše hříchy a vytvořil tak možnost obnovy vztahu

Jediná cesta k Bohu

Ježíš za nás zemřel, abychom mohli mít osobní vztah s Bohem a být s Ním navždy. Ježíš Kristus žil bezhříšný život, učil, konal zázraky a znamení dokazující, že je Božím Synem. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:8)

Smrtí Ježíše to však neskončilo. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“ (1. Korintským 15:3-6)

Ježíš je jedinou cestou k Bohu: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) Pán Ježíš, Boží Syn, jednou provždy svou obětí a vzkříšením vystavil most mezi hříšným člověkem a svatým Bohem.
Tyto tři zákony však nestačí pouze znát…

4) Vzkříšeného Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako svého Pána a Spasitele

Teprve poté můžeme začít poznávat a prožívat Boží lásku i Boží plán pro svůj život.

  • Ježíše Krista musíme přijmout: „Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)
  • Ježíše přijímáme vírou: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2:8-9) na základě osobního pozvání: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“

Přijetí Ježíše
...tvá cesta k Bohu je zcela volná, je však nutné vědomě přejít - přijmout Ježíše!

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých! Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Upřímně lituji svých vin. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Děkuji ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy a dáváš věčný život. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, kterým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“