Úvod / Jak navážeš vztah s Bohem?

4 duchovní zákony: „Jak osobně poznáš Boha i Jeho lásku a moc?“

Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu:

1) Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život

Hledání Boha

Bible říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti.“ (Jan 10:10) To znamená plný život, který má smysl. Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

​2) Člověk je hříšný, je oddělený od Boha - nemůže plně prožívat Boží lásku, ani žít Boží plán

Člověk byl stvořen, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Díky naší odloučenosti od Boha o nás všech platí, že často děláme, myslíme i mluvíme špatné a zlé věci. I proto se v Bibli píše, že: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje.  Bible dále říká: „odplatou hříchu je smrt…“ Hřích vede ke smrti a to nejen k té fyzické, ale v konečném důsledku i k duchovní, mající podobu věčného oddělení od Boha!

Hřích a oddělení od Boha
Mezi člověkem a Bohem je nepřekonatelná propast (hřích)...
Náboženství, dobré chování a morálka
...a ať se snažíme sebevíc, propast vlastní snahou (dobré skutky, náboženství, morálka...) nepřekleneme.
Naštěstí je zde dobrá zpráva v podobě třetího zákona, který odhaluje jediný způsob, jak tuto propast překlenout.

​​3) Bůh poslal svého Syna Ježíše, aby zemřel za naše hříchy a vytvořil tak možnost obnovy vztahu

Jediná cesta k Bohu

Ježíš za nás zemřel, abychom mohli mít osobní vztah s Bohem a být s Ním navždy. Ježíš Kristus žil bezhříšný život, učil, konal zázraky a znamení dokazující, že je Božím Synem. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:8)

Smrtí Ježíše to však neskončilo. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“ (1. Korintským 15:3-6)

Ježíš je jedinou cestou k Bohu: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) Pán Ježíš, Boží Syn, jednou provždy svou obětí a vzkříšením vystavil most mezi hříšným člověkem a svatým Bohem.
Tyto tři zákony však nestačí pouze znát…

4) Vzkříšeného Ježíše Krista je třeba PŘIJMOUT jako svého Pána a Spasitele a NÁSLEDOVAT Jej

Teprve poté můžeme začít poznávat a prožívat Boží lásku i Boží plán pro svůj život (tím jak budeš rozvíjet svůj vztah s Ježíšem jako se svým Pánem).

  • Ježíše Krista je třeba přijmout: „Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)
  • Ježíše přijímáme vírou (víra má mít průběžný a rostoucí charakter – nejde o jednorázový akt): „Milostí jste zachráněni skrze víru.“ (Efezským 2:8) na základě osobního pozvání: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3:20)
Přijetí Ježíše
...tvá cesta k Bohu je zcela volná, je však nutné vědomě přejít - přijmout Ježíše a následovat Jej!

„Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hříchy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá 😊). Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Lituji všech svých vin a rozhoduji se žít nový život s tebou. Otvírám ti své srdce a prosím tě, aby ses stal Pánem a Spasitelem mého života. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, jakým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Doporučená videa k tématu:

Přehrát video
NADĚJE na DOSAH tvé RUKY! Ujisti se, že máš BUDOUCNOST s věčnou hodnotou.
Přehrát video
Vstup do Boží přítomnosti a zažij Boží navštívení!