Výuka / Praktický život s Bohem / Moc Božího slova

Moc Božího slova v životě křesťana

Bible je božskou knihou Boha samotného. Boží slovo (celá Bible) je vdechnutá Bohem, jde o stejné slovo, které je použito v knize Genesis, kde Bůh vdechl život do Adama. Bůh tedy vdechl život do Bible, Svého Slova. Bible je MNOHEM víc než historickou knihou. Když ji čteme s pomocí Ducha Svatého, stává se nám životem.

Tak jako je Bible inspirována Bohem, jako žádná jiná kniha, je také zároveň základem učení, života, víry a denního chování. Poddáváme se její autoritě, dáváme ji nad naše představy, kulturu, filosofie a náboženské tradice.

"Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku." (2.Timoteovi 3:16-17)

Měj prospěch z Božího slova

Křesťan, který denně čte a rozjímá nad Biblí je jako strom, zasazený u tekoucí vody se zelenými listy a nádherným ovocem. Boží slovo je potěšením křesťana a skrze něj prospívá. Duchem Svatým naplněný křesťan má žízeň po Bibli a chce jednat podle ní. Čte ji, studuje ji, rozjímá nad ní, vypisuje si z ní, promodluje jí a sdílí ji s druhými.

"Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří." (Žalm 1:1-3)

Sycení se Božím slovem

Jsme syceni slovem Božím. Bible je pro křesťana stejně důležitá jako jeho denní chléb. Lží Satana (ďábla) je, že se náš život skládá pouze z fyzických a sociálních věcí: jídlo, obydlí, šaty, přátelé. Podsouvá nám, že naše primární odpovědnost je naplnit své potřeby. Ježíš nás však vyzývá, abychom Boží království dali na první místo:

"Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." (Matouš 6:31-33)

I z toho důvodu bychom měli trávit čas s Pánem v modlitbě a denně rozjímat nad Jeho slovem. Jakmile se rozhodneme dát Jeho na první místo ve svém životě, můžeme si být zcela jisti, že On se postará o naše denní potřeby.

Boží slovo zazáří v našich srdcích

Je nezbytné, abychom přijali Boží slovo s pokorou, bez jakékoli pýchy. Slovo Boží pracuje jako světlo pro lidskou duši, zjevuje naše hříchy, i ty, které jsou skryty našemu zraku. Před tím, než jdeme číst Bibli, měli bychom požádat Ducha Svatého, aby nám slovo osvítil.

"Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku." (Žalm 119:105)

Poslouchání učení Ježíše

Víme-li, že Bible je naší autoritou, nemůžeme se vyhnout osobní odpovědnosti. Nemůžeme slepě důvěřovat našim tradicím nebo teologii naší církve, musíme přijmout to, co Písmo učí. Pokud je Ježíš naším Pánem, musíme poslouchat Jeho slova nebo budeme jako náboženští pokrytci v časech Ježíše.

Člověk, který buduje svůj život na Božím slově a poslouchá ho, má pevný základ jako křesťan. Takový člověk patří do Boží rodiny, protože opravdu přijal Kristovo evangelium. Svou poslušností Ježíšovy a Jeho slovu dokazujeme, že jsme Jej přijali jako svého Pána.

„Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je — ukáži vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké." (Lukáš 6:46-49)

Slovem jsme zachráněni

Ti kteří přijímají, poslouchají a zůstávají v Kristově slovu jsou Jeho učedníky:

Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (Jan 8:31-32)

Boží slovo je jako věčné semeno zaseté do našeho srdce. Jakmile je zaseté, začíná růst v našem srdci (nové narození v Ježíši) a roste jako strom (do dospělosti v Kristu). Slovo se nemění jako věci tohoto světa: přátelé, bohatství, práce, domov nebo naše situace. Tudíž můžeme opravdu plně důvěřovat zaslíbením Bible, která se nezmění. Bůh je vždy věrný Svému slovu a zaslíbením.

"Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno." (1. Petrova 1:23-25)

Věřit slovu

Jedním z hlavních účelů Božího slova je vytvořit víru v těch, kteří jej slyší. Tím, že Boží slovo slyšíme a věříme v něj, jsme zachráněni, je nám odpuštěno, jsme uzdraveni, osvobozeni od démonů, pokřtěni v Duchu Svatém a pomazání mocí Boží. Tak jak věříme Božímu slovu můžeme přijmout nebeské požehnání a dary, které jsou naše v Ježíši.

"Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo." (Římanům 10:17)

Jsme poslání se slovem Božím

Ježíš nás posílá sdílet evangelium s těmi, kteří Ho neznají. Není pro nás dostatečné pouze navštěvovat večery chval nebo kroužek Bible a slyšet Boží slovo. Pokud nepůjdeme ven (mimo naši církev, náš domov, náše teritorium…) a neřekneme ostatním o Ježíši, tak jak druzí uvěří, přijmou věčný život a poznají ty vzácná Boží zaslíbení?

"...neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno: ‚Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.‘" (Římanům 10:13-15)

Boží slovo a duchovní boj

"Vždyť Boží slovo je živé a činné, ostřejší než jakýkoli oboustranný meč..." (Židům 4:12)

Sám Bůh si velmi váží Svého slova. Celý Žalm 119 pojednává o hodnotě Božího slova a o výhodách rozjímání nad ním. Bible nás také varuje před tím, kdybychom si nevážili Božího slova. Pokud si nebudeme vážit Božího slova podkopáváme pevný základ, ze kterého můžeme bojovat s ďáblem a proti jeho útokům na nás.

Boží slovo hanobíme, pokud:

  • jsme sami špatným svědectvím (kážeme druhým a sami tak nežijeme) – Titův 2:5 a 2:10
  • kážeme slovo ze zištných důvodů (např. chamtivost, prospěch nebo moc nad lidmi) – 2. Korintským 2:17
  • nadřazujeme náboženské tradice, které popírá Boží slovo (jeden z největších problémů, kterému církev dnes čelí je zápas mezi náboženskou tradicí a uplatňováním Božího slova, množství církví má nějakou formu náboženství bez moci Božího slova) – Marek 7:10-13

Křesťan je vojákem Ježíše Krista vtažený do skutečné bitvy. Aby byl schopen odolat útokem Satana (Ďábla, což je reálná duchovní bytost, která má k dispozici ohromné množství padlých andělů a démonů), je naprosto nezbytné používat meč Ducha, což je právě Boží slovo. Bible je základem víry, naděje, povzbuzení a odvahy pro vojáky Kristovi. Slovo nám pomáhá zůstat na cestě, nenechat se přemoci pochybami a strachem. Boží slovo nám připomíná ty nádherná Boží zaslíbení, která nám dají sílu ve dnech, kdy procházíme zkouškami. Proti nemocem vyhlašujeme zaslíbení uzdravení, v nouzi Boží zaslíbení o zaopatření. Odoláváme Satanu používáním Božích zaslíbení, což je meč Ducha Svatého.

"Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘." (Efezským 6:13-17)

Každý z nás pravděpodobně zakusil, jak destruktivní mohou být účinky kritických, naštvaných a negativních slov, která byla promluvena vůči druhým. Taková slova jsou často vyslovena s démonickou silou, čímž může dojít k prokletí dané osoby, k vnitřnímu zranění, nemoci, nízkému sebevědomí a odmítnutí. Taková destruktivní slova jsou duchovní zbraní temnoty a jsou v naprostém protikladu jednání Ducha Svatého. Na druhou stranu, mocné a věčné slovo Boží uvolňuje velká požehnání v našich životech. Skrze víru v Boží slovo jsme zachráněni, posvěceni, očištěni, budování, utěšení, uzdraveni, osvobozeni, přijímáme moudrou radu a jsme vedeni v našich rozhodnutích. 

Boží slovo rozsuzuje srdce

Boží slovo je duchovní zbraní, které kope hluboko do našich srdcí, aby odhalilo náš hřích. Pán, skrze Písmo nebo osobní prorocké slovo, odhaluje hříchy lidí, aby mohli činit pokání a přijmout odpuštění.

"Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat." (Židům 4:12-13)

Šíření Božího slova

V Novém zákoně vidíme Satana jak oponuje šíření Božího slova. Jde vždy o velké duchovní vítězství, když lidé porozumí, věří a praktikují učení Písma. Šíření Božího slova ústí v obrácení, uzdravení, lásku, jednotu, pokání z hříchu a v moc Boží.

"Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané Libertinských, Kyrénských a Alexandrijských, z Kilikie a Asie, a hádali se se Štěpánem. Ale nemohli odolat moudrosti a Duchu, v němž mluvil. " (Skutky 6:7-10)

Satan bojuje proti zdravému učení

Žijeme v čase, ve kterém mnoho křesťanů říká, že učení není důležité. Nicméně, zdravé učení je pro církev zcela zásadní! Správné učení zmocněné Duchem Svatým uvolňuje požehnání a otevírá mysl a srdce ke Kristu. Špatné učení může zavřít mysl vůči zaslíbením Božím a může přinést člověka pod vliv démonů. Například, ti, kteří učí proti darům Ducha Svatého klamou lidi a způsobují, že lidé netouží po darech, které jim Bůh chce dát. Následně nemocní zůstávají nemocní a duchovně hladoví zůstávají nenasyceni. Sekty, které popírají jedinečnou roli Pánu Ježíše jako Spasitele a zdůrazňují zákonictví (potřebu vlastních dobrých skutků pro získání spasení), brání svým následovníkům získat věčnou spásu!

Ježíš káral farizeje, protože zabraňovali lidem vstoupit do Božího království prostřednictvím špatného učení.

"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít." (Matouš 23:13)

Varování apoštola Pavla bylo naplněno v naší době tím, že nyní je mnoho učitelů, kteří následují své vášně a opouštějí zdravé učení. Je zneuctěním, že někteří učitelé obhajují náklonnost stejného pohlaví (v Bibli jasně pojmenované jako hřích), podkopávají autoritu Božího slova skrze zákonictví, obhajují promiskuitu a světskost. (V dnešní době se lze setkat s pojmy jako progresivní nebo liberální křesťanství, nicméně ve své podstatě jde o proud, který se odklání od jasného Božího slova, což je VELICE nebezpečné).

"Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím." (2. Timoteova 4:1-4)

Boží moc a Boží slovo

Zásadní rozšíření Božího slova nastalo, když Ježíš vyslal Své učedníky v moci Ducha Svatého, aby kázali Boží království, vyháněli démony a uzdravovali nemocné. Tito zmocnění učedníci skrze své kázání zjevně v Satanově království způsobili pořádný rozruch:

"Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží." (Lukáš 10:18-19)

Můžeme vidět, jak Satan oponoval Pavlově kázání evangelia pohanům:

"Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy." (2. Timoteovi 4:16-17)

Touhou prvotní církve bylo odvážně kázat Boží slovo v moci Ducha Svatého. Satan se snažil církev umlčet, aby nekázali v Ježíšově jménu. Z toho plyne, že důležitým cílem našich modliteb by mělo být, aby přišlo pomazání na církev ke kázání evangelia.

"Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží." (Skutky 4:29-31)

Boží moc a výklad Bible

Bez Boží moci, můžeme být v našem výkladu Bible pomýleni. Bible je plná příběhů a událostí Boží moci. Od první do poslední strany čteme o mocném Bohu, který jedná ve prospěch Svého lidu. Navzdory tomu, je zde mnoho křesťanů, kteří věří, že Bůh je daleko, a že přímo nespolupracuje a nekomunikuje se Svou církví.

Pokud někdo odmítá moc Boží, je to jako kdyby si při četbě Bible nasadil sluneční brýle a pořádně neviděl. Ježíš řekl saduceům, že se ve své interpretaci Bible pletou. Saduceové, ačkoliv znali Boží slov nazpaměť, Ježiši nemohli porozumět, protože nevěřili v moci Boží ke vzkříšení z mrtvých.

"V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: „Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!“ Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží." (Matouš 22:23-29)

Některé části této stránky jsou přeloženy z knih pastora Marka Hemanse, v originále a ke stažení jsou zde.