Růst / On-line studovna / 1.lekce

1. lekce: "O jistotě v našem vztahu s Ježíšem"

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ještě než budeš pokračovat:

  • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
  • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
  • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Poznání Pána Ježíše je nejvýznamnější událostí našeho života. Je to začátek neobyčejného života s hluboce milujícím a všemohoucím Bohem. „Čtyři duchovní zákony“ stručně vysvětlují všechno, co člověk potřebuje vědět k tomu, aby mohl začít žít nový život v Kristu. Pojďme si tyto zákony zopakovat:

1. zákon: Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.
2. zákon: Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.
3. zákon: Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V Něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.
4. zákon: Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako svého Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život. Ježíše přijmeme vírou, např. osobním pozváním v modlitbě.

Čti dále a získej jistotu ve svém vztahu s Pánem Ježíšem.

Klíčová otázka:

Jak může člověk, který přijal Ježíše Krista, s jistotou vědět, že stráví věčnost s Bohem? Následující text ti ukáže, jak tuto jistotu můžeš mít.

1. Jistota v novém vztahu s Ježíšem Kristem

Svým novým vztahem s Ježíšem Kristem si můžeme být jisti, pokud jsme požádali Pána Ježíše za odpuštění našich hříchů a uvěřili v Pána Ježíše jako Božího Syna, který zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Pakliže v srdci věříš v Pána Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele (a dokážeš to i svými ústy vyznat), pak ti bylo dokonale odpuštěno a Bůh tě cele přijal. Kristova smrt na kříži plně postačuje na to, aby nám tento vztah s Bohem zajistila.

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2:8-9)

Tři důležitá slova v těchto verších vysvětlují, proč nás Bůh může přijmout, jsou jimi „milost„, „spása“ a „víra„. Milost je nezasloužená přízeň, nezasloužený dar. Být spasen znamená být zachráněn, uchráněn před katastrofou. Víra je důvěra, oddanost mysli a spoléhání se.

V souvislosti s těmito důležitými pojmy si zkus odpovědět na následující otázky:

Tento vztah jsem si nezasloužil, ani jsem si na něj „nevydělal“ žádnými dobrými skutky. Je to nezasloužený dar od Boha, který jsem obdržel, když jsem přijal Pána Ježíše.

Verš Římanům 6:23 říká, že konečným důsledkem hříchu je smrt. Když jsem přijal Kristovu smrt na kříži jako výkupné za své hříchy, byl jsem zachráněn od věčného odsouzení, tedy trestu za svůj hřích.

Víra znamená věřit neboli důvěřovat Bohu a jeho Slovu. Když jsem přijal Ježíše Krista, uvěřil jsem v Něj i v to, že zemřel za mé hříchy. Místo, abych věřil, že jsem sám schopen zasloužit si Boží přízeň, nyní věřím, že jsem s Bohem smířen tím, co pro mne vykonal Kristus.

Od Boha člověk vše přijímá právě vírou, víra je pro křesťana něčím naprosto zásadním. Bez víry se dokonce není možné libit Bohu (viz Židům 10:6).

Klíčová otázka:

Představ si, že stojíš před Bohem a On by se tě zeptal: „Proč bych tě měl přijmout do nebe?“

Pokud se v oblasti spásy/věčnosti/vstupu do nebe odkážeš přímo a pouze na osobu Pána Ježíše, např. že jsi přijal/a Ježíše Krista do svého života, že důvěřuješ Kristu, jeho oběti za tvé hříchy a jeho vzkříšení, tak odpovíš v souladu s Božím slovem.

​Naopak odpověď typu „nejsem tak špatný člověk“ nebo „neudělal jsem nic tak hrozného“, tedy cokoli, kde spoléháš na sebe, místo na Ježíše Krista, značí, že potřebuješ znovu pochopit základy evangelia. To není ostuda! Právě proto procházíš touto lekcí, která se tomuto tématu věnuje.

2. Co platí o vztahu s Ježíšem Kristem

Vztah s Pánem Ježíšem Kristem přináší do našeho života mnoho nových skutečností, které musíme pochopit, abychom si mohli vybudovat pevný základ, na kterém můžeme dále růst.

Kristus nám odpustil hříchy a byli jsme ospravedlněni:

On (Bůh) nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm (v Synu, tzn. v Ježíši) máme vykoupení a odpuštění hříchů. (Koloským 1:13-14)

Kristus nás učinil Božími dětmi:

Těm pak, kteří ho (Ježíše) přijali a věří v jeho jméno, dal (tzn. Ježíš) moc stát se Božími dětmi. (Jan 1:12)

Když jsme přijali Ježíše Krista, stali jsme se Božími dětmi, které ​začali prožívat vztah lásky s Bohem. Nebyli jsme Bohem adoptováni, nebo pouze přijati. V momentu, kdy jsme se upřímně obrátili k Bohu a přijali vírou Pána Ježíše jsme se narodili do Boží rodiny!

Kristus vstoupil do našeho života a nikdy nás neopustí:

Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (Židům 13:5)

Za žádných! Neexistuje okolnost, ve které by tě Bůh opustil. Dokonce, ani tvé jednání (pokud se ho vědomě sám/sama nezřekneš), nezmění to, že jsi se stal/a skrze Pána Ježíše Božím dítětem. On bude vždy s tebou a nic tě nikdy neoddělí od Boží lásky (což neznamená, že neprožiješ v životě žádné těžkosti, ale nebudeš na ně nikdy sám/sama).

Jednou to stačí 🙂 Pokud si nejsi jist/a tím, že Ježíš je opravdu ve tvém životě jako tvůj Pán a Spasitel (nebo jsi Ježíše přijal/a před delší dobou a s Bohem jsi nežil/a), bude nejlepší, pokud Pána Ježíše v modlitbě do svého života pozveš znovu (či svoje rozhodnutí žít s Bohem obnovíš). Třeba i na kolenou, vlastními slovy nahlas a hlavně s upřímným postojem v srdci.

Kristus nám dal nový život:

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2.Korintským 5:17)

Když jsi uvěřil/a v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, začal/a jsi žít nový duchovní život. Bůh, jak porosteš ve vztahu s Ním, v tobě bude vytvářet stále více nových vlastností.

Kristus nám dal věčný život:

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1. Janův 5:11-13)

Podle předchozí verše z Bible je věčný život v našem životě založen na přítomnosti Ježíše (Božího Syna) v našem životě. Tato přítomnost je založena na tom, že v Ježíše věříš a učíš se Mu důvěřovat jako svému Pánu. Když máš skrze svou víru Pána Ježíše ve svém životě, máš i věčný život = možnost mít osobní vztah s Bohem a to i po fyzické smrti na věčnosti! Máš-li Pána Ježíše ve svém životě, tak nezahyneš navěky (viz Jan 3:16, 1. Janův 5:12).

Věčný život začíná v okamžiku, když přijmeš vírou Pána Ježíše do svého života jako svého Pána a Spasitele a (pokud v Něj věříš a důvěřuješ Mu, tak) neskončí nikdy, protože je věčný. Možná těžko představitelné, nicméně zcela pravdivé.

Klíčová otázka:

Představ si, že bys měl(a) dnes v noci zemřít. Na kolik procent máš jistotu, že bys věčnost strávil s Bohem?“

0   …   25   …   50   …   75   …   100%

100%. Pokud nemáš uvnitř sebe 100% jistotu, zkus projít tuto lekci znovu od začátku, nejlépě s prosbou k Bohu, aby ti z uvedených biblickým veršů zjevil pravdu o jistotě spasení. Vůbec se nestyď pokud je to tvůj případ. Je lepší být před Bohem upřímný a chtít od Boha jisté svědectví a důkaz o tom, že tě Bůh skrze Pána Ježíše přijímá, než na věčnosti zahynout v hříchu bez Boha!

Pokud stále nemáš vnitřní jistotu o tom, že tě Bůh přijal, pros Boha o víru v Pána Ježíše a o zjevení Pána Ježíše. Bůh dává věci, které nám chybí – pokud k Němu přicházíme v pokoře a upřímnosti svého srdce.

Shrnutí této sekce

Všechny tyto úžasné dary jsou založeny jedině na Ježíši Kristu. Žádný z nich si nemůžeme zasloužit. Obdrželi jsme je v okamžiku, kdy jsme ve víře přijali Ježíše Krista.

Je některá z těchto skutečností pro tebe právě teď zvlášť důležitá? Jestliže ano, tak proč?

3. Jak se v novém vztahu s Ježíšem Kristem vypořádat s pochybnostmi?

Přestože pocity jsou důležité, náš vztah s Ježíšem Kristem je založen na skutečnostech, ne na pocitech, které se denně mění.

Pochybnosti, otázky a různé pocity jsou běžnou součástí života každého člověka. Pro posuzování našeho vztahu s Ježíšem jsou však velice nespolehlivým měřítkem. Křesťan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na důvěryhodného Boha a jeho Slovo (jehož souhrnem je Bible, a i když Bůh k lidem mluví i jinými způsoby, nikdy nepromluví v rozporu s tím, co je napsáno v Bibli – Bůh totiž nemůže lhát).

Následující obrázek znázorňuje vztah mezi fakty/skutečností (Bůh a jeho Slovo), vírou (důvěra Bohu a jeho Slovu) a pocity.

Vlak pojede s vagónem i bez vagónu. Bylo by však marné snažit se uvádět vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejně tak křesťané nejsou závislí na pocitech, ale věří důvěryhodnému Bohu a jeho Slovu. Čím více budeš znát jeho Slovo, tím lépe budeš schopen/schopna pomocí biblických faktů odpovědět na jakékoliv pochybnosti. Tvé pocity se začnou řídit pravdou Božího slova a ne okolnostmi.

Poznámka: Nemysli si však, že Bohu je jedno jak se cítíš! Bůh nás stvořil s emocemi. Sám Ježíš zažil i ty nejhorší prožitky (odmítání, utrpení, opuštění, zrada přátel, fyzická bolest…) a velmi dobře ví, jaké to je, prožíváš-li nyní zrovna nějaké trápení. Pokud tomu tak je, pros Ježíše o pomoc, vydávej Mu své starosti, On je dobrý Bůh, vždy ochotný pomoci svým milovaným! Proto pamatuj: tvé pocity jsou důležité, jen nejsou něčím, co by mělo řídit Tvůj život nebo být nadřazeno pravdě Božího slova.

4. Jak růst v novém vztahu s Ježíšem Kristem?

S tím, jak porosteš v Kristu, začni během dalších dní uvádět následující pravdy do praxe.

  • Je mi odpuštěno: Kolským 1:13-14; 2:13.
  • Jsem Božím dítětem: Jan 1:12; Římanům 8:15; 1. Janův 3:1.
  • Přebývá ve mně Kristus: Zjevení 3:20; Galatským 2:20.
  • Mám nový život: 2. Korintským 5:17; Efezským 2:4-5.
  • Mám věčný život: 1. Janův 5:11-13; Jan 5:24; Jan 10:27-29.

Každý den přemýšlej o jedné z těchto pravd (nebo klidně o všech :-)) Přečti si příslušné verše ve své Bibli a podtrhni si je, ideálně se je uč i nazpaměť. Děkuj Bohu za to, že to všechno nyní o tobě platí.

Chceme-li růst v Kristu, je bezpodmínečně nutné, abychom tyto základní skutečnosti znali. Co se však děje, když v naší snaze žít křesťanským životem selháváme? O tom se dočteš v další lekci.

Doporučená videa k tématu:

Jak získat vztah s Bohem? (o tvém vztahu s Bohem)

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“