Růst / On-line studovna / 1.lekce

1. lekce: "O jistotě v našem vztahu s Ježíšem"

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ještě než budeš pokračovat:

  • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
  • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
  • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Přijetí Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele (Zachránce) je nejvýznamnější událostí našeho života. Je to začátek neobyčejného života s hluboce milujícím a všemohoucím Bohem. „Čtyři duchovní zákony“ stručně vysvětlují všechno, co člověk potřebuje vědět k tomu, aby mohl začít žít nový život v Kristu. Pojďme si tyto zákony zopakovat:

1. zákon: Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.
2. zákon: Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.
3. zákon: Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V Něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.
4. zákon: Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako svého Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život. Ježíše přijmeme vírou, např. osobním pozváním v modlitbě.

Čti dále a získej jistotu ve svém vztahu s Pánem Ježíšem.

Klíčová otázka:

Jak může člověk, který přijal Ježíše Krista, s jistotou vědět, že jej Bůh/Ježíš přijal? Následující text ti ukáže, jak tuto jistotu můžeš získat.

1. Jistota v novém vztahu s Ježíšem Kristem

Svým novým vztahem s Ježíšem Kristem si můžeme být jisti, pokud jsme požádali Pána Ježíše za odpuštění našich hříchů (a v srdci vyjádřili touhu se odvrátit od starých cest života bez Boha) a uvěřili v Pána Ježíše jako Božího Syna, který zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Pakliže jsi Ježíše požádala o odpuštění svého starého života a v srdci věříš v Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele , pak ti bylo odpuštěno a Bůh tě přijal. Kristova zástupná smrt na kříži plně postačuje na to, aby nám tento vztah s Bohem zajistila.

"Milostí jste zachráněni skrze víru. Ta záchrana není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2:8-9)

Tři důležitá slova v těchto verších vysvětlují, proč nás Bůh může přijmout, jsou jimi „milost„, „záchrana“ a „víra„. Milost je nezasloužená přízeň, nezasloužený dar. Záchrana je ve smyslu uchránění před katastrofou (záhubou), kterou způsobuje hřích. Víra je důvěra, oddanost a spoléhání se.

V souvislosti s těmito důležitými pojmy si zkus odpovědět na následující otázky:

Tento vztah jsem si nezasloužil, ani jsem si na něj „nevydělal“ žádnými dobrými skutky. Je to nezasloužený dar od Boha, který jsem obdržel, když jsem přijal Pána Ježíše. Bůh nám nabízí vztah s Ním z lásky – On nás opravdu miluje a touží, aby se k Němu obrátil každý člověk. Každý kdo věří v Ježíše se setkal s Boží milostí a tuto Boží milost má od Boha k dispozici, aby tento vztah dále rozvíjel (následováním Ježíše a chození po „stezce spravedlnosti“).

Jedině díky Boží milosti, která je ti každý den dostupná skrze víru v Pána Ježíše, máš možnost žít nový a proměněný život, který se bude Bohu líbit a který Boha oslaví.

Verš Římanům 6:23 říká, že konečným důsledkem hříchu je smrt. Když jsem vyznal svou hříšnost Ježíši a přijal Jeho smrt na kříži jako výkupné za své hříchy, byl jsem zachráněn od věčného odsouzení a bylo mi odpuštěno. A co víc – z Boží milosti jsi v procesu záchrany od moci hříchu a tak pokud zhřešíš – můžeš přijít ke Kristu a požádat Jej za odpuštění. On tě očistí(!) a dá ti milost k tomu, jednat příště jinak. O tom více v další lekci.

Víra znamená věřit neboli důvěřovat Bohu a jeho Slovu. Když jsem přijal Ježíše Krista, uvěřil jsem v Něj i v to, že zemřel za mé hříchy. Místo, abych věřil, že jsem sám schopen zasloužit si Boží přízeň, nyní věřím, že jsem s Bohem smířen tím, co pro mne vykonal Kristus.

Od Boha člověk vše přijímá právě vírou, víra je pro křesťana něčím naprosto zásadním. Bez víry se dokonce není možné libit Bohu (viz Židům 10:6).

Klíčová otázka:

Bůh je svatý, spravedlivý a naprosto dokonalý. Takoví sami o sobě nejsme. Nabízím se tedy otázka, „Proč by se s tebou měl Bůh vůbec bavit, natož tě přijímat za své dítě?“

Pokud se v oblasti osobního vztahu s Bohem odkážeš právě a pouze na osobu Pána Ježíše, např. že jsi přijal/a Ježíše Krista do svého života / že důvěřuješ Kristu, jeho oběti za tvé hříchy a jeho vzkříšení / tak odpovíš v souladu s Božím slovem.

Naopak odpověď typu „nejsem tak špatný člověk“, „mám to u Boha srovnané….“ , tedy cokoli, kde spoléháš na sebe a vlastní sebespravedlnost, značí, že potřebuješ znovu pochopit základy evangelia. To není ostuda! Právě proto procházíš touto lekcí, která se tomuto tématu věnuje.

Jedině díky Pánu Ježíši a víře v Něj můžeš mít osobní vztah, úzké společenství s Bohem a věčný život i spásu.

2. Co platí o vztahu s Ježíšem Kristem

Vztah s Pánem Ježíšem Kristem přináší do našeho života mnoho nových skutečností, které je důležité pochopit, abychom si mohli vybudovat pevný základ, na kterém můžeme dále růst.

Kristus nám odpustil hříchy a byli jsme Bohem přijati:

On (Bůh) nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm (v Synu, tzn. v Ježíši) máme vykoupení a odpuštění hříchů. (Koloským 1:13-14)

Kristus nás dává moc stát se Božími dětmi:

Těm pak, kteří ho (Ježíše) přijali a věří v jeho jméno, dal (tzn. Ježíš) moc stát se Božími dětmi. (Jan 1:12)

Když jsme přijali Ježíše Krista, můžeme začít prožívat vztah lásky s Bohem a začít Jej poznávat jako svého Otce.

Kristus vstoupil do našeho života a nikdy nás neopustí:

Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (Židům 13:5)

Neexistuje okolnost, ve které by tě Bůh opustil. Dokonce, ani tvé špatné jednání (pokud se Ježíše vědomě sám/sama nezřekneš), nezmění skutečnost, že tě Bůh miluje. Zůstaneš-li ve víře, On bude vždy s tebou a nic tě nikdy neoddělí od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši (Římanům 8:38) – což neznamená, že neprožiješ v životě žádné těžkosti, ale nebudeš na ně nikdy sám/sama!

Jednou to stačí 🙂 Pokud si nejsi jist/a tím, že Ježíš je opravdu ve tvém životě jako tvůj Pán a Spasitel (nebo jsi Ježíše přijal/a před delší dobou a s Bohem jsi nežil/a), bude nejlepší, pokud Pána Ježíše v modlitbě do svého života pozveš znovu (či svoje rozhodnutí žít s Bohem obnovíš). Třeba i na kolenou, vlastními slovy nahlas a hlavně s upřímným postojem v srdci.

Kristus nám dal nový život (resp. přístup k novému životu, který je v Něm):

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2.Korintským 5:17)

Když jsi uvěřil/a v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, začal/a jsi žít nový duchovní život. Bůh, jak porosteš ve vztahu s Ním, v tobě bude vytvářet stále více nových vlastností.

Kristus nám dal věčný život (resp. přístup k věčnému životu, který je v Něm):

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1. Janův 5:11-13)

S Ježíšem přichází do našeho života i podíl věčného života. Jde o novou kvalitu života! Tento nový věčný život máme rozvíjet (tím jak porosteš ve vztahu s Ježíšem), proto v sobě nenech tento nový život s Ježíšem vychladnout!

Podle předchozí verše z Bible je věčný život v našem životě založen na přítomnosti Ježíše (Božího Syna) v našem životě. Tato přítomnost je založena na tom, že v Ježíše věříš a učíš se Mu důvěřovat jako svému Pánu. Když máš skrze svou víru Pána Ježíše ve svém životě, máš i věčný život.

Klíčová otázka:

Představ si, že bys měl(a) dnes v noci zemřít. Na kolik procent máš jistotu, že bys věčnost strávil/a s Bohem?“

0   …   25   …   50   …   75   …   100%

Pokud nemáš uvnitř sebe 100% jistotu, zkus projít tuto lekci znovu od začátku, nejlépě s prosbou k Bohu, aby ti z uvedených biblickým veršů zjevil pravdu o jistotě tvého vztahu s Bohem. Vůbec se nestyď pokud je to tvůj případ. Je lepší být před Bohem upřímný a chtít od Boha jisté svědectví a důkaz o tom, že tě Bůh skrze Pána Ježíše přijímá, než na věčnosti zahynout v hříchu bez Boha!

Pokud stále nemáš vnitřní jistotu o tom, že tě Bůh přijal, pros Boha o víru v Pána Ježíše a o zjevení Pána Ježíše. Bůh dává věci, které nám chybí – pokud k Němu přicházíme v pokoře a upřímnosti svého srdce.

Shrnutí této sekce

Výše uvedené úžasné dary jsou založeny jedině na Ježíši Kristu. Žádný z nich si nemůžeme zasloužit. Obdrželi jsme je v okamžiku, kdy jsme ve víře přijali Ježíše Krista do svého života.

Je některá z těchto skutečností pro tebe právě teď zvlášť důležitá? Jestliže ano, tak proč?

3. Jak se v novém vztahu s Ježíšem Kristem vypořádat s pochybnostmi?

Přestože pocity jsou důležité, náš vztah s Ježíšem Kristem je založen na skutečnostech, ne na pocitech, které se denně mění.

Pochybnosti, otázky a různé pocity jsou běžnou součástí života každého člověka. Pro posuzování našeho vztahu s Ježíšem jsou však velice nespolehlivým měřítkem. Křesťan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na důvěryhodného Boha a jeho Slovo (jehož souhrnem je Bible, a i když Bůh k lidem mluví i jinými způsoby, nikdy nepromluví v rozporu s tím, co je napsáno v Bibli – Bůh totiž nemůže lhát).

Následující obrázek znázorňuje vztah mezi fakty/skutečností (Bůh a jeho Slovo), vírou (důvěra Bohu a jeho Slovu) a pocity.

Vlak pojede s vagónem i bez vagónu. Bylo by však marné snažit se uvádět vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejně tak křesťané nejsou závislí na pocitech, ale věří důvěryhodnému Bohu a jeho Slovu. Čím více budeš znát jeho Slovo, tím lépe budeš schopen/schopna pomocí biblických faktů odpovědět na jakékoliv pochybnosti. Tvé pocity se začnou řídit pravdou Božího slova a ne okolnostmi.

Poznámka: Nemysli si však, že Bohu je jedno jak se cítíš! Bůh nás stvořil s emocemi. Sám Ježíš zažil i ty nejhorší prožitky (odmítání, utrpení, opuštění, zrada přátel, fyzická bolest…) a velmi dobře ví, jaké to je, prožíváš-li nyní zrovna nějaké trápení. Pokud tomu tak je, pros Ježíše o pomoc, vydávej Mu své starosti, On je dobrý Bůh, vždy ochotný pomoci svým milovaným! Proto pamatuj: tvé pocity jsou důležité, jen nejsou něčím, co by mělo řídit Tvůj život nebo být nadřazeno pravdě Božího slova.

4. Jak růst v novém vztahu s Ježíšem Kristem?

Během dalších dní zkus přemítat o následujících skutečnostech, včetně odpovídajících veršů z Bible:

  • Je mi odpuštěno: Koloským 1:13-14; 2:13.
  • Vnímám se jako Boží dítě (tzn. že Bůh je mým Otcem)…?: Jan 1:12; Římanům 8:15; 1. Janův 3:1.
  • Mám nový život: 2. Korintským 5:17; Efezským 2:4-5.
  • Mám věčný život: 1. Janův 5:11-13; Jan 5:24; Jan 10:27-29.
  • Přebývá ve mně Kristus: Zjevení 3:20; Galatským 2:20.

Každý den přemýšlej v srdci o jedné z těchto pravd (nebo klidně o všech :-)) Přečti si příslušné verše ve své Bibli a podtrhni si je, ideálně se je uč i nazpaměť. Děkuj Bohu za to, co ti zjeví a sám potvrdí – On sám to bude velmi rád dělat, protože tě miluje.

Chceme-li růst v Kristu, je bezpodmínečně nutné, abychom tyto základní skutečnosti znali. Co se však děje, když v naší snaze žít křesťanským životem selháváme? O tom se dočteš v další lekci.

Doporučená videa k tématu:

Jak získat vztah s Bohem? (o tvém vztahu s Bohem)