Kdo je PRAVÝ KŘESŤAN? Jsi spasen nebo žiješ v klamu?

Pokud se považuješ za křesťana nebo pokud chceš zjisti, o čem je pravé křesťanství, pak tohle video může být tím nejdůležitějším videem, které kdy uvidíš. Podíváme se do Bible a ukážeme si, o čem křesťanství doopravdy je. Jsi opravdu křesťan, který kráčí do nebe, nebo jsi podveden(a)? Podívej se na celé video, dokud je čas zjistit pravdu a případně učinit důležité změny ve svém životě. Tenhle život je velmi krátký, zvláště když jej porovnáš s věčností, takže je důležité, abys byl(a) připraven(a) na setkání s Bohem, až jednou přijde tvůj čas.

Přepis videa do textu:

Ahoj lidi, kdo je vlastně pravý křesťan? Mám tím na mysli, jak to poznáme? Podle statistik je na světě 2.4 miliardy lidí, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané. To je zhruba třetina světa! To je ohromné číslo, ale tušíme, že kdyby to byla pravda, tak by svět, ve kterém žijeme, vypadal jinak. Víme, že ne každý kdo o sobě tvrdí, že je křesťan, je skutečný křesťan. Sám Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ Takže vidíš, jen protože někdo tvrdí, že je křesťan, neznamená, že opravdu křesťan je. I když řekneš: „Věřím, že Bůh existuje!“ – což je dobré a správné – ale to říkají i démoni, což ale z démonů nedělá křesťany.

Co tě učiní pravým křesťanem? To, že říkáš: „Já se snažím být dobrým člověkem.“…? Nebo to, že jsi byl(a) vychován(a) v křesťanské rodině? Protože čteš Bibli? Protože se někdy pomodlíš? Musíme se podívat do Bible, co říká Boží slovo. V Bibli najdeme vše, co potřebujeme vědět, jsou tam naše základní instrukce, než opustíme zemi. Mnoho křesťanů si do Bible rádo přidává svá vlastní pravidla. Někteří čtou jen to, co se jim líbí a vyhodí to, co se jim nelíbí. Pokud tohle někdo dělá, vytváří si ve své hlavě Boha, který neexistuje. Pokud nebereš vážně CELOU Bibli, tak jak je napsána, pak uctíváš jiného, vymyšleného, Boha. Ve Zjevení 22:18 nás Bůh varuje těmito slovy: „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu (knize) života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.“ Tohle je ohromné varování pro všechny křesťany, obzvláště pro vedoucí, kazatele a pastory… Pokud někdo káže tak, že mění Boží slovo, nebo dává důraz jen na některé části a říká lidem jen to, co chtějí slyšet, pak je pod hrozbou toho, že Bůh odebere jeho jméno z knihy života! Proto musíme kázat a vyučovat Boží slovo vybalancovaným a upřímným způsobem. Takže o čem je pravé křesťanství? Pojďme se podívat do Bible.

V Římanům 10:9 čteme, jak apoštol Pavel vysvětluje a říká: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“ Takže pokud opravdu věříš, že Ježíš Kristus zemřel místo tebe za tvé hříchy na kříži, že vzal tvé hříchy na sebe, pokud tomu věříš celým svým srdcem a vyznáš to ústy, pak jsi opravdový křesťan. Uvědom si, že nemůžeš zachránit sebe tím, že se budeš snažit být lepší člověk. Jenom Bůh tě může zachránit. Je to dar od Něj. Otázkou je, zda Jeho záchranu (spásu) přijmeš. V Efezským 2:8 se píše: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Pokud opravdu věříš v Ježíše skrze upřímnou víru, jsi zachráněn(a) Boží milostí. Je to dar od Boha a je to úžasné! Ale to není všechno. Nejde o postoj: „Super, teď mám lístek do nebe!“ – a teď zase zpátky do starého hříšného životního stylu. Ne! Pokud opravdu věříš v Ježíše Krista, pokud opravdu věříš v Boha, znamená to, že jsi měl(a) skutečné setkání se Stvořitelem vesmíru. On ti otevřel tvé duchovní oči a učinil tě novým člověkem.

Ve chvíli, kdy jsi vyznal(a), že věříš v Pána Ježíše, když jsi Ho požádal(a), aby ti odpustil tvé hříchy, ve tvém duchu se zrodil Duch svatý (přišel tam). Tak ses stal(a) novým stvořením, trochu jako se z housenky stane motýl. V 2.Korintským 5:17 čteme: „Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“ A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření.“ Takže tato tvá nová přirozenost tě změnila. Změnila způsob jak se díváš na svět, na Boha, i na druhé lidi. Nyní jsi Božím dítětem. To znamená, že jsi součástí rodiny, křesťanské rodiny. Nyní můžeš uctívat Boha skrze svého ducha, protože to je jediný způsob jak to můžeš dělat.

Teď prosím poslouchej, je to důležité. Pokud jsi skutečný křesťan, nemůžeš žít v hříchu tak, jak jsi žil(a) předtím. Nemůžeš se vrátit zpět ke starému způsobu života. Ano, můžeš upadnout, protože máš stále starou hříšnou přirozenost, ale když zhřešíš, Duch svatý tě usvědčí a řekne ti: „Haló, Danieli, Petře, Zuzano… To, co jsi udělal(a) nebylo správné, potřebuješ jít před Boha a činit pokání.“ V 1.Janově 1:9 čteme: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ To je něco úžasného! Pamatuj, jsi již součástí rodiny. Neztratíš svou rodinu, jsi stále součástí rodiny, i když uděláš něco špatného. Tvá máma a táta přijdou a řeknou: „Hele, to co jsi udělal(a), není dobré.“ A ty řekneš: „Promiň mami/tati.“ A pak pokračuješ ve vztahu s nimi. Být křesťanem je to samé. Nemůžeš pokračovat žít v hříchu a cítit NIC. To není pravé křesťanství. Pokud hřešíš a necítíš potřebu požádat Boha o odpuštění, je to VELKÉ znamení toho, že možná nejsi skutečný křesťan (a je čas to změnit). Půjde o každodenní bitvu, protože máš v sobě dvě přirozenosti. Máš: 1) hříšnou přirozenost 2) novou duchovní přirozenost. Potřebuješ se naučit žít skrze novou duchovní přirozenost a starou hříšnou přirozenost považovat za mrtvou. Pravý křesťan byl ospravedlněn Ježíšem v okamžiku, kdy uvěřil a vyznal svými ústy Pána Ježíše. OSPRAVEDLNĚNÍ milostí skrze víru v to, co Ježíš Kristus pro tebe učinil na kříži – to se stalo pouze jednou. Následně jsi nastoupil(a) na cestu duchovního růstu ve vztahu s Ježíšem kdy rosteš více a více do Jeho podoby. Tomu se říká POSVĚCOVÁNÍ.

Je třeba se naučit rozlišovat mezi tvou starou hříšnou přirozeností a novou duchovní přirozeností. Podívejme se blíže na rozdíly mezi nimi. Galatským 5:16: „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“ Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, sobecké ambice, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají – a teď poslouchej, je to důležité ti, kteří takové věci dělají, NEBUDOU mít podíl na království Božím.“ Pokud pokračuješ ve stejném životním stylu, nejsi opravdovým křesťanem. Je důležité se odvrátit od starého způsobu života do nového života, který ti dal Ježíš. Galatským 5:22: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ Můžeme vidět, že jsou dvě různé přirozenosti, a že pravý křesťan přijal novou duchovní přirozenost. Tu je velmi snadné rozpoznat, stačí se podívat na životy křesťanů. Ježíš říká, že je poznáte podle ovoce, tedy podle života, který žijí. Pravý křesťan nemůže pokračovat životem v hříchu, nebo žít pro tento hříšný svět a jeho radovánky, musí vytyčit linii. Je třeba se rozhodnout – buď si vybereš žít pro tento svět a jeho hříšné tužby, které ti nikdy nemohou dát pokoj (maximálně dočasný) a nakonec tě zavedou na celou věčnost do pekla. Nebo můžeš plně žít pro Pána Ježíše, který ti dá pokoj a vodu, po které již nikdy nebudeš žíznit. A budeš proměněn(a) Jeho mocí. To je něco, co ti tento svět nikdy nemůže dát. Peníze, vztahy… nic z toho ti nemůže dát ten druh pokoje, který dává Bůh. Jeho pokoj překonává všechno porozumění.

Stále si nedovedu vysvětlit pokoj, který jsem měl, i v těch nejtěžších chvílích mého života. Pokud jste viděli mé svědectví, tak víte, že jsem ztratil dva bratry, můj otec zemřel na rakovinu… Těžké věci se staly v mém životě, ale já stále měl a mám Boží pokoj ve svém srdci. Plný ohně a touhy po Bohu. Co dále získáme? Jako Boží děti zdědíme Boží království, kde budeme na věčnosti s Bohem! Bůh mluví velmi jasně. On říká: „Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“

V době, ve které žijeme, je mnoho vlažných křesťanů, ale Bůh nás varuje. Zjevení 3:15-16: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, vyplivnu tě ze svých úst.“ Bůh odvrhne vlažné křesťany! Někteří z nás se zaměřují příliš na tento svět, využíváme Boha jako berličku, když potřebujeme pomoc. Nebo Ho jen využíváme jako ozdobu, když se nám hodí „být křesťanem“. Někteří „jsou křesťany“ jen v neděli, když jdou do církve, ale zbytek týdne jsou v práci nebo jinde, kde nadávají a žijí starým hříšným způsobem. Někteří mladí křesťané chodí večer do klubu, aby se opili. To není opravdový křesťanský život. Pokud jsi skutečný křesťan, měl(a) jsi setkání s živým Bohem. Potom není možné zůstat stejný / stejná. Nyní začínáš vidět, že v životě jde o MNOHO víc, než jsi věděl(a) předtím. Nyní, s tvou novou duchovní přirozeností, začneš poznávat, co je opravdová pravda života samotného. I jaký je tvůj účel v něm.

Začneš vidět více jasně – tak jak budeš duchovně růst, čtením Bible, setkáváním se s dalšími křesťany… Svým společenstvím s Bohem, kdy s Ním mluvíš a On s tebou. Pak si uvědomíš, že život už nemůže být stejný. Bůh ti začne ukazovat tvou skutečnou identitu v Kristu – kým opravdu jsi. Dále, jak můžeš využít své duchovní dary pro Boží slávu. A až duchovně zesílíš, pak si uvědomíš, že je nutné opravdu PLNĚ PODDAT každý jednotlivý aspekt svého života Bohu. Protože už budeš vědět, že dáš-li Boha na první místo, pak už nepotřebuješ nic jiného. Už vše máš. Máš-li Boha, máš vše co potřebuješ a On se postará o tebe. A jedině pak, když se plně poddáš Bohu, pak tě Duch svatý může opravdu zmocnit, aby si tě použil pro Boží slávu. Pro ty z vás, kteří ještě plně nedůvěřujete Bohu, učte se věřit Jeho zaslíbením v Bibli. Římanům 8:28: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ V Matouši 6:33 Pán Ježíš velmi jasně říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Nevím, proč je tolik křesťanů, kteří ztratili svůj zápal. Zřejmě proto, že je něco špatně v jejich vztahu s Bohem. Čím blíže budeš Bohu, tím více se ti dá Bůh poznat a tím více v tobě bude hořet oheň a touha po Bohu, ale i po druhých lidech, protože začneš chápat, co je opravdová láska. Když máš osobní vztah s opravdovou Láskou – protože Bůh je láska, a On ti ukáže, co láska opravdu znamená. Je Bůh prioritou tvého života? Miluješ Boha celou svou bytostí? Sedí na trůnu tvého srdce? Nebo tam stále sedí tvé já se svými sobeckými ambicemi? Mnoho křesťanů jsou „křesťany“, protože chtějí, aby jim Bůh pomohl s jejich sobeckými ambicemi. To, co je ve tvém srdci, můžeš skrýt před mnohými, můžeš si nasadit masku. Můžeš oklamat i sebe. Ale nikdy se nemůžeš schovat před Bohem. Bůh vidí, co je ve tvém srdci a je jediný, komu se budeš zodpovídat. Až tvé dny na zemi skončí a budeš stát před živým Bohem… Nevíš, kdy ten den nastane – může to být za mnoho let, může to být zítra, může to být dnes.

Bude mnoho lidí, kteří si budou myslet, že jdou do nebe, protože „jsou křesťané“. Ale Bůh jim řekne: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ Ale ty nemusíš být mezi nimi! Právě ty můžeš odevzdat svůj život Bohu. Pokud ve svém srdci věříš, že Ježíš zemřel za tvé hříchy, že vzal tvé hříchy na sebe a, i když sám hříchu neučinil, zemřel místo tebe, abys mohl(a) být zachráněn(a). Jde o dar, který můžeš přijmout do svého srdce, vyznat svými ústy, že Ježíš je Pán, a že zemřel na kříži i pro tebe. Pak budeš zachráněn(a) a staneš se skutečným křesťanem. Nemluvím o emocionálním rozhodnutí, mluvím o skutečném rozhodnutí NÁSLEDOVAT Ježíše, protože On ti zachránil život a měl by se stát středobodem tvého života.

Stále máš čas zvolit si Boha. Stále máš vzduch ve svých plicích, stále dýcháš, což je také dar od Boha. Nikdo z nás neví, kdy přijde jeho čas. Tvůj čas na zemi je dočasný a dříve nebo později vyprší. Rozhodni se, dokud máš čas. Bůh ti ukáže, o čem život vlastně je. Pokud jsi vlažný křesťan, jdi do soukromí, zavři za sebou dveře a volej k Bohu. Nenech žádný hřích, aby ti bránil v osobním vztahu s Bohem. Možná ses otočil(a) k Bohu zády, ale On se nikdy neotočil k tobě. On na tebe čeká. Jdi za Ním v modlitbě.