Kdo jsi? / Zájmy a povolání / Podnikatel

Podnikáš nebo máš svůj business?

Nejde o tvoje peníze, ale o tvoji duši.

Jsi milovaný, jsi milovaná, samotným Bohem, Jeho věčnou láskou, z níž ti neustále prokazuje a chce prokazovat milosrdenství – tedy dávat prožívat své milé srdce vůči tobě, pokud o to stojíš (Jeremiáš 31:3).

Nejde mu o tvoje peníze. Má tě rád, chce s tebou být. Stvořil tě pro vztah se sebou samým, se svým Synem, Pánem Ježíšem Kristem. Kdy ty budeš zakoušet, že jsi milovaný(á) nad všechny tvé představy, bezpodmínečně, nezávisle na tvých výsledcích, prostě navěky. A v takovém vztahu, v takové lásce, budeš skutečně šťastný(á) a naplněný(á), takže to, co potom budeš dělat v businessu i ve vztahu k druhým lidem, rodinou počínaje, přes kolegy a přátele až konkurenty a nepřáteli konče, již nebude vycházet z deficitů a zranění srdce, které člověka pohání a štvou za hranici štěstí, za hranici zdravých mezí, ale budeš veden(a), inspirován(a) a budeš moci zakoušet partnerství s Bohem. Partnerství, které je dobrodružné a napínavé, ale i pokojné. Radostné, plné splněných tužeb, ale i soucitu s druhými a ohledu na ně. Lidsky by ses nemusel(a) zastavit, ohlédnout a požehnat jim, ale protože Bůh je takový, tak dobrý, a Jeho srdce a přání budeš poznávat víc a víc, že ti to nedá a zastavíš se spolu s Ním a požehnáš – ne proto, že musíš, ale protože to pro svého Přítele udělat chceš.

Honit se za penězi a vydělávat mnoho mohou mnozí. Ale proč bys měl(a) věnovat život jen tomu, když můžeš být partnerem a přítelem Božím, jako byl Abraham? Kdy Bůh za ním přišel, aby s ním konzultoval své plány, aby ho do nich zapojil – a dal mu příležitost stát se „junior partnerem“ velikého Boha v Jeho věčném a nádherném díle. Dodnes se o jejich partnerství a úspěších vypráví po celé zemi. Co víc si dovedeš představit, co víc si můžeš přát?

Někteří na tuto konkrétní nabídku Božího partnerství kývli a stali se z nich šťastní multimilionáři, aniž by přitom zničili své zdraví, manželství či rodinu. Jiný na tuto výzvu zareagovat a stal se naprosto nečekaně premiérem své země. Nečekaně? Z pohledu světa ano, ale pokud tě Bůh sám pozve do svého plánu, očekávej nadpřirozené (splníš-li svoji část, Bůh v té své jistě neselže).

Jen pamatuj, na čem opravdu záleží. Jak (ne)dobře bude tvé vlastní duši, kde strávíš věčnost – ty i tví blízcí.

V Matoušově evangeliu 16:26 je psáno: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život (svoji duši) ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

V Kristu, v osobním vztahu s Ním, můžeš získat svůj život zpět, navěky, v kvalitě a s obsahem, které překonávají tvé nejsmělejší představy. A na cestě k jejich překonání mohou být uzdraveny všechny rány, které jsi během života utrpěl(a), takže ti může zmizet veškerá vnitřní bolest, výčitky, hořkost – každé trápení tvého nitra. Good deal? Pokud Ježíši opravdu otevřeš své srdce, svůj život, pokud mu opravdu dovolíš být tvým Pánem, tvým „Senior partnerem“, budou se dít divy…

Může ti pomoci dobrý mentor, prorok či pastýř, kteří ti moudře a zkušeně ukáží, jak Bůh hojí srdce, vysvobozuje z traumat, opravuje rozbité vztahy a dovede tě dál, než si teď dovedeš představit. Pokud o takovou Boží pomoc stojíš, napiš autorce tohoto díla, ať tě propojí s těmi, kteří ti přinesou pomoc od Boha v té oblasti, kde opravdu potřebuješ.

Ale v první řadě – obrať se sám (sama) na toho nejpovolanějšího, na samotného Spasitele. Můžeš Mu říci třeba tuto modlitbu:

„Pane Ježíši Kriste, dovol mi, prosím, žít s Tebou v Tvé nebeské kvalitě, v Tvém věčném díle. Odpusť mi, prosím, všechny mé viny a hříchy, kde jsem promarnil(a) svůj život a ubližoval(a) sobě i druhým. Dovol mi stát se zdrojem Tvého hojného požehnání pro mnohé. Vládni v mém životě, rodině i businessu jako můj Pán a Král, aby se Tvá vláda a dobrota šířila za hranice mých představ. A jako můj Spasitel ochraňuj můj život, rodinu i business před každým zlem, pokušením, krachem i pádem, aby to dobré, co spolu budeme dělat, mělo úspěch a přinášelo požehnání mé generaci i budoucím pokolením. Kéž je moje duše opravdu šťastná s Tebou – a Ty se mnou. Kéž Tě poznají a zamilují si Tě i všichni moji blízcí. Děkuji Ti za to. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Pokud to myslíš vážně, On tě vezme za slovo – a bude jednat. Máš se na co těšit!