Růst / On-line studovna / 4.lekce

4.lekce: „Jak žít v plnosti Ducha svatého?“

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ještě než budeš pokračovat:

 • k lekci je dobré si otevřít a mít po ruce Bibli. Nauč se v ní vyhledávat podle odkazů (např. Jan 3:16, apod.). Verše, které tě zaujmou je vhodné si podtrhávat. Případně si můžeš otevřít Bibli i na internetu, třeba zde.
 • Nikdy nevynechej modlitbu k Bohu, ať ti Bůh sám s touto lekcí pomůže, např. „Pane Bože, prosím, otevři mou mysl i srdce a pomoc mi poznat nové věci o tobě a o mém vztahu s Tebou. Amen.“
 • Lekce obsahuje otázky včetně odpovědí. Než si však kliknutím na otázku otevřeš odpověď, doporučujeme ti zkusit si odpovědět sám (sama) za sebe! Zkus nad dalším textem vážně přemýšlet! Cílem lekce není „nalít ti informace do hlavy“, ale skutečně prohloubit tvůj vztah s Bohem.

Připomenutí z minulé lekce:

V každém člověku, který přijal Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, přebývá Duch svatý. Duch svatý, třetí osoba Boží trojice, vede každého křesťana (v souladu s Božím slovem) v životě a vypůsobuje duchovní ovoce – charakter Pána Ježíše. Pro vedení a zmocnění Duchem svatým je zásadní, aby byl křesťan podřízen Pánu Ježíši Kristu a Jeho slovu. Minulou lekci, pojednávacího obecně o Duchu svatém, nalezneš zde.

1. Jak být naplněn (veden a zmocňován) Duchem svatým, křest Duchem svatým

V každém člověku, který přijal Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, přebývá Duch svatý. Nicméně, pouze část křesťanů žije v plnosti Ducha svatého. Pro to, abychom mohli žít v moci, vedení a plnosti Ducha svatého, Bůh každému křesťanu nabízí tzv. křest v Duchu svatém. 

Poznámka: Křest v Duchu svatém je něco jiného, než křest ve vodě ponořením, jakkoli se také jedná o jednorázovou zkušenost, která má naprosto zásadní vliv na život křesťana. Zatímco u vodního křtu ponořením tě křtí jiný křesťan, Duchem svatým tě může pokřtít pouze sám Pán Ježíš.

Proč je důležité být pokřtěna a naplněn(a) Duchem svatým?

 • Po křtu v Duchu svatém se Bůh stává „osobnější a bližší“. Člověk více vnímá Boží vedení, přichází duchovní dary a zmocnění ke službě.
 • Bez křtu v Duchu svatém a žitím bez plnosti Ducha svatého může být křesťanský život „dřina“. Člověk bez Ducha svatého může mít pocit, že se musí do věcí s Bohem „nutit“, rovněž je pro člověka těžší vítězit nad hříchem, atd.
 • Bez křtu Duchem svatým je pro člověka obecně mnohem těžší druhým sdílet Pána Ježíše, mluvit s druhými o Bohu, atd.
 • To hlavní je, že pro každého věřícího je Boží vůli, aby byl Duchem svatým pokřtěn a chodil neustále v jeho plnosti!
Jak získáš vítr do svých plachet?

2. Obecné kroky k dosažení křtu Duchem svatým

Takže jak na to? Jako všechno ostatní, co přijímáme od Boha – i křest Duchem svatým přijímáme vírou. Ačkoli Boha nelze vložit do žádných bariér a přesných postupů (Bůh může lidi pokřtít a naplnit Duchem ve své svrchovanosti, i když o křtu Duchem ani nevědí), podle Bible lze k dosažení křtu Duchem svatým doporučit následující kroky:

Chtěj být pokřtěn/a (či znovu naplněn/a) Duchem svatým

Bůh zkoumá naše srdce, hledí na něj. On čeká a miluje, když vezmeme vážně Jeho a i jeho Slovo, ve kterém nás nabádá ať po Bohu toužíme, i po jeho darech. Bůh respektuje naši svobodnou volbu a pokud toužíme po jiných věcech, než po Bohu, proč by nám dával sám sebe? Čím více budeme chtít být plni Ducha svatého, tím Bohu dáváme najevo, že chceme Jeho, chodit v Boží moci a vnímat Boží lásku a přítomnost i slyšet Boží hlas. Pokud toužíš po těchto věcech, udělal/a jsi ten první a nejdůležitější krok k jejich získání.

Vyznej každý hřích, o kterém víš

Zkus vzít tento bod vážně a klidně si vyšetři několik hodin (ale i třeba i dní), kdy požádáš Boha, aby ti ukázal všechny hříchy a nepravosti, které se tě týkali a ještě týkají (tedy věci z minulosti, tak i ty co ještě trvají) a napiš si je na papír. Jako návod je dobré se podívat i Galatským 5:19-21, zda tam není něco, co se tě týká?

Podřiď se Pánu Ježíši Kristu (a máš-li možnost připoj se k místnímu společenství křesťanů a dej se pokřtít ve vodě)

Podřízení zahrnuje ochotu poslouchat Boha ve všem, co ti ukazuje, abys dělal/a. Vodní křest ponořením ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je něčím, co Pán Ježíš nařídil každému svému následovníku a jde o důležitou věc (viz Marek 16:16). Pokud nemáš okolo sebe žádné „probuzené“ křesťany, kteří tě mohou pokřtít biblickým způsobem, popros Boha, ať tě s nimi propojí (a zažádej si u nás o doporučení společenství ve tvém okolí). Nicméně, pokud nemáš možnost být pokřtěn/a ve vodě, Bůh tě i tak může pokřtít a naplnit Duchem svatým (a následně hledej možnost být pokřtěn/a i ve vodním křtu, abys dostál/a Božímu slovu).

Všechny 🙂 Práce, škola, manželství, partnerství, soukromý čas, děti, majetek, peníze… Bible pamatuje na všechny tyto oblasti. Avšak v praxi (i ve velké Boží trpělivosti s námi) to znamená, že jednotlivé oblasti svého života dáváme pod autoritu Krista/Božího slova postupně (často je to spojeno s naší neschopností opustit staré věci a myšlení). Čím dříve však dáš všechny oblasti života pod vládu Pána Ježíše Krista (ale nejen slovy v modlitbě, ale plně i ve skutcích), tím dříve budeš v Boží vůli – v Božím požehnání a ochraně. Z hlediska věčnosti není pro člověka nic lepšího, než být a žít v Boží vůli = žít plně v poddanosti Ježíši Kristu.

Rozhodnutí podřídit se Pánu Ježíši je vždy dobré vyjádřit i v krátké modlitbě, například „Pane Ježíši, dávám se pod tvou vládu/autoritu.“ nebo „Pane Ježíši, převezmi prosím vedení mého života“. Pamatuj však, že podřízení se je otázkou vůle (Bohu mohu říkat x-krát, že se podřizuji, ale když budu jednat nezávisle na Bohu / proti Bohu, nejsem Ježíši podřízen).

Požádej Boha a důvěřuj / věř Bohu, že tě (podle svého slova) Duchem svatým pokřtí (naplní)

a. Bůh nám přikázal, abychom byli Duchem naplněni:

A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem...(Efez. 5:18)

b. Bůh zaslíbil, že vyslyší každou naši prosbu, která je ve shodě s jeho vůlí:

“A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.“ (1.Janův 5:14-15)

“Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13)

3. Chceš být pokřtěn/a (naplněn/a) Duchem svatým?

Všechny předchozí kroky lze shrnout a vyjádřit v modlitbě. Znovu upozorňujeme, že křesť a naplnění Duchem svatým se přijímá vírou, tedy při modlitbě věř a přijímej skutečnost, že Bůh tě chce Duchem pokřtít a naplnit a tedy, že tě i pokřtí (naplní).

"Drahý Otče, přiznávám, že jsem proti tobě zhřešil. Vyznávám ti a zříkám se těchto hříchů .... (doplň podle toho, co se tě týká).... Děkuji ti za to, že jsi mi odpustil hříchy skrze Kristovu smrt na kříži. Prosím Pána Ježíše, aby znovu převzal vedení mého života. Pane Ježíši, prosím pokřti a naplň mne Duchem svatým, jak jsi mi přikázal, a jak jsi zaslíbil ve svém Slově, že to učiníš, jestliže požádám ve víře. Modlím se za to ve jménu Ježíšově. Důvěřuji Ti a děkuji za to, že jsi převzal vedení v mém životě a že jsi mne naplnil Duchem svatým."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál/a? Jestliže ano, můžeš se takto nahlas modlit a budeš-li žádat ve víře, Bůh tě naplní Duchem svatým (což můžeš pocítit, ale také nemusíš cítit ani vnímat nic). Poznámka: Biblickým potvrzením křtu Duchem svatým je tzv. mluvení jazyky, což je modlitební jazyk tvého ducha. Kdyby se ti při nebo po této modlitbě začaly z nitra drát neznámá slova, nebraň tomu, otevři svá ústa a začni mluvit – neboj je to zcela Boží a biblické, i když tomu nerozumíš (1. Korintským 14:14).

1. Nevědomost – když nevíme, co Bible učí.
2. Chybné učení – toto může pocházet z našeho církevního zázemí – mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu.
3. Nevíra – souvisí to s prvními dvěma body – jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu.
4. Strach a pochybnosti – když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá.
5. Nevyznaný hřích – pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání.
6. Neodpuštění – klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým.
7. Chybné postoje – k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám.
8. Soustředění se na člověka nebo metody – je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém.
9. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví (nutné být nejprve vysvobozen z vlivu okultismu).

Pokud nebudeš své hříchy vyznávat a přinášet je před Pána Ježíše, bude (kvůli přerušenému společenství s Bohem) ve tvém životě více a více náchylnost k hříchu a v nejhorším případě může dokonce dojít k zatvrzení tvého srdce a svědomí. Následky tohoto mohou být katastrofální. 

Proto ti v té nejlepší víře radíme – zkus si ohledně vyznávání hříchů vytvořit dobrý návyk. Pokud zhřešíš, jdi s tím před Boha co nejdříve, pro prolitou krev Pána Ježíše přijmi vírou odpuštění a raduj se ze svého společenství s živým Bohem.

Nevyznaný hřích ve tvém životě, může znamenat překážku v naplnění Duchem svatým. Je velmi důležité projít si následující seznam. Ptej se Boha, zda se tě něco z toho netýká. Pokud ano, je dobré to Bohu vyznat a poprosit Ježíše za odpuštění a očištění od všech následků vyznávaného hříchu.

Nový zákon, kromě často zmiňovaného hříchu neodpuštění, vyjmenovává například následující hříchy (pro přehlednost vytučněné):

Korintským 6:9-10: „Cožpak nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Neklamte se, ani cizoložníci (ti, kteří provozují sex mimo manželství + dokonce i ti, kteří toužebně hledí na druhou osobu – mimo své manželky/manžela – podle Boha již s touto osobou cizoloží ve svém srdci… Bůh se dívá právě do srdce) ani modláři (ti, kteří dávají cokoli před Boha) ani smilníci (např. sledování pornografie), ani ti, kteří provozují náklonnost ke stejnému pohlaví, ani zloději (tam patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…), ani chamtivci (touha po majetku a penězích), ani závistivci, ani opilci, ani zlo řečníci (ti, co mluví špatně o druhých), ani vyděrači (ti, kteří berou peníze od druhých pod výhružkou), ti všichni nezdědí Boží království.

Koloským 3:8, Galatským 5:19, Efezským 5:3-4): Nečistota (používání špatné mluvy, špinavé a oplzlé vtipy) zhýralost a nemravnost v jakékoli podobě.

Galatským 5:20-21: Čarodějnictví (okultismus, magie, vzdor, ale i manipulace), dále také: horoskopy, věštění, taroty, některé formy heavy metalo-rockové hudby, drogy (marihuana a dál), talismany, New Age (cokoli, kde se uctívá stvoření), spiritismus (vyvolávání duchů), zednářství, antroposofie, bojová umění založená na taosimu a buddhismu (kung-fu, aikido, tae kwon do, karate, tai chi, judo), hypnóza, jóga – vše co má kořeny v hinduismu a jakékoli podoby uctívání stvoření (Římanům 1:25).

Ti, co praktikují (tzn. mají to v sobě, dělají to, je to jejich součástí): projevy nenávisti, hádky, roztržky a svárlivost, žárlivost, závist, výlevy hněvu, sobecké ambice – sobecký zisk, rozkoly a rozbroje (způsobují spory a rozdělení – viz „soudu propadne každý, kdo se bezdůvodu hněvá na svého bratra“), velké neshody, hereze – učení odporující pravdě Božího slova, vraždy (povolování potratů, úmyslné zbytečné potraty), opilství ahýření (divoký party styl, ale i nestřídmost).

Zjevení 21:8: Zbabělci (odmítají následovat Krista), nevěrní, nenávistní (nenávist v srdci je v duchovním světě podobné vraždě), bezbožní (ti, kteří odmítají Boha), lháři (lidé, kteří úmyslně dokáží lhát, byť vyjímečně).

4. Jak můžeme setrvávat v plnosti Ducha svatého ("duchovní dýchání", chvála, být s Ním...)

Nejdůležitější pro setrvání v plnosti Ducha je žít život v podřízení Pánu Ježíši Kristu a jeho Slovu (viz obrázek o „duchovním člověku“ z minulé lekce). Pokud je pro křesťana Ježíš Kristus opravdu Pánem jeho života, zakouší křesťan ochranu, nadpřirozené požehnání a plnost Ducha svatého. Jestliže zjistíš, že jsi určitým činem neposlušnosti – hříchem – převzal/a od Pána Ježíše vedení svého života, duchovně „dýchej“ („vydechni“ nečisté a „nadechni“ čisté). To ti umožní trvale prožívat Boží vedení a moc ve tvém životě.

Poznámka: „nádech“ a „výdech“ jsou symboly pro lepší zapamatování a názornost, rozhodně nezáleží jak u této činnosti budeš fyzicky dýchat. 

"Výdech" - vyznej hřích (1. Janův 1:9)

Připomeň si z minulé lekce které tři součásti zahrnuje vyznání:

 1. Přiznej, že tvůj hřích nebo hříchy, které bys měl před Bohem výslovně jmenovat, jsou špatné, a proto Boha rmoutí.
 2. Uvědom si, že Bůh ti již hříchy odpustil skrze Kristovu smrt na kříži, a poděkuj mu za to.
 3. Změň svůj postoj k hříchu (respektive se ujisti, že v souladu se svým svědomím konkrétní hřích odsuzuješ a nechceš jej znovu činit).

Právě moc Ducha svatého na základě Božího slova ti pomůže změnit tvé jednání (samozřejmě, připojíš-li svou vůli a budeš opravdu chtít své jednání změnit). Pokud se naučíš nechat se vést Duchem svatým, tak místo toho, abys dělal/a to, co chce tvá hříšná přirozenost – tvé tělesné „já“ – budeš chtít dělat to, o čem víš, že si to přeje Bůh.

Sílu vítězit nad hříchem najdeš jedině u Ježíše, nikoli v sobě. Podle Božího slova jsi byl/a při znovuzrození spojen/a s Ježíšovou smrtí, ale i vzkříšením, tzn. skrze víru v Ježíšův kříž je ti jako novému stvoření v Kristu Ježíši umožněno vítězit mocí Ducha nad každým hříchem. Uč se těmto biblickým pravdám věřit a stát na nich vírou! A i když zhřešíš, něco se ti nepovede, neklesej na mysli a nevzdávej to! Malé dítě také hned neumí chodit…

"Nádech" - přisvoj si vírou plnost Ducha svatého ve svém životě (Efezským 5:18-19 a 1.Janův 5:14-15)

 1. Předej vedení svého života Ježíši (např. v krátké modlitbě typu „Pane Ježíši, dávám se pod tvou vládu/autoritu.“ nebo „Pane Ježíši, převezmi prosím vedení mého života“).
 2. Věř mu, počítej s tím, že tě nyní vede a zmocňuje.

Kromě „duchovního dýchání“ je celá řada dalších činností, díky kterým jsme naplňováni Duchem svatým. Všechny mají společný průsečík a tím je, že se přibližujeme Bohu. Čím více jsi s Bohem a děláš věci související s Bohem (činíš to, co je Boží vůle), tím více Duch svatý je ve tvém životě:

... naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. (Efezským 5:18-20)

Z tohoto verše je patrné, že každé upřímné chválení a oslavování Boha, ale i děkování Bohu nás naplňuje Duchem svatým – je to přirozené, chválíš Boha, chceš více Boha, dostaneš „více Boha“ (Duch svatý je Duch Boží)! Už i proto, nezapomeň na svůj každodenní tichý čas – 15 minut s Bohem při čtení Bible a na modlitbě. Kéž se z toho stane nový návyk tvého života, návyk ve kterém porosteš a čím „více Boha“ budeš mít, tím „více Boha“ ještě budeš chtít!

Shrnutí této sekce

Život v plnosti Ducha svatého je praktická záležitost. Pro život křesťana je naprosto stěžejní, být pokřtěn Duchem svatým a učit se žít v jeho plnosti a s jeho pomocí (v Boží síle a moci) v poslušnosti Ježíši (tzn. tomu co říká v Bibli).

Důvěřovat někomu můžeme jenom natolik, nakolik ho známe. Jakým způsobem můžeš více poznávat Pána Ježíše a růst tak ve svém křesťanském životě? O tom pojednává další lekce.

Doporučená videa k tématu: