Kdo jsi? / Potřebuji pomoc / Nemohu mít děti

Nemohu mít děti (potíže s otěhotněním, neplodnost...)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Touha po dětech je jednou z nejsilnějších, které v životě můžeme mít. Většinou ženy ještě (mnohem) více než muži, ale velmi často se tato touha během našeho života objeví a začne růst. A když není naplněná, může to působit trápení až sžíravá muka. Podobně jako když někdo o dítě přijde. Touha po dětech a láska k dětem, i těm, po kterých zatím „jen“ toužíme, je jednou z největších sil tady na zemi.

Co dělat, když to nejde, když to opravdu nejde? Dá se dělat všechno možné – moudrého i (velmi) nemoudrého. Ze zoufalství lidé udělají ledacos… Nebo je možné se obrátit ke zdroji života a získat ho tam. Níže najdeš příběhy a) lidí, kterým se to osvědčilo v dávných dobách, i b) kdysi bezdětných párů v dnešní době v naší zemi, kterým Bůh dopřál splnění jejich touhy. Kéž tě inspirují k tomu jít stejnou cestou ke zdroji života a dojít výsledku, po kterém toužíš.

Lidé, co nemohli mít dítě v minulosti a vše se změnilo

Téměř od samého počátku Knihy života, Bible, můžeme vidět, že některé páry měly problémy s početím. Praotec Abraham se Sárou nemohli mít děti. Bůh k Abrahamu promluvil, že navzdory jejich vysokému věku, kdy oba již byli neplodní, budou mít se Sárou syna. Abraham Bohu uvěřil, roky se se Sárou „snažili“, ale – nic. Sára nakonec „dala“ Abrahamovi svoji otrokyni, aby měl dítě s ní, a zadařilo se – jenže jinak. A taková „nestandardní“ řešení přináší problémy a hrozící rozpad vztahů… Ale Abraham se Sárou byli před Bohem upřímní, řešili to s Ním, a nakonec se svého vytouženého (a zaslíbeného) syna Izáka dočkali. Bůh je totiž věrný a nemůže lhát – když On něco za nějakých podmínek slíbí, On svoji část vždy dodrží – je tedy na nás, co my uděláme s Jeho nabídkou pomoci a pozváním k Němu…

Je zvláštní, že i jejich syn Izák si vzal Rebeku, velmi krásnou ženu, která však nemohla mít děti. Izák určitě od rodičů mnohokrát slýchal, jak to s jeho příchodem na svět bylo, že je Bohem zaslíbený a vymodlený syn, když to přirozeně nešlo (mimochodem – celý příběh najdeš v První knize Mojžíšově zvané Genesis v Bibli v kapitolách 15-21). V té době rodiče nemohli odkládat děti k televizi ani zabavovat se na počítači, tak si spolu mnoho povídali. A Izák tolikrát slyšel, že Bůh dává život, že Bůh dopřává děti, že to pro něj byla naprostá samozřejmost. Jak by o tom mohl pochybovat, když to byla samotná podstata jeho existence? Proto, když zjistil, že Rebeka je neplodná, přišel k Bohu, pomodlil se – a bylo to vyřešeno ve třech verších (Genesis 25:20-22 „Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za ženu Rebeku … Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat.“) Jaký posun poznání a víry a praxe během jedné generace – co pro jednu bylo téměř nemožné, pro druhou, která v tom poznání a víře v takto jednajícího Boha vyrostla, to je téměř hračka! A měli hned dvojčata 😊.

Aby Bůh rozptýlil veškeré pochybnosti o tom, jaký doopravdy je, napsal do Bible mnoho zaslíbení pro ty, kteří Mu uvěří a prožijí svůj život s Ním. ​

Exodus 23:26 …ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let.
Deuteronomium 7:14 Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka.
1 Samuelova 2:5 Neplodná posedmé rodí...
Píseň písní 4:2 Žádná z nich neplodná nezůstane.
Žalmy 113:9 Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

Poslední verš ukazuje na to, jak to může a má probíhat. Neplodný pár se modlí k Bohu, On je vyslyší, požehná jim dětmi a změní jejich život z nešťastného na šťastný. Takový je Bůh – Bůh života, o kterém snad všichni slyšeli, že „Bůh je láska“. A je normální, že Bůh života z lásky k lidem plní jejich největší dobré touhy a činí je šťastnými. A jaká je normální lidská reakce? Nejprve přijít k Němu a žádat Ho o tuto pomoc, a poté Ho chválit (ono „Haleluja!“, což znamená „Chvála Bohu“).

A když opravdově, vroucně žádáme Boha o Jeho pomoc, Jeho dary, Jeho řešení, tak často to, co přijde, není průměrné, obyčejné (i za to bychom byli tak často vděční), ale opravdu „Boží“.

Abraham si vymodlil syna – druhého ze tří praotců Izraele, Izáka.

Izák si vymodlil syny – jedním z nich byl jeden z tří z praotců Izraele, Jákob, později přejmenovaný na Izrael.

V době soudců se Manóach modlil za svoji neplodnou ženu, k ní pak přišel Hospodinův posel a řekl jí: „Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna.“ A ze synka vyrostl silák Samson, jeden z ochránců a soudců Izraele.

Na konci doby soudců žila Chana, která neměla děti. Měla úžasně milujícího muže, Elkánu, který ji uklidňoval: „Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů?“ Její touhu po dítěti však nedokázal utišit ani ten nejlepší manžel (protože touha po muži/ženě a touha po dítěti plní dvě odlišné „komůrky“ v našem srdci, které nejsou úplně zaměnitelné. I když výborný partner/ka jsou jedním z největších darů tady na zemi…). Chana šla do Božího domu a „v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla: „Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život.““ (1 Samuelova 1:10-11) A do roka se jí narodil Samuel, jeden z prvních proroků, který ustanovil za krále první dva izraelské krále, Saula a Davida. Opět tedy tento „vymodlený syn“ hrál veledůležitou roli pro celý národ. A když Chana splnila svůj slib Bohu a přivedla Samuela do Božího domu, aby tam sloužil Hospodinu, „Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery“ (1 Samuelova 2:21).

Na konci prvního století před Kristem na tom byl stejně Zacharijáš a Alžběta. „Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.“ (Lukáš 1:7) Přesto touha po dítěti nezmizela. Když se kněz Zacharijáš modlil v chrámu, Bůh k němu promluvil, že budou mít syna. A z něj vyrostl Jan Křtitel, jehož kázání vedlo k obrácení statisíců Izraelců zpět k živé víře v Boha, a který „uvedl na scénu“ samotného Božího syna, Pána Ježíše Krista. O moc významnější funkci asi nelze mít… a opět ji Bůh svěřil někomu, kdo byl „vymodlený“.

Vidíš ten neustále se opakující vzorec Boží dobroty? Někdy to trvalo, ale nikoho z nich Bůh neodmítl a každému z nich Bůh dal neobyčejné dítě, kterému dal do vínku dary, schopnosti a povolání být v Božích službách požehnáním celému svému národu. Tady na zemi jsme zvyklí, že když něco chceš, tak si to musíš zařídit sám – vydělat si na to, jít si to koupit, a ještě z toho zaplatit DPH. Ve světě Boží dobroty to často bývá tak, že pokud k Němu přijdeš, začneš Ho brát vážně a vytrváš v určitých zkouškách či pochybnostech (prostě se nevzdáš), tak ti Bůh dopřeje víc a lepší, než si žádáš – aby takový život, takový dar vedl k tomu, že Ho lidé budou chválit a bude to přinášet radost nejen rodičům, ale i mnohým dalším. Tuto část můžeme shrnout dalším jednoznačným Božím výrokem (jak kdyby se podivoval našim lidským pochybnostem, jestli to pro nás dokáže nebo chce udělat): Izajáš 66:9 „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh.“

Lidé z ČR, kteří nemohli mít dítě a Bůh jim ho dal

Přesvědčily tě tyto příběhy z Bible (o reálných historických postavách, o kterých se píše mnohé v dobrých učebnicích dějepisu), že Bůh může a chce požehnat i neplodným párům, aby měly děti? Nebo ti to alespoň dalo naději, že by to snad mohlo být možné? Jak se ale vypořádat s pochybností – to bylo dávno, to bylo v Izraeli, děje se to ale i dnes v Čechách, na Moravě, na Slovensku, tedy jedná tak Bůh teď a tady, a může tedy tak jednat i v mém případě?

Absolutně jednoznačně – může! Dovol pár příběhů o reálných rodinách z poslední doby: 
Na přelomu tisíciletí přijelo do ČR asi 70 kazatelů z Latinské Ameriky. Jeden z nich se na shromáždění modlil za známý pár, který nemohl mít děti. A vnímal, že jim Bůh říká: „Než přijedu znovu, tak budete mít dítě.“ Během krátké doby se tak stalo. Mají krásnou dceru, jemnou, nadanou, a později jim Bůh znovu požehnal.

Měli jsme ve sboru pár, který nemohl mít děti. Zkoušeli všechno možné, plánovali i umělé oplodnění. Vedoucí sboru tehdy prožili Boží vyslání, že se mají jet za ně modlit k nim domů. A Bůh tehdy promluvil a řekl i konkrétní datum. Ta doba uplynula a zvoní telefon. „Víš, co je dneska za den? Ne… Ten, který jsi tehdy říkal. Tak jsem si šla koupit a udělat Gravitest … a je to tak, jsem těhotná!“ A i jim pak Bůh požehnal znovu.

Jeden Američan, který sloužil v ČR v devadesátých letech a zůstala mu taková láska k našemu národu, že se sem znovu vrátil, a jezdí sloužit do různých měst a sborů v ČR (i v zahraničí). Modlí se za nemocné a mnozí byli uzdraveni (včetně uzdravení z pokročilého stádia rakoviny apod.). Modlil se i za neplodný pár na Moravě – a mají děti.

Byl jsem s ním na služebním výjezdu v hlavním městě sousední země. Strávili jsme tam tři dny s manželským párem, který sedm let nemohl mít děti. Tři večery jsme se s nimi modlili (možná už trochu s tou „Izákovou“ vírou, že to Bůh dělá, že je úplně normální, že Bůh života dává život) a do roka měli nádherného syna, který od malička chválí Boha a volá to své „Haleluja“!

V Německu byl sbor známý tím, že se tam sjížděly neplodné páry, protože míra uzdravení a požehnání v této oblasti tam byla enormní. (I ten pár od nás tam tehdy chtěl odjet, ale vnímali jsme, že Bůh říká, že to udělá i tady…)

Chris Gore ve své knize „Život v nadpřirozené uzdravující moci“ popisuje v kapitole „Přinášet nebe“, jak Bůh znovu a znovu uzdravoval ženy a obnovoval ženské funkce, až se z toho stala téměř „samozřejmost“, která nevyžadovala žádné zvláštní úsilí. Když to Bůh letos udělal skrze nás třicetkrát, udělá to i po jednatřicáté, dvaatřicáté, třiatřicáté… Prostě „Izákova víra“ v Boží dobrotu, která uvolňuje Boží řešení, Jeho věrnost, znovu a znovu, že už tě to ani nepřekvapuje (i když z pohledu lékařů to je nemožné nebo alespoň pozoruhodné či velmi málo pravděpodobné). 

Poctivě řečeno, znám i některé páry, které se roky modlí a děti ještě nemají. Ale přesto Bůh do jejich života viditelně přišel a naplnil je, takže jsou v mnohém šťastní. Nepropadli hořkosti, nejsou rozbití na kusy, neutápí se v alkoholu, nezkouší nečestná „alternativní“ řešení. A nevzdávají to. Nevzdali se. Nevzdali se ani naděje, že je Bůh vyslyší, ani zaslíbení, že je „nic nemůže odloučit od Boží lásky“ – ani děti, ani život (zatím) bez dětí. Boží láska, Jeho věčná touha po nás, je snad jediná větší naplňující síla než naše touha po partnerovi a po dětech. Ta jediná dokáže nějak naplnit a prostoupit i všechny ostatní „komůrky tužeb“ našeho srdce a přinášet nám smysl a naplnění, i když (ještě) strádáme… a doufáme, že i na naší cestě bude ten Izák – Jákob – Samson – Samuel – Jak Křtitel – a ty desetitisíce dalších vymodlených dětí, které si lidé nebo páry vyprosili od Boha (a pak i vychovávali tak, aby děti vyrostly se zdravým charakterem a byly požehnáním pro mnohé).

Může se to stát i tobě… Pán Bůh říká všem: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16). Kdy chceš, aby Bůh začal v tvém životě intervenovat? Dnes, za rok, za dva, až ti bude nejhůře… Mnozí to tak říkají – a žel se pak dostávají do ještě horších stavů. Pokud ses ještě nikdy nemodlil nebo nemodlila, můžeš se trochu stydět nebo ti to může připadat divné (to dobře znám 😊). Ale proč vlastně? Je to mezi tebou a Bohem, nikdo u toho nemusí být (nebo může – můžeš najít služebníky, kteří Bohu v této oblasti věří a mají ve svém životě tyto modlitby vyslyšené. Jejich „Izákova víra“ vše usnadní… ale Bůh tě vidí právě teď, právě tam, kde jsi. A pokud chceš, pomůže ti řešit problémy a odstraňovat překážky. A tam, kde potřebuješ víc, než „jen nějakou pomoc“, ale přímo zázrak … jen v tomto textu je uveden dvouciferný počet konkrétních vymodlených, Bohem zázračně daných dětí. Nech se povzbudit a zkus to s Bohem – On je dárce života, zázračný tvůrce všeho živého.

Pokud tě mohu povzbudit, pročítej si ty biblické příběhy, dokud v tobě nevyroste naděje či víra alespoň jako to příslovečné „hořčičné zrnko“, o kterém sám Pán Ježíš Kristus říká, že stačí. V této naději a víře začni prosit Boha – třeba těmito slovy (a pak přidej cokoliv, co Mu chceš ze srdce říci):

"Pane Bože, ty sám víš, jak moc toužím(e) po miminku. Ať ten důvod proč jej zatím nemáme je jakýkoli, z Bible plyne, že jsi Stvořitelem a dárcem života. Ty, Bože, jsi jediným a pravým zdrojem života. Proto tě, Pane Bože, prosím o zázrak a dar života v podobě miminka - tak jako jsi je dal mnohým, kteří tě o něj prosili. Také tě prosím o trpělivost, naději a víru v této věci! Děkuji Ti, že slyšíš mé prosby. Amen."

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

tw-israel
Přehrát video

Boží moc a uzdravení na kameře.

nemohla-mit-deti
Přehrát video

Příběh Lucie o tom, co Bůh vykonal v jejím životě ohledně dětí.

pavol
Přehrát video

Osobní příběh – od drog k Ježíši.

Příběh Lucie o tom, co Bůh vykonal v jejím životě ohledně dětí.

Boží moc a uzdravení na kameře.