Kdo jsi? / Dospělá žena / Jsem spíše sama

Jsem spíše sama (chybí mi manžel nebo děti)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Někdy se v životě stává, že to, po čem nejvíce toužíme, zrovna není, nebo se bojíme, že to nikdy nenastane. Tolik lidí chce mít dobrého partnera, ale už po několikáté se to nepovedlo – najdu ho vůbec? Tolik párů chce mít děti a ono to nejde… I „Kniha života“, Bible, takových lidí popisuje dost. Abraham se Sárou nemohli mít děti. Ani Izák s Rebekou, ani později Chana a další nemohli mít děti. Kromě toho však měli společné ještě něco – všichni se modlili k Bohu, stvořiteli a dárci života, aby jim dopřál potomky – a On je vyslyšel. (Např. Genesis 25:21 Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. 1 Samuelova 1:20 Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh). Řekla: „Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina.“)

Někdy nevíme, v čem je problém, ani lékařská věda to někdy neumí napravit. Ale Bůh říká v Izajáši 66:9 „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh.“ V Čechách i na Slovensku chodí dost dětí, které si rodiče úplně stejně „vyprosili od Boha“.

Někdy je ale nejprve potřeba dobrý manžel, že? Existuje mnoho způsobů seznamování, s různými výsledky, a někdy i s důsledky pro naši sebeúctu… Proč má někdo takové štěstí, že potká toho pravého, „přeskočí jiskra“ a navzdory všem úskalím jim dobrý vztah vydrží desetiletí, zatímco já ne? Napadlo tě někdy zkusit vzít Boha za slovo, když říká v Přísloví 19:14 „rozumná žena je od Hospodina“ – a začít se modlit, ať On propojí tvé kroky s dobrým mužem, pro koho budeš opravdovým darem, takže se k tobě bude chovat s úctou i radostí, vděčností i vřelostí? (A koho budeš i ty stejně tak vnímat jako „dar shůry“?)

Někdy se to stane brzy, jindy to může trvat. A nakonec i ten nejlepší chlap má někdy „své mouchy“. Je ale někdo, kdo tě má rád vždycky, kdo ti je blízko (i když ho třeba ještě moc nevnímáš) a kdo vždy zůstává věrný svému slovu, svým slibům – i tomu, že tě bude vždy milovat. O Ježíši Kristu je psáno, že je ten „věrný a pravý“ a že „zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe“.

Pokud chceš, aby tvoji samotu (třeba jen v jedné oblasti) začaly nahrazovat dobré vztahy, můžeš o to stejně jako milióny jiných žádat Boha (a nechat se inspirovat skutečnými příběhy lidí, jak to také může vypadat). Bůh vidí touhy tvého srdce a i On má jednu takovou – ponejvíce touží po vztahu s tebou. Udělal již pro tebe to, že na kříži vyřešil problém tvé hříšnosti a jako vzkříšený Boží Syn čeká, zda se k Němu obrátíš a přijmeš Jeho věčný život.

Pokud si to ještě neudělala, můžeš začít svůj osobní vztah s Bohem třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, prosím odpusť mi vše, co se mi nepovedlo, co jsem udělala špatně a vstup prosím do mého života jako Pán a Spasitel, abych začala hmatatelně prožívat tvou blízkost a tvou lásku. I když tě zatím (moc) neznám, jednej v mém životě tak průkazně a viditelně, že mi to bude plnit srdce a já porostu v důvěře v tebe. Pane, spoj můj život s dobrým partnerem, dej, že se někde potkáme a „přeskočí jiskra“, abychom mohli mít dobré manželství a rodinu. A dopřej mi mít v pravý čas děti a být jim dobrou mámou, prosím. Děkuji ti za odpuštění všech mých vin a za příslib věčného života, který jsi mi získal, když jsi byl vzkříšen z mrtvých! Díky, že budeš mocně jednat v mém životě. Amen.“

Pokud jsi v situaci, kdy na tebe druzí zapomněli, nebo již nejsou, nebo bys na ně nejraději zapomněla ty, Bůh ti slibuje: „Já na tebe nezapomenu“ (Izajáš 49:15). Mnozí lidé volali k Bohu, až když jim bylo nejhůř. Kéž bychom to bývali udělali dříve… Ale bez ohledu na tvoji minulost, Bůh je pořád schopen i ochoten výrazně zlepšit tvoji budoucnost. Pokud chceš změnu k lepšímu, pozvi ho k tomu:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, můj život za moc nestál. Kde jsem chybovala já, tam mi prosím odpusť všechny mé hříchy a kde strádám, tam mě uzdravuj. Změň moji budoucnost, ať v ní jsi ty a tvoje dobrota, a pomoz mi skutečně žít, ne jen živořit - s tebou až navěky. Děkuji, že jsi zemřel i za mé hříchy a vstal z mrtvých. Vyznávám tě jako svého Pána a Spasitele a děkuji Ti za to, že vstupuješ do mého života. Amen.“

Řekla jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijala tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

dite-uzdraveni
Přehrát video

Srdce naší dcery se zastavilo… potom přišel Ježíš.

helena
Přehrát video

Osobní příběh Heleny.

zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Osobní příběh Heleny a také o knize, která ji změnila život.

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“