Kdo jsi? / Dítě

Pán Bůh má rád všechny děti, i tebe.

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

V pár odstavcích nelze popsat všechny situace, které jako dítě můžeš zakoušet. Někdo nemá žádného sourozence a chtěl by brášku nebo sestřičku, se kterými by si mohl hrát. A někdo jich má tolik, že se o ně musí starat a nemá skoro žádný klid a čas sám pro sebe. Někdo má hodně kamarádů a koníčků, že nestíhá a je toho moc, popř. tě do toho mohou tlačit druzí, takže musíš dělat, co moc nechceš a nebaví tě to. Jiný by moc rád hrál fotbal, ale nemá (dobrého) tátu či mámu, kteří by ho tam vozili. Možná vynikáš ve škole, až tě to nudí; možná ti to moc nejde a každý den se tam strašně netěšíš. Někdo se těší na prázdniny, co všechno bude moci dělat a kam všude pojede; jiný nemá, s kým by je strávil, a jsou před ním jako černá díra, kdy neví, co s ním bude, co bude dělat, a děsí se toho.

Pán Bůh tě má rád!

Pán Bůh má rád všechny děti, i tebe. Vždy a za všech okolností, vždycky tě má rád. I když ho třeba ještě vůbec neznáš a neumíš si představit, jak vypadá. Chce ti „žehnat“ – to znamená naplňovat tvůj život dobrem, svými dary, pomáhat ti, dopřávat ti úspěch, dávat ti zakoušet, že jsi milovaný / milovaná, hodnotný / hodnotná, pro něj velmi vzácný / vzácná. I kdyby mnozí lidé říkali o tobě opak (a i kdyby sis to svým zlobením někdy „zasloužil“), u Boha to je pravda vždy. Můžeš ho vzít za slovo a požádat ho, aby ti to dával celý život zakoušet. Třeba teď je ta vhodná příležitost, On ti vždycky naslouchá!

Když Pán Ježíš chodil po zemi, uzdravoval mnoha lidem nemocná těla i bolavé duše. Mnozí dobří rodiče k němu nosili své děti, aby i jim žehnal a uzdravoval je. Ale někteří lidé jim v tom bránili. Ježíš na to řekl něco, co platí pro všechny děti: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. A žehnal jim.“ (Matouš 19:14-15)

Příběh malého Jirky

Já jsem ho jako dítě vůbec neznal, vyrůstal jsem v nevěřící rodině jako všestranně obdarované dítě a úspěšný sportovec. Ve 14 letech jsem si komplikovaně zlomil loket a moje sny, že budu profesionální sportovec, umřely. Když mě propustili z nemocnice, nemohl jsem natáhnout ruku, nemohl jsem v ní udržet školní tašku. Zhroutil se mi svět, bál jsem se, že budu do smrti zmrzačený, že se mi děti i dospělí budou smát a odmítat mě, a nikdo mi v té době nedokázal porozumět. Dodnes si pamatuji, jak jsem si v zoufalství přetáhl v noci přes hlavu peřinu (aby mě nikdo neviděl a neslyšel – tak moc jsem se styděl) a poprvé v životě se modlil: „Pane Bože, jestli jsi, uzdrav mě“.

Víš, co se stalo? Chvíli to vypadalo, že nic. Až jsem na tu modlitbu zapomněl. Ale po dvou měsících jsem zjistil, že s tou rukou mohu vlastně víc a víc hýbat, až byla skoro úplně uzdravená. I když už jsem se nevrátil k některým z těch sportů, ze kterých jsem měl medaile a diplomy, mohu dělat jiné sporty, cestovat po desítkách zemí světa a pomáhat mnoha lidem – stovkám manažerů, politiků, významných lidí, i normálním tátům a mámám od rodin, dětem i té nejstarší generaci, v jejich životě, práci, vztazích, aby byli šťastnější a úspěšnější. A velice mě to baví. Vím, že to je jen díky Bohu a jeho pomoci. A vím a mám na stovkách příkladů vyzkoušené, že On to tak může udělat v životě každého z nás.

Jeden svět se mi zhroutil. Ale když jsem ho o to požádal, Pán Bůh mi dopřál druhou šanci, nový život, který je ještě mnohem lepší a šťastnější, než co jsem si kdysi vysnil.

Udělej k Bohu jeden krok a On tě navštíví

S Ježíšem můžeš mluvit jako s kamarádem, který je vedle tebe! A tak, ať se ti daří dobře nebo jsi smutný (smutná) a moc nevíš, co se životem, můžeš Bohu říci:

​„Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi dětem žehnal a že k tobě mohly přijít. Prosím, žehnej celý můj život, pomáhej mi ho celý prožít s tebou a mít ho lepší, než si teď dovedu představit. A moc tě prosím, pomáhej mi v ……………………….. a svými vlastními slovy mu řekni, co si přeješ – ať jsem zdravý (zdravá), ať se máme doma všichni víc rádi, ať jde mi to ve škole, ať mám dobré kamarády…“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Bůh slyší tvá přání a vidí tvé obavy. Když ho budeš o něco dobrého žádat pro sebe nebo své blízké (někdy je potřeba vytrvat!), začne v tom jednat. Hledej Boha (zkus si třeba přečíst jedno evangelium o Ježíši Kristu v Novém zákoně v Bibli a tam uvidíš, jak pomáhal mnoha lidem – a stejně tak chce pomáhat každému, i tobě, i dnes) a žádej o jeho pomoc (nejjednodušší způsob je modlitba – prostě mu řekneš „Pane Bože, prosím tě o to a to) – a jednoho dne uvidíš, že se mnohá tvá přání naplní.

Doporučená videa pro tebe:

Čemu věříme?
Přehrát video
To hlavní co je potřeba vědět.
cakam-teba-kral
Přehrát video
Krásná písnička Ježíši od dětí.
Ježíšův příběh
Přehrát video

Animovaný film Ježíš.

lz
Přehrát video
Biblický příběh o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara.
To hlavní co je potřeba vědět.
Krásná písnička Ježíši od dětí.

Biblický příběh o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“