Ty / Dopis od Boha

Dopis od Boha osobně pro Tebe:

Milovaný / milovaná,

​ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno …Žalm 139, 1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš …Žalm 139, 2 Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139, 3 Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Matouš 10, 29-31 Stvořil jsem tě k mému obrazu …1.Mojžíšova 1, 27 Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi …Skutky 17, 27-28 ​Protože jsi mým potomkem …Skutky 17, 28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl(a) počat(a) …Jeremiáš 1, 4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1, 11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize …Žalm 139, 15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít …Skutky 17, 26 V lůně tvé matky jsem tě utkal …Žalm 139, 13 A přivedl na svět v den tvého narození …Žalm 71, 6 ​

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají …Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky …1.Janův 4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.Janův 3, 1 Toužím, abys se stal(a) mým dítětem a Já tvým Otcem …1.Janův 3, 1 Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7, 11 Neboť Já jsem dokonalý Otec …Matouš 5, 48 Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1, 17 Mohu být tím, kdo se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby …Matouš 6, 31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje …Jeremiáš 29,11 Protože tě miluji nekonečnou láskou …Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně jako zrnka písku na mořském břehu …Žalm 139, 17-18 Chtěl bych ti nepřetržitě prokazovat dobro …Jeremiáš 32, 40 Staneš se mým předrahým vlastnictvím? … 2.Mojžíšova 19, 5 Z celého srdce tě toužím zaopatřit   …Jeremiáš 32, 41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33, 3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě …5.Mojžíšova 4, 29 Budeš-li se ve mně radovat, dám ti vše, po čem touží tvé srdce …Žalm 37, 4 Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit …Efezským 3, 20

Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení …2.Korintským 1, 3-4 Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce …Žalm 34, 18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci …Izajáš 40, 11 Jednoho dne ti mohu setřít všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21, 3-4 A zbavit tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi …Zjevení 21, 3-4 Toužím se stát tvým Otcem a milovat tě tak, jako svého syna, Ježíše …Jan 17, 23 Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě …Jan 17, 26 On je dokonalým vyjádřením mé existence …Židům 1, 3 Přišel, aby ti dokázal, že jsem s tebou, ne proti tobě …Římanům 8, 31 A taky ti sdělit, že pro Jeho oběť na kříži nemusím počítat tvé hříchy …1.Korintským 15, 3 Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření …2.Korintským 5, 18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě …1. Janův 4, 10 Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku …Římanům 8, 31-32 Když přijmeš dar, mého Syna Ježíše, získáš mě …1. Janův 2, 23 A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky … Římanům 8, 38-39 Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15, 7 Má otázka zní : „Chceš být mým skutečným dítětem?“ …Jan 1, 12-13 Čekám na tebe …Lukáš 15, 11-24
S láskou, všemohoucí Bůh.

Možná máš pocit jako by Bůh byl někde daleko – a nemýlíš se. Kvůli nevyřešenému a neodpuštěnému hříchu nemůže člověk zažívat společenství se svatým Bohem. Tak to ale Bůh původně nezamýšlel a z lásky k tobě se postaral o to, aby tomu tak u tebe být nemuselo. Bůh tě miluje a o vztah s tebou opravdu velice stojí – i proto poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby svou zástupnou obětí na kříži vaše společenství obnovil. K osobnímu společenství s Bohem (jako i k věčnému životu) není pro člověka jiné cesty než skrze Ježíše Krista. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6)

Než půjdeš dále, doporučujeme ti rozkliknout a přečíst následují odstavec věnující se osobě a dílu Pána Ježíše Krista.

Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená „Bůh zachraňuje“. Bible nám říká, že Ježíš je pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem. Ježíš Kristus žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím.

 

 
Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil! A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím. Díky tomu, může nyní Pán Ježíš vstoupit do našich životů a skrze duchovní narození nám darovat věčný život Boha a tedy i vztah s Bohem Otcem. On, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Abys získal(a) moc v pravdě nazývat, poznávat a zakoušet Boha jako svého opravdového Nebeského Otce, potřebuješ se k Němu obrátit a přijmout Jeho Syna Ježíše, který zemřel za tvé hříchy (ale i slabosti a nemoci) a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. 

Tím od Boha přijmeš odpuštění svých hříchů (vin) a zároveň i věčný život Boha – Bůh sám vstoupí do tvého života, čímž získáš možnost osobního a živého vztahu s Bohem, kterého budeš moci poznávat jako svého Otce. 

„Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hříchy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá 😊). Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Bože, chci ti vyznat, že jsem žil(a) bez tebe, ale nyní toužím po změně - chci tě začít poznávat jako svého Otce. Děkuji, že jsi poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, který zemřel i za mé hříchy a třetího dne jsi ho vzkřísil z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem tě celý život ignoroval(a), a že jsem učinil(a) mnoho špatných věcí. Lituji toho všeho a chci se od toho odvrátit. Pane Ježíši, otvírám ti své srdce a prosím tě, aby ses stal Pánem a Spasitelem mého života. Ujmi se vedení mého života a pomoc mi se změnit, abych žil(a) dle tvé vůle a zakoušel(a) tvoji lásku, péči, moc a vládu. Pane Bože, kéž mi ty sám potvrdíš, že jsem se stal(a) tvým skutečným dítětem. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Dopis (s úpravami) použit z Father Heart Communications, Copyright 2001, Translated by Stanya Kulich

Doporučená videa pro tebe:

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link