Úvod / Dopis od Boha

Dopis od Boha osobně pro tebe:

Milovaný / milovaná,

​ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno …Žalm 139, 1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš …Žalm 139, 2 Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139, 3 Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Matouš 10, 29-31 Stvořil jsem tě k mému obrazu …1.Mojžíšova 1, 27 Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi …Skutky 17, 27-28 ​Protože jsi mým potomkem …Skutky 17, 28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl(a) počat(a) …Jeremiáš 1, 4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1, 11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize …Žalm 139, 15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít …Skutky 17, 26 V lůně tvé matky jsem tě utkal …Žalm 139, 13 A přivedl na svět v den tvého narození …Žalm 71, 6 ​

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají …Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky …1.Janův 4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.Janův 3, 1 Toužím, aby ses stal(a) mým dítětem a Já tvým Otcem …1.Janův 3, 1 Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7, 11 Neboť Já jsem dokonalý Otec …Matouš 5, 48 Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1, 17 Mohu být tím, kdo se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby …Matouš 6, 31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje …Jeremiáš 29,11 Protože tě miluji nekonečnou láskou …Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně jako zrnka písku na mořském břehu …Žalm 139, 17-18 Chtěl bych ti nepřetržitě prokazovat dobro …Jeremiáš 32, 40 Staneš se mým předrahým vlastnictvím? … 2.Mojžíšova 19, 5 Z celého srdce tě toužím zaopatřit   …Jeremiáš 32, 41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33, 3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě …5.Mojžíšova 4, 29 Budeš-li se ve mně radovat, dám ti vše, po čem touží tvé srdce …Žalm 37, 4 Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit …Efezským 3, 20

Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení …2.Korintským 1, 3-4 Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce …Žalm 34, 18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci …Izajáš 40, 11 Jednoho dne ti mohu setřít všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21, 3-4 A zbavit tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi …Zjevení 21, 3-4 Toužím se stát tvým Otcem a milovat tě tak, jako svého syna, Ježíše …Jan 17, 23 Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě …Jan 17, 26 On je dokonalým vyjádřením mé existence …Židům 1, 3 Přišel, aby ti dokázal, že jsem s tebou, ne proti tobě …Římanům 8, 31 A taky ti sdělit, že pro Jeho oběť na kříži nemusím počítat tvé hříchy …1.Korintským 15, 3 Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření …2.Korintským 5, 18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě …1. Janův 4, 10 Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku …Římanům 8, 31-32 Když přijmeš dar, mého Syna Ježíše, získáš mě …1. Janův 2, 23 A nic už tě nikdy neoddělí od mé lásky … Římanům 8, 38-39 Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15, 7 Má otázka zní : „Chceš být mým skutečným dítětem?“ …Jan 1, 12-13 Čekám na tebe …Lukáš 15, 11-24

S láskou, všemohoucí Bůh.

Možná máš pocit jako by Bůh byl někde daleko – a nemýlíš se. Kvůli nevyřešenému a neodpuštěnému hříchu nemůže člověk zažívat společenství se svatým Bohem. Tak to ale Bůh původně nezamýšlel a z lásky k tobě se postaral o to, aby tomu tak u tebe být nemuselo. Bůh tě miluje a o vztah s tebou opravdu velice stojí – i proto poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby svou zástupnou obětí na kříži vaše společenství obnovil. K osobnímu společenství s Bohem (jako i k věčnému životu) není pro člověka jiné cesty než skrze Ježíše Krista. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6)

Než půjdeš dále, doporučujeme ti rozkliknout a přečíst následují odstavec věnující se osobě a dílu Pána Ježíše Krista.

Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená „Bůh zachraňuje“. Bible nám říká, že Ježíš je pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem. Ježíš Kristus žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím.

 

 
Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil! A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím. Díky tomu, může nyní Pán Ježíš vstoupit do našich životů a skrze duchovní narození nám darovat věčný život Boha a tedy i vztah s Bohem Otcem. On, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Abys získal(a) moc v pravdě nazývat, poznávat a zakoušet Boha jako svého opravdového Nebeského Otce, potřebuješ se k Němu obrátit a přijmout Jeho Syna Ježíše, který zemřel za tvé hříchy (ale i slabosti a nemoci) a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. 

Tím od Boha přijmeš odpuštění svých hříchů (vin) a zároveň i věčný život Boha – Bůh sám vstoupí do tvého života, čímž získáš možnost osobního a živého vztahu s Bohem, kterého budeš moci poznávat jako svého nebeského Otce. 

„Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hříchy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá 😊). Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Bože, děkuji, že jsi poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, který zemřel i za mé hříchy a vzkřísil ho z mrtvých. Odpusť mi prosím, všechny mé hříchy. Pane Ježíši, otvírám ti své srdce a prosím tě, aby ses stal mým Pánem a Spasitelem. Ujmi se vedení mého života a proměň mě, abych žil(a) dle Boží vůle. Děkuji ti za dar věčného života a za to, že od dnešního dne mohu začít poznávat Boha jako svého Otce. V Ježíšově jménu. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Dopis (s úpravami) použit z Father Heart Communications, Copyright 2001, Translated by Stanya Kulich

Doporučená videa pro tebe:

Přehrát video
NADĚJE na DOSAH tvé RUKY! Ujisti se, že máš BUDOUCNOST s věčnou hodnotou.
Přehrát video
Vstup do Boží přítomnosti a zažij Boží navštívení!