Ty / Dopis od Boha

Dopis od milujícího Boha Otce osobně pro tebe!

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Dítě mé,

​ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno …Žalm 139, 1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš …Žalm 139, 2 Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139, 3 Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Matouš 10, 29-31 Stvořil jsem tě k mému obrazu …1.Mojžíšova 1, 27 Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi …Skutky 17, 27-28 ​Protože jsi mým potomkem …Skutky 17, 28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl(a) počat(a) …Jeremiáš 1, 4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1, 11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize …Žalm 139, 15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít …Skutky 17, 26 V lůně tvé matky jsem tě utkal …Žalm 139, 13 A přivedl na svět v den tvého narození …Žalm 71, 6 ​

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají …Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky …1.list Janův 4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.list Janův 3, 1 Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem …1.list Janův 3, 1 Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7, 11 Neboť Já jsem dokonalý Otec …Matouš 5, 48 Vše dobré,co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1, 17 Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby …Matouš 6, 31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje …Jeremiáš 29, 11 Protože tě miluji nekonečnou láskou …Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou zrnka písku na mořském břehu …Žalm 139, 17-18 S jásáním se z tebe raduji …Sofoniáš 3, 17 Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro …Jeremiáš 32, 40 Protože jsi mým předrahým vlastnictvím … 2.Mojžíšova 19, 5 Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit …Jeremiáš 32, 41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33, 3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě …5.Mojžíšova 4, 29 Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce …Žalm 37, 4 Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy …Filipským 2, 13 Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit …Efezským 3, 20 Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit …2.Tesalonickým 2, 16-17

Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení …2.Korintským 1, 3-4 Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce …Žalm 34, 18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci …Izajáš 40, 11 Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21, 3-4 A zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi …Zjevení 21, 3-4 Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše …Jan 17, 23 Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě …Jan 17, 26 On je dokonalým vyjádřením mé existence …Židům 1, 3 Přišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě …Římanům 8, 31 A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy …2.Korintským 5, 18-19 Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření …2.Korintským 5, 18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě …1.list Janův 4, 10 Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku …Římanům 8, 31-32 Když přijmeš dar – mého Syna Ježíše – získáš mě …1.list Janův 2 ,23 A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě … Římanům 8, 38-39 Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15, 7 Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu …Efezským 3, 14-15 Má otázka zní : „Chceš být mým dítětem?“ …Jan 1, 12-13 Čekám na tebe …Lukáš 15, 11-24
S láskou tvůj Otec, všemohoucí Bůh.

K tomu, abychom mohli začít poznávat Boží lásku a získali opravdový a živý vztah s Bohem jako se svým Otcem, je třeba přijmout Ježíše. Ještě než půjdeš dále, doporučujeme ti rozkliknout a přečíst následují odstavec věnující se osobě a dílu Pána Ježíše Krista.

Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená „Bůh zachraňuje“. Bible nám říká, že Ježíš je pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem. Ježíš Kristus žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím
 
Co vykonal Ježíš?
 
Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil! A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím. Díky tomu, může nyní Pán Ježíš vstoupit do našich životů a skrze duchovní narození nám darovat věčný život Boha a tedy i vztah s Bohem Otcem. On, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Abys mohl/a v pravdě nazývat, poznávat a zakoušet Boha jako svého opravdového Nebeského Otce, potřebuješ se k Němu obrátit a přijmout Jeho Syna Ježíše, který zemřel za hříchy (ale i slabosti a nemoci) lidí a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. 

Tím od Boha přijmeš odpuštění všech svých hříchů (vin) a zároveň i věčný život Boha, Bůh sám vstoupí do tvého života. A tak se skutečně (ne obrazně nebo symbolicky) staneš Božím dítětem, které má věčný život a možnost osobního a živého vztahu s Bohem jako se svým Otcem.

„Přijmout Ježíše“ znamená začít věřit a důvěřovat Ježíši Kristu jako Božímu Synu (který zemřel / zaplatil za tvé hříchy a byl vzkříšen, aby ti dal věčný život) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mítJde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky spásy v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Bože, chci Ti vyznat, že jsem žil(a) bez tebe, ale nyní toužím po změně - chci Tě začít poznávat jako svého Otce. Děkuji, že jsi poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, který zemřel i za mé hříchy a třetího dne jsi Ho vzkřísil z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem Tě celý život ignoroval(a), a že jsem učinil(a) mnoho špatných věcí. Upřímně lituji všech svých vin. Pane Ježíši, otvírám Ti své srdce a přijímám Tě jako svého Pána a Spasitele. Děkuji Ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy. Ujmi se vedení mého života a změň můj život, abych žil(a) dle Tvé vůle a zakoušel(a) Tvoji lásku, péči, moc a království. Děkuji ti také za věčný život a za to, že od teď mám nového nebeského Otce. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Dopis použit z Father Heart Communications, Copyright 2001, Translated by Stanya Kulich

Doporučená videa pro tebe:

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“