Bůh a ty / Jdeš po smrti do nebe?

Jdeš po smrti do nebe?

Na konci stránky si můžeš zdarma stáhnout vybrané e-knihy o nebi a pekle a také přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

V životě nebudeš postaven(a) před důležitější otázku. Mnozí se této otázce chtějí vyhnout, ale jelikož se smrt týká každého z nás, měli bychom na tuto otázku hledat odpověď v čase, kdy s tím můžeme ještě něco dělat. Podle Ježíšových slov v Bibli jsou po smrti člověka pouze dvě možné destinace a obě mají charakter věčnosti – nebe a peklo.

Pozn.: Níže nalezneš mnohá svědectví lidí, kteří tato místa navštívili a vrátili se, aby o nich svědčili.

Zvolíš si nebe nebo peklo?

Víš kam právě teď kráčíš?

Většina lidí na otázku v úvodu odpoví, že po smrti půjdou do nebe – i když nejsou dokonalí, tak jsou dost dobří na to, aby do nebe šli a neskončili v pekle. Jenže co říká Bible, Kniha života? Nebe je příbytkem Boha, který tě stvořil a miluje tě. Avšak, tento Bůh je zcela svatý, dobrý a dokonalý. Problém je, že my sami o sobě takoví nejsme a i kdybychom se takto snažili 100% žít, stejně se nám to nepovede.

Hřích a oddělení od Boha
Mezi člověkem a Bohem je lidsky nepřekonatelná propast (hřích).

Jak je to možné?

Člověk byl stvořen, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Díky naší odloučenosti od Boha o nás všech platí, že často děláme, myslíme i mluvíme špatné a zlé věci. I proto se v Bibli píše, že: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“  Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje.  Bible dále říká: „odplatou hříchu je smrt…“ Hřích vede ke smrti a to nejen k té fyzické, ale v konečném důsledku i k duchovní, mající podobu věčného oddělení od Boha. Jinými slovy, hřích vede lidi do pekla.

Zdaleka nekompletní výčet hříšného jednání. Netýká se tě něco z uvedeného?

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– braní Božího jména nadarmo
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…)
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Pokud ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvou budoucnost. Nezapomeň, že neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a následně i duchovnímu).

Věříme však, že tuto stránku čteš hlavně proto, aby ses dozvěděl(a) jak se do nebe dostaneš. Ujišťujeme tě, že se do nebe nejen můžeš dostat, ale dokonce můžeš začít zakoušet nebeskou realitu tady na zemi! 😊

Jak se dostat do nebe? Je pouze jediná cesta!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
S Ježíšem přišlo do našeho světa Boží království, které je spojeno s láskou, uzdravením, mocí, proměněným životem a osobním vztahem s živým Bohem. Tam kde lidé bloudí, topí se ve lži a jdou do věčného zahynutí, tam Ježíš přináší světlo, pravdu a život. On je Cesta, Pravda a Život! Ježíš, Bůh v těle, kráčel po této zemi, vyučoval, konal divy a zázraky dokazující, že On je Bohem, skrze kterého bylo vše stvořeno a také Spasitelem, který nabízí padlému lidstvu záchranu a společenství korunované vstupem do nebe.
Ježíš je nyní v nebi a byla Mu dána veškerá autorita na nebi i na zemi. On je Pán pánů a Král králů. S Pánem Ježíšem můžeš navázat osobní vztah víry, ideálně založený na lásce a vydanosti. V praxi to znamená, že praktickou vírou v Pána Ježíše a v Jeho slovo, můžeš překonat své nemoci, slabosti, závislosti a zvítězit nad smrtí, hříchem a peklemBůh slibuje každému, kdo přijme a následuje Pána Ježíše, odpuštění hříchů a věčný život v nebi! Každý, kdo vírou přijme Pána Ježíše dostane Ducha svatého a naváže osobní vztah s živým Bohem. 😊  S Ježíšem můžeš začít nový život v Božím království.

Na tom, jak se postavíš k Ježíši, závisí celá tvá věčnost. Jak zareaguješ?

Jde o velmi vážnou věc, Bůh skrze Ježíše usmířil svět sám se sebou, ale toto usmíření ti NIC neprospěje, nesetká-li se s tvým rozhodnutím obrátit se k Bohu, požádat Ho o odpuštění, ve víře přijmout oběť Pána Ježíše za tvé hříchy a začít nový život s Ním. Máš svobodu volby. Bůh si všímá tvé reakce na Ježíše Krista i na zprávu o jeho smírčí oběti a vzkříšení.
Přijetí Ježíše
Tvá cesta k živému Bohu, do Jeho království, ale i do nebe je volná skrze víru a následování Pána Ježíše.

Ježíše Krista je třeba přijmout„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)

Ježíše přijímáme vírou (víra má průběžný a rostoucí charakter, nejde o jednorázový akt): „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ (Efezským 2:8) na základě osobního pozvání„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3:20)

„Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hříchy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

„Přijetí Ježíše“ je aktem podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá 😊 ). Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem učinil(a) mnoho špatných věcí. Upřímně lituji svých vin. Otvírám ti své srdce a prosím, abys do něj vstoupil jako můj Pán a Spasitel. Děkuji Ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy a dáváš věčný život. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl(a) takovým člověkem, kterým mě chceš mít. Pomoz mi žít naplněný život s Tebou, zažívat a přinášet "nebe na zemi" a - až jednou přijde můj čas - jít za Tebou do nebe. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Východní náboženství obsahují myšlenku posmrtného života, převtělování (tzv. reinkarnace) a tedy i koncept minulých životů člověka na základě tzv .karmy. Tato myšlenka je pro mnohé lákavá, nicméně rozhodující je pouze to, zda je to pravda, či nikoliv. Bible a křesťanství jednoznačně této myšlence odporuje. Například, v listu Židům je napsáno: „Člověku je dáno jednou zemřít a pak přijde soud.“ , ale především, vše, co Ježíš vykonal pro spasení člověka by bylo NAPROSTO zbytečné, kdyby reinkarnace a sebevymaňování z koloběhu karmy bylo skutečnou realitou. Je jasné, že pravdu má buď Ježíš / Bible nebo východní nauky.

Reinkarnace, ač se zdá, že má určitou logiku, při podrobnějším zamyšlení nedává vlastně smysl. Například: „Kde se berou duše, když lidí je stále více a více?“ a především „Pokud se člověk stále rodí, aby odčinil svou minulou karmu, kde se vzalo první vtělení duše, když předtím nemohlo mít žádnou karmu (logicky vždy muselo nastat první vtělení)?“. Takových otázek je celá řada. Bible jednoznačně a konzistentně popisuje stvoření člověka, jeho pád do hříchu a oddělení od živého Boha a také Boží dílo obnovy a záchrany v Kristu Ježíši.

 

Mnozí lidé údajně mají vzpomínky na své minulé životy v jiné době, zemi, v jiném těle. Tyto informace mohou být i pravdivé, s tím rozdílem, že jde o život ZCELA jiné osoby, která je s největší pravděpodobností již po smrti (a to v nebi nebo pekle). Duchovní svět, ač fyzickým očím neviditelný, je naprosto reálný a je nutné si uvědomit, že zde nejsou pouze Boží/dobré/bytosti, ale i bytosti nepřítele (satana, což je padlý anděl). Když Ježíš procházel zemí a vyháněl z lidí démony, byla to naprostá realita. A právě tito démoni, dávají lidem informace, vzpomínky, myšlenky a vydávají je za informace a důkazy minulých životů. Cílem tohoto jejich jednání je lidi zmást a odklonit od pravdy Božího slova, které říká, že po smrti je nebe nebo peklo, ne další šance v podobě koloběhu desítek životů jedné duše.

Není žádnou náhodou, že informace o minulých životech dávají lidem z 99% věštci, ezoterici a lidé zabývající se okultismem, který je přímo napojen na satana a jeho anděly. Pokud se „vzpomínky na minulé životy“ objeví u dětí, je téměř jisté, že někdo v rodové generaci byl do okultismu zapleten (podle Božího slova může těžký hřích proti Bohu mít vliv i na další generace potomků). Zde pomůže jedině plné obrácení k Ježíši Kristu.

Knihy o nebi a pekle zdarma ke stažení:

Richard Eby – Vytržen do ráje – Eby byl profesor a gynekolog porodník s úspěšnou praxí. V roce 1972 vypadl z balkonu v Chicagu, což vedlo k jeho posmrtnému zážitku. Při tomto zážitku vedl rozsáhlý rozhovor s Ježíšem (0.5 MB, pdf).
Lubomír Zimmer – Řekni všem, že žiju – Zde naleznete 29 svědectví lidí, kteří měli prožitek, ve kterém viděli nebe či peklo. Je zde 29 svědectví, která vám pomohou upnout svoji mysl k: „…nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.“ Kol. 3:1 (1.4 MB, pdf).

Percy Collett – PĚT A PŮL DNE V NEBI – ÚŽASNÉ svědectví dr. Percy Colletta! Velmi Detailní popis nebe! Je doplněno svědectvím i dalších lidí, kteří viděli nebe. Po přečtení uvidíte, že se váš život změnil! (1.4 MB, pdf).

Dean Braxton – V NEBI – Zážitek u Božího Trůnu – „Viděl jsem v Jeho očích, že tam chce mít všechny, všechny, kteří jsou ještě na této zemi. Nechtěl, aby ani jedna osoba zahynula a šla do pekla. Ježíš chce, aby byli všichni spaseni…“ (1.1 MB, pdf).

Išiel som do pekla (Kenneth E. Hagin) – silné osobní svědectví o záchraně před věčným zahynutím (0.3 MB, pdf).

Video svědectví o pekle a nebi: