Ty / Jsi dobrý člověk?

Jsi dobrý člověk? (test podle Božích měřítek)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Mnoho lidí si myslí, že žijí spravedlivý a dobrý život a že jsou – dokonce i před Bohem, o kterém však často mají zkreslenou představu – „dobrými lidmi“. Na druhou stranu existuje i dost těch, kteří ví, že ve svém životě učinili špatné věci a sžírá je vina, protože uvnitř neprožívají odpuštění. Nepoměrně menší skupinu tvoří ti, kteří se snaží žít spravedlivý a dobrý život podle svého svědomí, ale jsou upřímní natolik, že uznají, že ne vždy se jim to daří.

Teď neřešme, jestli jsi věřící nebo ne. Zaměřme se čistě na tvůj život, na tvé jednání, charakter, motivy a slova – je totiž psáno, že „Bůh odplatí každému podle jeho skutků.“ (Římanům 2:6)  Pojď se ujistit, že je ve tvém životě vše v pořádku a pokud ne – zjisti co s tím 😊.

Zkus si i ty položit otázku: „Jsem v očích dokonalého Boha spravedlivým a dobrým člověkem? Obstojím před Ním na posledním soudu?“ Vždyť Boží slovo říká, že „člověku je dáno jednou zemřít a potom bude soud“ a jinde „duše, která hřeší, zemře“. Jde o zásadní téma, ač většině z nás není moc příjemné. Ale neboj a čti dál, slibujeme, že budeme končit velkou nadějí 😊!

Člověk byl stvořen, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Hřích je nejen podvádění, lhaní, nemravné chování, atd. Takové jednání je už jen důsledkem hříšného postoje, tzn. nezávislosti na Bohu. Jednoduchá definice hříchu zní: „Dělat to, co chceme my, namísto toho, co chce Bůh – v činech, slovech a myšlenkách.“

Hřích je spojen s neposlušností a neochotou poslouchat Boha a Jeho slovo (vyvyšování lidské vůle nad tu Boží).

Specifickou odnoží hříchu je i tzv. provinění (vina) ve smyslu, kdy jsme svým jednáním ublížili druhé osobě. Takové jednání vedlo k hříchu vůči Bohu (ubližovat druhým je proti Boží vůli), ale navíc ještě k provinění vůči druhému člověku!

První hřích se stal před mnoha lety v ráji, kdy Bůh dal prvním stvořeným lidem jeden jediný zákaz. Jak všichni víme, Eva poslechla hada (a tedy neposlechla Boha) a mělo to katastrofální důsledky pro celé Stvoření. Bůh lidi miluje a dal jim svobodu volby. Rovněž Boží příkazy a vůle je vždy „dobrá, libá a dokonalá“ – jen je často jiná, než chce naše „já“ (vzpomeň si, kolikrát tvé vlastní rozhodnutí vedlo k těžkostem).

Dnes je to s hříchem naprosto stejné, vždy když jednáš proti Bohu (Jeho vůli a slovu) vede to k hříchu.

Velmi vážný. Bible říká, že „mzdou hříchu je smrt.“ Dokonaný hřích vede vždy ke smrti (duchovní, ale i fyzické), je to tedy vždy otázka času. Hřích + čas = smrt.

Hřích je to, co nám zamezuje prožívat společenství s Bohem, vede nás k odsouzení, může způsobovat nemoce a veliké těžkosti v našem pozemském životě. Člověk, který umírá s neodpuštěnými hříchy (které může odpouštět pouze Bůh) čeká nepředstavitelně hrozný posmrtný život.

Jelikož Bůh člověka miluje, má v nenávisti právě hřích. Bůh nechce, aby kdokoli z lidí (věčně) zahynul!

Tak už víš zda jsi podle Božích měřítek „dobrý člověk“? Pokud si o sobě myslíš, že ano, zkus si také projít následující seznam jednání. Netýká se tě něco z toho 😊?

Hřích odděluje člověka od Boha a v konečném důsledku vede ke smrti.

Vnímáš, že se tě některé hříchy týkají? A co s tím uděláš? 😊

Pokud v srdci vnímáš, že se tě některý hřích týká, máš tři možnosti:

  1. Nic s tím neuděláš. Podle Božího slova ale neodpuštěný a provozovaný hřích vede vždy ke smrti (časné i věčné).
  2. Budeš se snažit s hříchem přestat vlastními silami.
  3. Požádáš Ježíše, aby ti hřích odpustil a poprosíš Ho, aby ti pomohl s hříchem bojovat (ideálně natrvalo opustit).
Výjimkou nejsou ani okamžitá vysvobození z těžkých závislosti, protože „u Boha je všechno možné“. Ať tak či onak, vybereš-li si třetí možnost s Ježíšem (to je ta nejlepší možnost 😊), věz, že když v pokoře přijdeš k Pánu Ježíši a vydáš Mu oblast, která tě trápí, On tě vyslyší – jedině sám Bůh může odpustit hřích a dát milost k opravdové změně. Vždyť Ježíš přišel, aby „vysvobodil svůj lid z moci hříchu“.
Nech svůj hřích s tíživou vinou u kříže a vstup do novoty života s Ježíšem jako se svým Pánem!

Jak nakládat se svými hříchy v životě s Ježíšem?

V Krista věřící člověk není lepší člověk než nevěřící, ale má kdykoli přístup k „nejmocnější zbrani ve vesmíru“ – ke Kristově prolité krvi za hříchy lidí. Věřící člověk, když ve svém životě zhřeší, může přijít v pokoře ke svému Pánu (Ježíši Kristu), daný hřích Mu vyznat a požádat o odpuštění. Díky Ježíšovi věrnosti a spravedlnosti, kajícímu člověku sám Pán odpustí, očistí ho od vlivu hříchu a dá mu novou sílu se od hříchu odvrátit.

V životě člověka s Pánem Ježíšem jde o intimní vztah „člověk-Bůh“, kdy Bůh člověka vychovává a vede ke svatosti. Jde tedy o proces, kde člověk musí s Bohem spolupracovat. Mnohé hříchy, které jsou v člověku hodně vtisknuté, vyžadují nasazení „na obou stranách“. Vytrvá-li člověk, s Ježíšem nakonec vždy zvítězí! Pokud jsi ještě nepřišel/nepřišla ke Kristu a  nepožádal/a Jej, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem, doporučujeme ti to udělat, třeba zde.

Příklad, jak konkrétní hřích Ježíši vydat, získat odpuštění a zbavit se viny

Nehledej v tom žádnou složitost, s Ježíšem nejde o naučené postupy, ale o živý vztah. Ve víře, tak jak umíš, Ježíše oslov, vyznej Mu co tě trápí a popros Ho o odpuštění. Tak jednoduché to je 😊. Bůh vidí tvoje srdce a tedy i tvou upřímnost. Důležitější než přehnaná lítost (která samozřejmě může být součástí boje hříchem) je důležitý tvůj postoj v srdci, zda daný hřích odsuzuješ jako něco, co se Bohu nelíbí – zda vyjadřuješ i vnitřní postoj, že takový hřích chceš opustit. Budeš-li Ježíše žádat a také na Něj spoléhat, On ti bude vydatně pomáhat!

Nenech se odradit ani když změna nebude okamžitá, někdy je třeba vytrvat. Zásadní je opravdu pokaždé, když hřích spácháš, co nejdříve přijít ve víře za Kristem pro odpuštění a pro novou milost hřích opustit. Vytrváš-li, uvidíš pokroky! Pokud jde o závislosti, ve kterých jsi roky – princip je stále stejný. Vše začíná tím, že uvidíš svou závislost jako hřích, kterého je třeba se zbavit. Přijď s tím za Ježíšem, volej Ho o pomoc a přidáš-li i svou snahu, dříve či později budete slavit vítězství! 

Vzorová modlitba, jak Ježíši přijít pro odpuštění konkrétního hříchu a požádat Jej o milost příště nehřešit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, přicházím nyní k Tobě. Chci Ti nyní vyznat tento svůj hřích (svoje hříchy) ...................................... Prosím Tě za jeho odpuštění a děkuji Ti za to, že jsi na kříži prolil svou krev i za tento hřích (tyto hříchy). Odpusť mi to prosím a sejmi ze mne vinu. Rád bych tuto věc již ve svém životě nečinil/a a tak Tě prosím o sílu příště jednat jinak a takové věci se vyvarovat. Prosím, přijď více do mého srdce a změň mě. Kéž se ti líbí život, který žiji! Děkuji Ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Doporučená videa k tématu:

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link