Kdo jsi? / Zájmy a povolání / Překladatel (cestovatel)

Překládáš / často cestuješ?

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Víš, kdo ti kdysi zajistil práci, ale i nabídku vnitřního bohatství na celý život? No přeci Bůh sám 😊… podle Bible byla doba, kdy lidé byli tak strašně hříšní, arogantní a svévolní, že sám Bůh během stavby věže v Bábelu „zmátl jejich řeč a rozptýlil je po celém povrchu země“ (Genesis 11:9). A od té doby máme nejenom práci, abychom si překlady vydělali, ale zároveň můžeme mít nesmírné zalíbení ve studijním či cestovatelském poznávání reálií odlišných národů a kultur, ke kterým nás to nějak v nitru nějak táhlo.

Proč? Celé stvoření, tedy i cizí země národy, jejich jazyk, kultura, souvislosti jejich vývoje zjevují zaprvé mnoho aspektů Boží dobroty, dokonce i jeho samotného. Vždyť je psáno: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“ (Římanům 1:19-20) Jenže našel si na světě místo, které by zároveň neničila krutost lidské hříšnosti, kde nebyly války, násilní na bezbranných, nespravedlnosti, krádeže, křivdy, zničené vztahy?? I kdybys studoval mnoho jazyků a kultur (nebo v nich cestoval), máš-li „oči otevřené“, vidíš obojí úplně všude. Nádheru stvoření, ušlechtilé touhy a snahy lidí i všeničící hřích…

Možná tě nikdy nenapadlo, že svým překládáním/tlumočením vlastně částečně napravuješ důsledky lidské arogance a hříšnosti, které vedly ke zmatení řeči v Bábelu. A možná jsi nikdy nepřemýšlel o tom, že to je v principu malý odraz ještě mnohem, mnohem větší role „nápravy lidské zkaženosti“ – role Spasitele Ježíše Krista, jehož narození slavíme  každé Vánoce, a jehož smrt za naše hříchy a zmrtvýchvstání k věčnému, nezkaženému životu je podstatou Velikonoc.

To Ježíš může dát dohromady (do pořádku) mnohem víc než „jen“ dvě strany, které se neumí domluvit. Třeba manžele, aby se nerozvedli – protože jim může uzdravit srdce a dát opravdu porozumět tomu druhému. Stejně tak vztahy mezi sourozenci nebo rodiči a dětmi v té klasické době, kdy si opravdu nerozumí (rodiče jsou úplně „out“ a teen děti zase … no, doplň si sám 😊), protože Boží láska umí naplnit i ten vztah, kde rozum nechápe, a laskavostí a trpělivostí ti umožní nejedno těžké období.

Ježíš umí změnit i celé velehříšné kultury – na SV Indie žije etnikum Naga, kteří ještě před pár desetiletími byli nejhoršími lovci lebek na světě. Pak několikrát prožili „Boží navštívení“, kdy viděli Jeho zázraky a pokojný, vztahový život tak odlišný od jejich kultury, že se z většiny jejich národa stali milující křesťané (byť mnozí mají dodnes na svém těle tetování připomínající dávné „lovecké úspěchy“). Nad jejich proměnou periodicky žasnou světová média, včetně BBC či naší idnes.cz 😊. Podobně v jedné zemi latinské Ameriky známé ohromnou kriminalitou a pašováním drog začala cílená služba vězňům. Po několika měsících služby, kdy byly prezentovány jiné hodnoty „opravdového chlapa“ (zdravého dospělého), kriminálníci začali postupně toužit po tom být takoví. Až pak jim v evangeliích ukázali, že to jsou postoje Ježíše Krista, který jim nabízí odpuštění starých hříchů a pomůže jim změnit srdce a žít nový, neporušený věčný život. Z tisíců vězňů se takto stali křesťané, bachaři neměli komu dealovat drogy, členové gangů na ulicích začali být víc v kostelech/sborech než v krimu, policie a advokáti žasli nad tím, co se děje. Mají méně práce, přestali se tolik bát o život, ty téměř neuvěřitelné změny života a charakterů byly tak průkazné, že řada z nich uvěřila a chodí do stejného sboru… nepředstavitelné! 😊 Ale co je u lidí nemožné, to Bůh dokáže.

I pro tebe, jestli chceš. Můžeš celý život „jen“ dál překládat a studijně či na cestách objevovat v lidech a národech to, co nějak vypovídá o Bohu a jeho nádheře – a pak být frustrován tím, že to tak často poničí lidská hříšnost. Nebo můžeš Boha požádat, ať ti ještě mnohem více „otevře oči“ i srdce, abys všude kolem sebe viděl Jeho a Jeho dobrotu, a zároveň odpustí (tj. smaže, odstraní) ten ničící hřích i z tvého života a dá ti Kristův věčný, neporušený život, kdy můžeš dojít uzdravení celého svého nitra a být s Ním mnohem šťastnější, než si dovedeš představit. Protože „Bůh je láska“ a je „všudypřítomný“, můžeš se naučit ji vidět i zakoušet ve svých emocích i praktických okolnostech každý den. Jak?

Může ti k tomu pomoci dvojí: zaprvé třeba dobré základy víry, inspirující svědectví jiných – třeba celá stovka osobností z ČR, nebo např. návštěva živých sborů, kde lidé zakouší Boží lásku i zázraky. A především – zkus si pustit tato videa, nebudeš litovat.

zadruhé – protože každá cesta začíná správným vykročením – a Ježíš v Bibli říká, že nikdo nemůže přijít k Bohu a do tohoto požehnaného věčného života bez Něj – vykroč do života a vztahu s Ním, kde můžeš zakoušet toto všechno – a ještě mnohem víc.

Pokud chceš, může se to stát třeba skrze tuto modlitbu:

​„Pane Bože, dávej mi poznávat stále více krásu stvoření – i Tebe samotného. Kéž by tu krásu i její vnímání neničil zlo a hřích … Proto Tě prosím, Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, odpusť i moje hříchy a uzdravuj, obnovuj moje srdce, abych dokázal stále více vidět a prožívat Tvoji lásku a dobrotu všude, kde jsem. Provázej a ochraňuj mě (i mé blízké) na všech cestách tady na zemi a dopřej mi strávit věčnost s Tebou. Děkuji Ti, že vstupuješ do mého života. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozval/a tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

Ještě váháš? Pusť si videa níže, ukáží ti mnohé. Stejně tak třeba film Ježíš podle Lukášova evangelia – zkus si přitom představovat, že jsi postupně těmi lidmi, které Ježíš miloval, pomáhal jim, uzdravoval je a dělal pro ně zázraky. On je takový i dnes – a nabízí ti, že tak bude jednat i tvém životě, pokud s Ním budeš žít.

A pokud se někdy v životě dostaneš do maléru (což na cestách po světě není vyloučené), pamatuj si to nejlepší SOS – „Ježíši, pomoc!“ On umí i skrze tohle jednoduché volání (či zařvání v šoku/strachu/hrůze) zachránit/změnit život.

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

tw-israel
Přehrát video

Boží moc a uzdravení na kameře.

jirka
Přehrát video
Životní hledání Jirky.
muj-kral
Přehrát video

„Toto je můj Král! Znáš Ho?“

„Toto je můj Král! Znáš Ho?“

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link