Svaly, peníze a úspěch - je něco víc?

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná tu jsi spíše náhodou nebo se v tobě převládá přesvědčení, že víra je jen pro slabochy a lidi před smrtí. Ty to přeci „dáváš“, máš svaly, prachy, IQ, obdiv, úspěch za úspěchem (OK, občas se něco nepodaří každému, že…).

Dovol pár rychlých bodů na zamyšlení, které ti ukáží Boha úplně jinak, jako Boha, který není jen pro slabé, ale dopřává úspěch, chce úspěch a umožňuje tak úspěšný, naplněný život, že i borci žasnou.

Příběh mladého Davida, který porazil obra Goliáše, znají však všichni. Nebál se, znal Boha, porazil nepřátele a stal se dobrým králem (byť s chybami). Žádné „béčko“. Kéž bychom měli takové vládce! Stejně tak Bůh dal Šalamounovi moudrost, kterou neměl žádný jiný král na zemi a jezdili ho obdivovat z daleka. Na jeho dvoře se stříbrné věci už nepočítaly, bylo jich tolik, že už počítali jen zlato. Že by chudák? 🙂

Mnozí Izraelci si s Boží pomocí dokázali poradit s desítkami či stovkami nepřátel. Že by slaboši? 😊

Zajatý teenager Daniel se třemi kolegy se stali elitními poradci krále Nebukadnezara a jeho nástupců. Svojí moudrostí od Boha „desetkrát převyšovali“ zbytek elitních královských rádců. Že by hlupáci?  😊

Ježíš v podobenství o rozsévači říká, že můžeme nést „třiceti, šedesáti či stonásobnou úrodu“ V podobenství o hřivnách chválí toho, kdo ji rozmnoží desetinásobně, a tomu ještě přidá, zatímco ten, kdo nic užitečného nedělá, o své dary přijde. Představ si takové výnosy svých investic na burze… 😊

Bůh žehná tak moc, že se poušť mění v sad (stačí se zajet podívat do Izraele nebo na seznam jejich držitelů Nobelových cen za užitečné objevy)…

Všichni mají společné to, že každý v životě dostal nějaké obdarování, a oni se rozhodli rozmnožovat nejen sami, ze své vlastní síly a pro svůj vlastní prospěch, ale pozvali do toho Boha, aby jejich zdar mohl být řádově větší. Pochopili, že kombinace Božího požehnání a obdarování a lidské píle a nezlomného ducha dokáže mnohem větší divy.

Můžeš se svými schopnostmi pokračovat sám, a asi se ti v životě mnoho podaří, i když ve čtyřiceti, padesáti letech i borec začne cítit, že už to není „ono“. Nebo můžeš zkusit do svého života pozvat Boha a jeho vládu, jeho dary a schopnost je rozmnožit, že z toho budeš mít užitek a radost nejen ty, ale i mnozí další. Možná zjistíš, že právě tento motiv měla řada ušlechtilých rytířů a šlechticů ve středověku nebo velkých mecenášů dnešní doby – a právě proto se stali výjimečnými.

Zvládneš toho v životě víc sám, než bys toho zvládl ještě s Boží pomocí navíc? Pokud tě historické i současné postavy požehnaných „borců“ inspirují a chtěl bys tu Boží pomoc navíc k tomu, co již máš a umíš, zkus mu to říci třeba takto:

​​​​„Bože, moc tě neznám, ale když jsi dělal divy v životech druhých, můžeš vést a žehnat i mě a používat i mé schopnosti tak, že se budou dít divy a bude mnohem více dobra a úspěchů, než kdybych žil bez tebe? Pane Ježíši, dávej mi poznávat, jaký doopravdy jsi, a působ ve mně svojí mocí a moudrostí. A v tom všem mi dávej prožívat, že mě máš rád.“

Řekl jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

(A to jsme ani nemluvili o tom, že Ježíš dokázal milovat všechny tak, že dobrovolně zaplatil za naše hříchy, abychom mohli získat odpuštění a věčný život, ani o tom, že Bůh pak Krista vzkřísil z mrtvých a nabízí věčnost každému, kdo ho o to požádá. To už je opravdu „jiný level“ 😊 )

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

pohadka
Přehrát video

Evangelium o Ježíši není pohádka.

borec
Přehrát video

Osobní příběh borce – od tragédiích k Bohu.

zij-vecne
Přehrát video
Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Osobní příběh borce: „od tragédií k živému Bohu.“

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link