Kdo jsi? / Starší generace / Prožívám trápení (samotu)

Trápení a samota ve stáří

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Již jsi sám (sama) a život byl nebo je dost těžký? Hospodin říká, že On sám je ochránce „sirotků a vdov“ (jistě i vdovců), že je blízko všem, kteří k němu volají opravdově. Když skrze proroka Izajáše zaslíbil, že pošle na zem Spasitele světa – Ježíše Krista, oznamuje to slovy „panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což znamená Bůh s námi“. Možná byl život až příliš těžký a nyní nad to všechno tě tíží samota a neduhy stáří. Přesto se sám Pán Bůh nabízí, že bude s tebou, že ti bude dávat zakoušet svoji blízkost, útěchu a pomoc po všechny tvé dny tady na zemi – a že tě jednou přijme do svého věčného království, kde ho uvidíme tváří v tvář, stejně jako všechny své věřící předky a vrstevníky a mnohé další, kteří mu vydali svůj život. Tam již samoty nebude, stejně jako tam nebude ani bolesti, ani nemoci. Láska Boží a blaho v jeho přítomnosti, které budou zakoušet všichni, kteří odejdou z tohoto světa ve víře v Krista a s čistým srdcem, protože se smířili s Bohem, bude mnohem více než dostatečnou náhradou (náplastí) za veškerou tvoji bolest a strádání prožité tady na zemi.

Jsou mnozí, kteří nevědí, proč by se měli s Bohem smiřovat. Skutečnost je taková, že každý člověk má u Pána Boha „dluh“ – svoje hříchy, které za život člověk poměrně snadno nakupil. Někdo více, někdo méně, ale i tak každý z nás (nechce-li na věčnosti zahynout) potřebuje od Boha odpuštění a smíření. Pán Ježíš, dokonalý Boží Syn, právě za tyto naše hříchy zemřel a díky jeho dokonalé oběti ti také Bůh (budeš-li chtít) může „tvůj dluh“ vymazat. 

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Touhou Božího srdce není jen odpuštění, ale především osobní a úzké společenství s člověkem. Pamatuj, že na to není nikdy pozdě! Bůh tě volá a to právě teď 😊!

A proto, chceš-li vykročit na cestu vlastní spásy a věčnosti s Bohem, vyznej Mu, prosím, tuto modlitbu, důvěřuj Mu a následuj Ho:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, zvu tě do svého života! Děkuji, že jsi i za mě a mé hříchy zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. Odpusť prosím, všechny moje hříchy a pomoc mi žít nově tak, jak se líbí tobě. Prosím, požehnej všechny mé pozemské dny, ať v nich zakouším tvoji blízkosti i tvoji pomoc. A až jednou vyprší můj pozemský čas, přijmi mě k sobě na věčnost jako můj Pán a Spasitel, abych mohl/a prožít nádherou věčnost s tebou a všemi, kteří již jsou u tebe. Děkuji ti. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

jana
Přehrát video

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany)

hanka-starsi
Přehrát video

„Bůh mi zachránil život!“ (příběh Hanky)

smysl-zivota
Přehrát video

Jaký je smysl života?

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

„Bůh mi zachránil život!“ (příběh Hanky)