Kdo jsi? / Starší generace / Prožívám trápení (samotu)

Trápení a samota ve stáří

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Již jsi sám (sama) a život byl nebo je dost těžký? Hospodin říká, že On sám je ochránce „sirotků a vdov“ (jistě i vdovců), že je blízko všem, kteří k němu volají opravdově. Když skrze proroka Izajáše zaslíbil, že pošle na zem Spasitele světa – Ježíše Krista, oznamuje to slovy „panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což znamená Bůh s námi“. Možná byl život až příliš těžký a nyní nad to všechno tě tíží samota a neduhy stáří. Přesto se sám Pán Bůh nabízí, že bude s tebou, že ti bude dávat zakoušet svoji blízkost, útěchu a pomoc po všechny tvé dny tady na zemi – a že tě jednou přijme do svého věčného království, kde ho uvidíme tváří v tvář, stejně jako všechny své věřící předky a vrstevníky a mnohé další, kteří mu vydali svůj život. Tam již samoty nebude, stejně jako tam nebude ani bolesti, ani nemoci. Láska Boží a blaho v jeho přítomnosti, které budou zakoušet všichni, kteří odejdou z tohoto světa ve víře v Krista a s čistým srdcem, protože se smířili s Bohem, bude mnohem více než dostatečnou náhradou (náplastí) za veškerou tvoji bolest a strádání prožité tady na zemi.

A proto, pokud chceš mít jistotu své vlastní spásy a věčnosti s Bohem, vyznej mu, prosím, tuto modlitbu a důvěřuj Mu:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, zvu tě do svého života! Děkuji, že si i za mě a mé hříchy zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. Odpusť prosím, všechny moje hříchy a požehnej všechny mé pozemské dny, ať v nich zakouším tvoji blízkosti i tvoji pomoc. A až jednou vyprší můj pozemský čas, přijmi mě k sobě na věčnost jako můj Pán a Spasitel, abych mohl/a prožít nádherou věčnost s tebou a všemi, kteří již jsou u tebe. Děkuji ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijal/a tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

jana
Přehrát video

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany)

hanka-starsi
Přehrát video

„Bůh mi zachránil život!“ (příběh Hanky)

smysl-zivota
Přehrát video

Jaký je smysl života?

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

„Bůh mi zachránil život!“ (příběh Hanky)