Bůh / Kdo je Ježíš?

Kdo je Ježíš?

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Na tuto otázku se lidé ptají již přes 2000 let. I Ježíš sám se zeptal svých učedníkům: „A za koho mě máte vy?“ (Matouš 16:15). Někteří lidé říkají, že byl historickou osobností, tesařem z Nazaretu. Další říkají, že byl Božím prorokem. A další říkají, že byl filosofem, morálním učitelem či náboženským revolucionářem. Někteří dokonce říkají, že Ježíš je mýtus…

Ale co říká Bible, Kniha života? Bible předkládá Ježíše jako člověka a popisuje jeho narození, život a smrt. Bible nám však zároveň říká, že Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená "Bůh zachraňuje". Je také nazýván "Otec věčnosti", "Mocný Bůh" a Immanuel - "Bůh je s námi".

Je Ježíš člověk nebo Bůh? Bible nám říká, že Ježíš je obojí – pravým a jediným Bohem a zároveň i skutečným člověkem.

Co Ježíš vykonal?

Pán Ježíš žil na zemi lidský život zcela bez hříchu. To se nikdy nikomu nepodařilo, pouze Jemu! Mnoha zázraky potvrzoval, že právě On je zaslíbeným Mesiášem a vtěleným Božím Synem. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím. Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil. A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých a zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném fyzickém těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce – byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš Kristus žije a je Pán pánu a Král králů!
Co Ježíš vykonal a co ti umožňuje získat (klikni pro zvětšení)

A právě s tímto vzkříšeným Ježíšem může každý z nás navázat osobní vztah. On o to velmi stojí – chce být naším osobním Pánem a Spasitelem. Bůh nestojí o nějaký vzdálený vztah, ale o vztah naprosté intimity – Pán Ježíš může ve svém Duchu (v Duchu svatém) vstoupit do života člověka, darovat mu nový (věčný) život a i moc stát se skutečným Božím dítětem. Pán Ježíš, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Shrnutí a co to všechno znamená pro tebe?

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní sám Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše Krista. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí)
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď a rozhoduji se žít nový život ve Tvojí síle. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním i ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“