Bůh / Kdo je Ježíš?

Kdo je Ježíš?

Na tuto otázku se lidé ptají již přes 2000 let. I Ježíš sám se zeptal svých učedníkům: „A za koho mě máte vy?“ (Matouš 16:15). Někteří lidé říkají, že byl historickou osobností, tesařem z Nazaretu. Další říkají, že byl Božím prorokem. A další říkají, že byl filosofem, morálním učitelem či náboženským revolucionářem. Někteří dokonce říkají, že Ježíš je mýtus…

Ale co říká Bible, Kniha života? Bible předkládá Ježíše jako člověka a popisuje jeho narození, život a smrt. Bible nám však zároveň říká, že Ježíš je Božím Synem, dokonce samotným Bohem. Jméno Ježíš ve skutečnosti znamená "Bůh zachraňuje". Je také nazýván "Otec věčnosti", "Mocný Bůh" a Immanuel - "Bůh je s námi".

Je Ježíš člověk nebo Bůh? Bible nám říká, že Ježíš je obojí – pravým Bohem a zároveň i skutečným člověkem: „On je ten pravý Bůh a věčný život.“ (Bible)

Co Ježíš vykonal?

Tento Bůh-člověk žil na zemi život zcela bez hříchu. Po 33 letech svého života dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od hříchů (vin) a zachránil nás před věčným zahynutím. Ježíš obětoval sám sebe, aby nás zachránil. A protože je zároveň věčným Bohem, nemohl zůstat v moci smrti. Po třech dnech vstal z mrtvých, zjevil se svým učedníkům a mnoha stovkám lidí. Po 40 dnech ve svém vzkříšeném oslaveném těle vystoupil do nebe, kde se posadil po pravici Boha Otce. Byla mu dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Ve svém vzkříšení se Ježíš (jako Bůh) stal rovněž Duchem oživujícím.
Co vykonal Ježíš?
Co Ježíš vykonal a co ti umožňuje získat (klikni pro zvětšení)
Díky tomu, Ježíš může ve svém Duchu (v Duchu svatém) vstoupit do našich životů, darovat nám věčný život Boha a učinit nás skutečnými Božími dětmi. Ježíš, ač sám tělesně v nebi, duchovně je přístupný komukoli, kdo v Něj věří!

Shrnutí a co to všechno znamená pro tebe?

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je naším Spasitelem. On je „Bůh s námi“. A čeká, zda-li se Mu otevřeš, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Jeho životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít s Bohem jako Jeho dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha)
  2. vírou přijmout Pána Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť a vzkříšení) a požádat Ho, aby přišel do tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života. ​Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“