Úvod / Koronavirus / Kde je Bůh?

Kde je Bůh, když se děje taková pohroma?

To je možná nejtěžší etická otázka ze všech. Ale pojďme se na ni poctivě podívat.

Základním principem stvoření je to, že Bůh dal lidem svobodnou vůli. Svobodnou vůli ctít, milovat a poslouchat Jeho jako toho nejlepšího a nejmoudřejšího, a zároveň i ctít a milovat to, co On dává – tedy život. Určitě jste slyšeli přikázání Desatera – „Cti otce svého a matku svou“. A „muži, milujte své ženy jako sami sebe“. A „rodiče, milujte své děti“ a (volně řečeno), vychovávejte je v mezích zdravého rozumu pro dobré hodnoty, které povedou zase k životu. Nebo – máte tu svobodnou vůli si volit opak života, tedy hřích, zkázu vztahů, etické a morální zvrácenosti, drogy, násilí, všemožné zlo – včetně smrti.

Proč? Proč jen to Bůh udělal? Protože platí základní axiom, že Bůh je láska. A láska z definice funguje, existuje jen ve vztahu svobodných bytostí ze svobodné vůle. Je-li vztah nařízený, již to není láska ze srdce, ale povinnost. A každý manžel či manželka ví, jak „úžasný“ by byl vztah, kdyby s ním ten druhý byl jen z povinnosti…

Aby byly možné vztahy lásky, dal Bůh tedy lidem svobodnou vůli – volit dobro či zlo. Co nám nabízí i radí si zvolit je jednoznačné: „Já jsem přišel, abyste měli život a měly ho v hojnosti“, říká Ježíš (Bible, Jan 10:10). „Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (5. Mojžíšova 30:19) Boží vůle je tedy jednoznačně život, požehnaný život pro nás, naše děti i naše blízké, ve vztahu s Ním – s Bohem, který je zdrojem i ochráncem života a všeho dobrého.

Co se však stane, když se člověk rozhodne Boha života zavrhnout a zvolí si smrt? A nejenom jednotlivec, ale celý národ, celá kultura? Protože nějak platí univerzální zákon, že „co rozséváme, to budeme sklízet“, může se to vymknout… Kartágo, kde obětovali desetitisíce svých narozených dětí Baalovi (a dodnes se tím tamní průvodci chlubí), zničili Římané a posypali ho solí. Krvelačná kultura Aztéků s desetitisíci krvavých obětí – skončila zle. Kolik životů má na svědomí komunismus – války, hladomory nebo politika jednoho dítěte, která, jemně řečeno, „zabránila narození 400 milionů dětí“ (zdroj: wikipedia – Politika jednoho dítěte). Islám se od počátku šířil skrze krveprolití. A počty potracených dětí a zničených lidských životů kvůli sobectví a materialismu západní kultury jsou taktéž enormní (odhadem 48 miliónů potratů ročně, o desítkách miliónů obětí válek či chudoby ani nemluvě).

Kde je tedy Bůh? Je uprostřed této bolesti, je uprostřed nás, je součástí našeho utrpení, je s námi ve vztahu, je blízký, zaslíbil věrnost navzdory naší nevěrnosti. Ježíšovo další jméno, Immanuel, znamená „Bůh je s námi“. V těle přišel Bůh na tuto zem, aby naše srdce přesvědčil, že je Bůh s námi, že není proti nám a vzdálený, ale právě naopak. Stvořitel se mohl rozhodnout vzdálit se a zapomenout na nás, zapomenout na svět, který se k Němu otočil zády. Nechat nás napospas následkům našich hříchů a nenávisti, až bychom se tu dole na zemi zcela zničili. Ale On se z lásky rozhodl poslat Syna a napravit to, co bylo zničené.

Kde je Bůh? Respektuje, když není naší první volbou, že raději než Jeho a Jeho život volíme sobectví, hřích, mamon, soběstřednost – i na úkor života druhých. Ale je blízko a připravený pomoci, pokud se rozhodneme to změnit, protože najednou vidíme ty důsledky… „Bůh je láska“ a „láska neudělá bližnímu svému nic zlého“ a „neraduje se ze špatnosti/zla“ (Janova 4:8 a 1 Korintským 13). A zároveň je Všemohoucí a je mocen a schopen chránit vše, co mu vydáme a svěříme (2 Timoteovi 1:12) – tedy i nás a naše blízké. Chceš Jeho blízkost, pomoc a ochranu zakoušet?

Může to být velmi jednoduché. Ježíš Kristus vzal na sebe na kříž naše provinění, hříchy a nemoci a zaplatil za nás, aby nám mohlo být odpuštěno a my mohli začít znovu a lépe. Můžeš se tedy rozhodnout pro život, pro život v lásce a s láskou, s Jeho pomocí. Můžeš mu na základě Jeho platné nabídky „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo“ říci:

„Pane Bože, děkuji Ti, že mi nabízíš požehnání a život. Odpusť mi, prosím, kde jsem v minulosti nevolil život a lásku, ale sobectví a různé hříchy. Chci to teď změnit a volím si život, život s Tebou, „abych byl živ já i mé potomstvo“. Pane Ježíši Kriste, buď prosím mým Pánem a Spasitelem a chraň můj život i moji rodinu ode všeho zlého. Chraň nás také, abychom se nenakazili koronavirem nebo měli jen lehký průběh nemoci a získali dobrou imunitu, a uč mě žít s Tebou nejen během krize, ale prožít s Tebou mnohem lepší život i věčnost, než bych měl bez Tebe. Děkuji Ti. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a chceš, aby se stal Pánem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Pokud ses takto opravdově modlil, věř, že Ježíš přišel do tvého života a začal ho měnit a chránit. Vždyť asi nejznámější verš Bible zní: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16). – Nemáme tedy předčasně zahynout, ale prožít s Ním naplněný život a poté, až jednou vyprší naše dny, odejít k Němu na věčnost, která bude nepředstavitelně krásnější, než o čem můžeme snít. A do té doby Ho můžeš poznávat díky Božímu slovu – Bibli a postavit si základy požehnaného života zde nebo svědectví druhých o Jeho lásce a pomoci, popř. v nějakém živém křesťanském sboru, kde můžeme vidět, jak vyslýchá modlitby mnohých lidí, dělá divy a naplňuje životy lidí, jako jsi ty nebo já. 

Ať ti Pán Bůh žehná nad veškeré tvé očekávání a zakoušíš tu nejdůležitější pravdu v životě, že Ježíš je a miluje tě.

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité si uvědomit:
1) Bůh tě neomezuje, když tě varuje před určitým jednáním. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede ke smrti.
2) Ježíš ti nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i moc nehřešit.

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– touha po majetku a penězích
– nenávist
– žárlivost, roztržky a sváry
– nespravedlivý hněv
– lež v jakékoli podobě (serm patří i pomluvy a klevety)
– čarodějnictví a okultismus (horoskopy, věštění, taroty, andělské karty, některé typy filmů a počítačových her, některé formy hudby, talismany pro zdraví, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy, opilství, nadměrné kouření
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…)
– klanění se stvoření (tzn. člověku, věcem nebo přírodě – typicky New Age, ale i jóga)
– sledování pornografie

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a chceš, aby se stal Pánem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link