Kdo jsi? / Teenager / Bylo (je) to peklo!

Prožívám peklo - deprese a těžký život!

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná jsi to nejrozbitější procento populace. Někdo, kdo by mohl závidět druhým, když si „děsně stěžují, že mají depku“, protože nevědí vůbec nic o tom, co je opravdová deprese, bezedná černá díra bez naděje. Roky po nemocnicích, nevyléčitelné diagnózy. Kdo byl v tak zoufalé parodii rodiny plné násilí, zla a zneužívání, že toužil být v děcáku – ale nemohl. Nebo kdo byl tak opuštěný a šikanovaný, ať skoro sirotek doma nebo v tom dětském domově či pasťáku, že toužil po jakékoli trochu funkční rodině, po jakémkoli dobrém vztahu, alespoň jednom, že bys za něj dal(a) duši, ale ani ten nebyl. A to, co ti nabízeli, ti jen duši vzalo a zničilo – svedli tě, znásilnili, zneužili, nebo tvoji holku před tvýma očima, a to tě zlomilo. Někdo se zapletl do drog, dealování, prostituce, zločinu, mafie, okultismu nebo fakt těžkých věcí v duchovním světě, že se ti to vrací skoro každou noc… Prostě víš, co to je prokletí, a nejde ti z toho ven, ať jsi zkoušel(a) cokoliv. Prokletí vztahů, prokletí nemocí, neustálé chudoby, opakovaných bankrotů a naprostého zmaru. Připadáš si jako kombinace Hirošimy a Drážďan po 2. světové válce – zamořený(á) radiací a úplně zničený(á) nálety nepřátel. Ač žiješ, vlastně víš, že jsi zajatec, zničený odsouzenec na smrt.

A není, komu to říci, snad nikdo by ti neuvěřil. Co by ti řekli? Že blázníš, přeháníš, snažíš se být zajímavý(á)? Nebo se tak stydíš, že to říci nejde, nebo se bojíš, že by tě pak zavřeli, nebo by ses bolestí a hrůzou rozsypal(a), kdybys o těch hrůzných zážitcích musel(a) mluvit znovu… a přitom tam dole v duši pořád jsou a tíží tě. A nejhorší je být na to sám.

Nemusíš! Je někdo, kdo ti opravdu rozumí a kdo tě má opravdu rád, i takhle rozbitého / zničenou – a jmenuje se Ježíš. Asi nejznámější verš z Bible říká: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3:16). Když si pustíš např. Gibsonův film Umučení Krista, uvidíš, co se skrývá za těmi možná nesrozumitelnými náboženskými slovy, že „nesl na kříž naše hříchy, nemoci a prokletí a zaplatil za ně, abychom z nich mohli být vysvobozeni/uzdraveni“. Ježíš trpěl víc než zvíře, aby tvoje trápení mohlo skončit a mohl(a) jsi začít žít. A protože přemohl smrt, může přemoci i každé zlo, které tě ničí – i kdybys vědomě zaprodal(a) svoji duši, nebo ti ji zničili jiní, s Kristem můžeš získat druhou šanci a nový život.

Jak, když člověk je nebo byl úplná troska? Nebudeme mazat med okolo pusy, že to bude úplně snadné – falešnou naději nepotřebuješ. V Bibli však Bůh říká, že jeho „naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí“ (Římanům 5:5). On se umí dostat do tvého srdce, jakkoliv rozbitého, a nalít tam sám ze sebe něco věčného, něco, co nemáš a nedokážeš si vytvořit, po čem jsi kdysi snil(a) a teď už jen občas doufáš – svoji lásku, svoji vřelou přítomnost, která ti bude dávat bytostně prožívat „Jsem tady, jsem tady pro tebe, mám tě rád, pomáhám ti – a vždycky budu“. Bůh, který je láska, to určitě chce. Bůh, který je všemohoucí, to určitě dokáže. Takže otázkou spíš je, jestli ho do svého srdce opravdově pozveš a pustíš, aby tě mohl začít uzdravovat.

Něco se může zásadně zlepšit hned a něco je proces, kde musíme spolupracovat. Člověk je stvořený jako vztahová bytost, která má ducha, duši a tělo (viz 1 Tesalonickým 5:23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny…). Duch je ta část člověka, která je (nebo ubitá není) schopná vnímat duchovní svět a Boha. Duše – tj. rozum, vůle a city. Když tohle centrum osobnosti, přesvědčení a návyků je zraněné a rozbité, nefunguje správně ani naše tělo, ani naše vztahy. A Bůh ti chce pomoci – nabízí pomoc ve všech těchto oblastech, že je bude zbavovat zla a bolesti. Chceš?

Proměnu ducha můžeš zažít hned teď. Bible popisuje tu chvíli, kdy požádáme Ježíše Krista o vysvobození a odpuštění svých hříchů a pozveme ho / přijmeme ho do svého srdce, aby nám vládl jako dobrý Pán, který nám pomůže dát náš život nebo jeho trosky do pořádku, jako nové narození. Říká, že skrze to sejme náš hřích, ten duchovní blok (obrazně – odstraní tu radiaci v Hirošimě, která ti všechno ničí), a dojde k obnově našeho ducha, srdce, naší vnitřní schopnosti vnímat a prožívat Boží přítomnost a lásku, vidět a vnímat to dobré kolem nás.

Nač čekat? Můžeš Ho o to požádat třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, ty jsi viděl všechna má trápení, bolesti a hříchy. V Bibli říkáš, že jsi je vzal všechny na sebe, abych v nich nemusel(a) trpět dál. Prosím tě, uzdrav mě z nich, vysvoboď mě z každého zla a všechny mé hříchy mi odpusť. Přijď do mého srdce jako Pán a vládni v mém životě, ať tam je stále více tvoje dobro a ne zlo. Posílej mi každou pomoc, kterou potřebuji, abych se naučil(a) žít dobře a bezpečně, a uschopni mě vnímat tebe a tvoji lásku celou svou bytostí. A už mě nikdy nenech samotného (samotnou) a bez pomoci, prosím. Děkuji ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijal/a tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

​Pokud jsi o to Boha takto upřímně požádal(a), tak již došlo k obnově tvého ducha. Je však potřeba rozvíjet jeho schopnosti, živit ho, posilovat ho – a začít cíleně pracovat na uzdravení tvé duše, těla a vztahů (to je ta obnova a znovupostavení bombardováním zničených Drážďan – to je určitý proces, který tě ale s Bohem může bavit – čím větší zlepšení uvidíš, tím víc věříš a pouštíš se s Ním do obnovy dalších oblastí). Bůh jako dobrý Otec chce, aby se ti vedlo dobře ve všem!

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

  • Čti si opakovaně, třeba každý den kousek, v evangeliích (část Nového zákona v Bibli), jaký je Ježíš, jak se choval k lidem, jakou jim vyjadřoval lásku, úctu a hodnotu a obnovoval jejich životy. Stejně se chce chovat i k tobě – a můžeš ho pak vždy požádat, aby to, co dělal v tom příběhu pro lidi té doby, dělal i pro tebe a tvé známé či podobně rozbité lidi.
  • Pokud ti je těžko a ztrácíš naději (nebo prostě chceš větší inspiraci a víru), poslechni si čas od času pár svědectví lidí, kteří z různých hrůz vyšli. Ať tady nebo drsné příběhy lidí jako Todd White a dalších. Případně si dej někam před oči fotky současné Hirošimy a Drážďan jako motivaci – když mohla být obnovena celá zničená města, tak s pomocí Všemohoucího Boha je určitě možné změnit život jednoho jednotlivce! Případně fotky kříže a prázdného hrobu – Ježíš opravdu přemohl smrt a každé zlo, jen to někdy trochu trvá, než se odhrabou staré sutiny…
  • Protože jsi asi neměl(a) moc dobrých vzorů a přátel, moc by ti pomohlo, kdybys je našel(a) a mohl se nechat jimi inspirovat, popř. naučit, co ti v životě zatím nešlo. V dětství za absenci dobrých vzorů nemůžeme – ale potřebujeme je najít. V řadě dobrých křesťanských sborů najdeš moudré i charakterní lidi, své vrstevníky i o jednu-dvě generace starší, kteří tě přijmou a pomohou ti růst a žít v dobrých vztazích.
  • Část práce na opravdu rozbité duši vyžaduje speciální péči, odborníky (tím největším je však Ježíš). S chřipkou můžeme jít za jakýmkoli obvodním lékařem, ale operaci srdce musí dělat specialista. V ČR i na Slovensku roste řada velmi dobrých služeb, které se věnují „inner healing“, úplnému vnitřnímu uzdravení a vysvobození člověka. Je možné si domluvit návštěvy a pomoc, popř. třeba poslechnout nahrávky ze seminářů na velmi osobní témata, která se tě týkají. Po Čechách chodí tisíce lidí, kteří kdysi byli úplné zničení – a teď mohou svobodně tančit, jak jim je díky Boží pomoci dobře. Na vlastní kůži prožili, jak Bůh v Bibli říká, že On je hrnčíř a my hlína, a že z nás může znovu vymodelovat, vytvořit něco nádherného. Pro lidi, kteří přijdou ke Kristu a naučí se s ním žít a spolupracovat, je napsáno např. toto zaslíbení: „Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení.“ (Izajáš 61:4). Většina těch, kteří nyní výborně slouží vnitřním uzdravením druhým, kdysi byla také v troskách, proto lidem jako ty opravdu rozumí, nikoho neodsuzují a umí z toho vyvést. Může se to stát i tobě!

A ještě se podívej na tyto odkazy: Nové stvoření.cz

Doporučená videa pro tebe:

graffiti
Přehrát video

Dobrá zpráva v graffiti stylu.

tw-israel
Přehrát video

Boží moc a uzdravení na kameře.

zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou se tě ptá – „Znáš Boha?“

smysl-zivota
Přehrát video

„Jaký je smysl života?“ (Alexander Barkoci)

Nick, narozený bez rukou a nohou se tě ptá – „Znáš Boha?“
Příběh Lady o osobním poznání Ježíše a vítězství nad temnotou.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“