Úvod / Koronavirus / Modlitební desatero

Jak se modlit proti koronaviru?

Modlitba k Bohu je něčím naprosto zásadním a jasně definující křesťanství, jako upřímný a osobní vztah k živému Bohu. Pokud Boha ještě neznáš, nebo se moc nemodlíš, přečti si celou stránku. Pokud již Boha znáš a modlíš se, můžeš klidně přejít rovnou na „Modlitební desatero“:

Proč a jak vstoupit do modlitby?

Ať se modlíš často, málo nebo ještě nikdy, prosím tě, pročti si celý tento text a zkus ho vzít vážně. Můžeš tím pomoci ochránit zdraví, popřípadě zachránit životy mnohých v naší zemi – včetně toho svého.

Pán Bůh Všemohoucí nám ve své Knize života, Bibli, napsal mnoho o sobě samém a také mnohá zaslíbení, kterých se můžeme držet a přinesou nám život.

Zaprvé něco o něm. „Bůh je láska“, „Bůh je dobrý“, „Bůh je světlo a není v něm žádné tmy“, „Bůh je milosrdný a slitovný“, „jímá ho lítost nad každým zlem“, „Ježíš nám přinesl život v hojnosti“, „Ježíš přemohl nemoc i smrt“, „Ježíš uzdravoval nemocné“, „Ježíš uzdravoval všechny“, „Ježíš řekl malomocnému: Chci (tě uzdravit)“, „Ježíš Kristus je Spasitel světa“, „pro Boha není nic nemožného“. Bůh je prostě dobrý a všemohoucí, větší a mocnější než jakákoli nemoc a její příčina, takže ti, tvým blízkým – i celému národu může a chce pomoci.

Proč to tedy hned a automaticky neudělá? Zjednoduším to na dva hlavní důvody zmíněné v Bibli.

1) V Jakubově listu 4:2 se píše: „Chcete mít, ale nemáte … nemáte, protože neprosíte.“ Prvním důvodem je to, že se společnost dnešní doby tak vzdálila od Boha, tak moc si myslí, že si ve všem stačí sama, že Ho vůbec nepotřebuje – že Ho ani o nic nežádá, jinak řečeno – že se nemodlí. A přitom to může být tak jednoduché – stačí se podívat na to, co nám sám Bůh, který nemůže lhát, zaslíbil: 

Pro Boží lid bylo naprosto běžné a normální se modlit – a zakoušet Boží pomoc. Neplodní měli děti, nemocní byli uzdraveni, obléhaný a sužovaný národ byl opakovaně vysvobozován, vládci i rodiče v nesnázích získávali moudrost, jak dál vést národ, město či rodinu … bylo to pro ně úplně normální, úplně běžné, po celý život, po staletí. Pokud ovšem o to živého Boha žádali a pokud – to je ten druhý důvod, proč se někdy šíří zlo a pomoc nějaký čas nepřichází – nebyli zasekaní v hromadách hříchů:

2) „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.“ (Izajáš 59:1-2)

Je to hřích, co nás jako jednotlivce i národ odděluje od živého, milujícího, svatého Boha a Jeho pomoci. Většinou si říkáme, že jsme nic strašného neudělali, jen tu a tam malá lež, drobný podvod, nemravné tužby, svévolná ignorace dobra i jeho Dárce, Boha samotného … jen „tři hříšky denně“ jich však za rok dělají přes tisíc, ve třiceti letech téměř 33.000, v padesáti padesát pět tisíc, v nástupu do důchodu sedmdesát tisíc… Přes takovou hromadu je někdy těžké se k Bohu dovolat – pokud nezačneme prosbou za odpuštění, skrze níž Bůh tvé (naše) hříchy smaže a dám ti (nám) novou šanci. Vždyť Pán Ježíš Kristus na Velikonoce vzal na sebe naše hříchy, zaplatil za ně na kříži, svatý za nespravedlivé, a vstal z mrtvých, abych nám mohlo být odpuštěno, pokud Ho o to požádáme, a my mohli opravdu žít, nejen živořit ve strachu a trápení. A kromě odpuštění a požehnaného života s Ním na zemi i na věčnosti můžeme zároveň získat i výsadu mít vyslyšené modlitby – prosby za vše dobré, včetně ochrany našeho zdraví a života, rodiny, přátel, prosby za pomoc se vším potřebným pro nás – i pro celý národ.

Pokud ti tedy není lhostejný tvůj osud a ani to, co se teď děje v celé ČR a velké části světa, pojďme se, prosím, spojit v prosbách k živému Bohu a hledat pomoc podle Jeho zaslíbení. A Bůh, který nemůže lhát, nám na rozdíl od příslovečných Blanických rytířů přijde na pomoc (viz Žalm 121).

Jak prakticky? V první modlitbě můžeš požádat za odstranění všeho, co tě odděluje od Boha, pozvat Ho do svého života a požádat Ho, aby chránil tebe a tvé blízké.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

A v druhé části se jako reagující část národa můžeme sjednotit na deseti bodech, které můžeme (třeba každý den) ve víře předkládat před Jeho trůn – s tím, že jak zaslíbil ve výše citovaném verši Matouš 18:19 („Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“) uvidíme v čase jejich naplnění.

„Pane Bože, děkuji Ti, že mi nabízíš odpuštění a pomoc. Odpusť mi, prosím, kde jsem v minulosti nevolil život a lásku, ale sobectví, různé hříchy a o Tebe jsem nestál(a). Chci to teď změnit a volím si život, život s Tebou, nyní i navěky. Ježíši Kriste, buď prosím mým Pánem a Spasitelem a chraň můj život i moji rodinu ode všeho zlého. Chraň nás také, abychom se nenakazili nebo měli jen lehký průběh nemoci a dobrou imunitu. Nauč mě žít s Tebou nejen během krize, ale prožít s Tebou mnohem lepší život i věčnost, než bych měl bez Tebe. Děkuji Ti. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Pokud ses takto upřímně modlil(a) ze srdce a s vírou, i kdyby malou, Bůh sám tě přijal a na tvé pozvání vstoupil do tvého života, bude o tebe pečovat a zaslíbil ti, že bude vyslýchat tvé prosby o dobré. Přinášejme mu tedy následující „desatero díků a modliteb za pomoc“, aby nákaza i strach pominuly a v naší zemi znovu zavládl pokoj a život, dobrý život v Božím požehnání.

Modlitební desatero pomoci proti koronaviru

Můžeš si toto „modlitební desatero“ stáhnout, vytisknout a spolu s dalšími lidmi se je denně modlit (nebo se jimi inspirovat při svých modlitbách), aby místo hrozící epidemie a ekonomické krize přišla Boží pomoc, která může přinést bezpečné, zdravé, nové a tedy mnohem lepší Česko. Skrze tvé upřímné modlitby se můžeš stát požehnáním pro mnohé!