Růst / Kým jsi v Kristu?

Kým jsi v Kristu Ježíši?

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“​ (2. Korintským 5:17)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Co to znamená "v Kristu"? Týká se to i tebe?

Pokud jsi opravdu přijal/a Ježíše do svého života – věříš-li ze srdce, že On je Boží Syn, který zemřel i za tvé hříchy a vstal z mrtvých, aby ti dal věčný život a vyznal/a jsi Jej jako svého Pána a Spasitele, pak Ježíš vstoupil do tvého života a obnovil tě svým Duchem. Nyní máš dvě možnosti jak žít – dle starých způsobů života a nebo v osobním vztahu s Ježíšem, kdy skrze víru přebýváš v Něm – a právě to Bible označuje pojmem „v Kristu“. Pokud přebýváš vírou v Ježíši, buď si jistý/jistá, že v Něm jsi zcela novým stvořením (viz 2.Kor. 5:17)!

Proč je důležité vědět, kým jsi v Kristu?

Je nezbytné, aby si věděl/a kým jsi v Kristu Ježíši abys mohl/a žít takovým životem jaký Bůh pro tebe zamýšlel a touží, abys tak žil/a. Je odpovědností každého člověka obnovovat svou mysl Božím slovem. Čím více budeš souznít s Bohem ohledně své nové identity v Kristu, tím více tvé chování začne odrážet tvou Bohem danou identitu.

V Kristu máš "nebeskou" identitu!
V Kristu máš "nebeskou" identitu!

Povzbuzujeme tě, aby ses učil/a vidět sebe tak, jak tě vidí Bůh! Právě Boží pohled zjevený v Božím slově (Bibli) je to, na čem opravdu záleží. Přijmi to, co o tobě říká Bůh, shodni se s Ním, že je to pravda a staň se duchovním člověkem, kterým „v Kristu“ jsi. Porozuměním toho, kým jsi v Kristu ti dá pevný základ, na kterém můžeš v životě s Ježíšem stavět. Vědět to, kdo jsi v Ježíši je klíčem k úspěšnému a vítěznému křesťanskému životu. Tvá nová identita se neodvíjí od toho, co jsi udělal/a nebo neudělal/a! Tvá pravá identita je ta, co Bůh říká, že je! Jakmile se rozhodneš následovat Ježíše stáváš se novým stvořením, to staré pominulo a stal/a ses tím, kým jsi v Něm.

Prosím, přestaň se řídit tím, co o tobě říkají druzí lidé, zapomeň na minulost a svou zkušenost a drž se pravdy Božího slova. Jednoduše zjisti, co o tobě říká Bůh a shodni se v tom s Ním. Potřebuješ vědět, kým jsi v Kristu, aby si věděl/a CO dělat, KDY to dělat, KAM jít a JAK to dělat!

Kým jsi v Kristu? Jaká je tvoje pravá identita v Kristu Ježíši?

Jsi-li v Kristu, všechny tyto následující slova o tobě platí. V Novém zákonu je jich ještě více, toto je pouze výběr některých z nich! Říkej si je často na hlas, protože takto tě vidí Bůh a toto o tobě Bůh říká (tzn. je to pravda):
 • Jsem milovaný / milovaná. (1. Jan 3:3)
 • Jsem dokonale přijatý / přijatá. (Efezským 1:6)
 • Jsem Boží dítě. (Jan 1:12)
 • Jsem přítel Ježíše. (Jan 15:14)
 • Mám věčný život. (1. Janův 5:13).
 • Jsem vykoupený(á) a je mi plně odpuštěno. (Koloským 1:14)
 • Jsem kompletní v Ježíši Kristu. (Koloským 2:10)
 • Jsem bez jakéhokoli odsouzení. (Římanům 8:1)
 • Jsem nové stvoření, protože jsem v Kristu. (2. Korintským 5:17)
 • Mám přímý přístup k Bohu. (Efezským 2:18)
 • Jsem vyvolen/a nést ovoce Bohu. (Jan 15:16)
 • Jsem dědic Boží a spoludědic Kristův – sdílím Ježíšovo dědictví s Ním. (Římanům 8:17)
 • Jsem sjednocen/a s Bohem a jsem s Ním jeden duch. (1. Korintským 6:17)
 • Jsem Božím chrámem – Boží Duch a Boží život žije (přebývá) ve mne. (1. Korintským 6:19)
 • Jsem údem Těla Kristova – jedinečnou, důležitou a Bohem vyvolenou částí Kristova Těla (= Církve). (1. Korintským 12:27)
 • Jsem svatý / svatá – ne skrze vlastní snahu, ale skrze to, co vydobyl Ježíš, v Kristu jsem schovaný a Bůh mě vidí jako Jeho. (Efezským 1:1)
 • Jsem vyvolen/a Bohem, svatý / svatá a velmi milován / milovaná. (Koloským 3:12)
 • Jsem upevněn/a, pomazán/a Bohem. (2. Korintským 1:21)
 • Jsem zapečetěn/a Duchem svatým ke dni vykoupení.
 • Nemám ducha strachu, ale lásky, síly a rozvahy. (2. Timoteův 1:7)
 • Jsem spolupracovníkem Boha. (2. Korintským 6:1)
 • Jsem usazen/a na nebeský trůn spolu s Kristem.  (Efezským 2:6)
 • Jsem jedním z Božích živých kamenů, v Kristu vbudováván do duchovního domu (stavby). (1. Petrův 2:5)
 • Byla mi dána úžasná, velká a vzácná Boží zaslíbení, skrze něž mám podíl na Boží přirozenosti. (2. Petrův 1:4)
 • Mám vždy přístup do Boží přítomnosti, protože On mě nikdy neopustí. (Židům 13:5)
 • Bůh sám ve mne koná mé chtění a činění, aby mi pomohl dělat věci, které po mě chce. (Filipským 2:13)
 • Mohu Boha žádat o moudrost a On mi dá vše co potřebuji. (Jakub 1:5)

Co s tím?

Jednoduše se rozhodni, že budeš věřit a svými ústy vyznávat to, co Bůh o tobě říká a jak tě Bůh vidí!

Nejsi jen obyčejná osoba! Jsi dítě živého Boha. Jsi dědicem Božím a spoludědicem Kristovým, nejsi pouze ospravedlněný hříšník. Jsi nové stvoření v Ježíši. Jsi součástí vyvolené generace, královské kněžstvo a svatého národa. Jsi jedním z Bohem vyvolených lidí!

Čti si tento seznam (spolu s Božím slovem a odkazy z Bible) nejlépe každý den, alespoň měsíc, nejlépe nahlas. Čím více si budeš vědom/a toho, kým jsi v Kristu, tím více bude tvé chování odrážet tvou pravou identitu.

„Nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli.“ (Římanům 12:2) Abys mohl/a žít efektivní a vítězný křesťanský živoz, musíš VĚDĚT a VĚŘIT tomu, kým jsi v Kristu. Říká se tomu „obnova tvé mysli“. Pochopení tvé nové identity v Kristu je zcela zásadní, abys žil/a život, pro který tě Bůh stvořil.

Nejlepší způsob, jak si obnovit mysl a zakusit vnitřní proměnu je poznávat, myslet a ústy nahlas vyznávat kým v Kristu jsi! Zkus trénovat tím, že budeš o sobě říkat stejné věci, které o tobě píše Bůh ve svém slově (Bibli). Staň se tím, čím už v Kristu jsi. Bůh hodlá a touží ve tvém životě dělat ještě mnohem větší věci, než si nyní umíš představit :-).

Doporučená videa:

identita-v-kristu
Přehrát video

Tvoje identita v Kristu Ježíši.

krestanstvi-promena
Přehrát video

Dan Mohler: „Křesťanství je o proměně!“

blake-novy-clovek
Přehrát video

Curry Blake: vyučování na téma „Nový člověk“. Další díly zde.

mazur
Přehrát video

Filip Mazúr: „Nový člověk“

Tvá identita v Kristu Ježíši.

Dan Mohler: „Křesťanství je o proměně!“

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
 2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
 3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link