Růst / Kým jsi v Kristu?

Kým jsi v Kristu Ježíši?

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“​ (2. Korintským 5:17)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Co to znamená "v Kristu"? Týká se to i tebe?

Pokud jsi opravdu přijal/a Ježíše do svého života – věříš-li ze srdce, že On je Boží Syn, který zemřel i za tvé hříchy a vstal z mrtvých, aby ti dal věčný život a vyznal/a jsi Jej jako svého Pána a Spasitele, pak Ježíš vstoupil do tvého života a obnovil tě svým Duchem. Nyní máš dvě možnosti jak žít – dle starých způsobů života a nebo v osobním vztahu s Ježíšem, kdy skrze víru přebýváš v Něm – a právě to Bible označuje pojmem „v Kristu“. Pokud přebýváš vírou v Ježíši, buď si jistý/jistá, že v Něm jsi zcela novým stvořením (viz 2.Kor. 5:17)!

Proč je důležité vědět, kým jsi v Kristu?

Je nezbytné, aby si věděl/a kým jsi v Kristu Ježíši abys mohl/a žít takovým životem jaký Bůh pro tebe zamýšlel a touží, abys tak žil/a. Je odpovědností každého člověka obnovovat svou mysl Božím slovem. Čím více budeš souznít s Bohem ohledně své nové identity v Kristu, tím více tvé chování začne odrážet tvou Bohem danou identitu.

V Kristu máš "nebeskou" identitu!
V Kristu máš "nebeskou" identitu!

Povzbuzujeme tě, aby ses učil/a vidět sebe tak, jak tě vidí Bůh! Právě Boží pohled zjevený v Božím slově (Bibli) je to, na čem opravdu záleží. Přijmi to, co o tobě říká Bůh, shodni se s Ním, že je to pravda a staň se duchovním člověkem, kterým „v Kristu“ jsi. Porozuměním toho, kým jsi v Kristu ti dá pevný základ, na kterém můžeš v životě s Ježíšem stavět. Vědět to, kdo jsi v Ježíši je klíčem k úspěšnému a vítěznému křesťanskému životu. Tvá nová identita se neodvíjí od toho, co jsi udělal/a nebo neudělal/a! Tvá pravá identita je ta, co Bůh říká, že je! Jakmile se rozhodneš následovat Ježíše stáváš se novým stvořením, to staré pominulo a stal/a ses tím, kým jsi v Něm.

Prosím, přestaň se řídit tím, co o tobě říkají druzí lidé, zapomeň na minulost a svou zkušenost a drž se pravdy Božího slova. Jednoduše zjisti, co o tobě říká Bůh a shodni se v tom s Ním. Potřebuješ vědět, kým jsi v Kristu, aby si věděl/a CO dělat, KDY to dělat, KAM jít a JAK to dělat!

Kým jsi v Kristu? Jaká je tvoje pravá identita v Kristu Ježíši?

Jsi-li v Kristu, všechny tyto následující slova o tobě platí. V Novém zákonu je jich ještě více, toto je pouze výběr některých z nich! Říkej si je často na hlas, protože takto tě vidí Bůh a toto o tobě Bůh říká (tzn. je to pravda):
 • Jsem milovaný / milovaná. (1. Jan 3:3)
 • Jsem dokonale přijatý / přijatá. (Efezským 1:6)
 • Jsem Boží dítě. (Jan 1:12)
 • Jsem přítel Ježíše. (Jan 15:14)
 • Mám věčný život. (1. Janův 5:13).
 • Jsem vykoupený(á) a je mi plně odpuštěno. (Koloským 1:14)
 • Jsem kompletní v Ježíši Kristu. (Koloským 2:10)
 • Jsem bez jakéhokoli odsouzení. (Římanům 8:1)
 • Jsem nové stvoření, protože jsem v Kristu. (2. Korintským 5:17)
 • Mám přímý přístup k Bohu. (Efezským 2:18)
 • Jsem vyvolen/a nést ovoce Bohu. (Jan 15:16)
 • Jsem dědic Boží a spoludědic Kristův – sdílím Ježíšovo dědictví s Ním. (Římanům 8:17)
 • Jsem sjednocen/a s Bohem a jsem s Ním jeden duch. (1. Korintským 6:17)
 • Jsem Božím chrámem – Boží Duch a Boží život žije (přebývá) ve mne. (1. Korintským 6:19)
 • Jsem údem Těla Kristova – jedinečnou, důležitou a Bohem vyvolenou částí Kristova Těla (= Církve). (1. Korintským 12:27)
 • Jsem svatý / svatá – ne skrze vlastní snahu, ale skrze to, co vydobyl Ježíš, v Kristu jsem schovaný a Bůh mě vidí jako Jeho. (Efezským 1:1)
 • Jsem vyvolen/a Bohem, svatý / svatá a velmi milován / milovaná. (Koloským 3:12)
 • Jsem upevněn/a, pomazán/a Bohem. (2. Korintským 1:21)
 • Jsem zapečetěn/a Duchem svatým ke dni vykoupení.
 • Nemám ducha strachu, ale lásky, síly a rozvahy. (2. Timoteův 1:7)
 • Jsem spolupracovníkem Boha. (2. Korintským 6:1)
 • Jsem usazen/a na nebeský trůn spolu s Kristem.  (Efezským 2:6)
 • Jsem jedním z Božích živých kamenů, v Kristu vbudováván do duchovního domu (stavby). (1. Petrův 2:5)
 • Byla mi dána úžasná, velká a vzácná Boží zaslíbení, skrze něž mám podíl na Boží přirozenosti. (2. Petrův 1:4)
 • Mám vždy přístup do Boží přítomnosti, protože On mě nikdy neopustí. (Židům 13:5)
 • Bůh sám ve mne koná mé chtění a činění, aby mi pomohl dělat věci, které po mě chce. (Filipským 2:13)
 • Mohu Boha žádat o moudrost a On mi dá vše co potřebuji. (Jakub 1:5)

Co s tím?

Jednoduše se rozhodni, že budeš věřit a svými ústy vyznávat to, co Bůh o tobě říká a jak tě Bůh vidí!

Nejsi jen obyčejná osoba! Jsi dítě živého Boha. Jsi dědicem Božím a spoludědicem Kristovým, nejsi pouze ospravedlněný hříšník. Jsi nové stvoření v Ježíši. Jsi součástí vyvolené generace, královské kněžstvo a svatého národa. Jsi jedním z Bohem vyvolených lidí!

Čti si tento seznam (spolu s Božím slovem a odkazy z Bible) nejlépe každý den, alespoň měsíc, nejlépe nahlas. Čím více si budeš vědom/a toho, kým jsi v Kristu, tím více bude tvé chování odrážet tvou pravou identitu.

„Nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli.“ (Římanům 12:2) Abys mohl/a žít efektivní a vítězný křesťanský živoz, musíš VĚDĚT a VĚŘIT tomu, kým jsi v Kristu. Říká se tomu „obnova tvé mysli“. Pochopení tvé nové identity v Kristu je zcela zásadní, abys žil/a život, pro který tě Bůh stvořil.

Nejlepší způsob, jak si obnovit mysl a zakusit vnitřní proměnu je poznávat, myslet a ústy nahlas vyznávat kým v Kristu jsi! Zkus trénovat tím, že budeš o sobě říkat stejné věci, které o tobě píše Bůh ve svém slově (Bibli). Staň se tím, čím už v Kristu jsi. Bůh hodlá a touží ve tvém životě dělat ještě mnohem větší věci, než si nyní umíš představit :-).

Doporučená videa:

identita-v-kristu
Přehrát video

Tvoje identita v Kristu Ježíši.

krestanstvi-promena
Přehrát video

Dan Mohler: „Křesťanství je o proměně!“

blake-novy-clovek
Přehrát video

Curry Blake: vyučování na téma „Nový člověk“. Další díly zde.

mazur
Přehrát video

Filip Mazúr: „Nový člověk“

Tvá identita v Kristu Ježíši.

Dan Mohler: „Křesťanství je o proměně!“