O projektu "Ježíš tě má rád.cz"

Tento web, stejně jako jeho internetovou propagaci, provozuje a zaštiťuje zapsaný spolek Dobrá zpráva pro ČR. Cílem tohoto webu je šířit evangelium a jméno Pána Ježíše Krista mezi českým národem a vést lidi k biblické pravdě o tom, že Bůh je živý, miluje lidi a chce s nimi sdílet sám sebe – Svůj život a všechno Své bohatství (lásku, radost, pokoj…). A to nejen na věčnosti, ale již teď v tomto životě, zde na zemi.

Celý projekt je neziskový a není výlučně spojen s žádnou konkrétní křesťanskou organizací nebo církví. Rovněž cílem tohoto projektu není propagace pouze nějakého konkrétního sboru, organizace nebo denominace.

Možnost spolupráce

Jsme otevřeni možnosti spolupráce s dalšími subjekty a lidmi, máte-li nějaký nápad či dotaz, kontaktujte nás na e-mailu ​jezistemarad@gmail.com 

Ti, kteří již s Pánem žijí delší dobu a je pro ně radost a čest se podílet na podobném díle, tak je to možné – např. modlitbou, zasláním svého potvrzeného svědectví nebo finanční podporou na reklamu na internetu, které odkazují na tuto stránku, kde se lidé seznamují s živým Bohem a Jeho láskou. V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu.

Možnost zaslání "zvacích" vizitek (včetně pozvánky do místního křesťanského sboru)

K projektu máme i zvací vizitky, které můžeš dát lidem a pozvat je tak na tento web (případně jim alespoň snadno sdělit, že je Ježíš má rád 😊). Oblíbenou variantou je na druhé straně vizitky dát pozvánku do místního sboru, text dáme podle přání. V případě zájmu nám napiš na jezistemarad@gmail.com a na všem ostatním se domluvíme.
První strana vizitky
Zadní strana vizitky
Zadní strana vizitky pro místní sbor (text na přání)
Zadní strana vizitky pro místní sbor (text na přání)

Více o provozovateli projektu

Dobrá zpráva pro ČR, z.s. je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základě individuálních darů. Nemáme žádné státní, evropské či jiné dotace 😊. Vedení organizace tvoří křesťané. I když toto vedení není formálně podřízeno žádné církvi, s řadou církví a jejich vedoucích spolupracujeme v přátelských vztazích, s úctou a respektem. Základním účelem spolku je šíření evangelia v rámci České republiky.

Spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, se sídlem: Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, je spolek registrovaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. L12286.

​Kontaktní adresa pro tento spolek je Dobrá zpráva pro ČR, z.s., ulice Přepeřská 1302, 511 01 Turnov. E-mail: jezistemarad@gmail.com

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“