Jak PŘESTAT HŘEŠIT stále dokola? MĚJ SVOBODU OD HŘÍCHU!

V tomto videu se podíváme na to, jak křesťan může překonat hřích. Bible nám říká, abychom žili svatě, protože Bůh je svatý, ale nejsme dokonalí … Jak tedy můžeme přestat hřešit znovu a znovu? Musíme se obrátit na Boží slovo, abychom viděli, co Bible říká o tom, jak můžeme překonat hřích. 

Existuje mnoho křesťanů, kteří se snaží překonat hřích. Jejich hříšné návyky jsou silné, protože nevědí, jak chodit v Duchu. Pokud se pokusíme překonat hřích jednáním prostřednictvím naší tělesné přirozenosti, neuspějeme. Budeme i nadále hřešit znovu a znovu ve stejném hříchu. Musíme se naučit, jak přemýšlet a jednat prostřednictvím naší nové duchovní přirozenosti, a potom nebudeme nadále hřešit. Pokušení je všude kolem nás, nezastaví se, proto zaměřte své myšlenky na Boha a zaměřte se na každodenní duchovní růst. Čím více se soustředíte na Boha, tím méně budete hřešit. 

Ale podívejte se na celé video, kde to je vysvětleno podrobněji:

Přepis videa do textu:

Jsi unaven(a) neustálým hřešením proti Bohu, znovu a znovu dokola? Je možné zvítězit nad hříchem? A pokud ano, jak? 

Než se do toho pustíme, chci zmínit toto. Nikdo, ani já, ani ty, nikdo není dokonalý. My všichni jsme zhřešili proti Bohu. Bible říká: „Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ Pokud jsi křesťan, probíhá v tobě bitva. Máš dvě rozdílné přirozenosti – novou duchovní a starou tělesnou přirozenost. Tyto dvě přirozenosti mezi sebou válčí. Tvá stará přirozenost chce hřešit proti Bohu, chce se podvolit pokušení. A tvá nová duchovní přirozenost nechce hřešit, chce poslouchat Boha. Je třeba si uvědomit, že to bude bitva do doby, co budeš na této Zemi. Apoštol Pavel napsal: ,“Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.“ [Římanům 8:6-8] Jinými slovy: Pokud se rozhodneš jednat skrze starou hříšnou přirozenost, nemůžeš nad hříchem zvítězit a nemůžeš se líbit Bohu. Poslouchej dále: „Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.“ [Římanům 8:9] To znamená, že pokud nemáš uvnitř sebe Ducha Božího, nejsi skutečným křesťanem. Pokračujme: „Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti.“ [Římanům 8:10] To je velmi jasné. 

Odpověď na otázku „Jak překonám hřích?“ „Jak přestanu hřešit znovu a znovu?“ Odpověď leží v pochopení rozdílu mezi tvou starou hříšnou (TĚLO) a novou duchovní přirozeností (DUCH). Víte, jsem hodně překvapen, že není zase tolik kazatelů, kteří o tom učí, přitom je to tak důležité pro náš duchovní růst. V Galatským 5:16 čteme: „Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“ Abys chodil(a) Duchem, potřebuješ ukřižovat vášně a touhy staré tělesné přirozenosti. Někteří lidé řeknou: „Ale já nemám dost sebeovládání“. Tvá tělesná přirozenost mnohdy ne, ale tvá duchovní přirozenost ano! Nevěř lžím od ďábla. Verš 22: „Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, a poslouchej dobře, SEBEOVLÁDÁNÍ. Proti takovým není žádný zákon.“ A poslechni, co Pavel říká dále: „Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.“ 

Pokud jsi opravdový věřící, ďábel po tobě půjde a bude tě pokoušet. A to různými způsoby. A někdy pouze JEDNÍM, protože ví, že funguje. Mnozí křesťané se stále trápí s jedním zásadním hříchem. Například, pornografie nebo neustálé posuzování druhých bez pravého rozpoznání situace. Cokoli to je, můžeš tento hřích přemoci tím, že si nasadíš Boží zbroj, a budeš myslet a žít skrze svou novou duchovní přirozenost. Měj trpělivost, čím více duchovně pokročíš v Božím slovu a v Kristu, tím jednodušší pro tebe bude vítězit nad hříchem. Jakub 4:7 říká: „Poddejte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“ A pokud jde o něco velkého, co ovlivňuje tvůj život a stále v tom nemůžeš získat průlom, začni se opravdu vážně modlit k Bohu, do doby než ten průlom přijde. Pokud ti to nejde, jdi se modlit s dalším věřícím, kterému můžeš důvěřovat. Jakub 5:16 říká: „Vyznávejte provinění jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže vroucí modlitba spravedlivého.“ 

Musím zmínit ještě toto. Čím méně času strávíš v Božím slovu (Bibli) a s ostatními bratry a sestrami v Kristu, tím slabším se staneš proti pokušením. Pokud je tvá mysl zcela zaměřena na Boha, kdy On je prvním a vším ve tvém životě, bude o mnoho snazší překonat pokušení. Pamatuj, každý jednotlivý den je duchovní bitvou, ať se ti to líbí nebo ne. Ale pokud udržíš své oči na Ježíši Kristu a budeš chodit v Duchu, ve většině těchto bitev zvítězíš. A poté, když dosáhneš bodu, kdy se PLNĚ poddáš Bohu, každý aspekt svého života poddáš Bohu, v ten moment budeš plně žít v Boží moci a překonáš každý hřích.

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link