Jak PŘESTAT HŘEŠIT stále dokola? MĚJ SVOBODU OD HŘÍCHU!

V tomto videu se podíváme na to, jak křesťan může překonat hřích. Bible nám říká, abychom žili svatě, protože Bůh je svatý, ale nejsme dokonalí … Jak tedy můžeme přestat hřešit znovu a znovu? Musíme se obrátit na Boží slovo, abychom viděli, co Bible říká o tom, jak můžeme překonat hřích. 

Existuje mnoho křesťanů, kteří se snaží překonat hřích. Jejich hříšné návyky jsou silné, protože nevědí, jak chodit v Duchu. Pokud se pokusíme překonat hřích jednáním prostřednictvím naší tělesné přirozenosti, neuspějeme. Budeme i nadále hřešit znovu a znovu ve stejném hříchu. Musíme se naučit, jak přemýšlet a jednat prostřednictvím naší nové duchovní přirozenosti, a potom nebudeme nadále hřešit. Pokušení je všude kolem nás, nezastaví se, proto zaměřte své myšlenky na Boha a zaměřte se na každodenní duchovní růst. Čím více se soustředíte na Boha, tím méně budete hřešit. 

Ale podívejte se na celé video, kde to je vysvětleno podrobněji:

Přepis videa do textu:

Jsi unaven(a) neustálým hřešením proti Bohu, znovu a znovu dokola? Je možné zvítězit nad hříchem? A pokud ano, jak? 

Než se do toho pustíme, chci zmínit toto. Nikdo, ani já, ani ty, nikdo není dokonalý. My všichni jsme zhřešili proti Bohu. Bible říká: „Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ Pokud jsi křesťan, probíhá v tobě bitva. Máš dvě rozdílné přirozenosti – novou duchovní a starou tělesnou přirozenost. Tyto dvě přirozenosti mezi sebou válčí. Tvá stará přirozenost chce hřešit proti Bohu, chce se podvolit pokušení. A tvá nová duchovní přirozenost nechce hřešit, chce poslouchat Boha. Je třeba si uvědomit, že to bude bitva do doby, co budeš na této Zemi. Apoštol Pavel napsal: ,“Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.“ [Římanům 8:6-8] Jinými slovy: Pokud se rozhodneš jednat skrze starou hříšnou přirozenost, nemůžeš nad hříchem zvítězit a nemůžeš se líbit Bohu. Poslouchej dále: „Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.“ [Římanům 8:9] To znamená, že pokud nemáš uvnitř sebe Ducha Božího, nejsi skutečným křesťanem. Pokračujme: „Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti.“ [Římanům 8:10] To je velmi jasné. 

Odpověď na otázku „Jak překonám hřích?“ „Jak přestanu hřešit znovu a znovu?“ Odpověď leží v pochopení rozdílu mezi tvou starou hříšnou (TĚLO) a novou duchovní přirozeností (DUCH). Víte, jsem hodně překvapen, že není zase tolik kazatelů, kteří o tom učí, přitom je to tak důležité pro náš duchovní růst. V Galatským 5:16 čteme: „Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“ Abys chodil(a) Duchem, potřebuješ ukřižovat vášně a touhy staré tělesné přirozenosti. Někteří lidé řeknou: „Ale já nemám dost sebeovládání“. Tvá tělesná přirozenost mnohdy ne, ale tvá duchovní přirozenost ano! Nevěř lžím od ďábla. Verš 22: „Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, a poslouchej dobře, SEBEOVLÁDÁNÍ. Proti takovým není žádný zákon.“ A poslechni, co Pavel říká dále: „Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.“ 

Pokud jsi opravdový věřící, ďábel po tobě půjde a bude tě pokoušet. A to různými způsoby. A někdy pouze JEDNÍM, protože ví, že funguje. Mnozí křesťané se stále trápí s jedním zásadním hříchem. Například, pornografie nebo neustálé posuzování druhých bez pravého rozpoznání situace. Cokoli to je, můžeš tento hřích přemoci tím, že si nasadíš Boží zbroj, a budeš myslet a žít skrze svou novou duchovní přirozenost. Měj trpělivost, čím více duchovně pokročíš v Božím slovu a v Kristu, tím jednodušší pro tebe bude vítězit nad hříchem. Jakub 4:7 říká: „Poddejte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.“ A pokud jde o něco velkého, co ovlivňuje tvůj život a stále v tom nemůžeš získat průlom, začni se opravdu vážně modlit k Bohu, do doby než ten průlom přijde. Pokud ti to nejde, jdi se modlit s dalším věřícím, kterému můžeš důvěřovat. Jakub 5:16 říká: „Vyznávejte provinění jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže vroucí modlitba spravedlivého.“ 

Musím zmínit ještě toto. Čím méně času strávíš v Božím slovu (Bibli) a s ostatními bratry a sestrami v Kristu, tím slabším se staneš proti pokušením. Pokud je tvá mysl zcela zaměřena na Boha, kdy On je prvním a vším ve tvém životě, bude o mnoho snazší překonat pokušení. Pamatuj, každý jednotlivý den je duchovní bitvou, ať se ti to líbí nebo ne. Ale pokud udržíš své oči na Ježíši Kristu a budeš chodit v Duchu, ve většině těchto bitev zvítězíš. A poté, když dosáhneš bodu, kdy se PLNĚ poddáš Bohu, každý aspekt svého života poddáš Bohu, v ten moment budeš plně žít v Boží moci a překonáš každý hřích.