Prorocká konference „Zapálit“ (16.12.2023, Praha)

Drazí přátelé, služebníci, chceme Vás pozvat na prorocky zaměřenou konferenci  s názvem ZAPÁLIT, která se bude konat v sobotu 16. prosince 2023 v prostorách AC Maranatha na adrese Plzeňská 56, Praha 5. Konference začíná od 10:00, otevřeno bude již od 09:00.

Vstup je volný, během konference bude dobrovolná sbírka. Na konferenci se můžete registrovat přes formulář níže na této stránce.

Věříme, že konference bude úžasnou příležitostí setkat se s Boží přítomností a dovolit Bohu, aby k nám mluvil, aby nás povzbudil a proměnil – budeme spolu jako rodina i církev a uctíme našeho Krále Ježíše. 

Cílem konference je a) poznat našeho Boha víc a uvidět, že je Bohem nových příležitostí a šancí b) prohlásit komu budeme – jako Boží lid – sloužit a koho budeme uctívat.

Jste srdečně zváni společně prožít úžasné věci s úžasným Bohem! Tým konference „Zapálit“.

Proč „Zapálit“? Pokud Oheň má hořet, musí být nejprve zapálen. Tato konference bude prorocká v mnoha směrech. Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč konferenci pořádáme, je víra v nadpřirozené zjevení Božího plánu pro tento čas.
 
  • Jsou věci, které musí být řečeny ve správném čase.
  • Jsou rozhodnutí, která musí být ve správný čas udělána .
  • Jsou místa, ze kterých musí vyjít ve správný čas rozhodnutí hladových a horlivých srdcí k následování našeho nádherného  a jediného Boha Otce,ve jménu Ježíš skrze Ducha Svatého.
Slovo pro konferenci
1.Královská 18: 21— 

Eliáš předstoupil před lid. „Jak dlouho se budete kývat na obě strany?“ řekl jim. „Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!“

1.Královská 18:24-
Tedy vzývejte jméno bohů vašich, já pak vzývati budu jméno Hospodinovo, a budeť to, že Bůh, kterýž se ohlásí skrze oheň, ten jest Bůh. 
 
Eliáš byl povolán Bohem  v čase největšího úpadku Izraele od Boha. Byl povolán za vlády nejhoršího ze všech králů Izraele do této doby, Achaba, k nasměrování Izraele zpět k uctívání jediného a pravého Boha.
Horlivost Eliáše pro Boha samotného a Jeho království hořela v jeho srdci a způsobila, že Eliáš se stal hlasem Božím své doby pro svůj národ.
V mnohém se dnešní doba podobá době Eliáše. Nemyslíte?
Věříme, že my jako církev i jednotlivci, lid Boží, jsme povoláni být Eliášem dnešní doby.
 
Horlivost pro Boží dům! Horlivost pro Boží království s pravým poznáním, jak o tom píše apoštol Pavel v Římanům 10:2. Horlivost pro Krále Ježíše! Pro Jeho slovo! Amen?
 
Řečníci konference: 
 
Yva Bush – vedoucí Biblické školy Hledači pokladů, služebník evangelia
Kenny Bush – vedoucí služby Uzdravení v církvi CBH
Lukáš Mixánek – vedoucí služby Doteky nebe, služebník evangelia

Registrujte se zde (konference je zdarma):

Odesláním uživatel souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů.