Rozhodnutí / Přijetí Ježíše

Veliká gratulace...

…ke tvému rozhodnutí pozvat Ježíše, Božího Syna, do svého života!

Pokud tvá modlitba byla upřímná, můžeš se plně radovat ze skutečnosti, že tě Pán Ježíš vyslyšel a nyní započal vás osobní vztah. Bůh respektuje tvojí svobodu a tímto rozhodnutím jsi Ježíši a Jeho lásce dal/a právo mít aktivní vliv na tvůj život. Věř, že to byla správné rozhodnutí 😊! Na tomto novém vztahu můžeš jedině získat.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Tvé "ano" Bůh (Ježíš) bere vážně!

Pokud ses upřímně modlil/a a přijal/a vírou Ježíše Krista do svého života, tak jsi s ním vědomě navázal/a osobní vztah. Obrazně – jako když nevěsta řekne svoje „ano“ ženichovi v den svatby. Co by to ale bylo za manželství, kdyby již o ženicha dále nestála? Má jeho jméno (křesťan/ka), jeho zlatou kreditku (možnost modlit se k Bohu a mít vyslyšené prosby) – ale v životě jde stejně o každodenně prožívané naplnění a vzájemné obohacení. Jde o to naučit se Ježíše nacházet a prožívat skutečně každý den.

Chceme tě povzbudit, že je to možné. Sám Ježíš o to velmi stojí a obrátíš-li se na Něj, vždy ti v tom bude vydatně pomáhat! Vše co děláš, řešíš a prožíváš nyní můžeš nově sdílet s Ježíšem. Jemu na tobě záleží!

Sleduj náš Facebook

Pokud máš Facebook, klikni na „Tohle se mi líbí“ a získej přístup k inspirativním křesťanským videím a článkům:

Základem pro budování osobního vztahu a poznávání s Ježíšem je komunikace, trávení společného času a učení se důvěře Ježíši.  Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! 😊 Zdrojem duchovního růstu křesťana je Duch svatý, kterého dostane každý člověk, který upřímně požádá Ježíše o odpuštění hříchů a vírou Jej přijme jako svého osobního Pána a Spasitele (tento krok můžeš učinit o pár řádků níže). Pokud je to pro tebe zatím „velký krok“, zde je pár tipů, jak začít poznávat Ježíše i Jeho dobrotu a lásku:

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha a Jeho vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ježíše, ať Ti dá pochopit co čteš a ať ti zjevuje sám sebe skrze Boží slovo. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Zkus odhodit všechnu předpojatost.
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Vyznávej Bohu své hříchy – kdykoli zhřešíš (odkloníš se od Boha a jeho vůle), vyznej to Ježíši a požádej o odpuštění. Není nic co by ti Pán neodpustil, přijdeš-li k Němu a vyznáš-li Mu svůj hřích.
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli.

Navázání vztahu s Ježíšem je důležitým krokem, ale Bůh má pro tebe ještě více:

Vydáš Ježíši Kristu svůj život a učiníš Jej Pánem svého života?

Již 2000 let je lidem zvěstována „dobrá zpráva“ o Pánu Ježíši Kristu, Božím Synu, který zemřel za hříchy lidí a třetího dne vstal z mrtvých. Každý, kdo požádá vzkříšeného Ježíše o odpuštění svých hříchů, vyjádří v srdci touhu začít žít s Bohem nový život a vloží svou víru (důvěru) v Ježíše jako ve svého Pána a Spasitele, získá moc stát se dítětem živého Boha, které má věčný život a možnost budovat osobní vztah s milujícím Bohem. Nyní máš i ty tuto možnost!

Ježíš Kristus, Boží Syn, dobrovolně zemřel za hříchy, nemoci a trápení všech lidí. Třetího dne byl vzkříšen a zjevil se zhruba 500 svědkům. Ježíš Kristus nyní přebývá v nebi po pravici Boha Otce a je mu dána všechna moc na nebi i na zemi. Skrze jeho prolitou krev na kříži je každému nabízeno odpuštění hříchů a obnovení vztahu s živým Bohem.

Jedině skrze Ježíše Krista může člověk přijít k Bohu Otci a navázat s Ním úzké společenství (Jan 14:6).

  1. Získá moc stát se Božím dítětem (Jan 1:12) – člověk získá možnost společenství s pravým a živým Bohem a může začít duchovně růst.
  2. Duch svatý vstoupí do jeho života a stane se (dá-li mu člověk prostor) jeho Pomocníkem, Utěšitelem a Rádcem (Jan 14:16).
  3. Získá možnost odpuštění hříchů skrze jejich vyznávání Ježíši (Koloským 1:14 a 1. Jan 1:9).
  4. Ježíš vstoupí do jeho života a člověk získá věčný život (nový život z Boha) (Jan 5:24, 1. Janův 5:11).
  5. Bude moci začít žít životem, který mu Bůh připravil a pro který ho stvořil (Jan 10:10; 2. Korintským 5:17; 1. Tesalonickým 5:18).

Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. On je jedinou cestou k Bohu, jedině On je Spasitel. Boží slovo říká, že „těm, kteří Jej přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1:12) Ježíš ti vedle osobního vztahu nabízí tvé kompletní očištění od tvých hříchů a vin (odpuštění) a touží tě naplnit Božským životem – aby jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše Krista. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí)
  3. vírou přijmout Pána Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde zkrátka ještě o další krok, než jen Ježíše pozvat do svého života, rozmlouvat s Ním, mít vyslyšené modlitby, přijmout občasné požehnání atd. Nejde ale jen o „upgrade“, jde o velmi důležitý krok a Bůh touží po tvém rozhodnutí vydat se Pánu Ježíši a následovat Ho. V Božím srdce je touha zachránit tě a mít s tebou věčný vztah, nejen dočasný! Tenhle VELEdůležitý krok můžeš udělat hned teď, opět v modlitbě. Opakujeme – nehledej v tom žádnou složitost, Bůh tě zná 😊. Důležitý je zde tvůj postoj srdce a upřímnost a upřímná touha vydat se Pánu Ježíši (a to nejdůležitější je samozřejmě poté Ježíše skutečně následovat).

 Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Nechci se jen "oťukávat", ale chci Tě mít v plnosti, stejně jako Tvé odpuštění a věčný život. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Chci žít nový život jako Tvůj učedník. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Děkuji, že mi odpouštíš, dáváš život věčný a budeš stát po mém boku v novém životě s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link