Rozhodnutí / Přijetí Ježíše

Gratulace k rozhodnutí pozvat Ježíše, Božího Syna, do svého života!

Pokud tvá modlitba byla upřímná, můžeš se plně radovat ze skutečnosti, že tě Pán Ježíš vyslyšel a nyní započal vás osobní vztah. Bůh respektuje tvojí svobodu a tímto rozhodnutím jsi Ježíši a Jeho lásce dal/a právo mít aktivní vliv na tvůj život. Věř, že to byla správné rozhodnutí 😊!
Základem tvého nového vztahu s Bohem je aktivní víra (důvěra) v Pána Ježíše Krista. Velmi tě povzbuzujeme poznávat Pána Ježíše z Bible (začni evangelii Nového zákona), naslouchat Jeho stále platným slovům a aplikovat je ve svém životě. Zkus s Ním také často trávit čas na modlitbách a děkovat Bohu za vše dobré.
Žehnáme ti, aby tvůj vztah ke Kristu, jako i zájem o co nejužší společenství s Ním, rostl. Hledej Ježíše víc (na modlitbě, v Bibli, ve společenství křesťanů, v životě…) a On se ti dá víc poznat! 😊 To je Jeho slib a On je svému Slovu 100% věrný.

Navázání vztahu s Ježíšem je důležitým krokem, ale Bůh má pro tebe ještě více:

Vydáš Ježíši Kristu svůj život a učiníš Jej Pánem svého života?

Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. On je jedinou cestou k Bohu, jedině On je Spasitel. Boží slovo říká, že „těm, kteří Jej přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1:12) Ježíš ti vedle osobního vztahu nabízí tvé kompletní očištění od tvých hříchů a vin (odpuštění) a touží tě naplnit Božským životem – abys pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše Krista. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí)
  3. vírou přijmout Pána Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jde zkrátka ještě o další krok, než jen Ježíše pozvat do svého života, rozmlouvat s Ním, mít vyslyšené modlitby, přijmout občasné požehnání atd. Nejde ale jen o „upgrade“, jde o velmi důležitý krok a Bůh touží po tvém rozhodnutí vydat se Pánu Ježíši a následovat Ho. V Božím srdce je touha zachránit tě a mít s tebou věčný vztah, nejen dočasný! Tenhle VELEdůležitý krok můžeš udělat hned teď, opět v modlitbě. Opakujeme – nehledej v tom žádnou složitost, Bůh tě zná 😊. Důležitý je zde tvůj postoj srdce a upřímnost a upřímná touha vydat se Pánu Ježíši (a to nejdůležitější je samozřejmě poté Ježíše skutečně následovat).

 Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Nechci se jen "oťukávat", ale chci Tě mít v plnosti, stejně jako Tvé odpuštění a věčný život. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Chci žít nový život jako Tvůj učedník. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Děkuji, že mi odpouštíš, dáváš život věčný a budeš stát po mém boku v novém životě s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Ježíš Kristus, Boží Syn, dobrovolně zemřel za hříchy, nemoci a trápení všech lidí. Třetího dne byl vzkříšen a zjevil se zhruba 500 svědkům. Ježíš Kristus nyní přebývá v nebi po pravici Boha Otce a je mu dána všechna moc na nebi i na zemi. Skrze jeho prolitou krev na kříži je každému nabízeno odpuštění hříchů a obnovení vztahu s živým Bohem.

Jedině skrze Ježíše Krista může člověk přijít k Bohu Otci a navázat s Ním úzké společenství (Jan 14:6).

  1. Získá moc stát se Božím dítětem (Jan 1:12) – člověk získá možnost společenství s pravým a živým Bohem a může začít duchovně růst.
  2. Duch svatý vstoupí do jeho života a stane se (dá-li mu člověk prostor) jeho Pomocníkem, Utěšitelem a Rádcem (Jan 14:16).
  3. Získá možnost odpuštění hříchů skrze jejich vyznávání Ježíši (Koloským 1:14 a 1. Jan 1:9).
  4. Ježíš vstoupí do jeho života a člověk získá věčný život (nový život z Boha) (Jan 5:24, 1. Janův 5:11).
  5. Bude moci začít žít životem, který mu Bůh připravil a pro který ho stvořil (Jan 10:10; 2. Korintským 5:17; 1. Tesalonickým 5:18).