Růst / Základy (teorie)

Základy křesťanské víry (teorie)

 „…jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.“ (1. Petrův 2:2)

Velmi dobře zpracované základy křesťanského života v audio podobě (i s možností nahrávky stáhnout a poslouchat kdykoli) nalezneš zde.

Možná před chvíli, ale možná před mnoha lety, jsi přijal/a Ježíše do svého života – důležité je, že v srdci věříš, že On je Boží Syn, který zemřel i za tvé hříchy a vstal z mrtvých, aby ti dal věčný život a vyznal/a jsi Jej jako svého Pána a Spasitele. Bible popisuje, že v tom okamžiku jsi se narodil/a duchovně znovu. Nezávisle na tom, kolik ti je skutečně let – v duchovním světě se do Boží rodiny narodilo nové miminko. 😊 A každé novorozeně se potřebuje krmit mlékem, aby mohlo růst. Mléko je Boží slovo. Nedokážeme říct, jak moc je pro tebe důležité, aby ses nyní pravidelně sytil/a Božím slovem s modlitbou! Pamatuj a věř, že ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše zemřelo i tvé „staré já“ a k novému životu s Bohem povstalo tvé „nové já v Kristu“! V Kristu jsi nový člověk, můžeš žít jinak a v nové síle od Boha! „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:21)

Když si přijal/a Ježíše, Ježíš začal žít v tobě. Ne obrazně, ale skutečně. Ptáš se jak je to možné?  Ježíš je fyzicky ve vzkříšeném těle nyní v nebi, na Božím trůnu, po pravici Boha Otce. (Marek 16:19) Jelikož je Pán Ježíš nejen člověkem, ale i Bohem, jeho Duch je Duch Boží. Duch Boží (Duch svatý) je zároveň i Duch Kristův. Pokud jsi vírou přijal/a Ježíše, On v Duchu Božím vstoupil i do tebe!

Pokud jsi přijal/a Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, tvůj duch byl oživen a Duch Kristův (Duch Boží nebo Duch svatý, chceš-li) vstoupil do tvého ducha, do tvé nejvnitřnější části. Takže to, že Ježíš žije v tobě, není myšleno symbolicky, ale je to naprostá skutečnost.

Bůh sám nyní přebývá v tobě! Boží slovo ti říká, že jsi chrámem Božím (1. Korintským 3:16)Věříš-li v Pána Ježíše jsi Bohem přijat/a, Bůh je s tebou, Bůh v tobě dokonce přebývá 😊.

Co to znamená prakticky? Ať Jej vnímáš nebo ne, Ježíš je stále s tebou. Bůh touží, abys všechny věci dělal/a spolu s Ním a v Jeho síle (tedy ne svou snahou a silou). Tomu je třeba se naučit.

Duch svatý, jako třetí osoba Boží trojice (ano, osoba, Duch svatý není energie, ale bytost, která má své „já“, intelekt a city), je dán každému znovuzrozenému věřícímu, aby Mu pomáhal žít křesťanský život (tzn. následovat Pána Ježíše). Ježíš o Duchu mluvil jako o Utěšiteli a Učiteli (Duchu pravdy). Duch svatý ti byl dán, aby tě uváděl do veškeré pravdy (Jan 16:13), usvědčoval z hříchu (Jan 16:8), aby tě vedl v životě s Ježíšem (Římanům 8:14) aby tě potěšoval, přimlouval se za tebe (Římanům 8:26-27), a aby tě zapečetil ke dni vykoupení (Efezským 4:30). 

Pro křesťana je naprosto zásadní od Boha přijmout Ducha svatého, nechat se jím naplnit a učit se žít v Jeho plnosti – jedině tak se stane křesťanský život skutečně prožívaným vztahem plný Boží moci a láskyVíce o Duchu svatém a jeho získání najdeš zde a zde.

Každý, kdo má Pána Ježíše, má i věčný život. „Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1.Janův 5:12) Věčný život je Boží život a značí nový život člověka s Bohem (jde o novou kvalitu života). Když jsi uvěřil/a v Pána Ježíše, získal/a jsi i věčný život jako závdavek, který je třeba vírou v Ježíše a poslušeností Božímu slovu rozvíjet (následováním Pána Ježíše a žití v Jeho síle, což je proces) do plnosti. Křesťan, který miluje Pána Ježíše Krista a následuje Ho v poslušnosti po celý život může mít jistotu, že stráví věčnost s Bohem a s dalšími lidmi, kteří věrně žili s Pánem. Ano, věčnost, tedy nekonečný čas, v radosti, pokoji, tvořivosti a lásce.. Jen si nad tím zkus někdy rozjímat… jak dobrý je Bůh! 😊

Nelekej se. Nejde o žádnou lidskou organizaci, ani o místní společenství lidí (které ti však velmi doporučujeme najít), ale o velké tajemství, které Bůh svěřil apoštolu Pavlovi. Totiž, že uvěřivší v Pána Ježíše jsou součástí Boží církve, Kristova těla, živého organismu, přičemž Ježíš sám je hlavou této církve (těla). Do této církve patří jen ten, kdo byl znovuzrozen z Božího Ducha, tedy každý kdo přijal vírou Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele.

„Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ (Efezským 2:19-22)

„Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ (1. Korintským 12:27) Tak jako má lidské tělo mnoho údů a každý z nich je nenahraditelný a zároveň rozdílný, tak je to s jednotlivými údy v rámci Kristova těla. Viš o tom, že máš milióny bratrů a sester v Kristu? 😊V rámci zdravého člověka, je to tak, že jednotlivé údy v jednotě spolupracují v rámci jednoho těla, které poslouchá pokyny hlavy. Záměr Boží s Jeho církví je podobný. Kdyby jednotliví věřící (údy) spolupracovali v jednotě těla (Boží církev) a poslouchali ne sebe, ale hlavu (Ježíše), pak by na zemi přišlo Boží království.

Stejně jako je Bůh trojjediný, tak i člověk je stvořen jako třísložková bytost, která má fyzické tělo, duši a ducha (1. Tesalonickým 5:23). Duše sestává z mysli, emocí a vůle. Duch je nejhlubší část/nitro člověka a my jej potřebujeme, abychom mohli mít společenství a kontakt s Bohem, který sám je také duchovní podstaty (Jan 4:24).

Člověk, který přijal Pána Ježíše do svého života, získal obnovení svého ducha, ve kterém nově přebývá Duch Boží (Duch svatý, Duch Kristův). Když jsi přijal/a Pána Ježíše, tvůj duch byl obnoven a ty nyní můžeš mít přímý a osobní vztah s živým Bohem. K tomu je třeba posilovat, sytit a chránit svého ducha, což se nejlépe děje četbou, slyšením a rozjímáním nad Božím slovem, modlitbou, chválami a celkově soustředěním se na Pána Ježíše.

Tvé fyzické tělo může být v budoucnu vzkříšeno do oslavené podoby, těš se, že získáš tělo podobné tomu, jaké má nyní Pán Ježíš 😊. Toto vzkříšení těla je podmíněno tím, zda budeš věrně žít s Pánem Ježíšem a růst v Jeho poznávání a jednání podle Jeho slova.

Jak je to s tvojí duší sestávající z mysli, emocí a vůle? Když jsi přijal/a Pána Ježíše, dost možná to nemělo velký vliv na tvé myšlenky, vůli ani prožívání. Tady tě čeká práce. Bůh touží, aby tvá mysl byla proměněna Božím slovem (a ty abys pak přemýšlel/a jako Bůh), tvé emoce byly pod Ježíšovou kontrolou a tvá vůle byla plně poddána Boží vůli (Boží vůli ti zjeví znalost Božího slova). „…nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Římanům 12:2)

Spása (záchrana) tvé duše na tebe ještě čeká a je zcela podmíněna tvým úsilím žít s Pánem Ježíšem jako jeho následovník/učedník nebo ne. Budeš-li následovat Pána Ježíše, zapírat své staré návyky a způsoby myšlení, jednat podle Božího slova a využívat sílu Ducha svatého, dosáhneš tak spásy i své duše a v budoucnu získáš velkou odměnu, kterou ti nikdo nikdy nevezme – vstoupíš do nebe a zdědíš Boží království„A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.“ (Jakub 1:21)

Spása a „práce na tvé duši“ jsou hlavním důvodem, proč Pán Ježíš říkal těm, kteří v Něj uvěřili: „pojď za mnou“ nebo „následuj mě“. „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji.“ (Matouš 16:24-25)

Pozor ale! Jelikož všechny tvé dobré talenty, dary a vlohy jsou od Boha, nemysli si, že o tyto věci máš při následování Ježíše přijít! Naopak – Bůh, to co do tebe vložil, touží posvětit, rozhojnit a požehnat a využít pro to, abys tím neplýtval/a jen pro svou slávu, ale dát ti možnost oslavit s nimi Toho, kdo je do tebe vložil.

Mnoho věřících v Ježíše má neproměněnou duši (jsou v duchovním vývoji), proto to někdy působí, že snad ani věřící nejsou. Proměnu a záchranu vlastní duše (myšlení, emocí a vůle) není možné dokonat vlastní silou. I proto ti byl dán Duch svatý! A celé nebe ti je ochotno při tomto celoživotním úkolu následování Pána Ježíše pomáhat. Věz však, že odměna bude stát za to 😊.

Bůh touží po co nejintimnějším vztahu lásky s tebou. To je základní touha Božího srdce vůči nám, lidem. Představ si, že máš malé děcko, synka nebo dcerku, a ono se o tebe vůbec nezajímá, nechce tě. Také by tě to mrzelo a v srdci toužíš po tom, aby to děcko chtělo tebe a třeba si s tebou hrálo 😊. ​Věř, že mít velmi osobní a důvěrný vztah s Ježíšem je možné, sám Ježíš o to velmi stojí a bude ti v tom vydatně pomáhat! ​​

Kdy tvůj vztah s Ježíšem vznikl?
Pokud jsi přijal/a vírou Ježíše Krista do svého života jako svého osobního Pána a Spasitele, tak jsi s ním vědomě navázal/a osobní vztah.

Kdy tento vztah skončí?
To je právě ono – on neskončí, protože Bůh s tebou nyní počítá až do věčnosti. Ve tvém životě mohou nastat situace, kdy budeš cítit, že je tvůj Bůh daleko, avšak věř, že jsou to pouhé zkoušky víry a důvěry v Něj a Jeho slovo. „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ (2. Timoteovi 2:13) Jak úžasné je Boží slovo z Římanům 10:13: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.“ – to platí do každé situace – kdyby se dělo cokoli těžkého, volej jméno Pána Ježíše a On ti pomůže. On je věrný!

Jak tento vztah prohlubovat?
​Abychom mohli s někým budovat vztah, musíme jej nejdříve trochu poznat. Boha budeme sice poznávat celou věčnost, ale je dobré s tím začít už teď 😊. Nejlepším začátkem je přečíst 4 evangelia Nového zákona (Matouš, Marek, Lukáš a Jan) a udělat si o Ježíši pravdivý obrázek. 

Ježíše poznáš z Jeho slova (Bible), ale i skrze modlitby (hovoření s Ním). Dále v osobním životě tím, jak se budeš učit na Ježíše (a na Jeho vedení Duchem svatým) spoléhat a důvěřovat Mu. Pak zjistíš, že Jeho slova a zaslíbení jsou pravá. Důvěra se buduje v čase a je to právě tvá důvěra v Ježíše a Jeho slovo, které je zapotřebí učit se. Pamatuj, uděláš-li jeden krok k Bohu, On jich udělá deset k tobě. „…přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jakub 4:7)

Ano, na prvním místě je to vzájemný vztah důvěry a lásky. Bůh sám si velmi cení naši poslušnosti Jemu a Jeho slovu. Boží slovo jasně zjevuje, jak se má Boží dítě chovat a přiznejme si hned v úvodu – Bůh na své děti nemá nízké požadavky: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Matouš 5:48) My sami ze sebe dokonalí být nemůžeme, ale s Ježíšem v nás ano! 

Víra by se měla projevovat v činu, v našem případě tedy v jednání podle Božího slova. Pán Ježíš svým učedníkům řekl, že jejich spravedlnost by měla o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a tehdejších vykladačů zákona (Matouš 5:20). V životě s Ježíšem jde tedy i o praktický rozměr žití – něco, čemu Bible říká spravedlnost.

V jednom směru jsme ospravedlnění zadarmo Boží milostí tím, že jsme uvěřili v Pána Ježíše. Tím jsme usmíření s Bohem a máme s Ním, díky dílu a osobě Pána Ježíše, společenství, stali jsme se Božími dětmi. Dalším druhem spravedlnosti jsou naše skutky po přijetí Pána Ježíše. Na světě nikdo nikdy nepřišel s geniálnějším a úplnějším návodem na to jak žít, než je Ježíšovo „Kázání na hoře“, které je zaznamenáno v Matoušově evangeliu v 5. až 7. kapitole. I to však lze shrnout těmito slovy: 1. miluj Boha a měj Ho na prvním místě 2. miluj své bližní tak, jako miluješ sebe.

Proč máš žít tak, jak si přeje Bůh ve svém slově?

  1. Bůh ví, co je pro tebe dobré.
  2. Bůh chce zachránit tvou duši.
  3. Odměna ve věčnosti – Bůh sám tě touží odměnit, budeš-li s Ním dobrovolně a svobodně spolupracovat a růst ve víře.

 Ježíš zaslíbil, že se na konci tohoto věku fyzicky a viditelně vrátí podruhé, tentokrát ve své slávě jako vzkříšený Král králů a Pán pánů, se svatými a svými anděly. Bible o Ježíšově návratu mluví na mnoha místech – druhý příchod je realita, je to slib. Ježíš svým druhým příchodem přijde na zemi nastolit své království.

Měl by znamenat „požehnanou naději“ 😊 Ježíš si přijde pro svou nevěstu. Tedy pro všechny, kteří Ježíše milují, činí co On říká, následují Jej a očekávají Jeho návrat. Následovník Ježíše má žít tak, jako kdyby Ježíš měl přijít právě dnes. V takové čistotě, lásce, aktivitě a bez poskvrny, aby se mohl s čistým srdcem a svědomím postavit před svého Pána.

Zdrojem těžkostí, nemocí a starostí ve světě je hřích ve smyslu vzpoury a neposlušnosti vůči Bohu, který započala duchovní bytost, kterou Bible označujeme jménem Satan (ďábel). Bůh, ještě před stvořením lidí, stvořil krásnou a mocnou duchovní bytost – Lucifera. Ten vedl velké množství andělů a žil v poslušnosti Bohu, až do doby, kdy se v něm objevila nepravost. Lucifer se začal vzhlížet sám v sobě a rozhodl se povýšit na úroveň Boha samotného (pozn. vidíš tu paralelu mnohých lidí, kteří jsou sami sobě „bohem“?). Tak vznikla v duchovním světě ohromná vzpoura, kdy Lucifer sebou „strhl“ třetinu andělů a ti byli vykázání z nebe na zemi. Z krásné a unikátní bytosti se tak stal Boží nepřítel – Satan. Ač to zní jako pohádka, podle Bible se to opravdu stalo a vysvětluje to existenci démonů, padlých andělů, mocností, nepřátelských duchovních sil a ďábla (Satana) samotného, kteří jsou zcela reální (pozn. ačkoli pro lidi neviditelní, přičemž základní lež satana je v tom, že neexistuje). Poté, co Bůh stvořil lidi, to byl právě Satan, který je svedl k hříchu a zapříčinil pád člověka a s ním i celého stvoření. A právě Ježíš Kristus přišel tento pád napravit, vrátit lidem ztracenou vládu nad zemí a zvítězit nad hříchem i Satanem!

Je důležité vědět o tom, že Satan je reálná duchovní bytost a je to úhlavní nepřítel Boží, jako i úhlavní nepřítel tvůj! Bible o Satanu píše, že je „žalobcem bratří“, „otcem lží“ a „vrahem od počátku“. Mnoho křesťanů v existenci zlých duchovních bytostí nevěří, což vyhovuje právě zlým duchovním bytostem. Tuto informaci zde nepíšeme, abychom v tobě vyvolali strach, je však důležité vědět, že tyto bytosti jsou skutečné a působí proti tvému úsilí žít křesťanský život v následování Pána Ježíše. Chceme tě také povzbudit, že v Kristu máš autoritu vítězit nad démonskými bytostmi i nad veškerými úklady zlého! Díky Kristově oběti a vzkříšení je ti dokonce umožněno bojovat a vítězit proti všem projevům a následkům temnoty (nemoce, těžkosti, pokušení…). Důležitá část vítězného křesťanského života je tzv. duchovní boj. Základní zbraní duchovního boje je modlitba, uctívání a chvály Bohu a vyhlašování (proklamace) Božího slova. Pán Ježíš poslal své učedníky „vyhánět démony a uzdravovat nemocné“ a to platí i pro tebe.

Zlé duchovní síly a mocnosti v čele se Satanem v první řadě útočí na Boží církev a jednotu věřících, protože vědí, že kdyby Boží církev, jako společenství znovuzrozených věřících, bylo v jednotě, tak v moci Ducha porazí jakoukoli sílu nepřítele, ovlivňující nejen jednotlivé lidi, ale celé oblasti, vlády zemí a národy jako celek! „…vybuduji svou církev a brány pekla ji nepřemohou.“ (Matouš 16:18). 

Bible mluví o dvou druzích křtu, první z nich je vodní křest ponořením celého těla po uvěření. Křtít musí znovuzrozený učedník Pána Ježíše. V řeckém originálu Nového zákona je slovo „baptizo“, které znamená ponoření. Biblický křest je tedy ponořením celého těla do vody. Vodním křtem stvrzuje člověk, který přijal Ježíše za svého Pána a Spasitele, svou víru a vyznává ji před Bohem, anděly a před svědky. Hlavním Významem křtu je spojení člověka se smrtí Ježíše (ponor do „vodního hrobu“) a spojení člověka s Ježíšem v jeho vzkříšení (vynoření z „vodního hrobu“). Ponoří se a umírá starý člověk a vynoří se nový člověk v Kristu.  Předobrazem tohoto křtu je vyjití Izraelců z područí Egypta. Oni byli vyvolený národ, patřili Bohu (tak jako ty díky víře v Krista), ale stále otročili Egyptu. Bůh je však skrze Mojžíše vyvedl z Egypta a když je pronásledoval faraón, Bůh zalil egyptskou armádu mořem. Je velmi důležité, aby se každý kdo uvěřil v Pána Ježíše, nechal pokřtít (viz Marek 16:16).

Druhým druhem křtu je tzv. křest Duchem svatým. Neboj se, každý kdo uvěřil v Ježíše má v sobě Ducha svatého, ale křest Duchem svatým je ještě něco jiného. Tento křest ti nedá žádný člověk (i když může přijít skrze vzkládání rukou křesťanů), Duchem svatým křtí pouze a přímo Pán Ježíš. Jan Křtitel o Ježíši řekl: „Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ (Marek 1:8) Tento křest mohou provázet různé duchovní prožitky (ale také nemusí), ale to hlavní – výsledkem tohoto křtu je intimnější spojení s Bohem, různé dary Ducha svatého a jeho hlavním účelem je „vyzbrojení duchovní mocí ke svědectví o Ježíši Kristu“ (Skutky 1:8). Jelikož jen Bůh dává tento druh křtu, chceš-li Ho (což ti 100% doporučujeme chtít!) je jen jedna cesta – popros o něj Boha a ve víře jej přijmi. „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13)