Bůh má v tobě zalíbení

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Lukáš 2:1-14)

Příběh o narození Ježíše známe asi všichni – a i když jsou Vánoce čím dále více záležitostí shonu a honbou za dárky – díky Bohu mnoho z nás v tento čas (byť třeba podvědomě) vnímá, že v životě jde o něco více. A je to pravda, protože Bůh má s lidmi opravdu veliké plány. I pro tebe má připraveno mnohem více, než si (pravděpodobně) nyní umíš představit 😊.

Pán Bůh je připraven (žehnat), jde však o to, abychom byli připraveni i my

Vezmi si ty pastýře z úvodu. Pastýři byli, kde měli být, dělali, co měli dělat. Bůh je věrný. A právě těm věrným se zjevil anděl, aby jim sdělil dobrou zprávu o narozeném Spasiteli světa. Písmo zaznamenává, že najednou se nad nimi rozzářilo celé nebe slávou Boží! Celé nebe se rozzářilo slávou – nad těmi věrnými. Chceš vidět Boží slávu? Buď věrný / věrná!
Povšimni si, že samotné narození Ježíše Krista mělo spojitost s tím, že Bůh měl v lidech zalíbení. A stále má.

Bůh má v tobě zalíbení!

Ale co když nejsi Bohu věrný / věrná? Co když ještě stále Ježíše odmítáš? Co když je pro tebe Bůh spíše jenom vzdálený pojem? I tak ti Bůh ve svém slově (Bibli) říká, že má v tobě zalíbení. Kdyby tomu tak nebylo, nikdy by se (i kvůli tobě) sám Boží Syn, od věčnosti přebývající ve slávě u Boha Otce, nenarodil do těch nejnuznějších podmínek a dobrovolně neumíral na kříži, aby zde nesl tíhu všech tvých prohřešků, ale i nemocí a starostí (a to proto, abys mohl/a žít věčně v hojnosti nového života ve vztahu s Ním).
Možná s Ježíšem již žiješ, znáš Ho a žiješ ve věrnosti vůči Němu i Jeho slovu – pak i ty ale věz a dovol si prožít, že On už má v tobě zalíbení… dávno. 😊 Ví o tvých skutcích, tvé věrnosti a raduje se z tebe!

Dovol si to prožít...

Z celého srdce ti přejeme, abys Boží zalíbení zakoušel(a) celé Vánoce, i kdyby ještě nebylo všechno podle tvých představ (připravené, uklizené, zabalené, nakoupené…). Dovol si prožít, že Bůh má v tobě zalíbení a možná budeš překvapen(a) co vše to ve tvém životě vypůsobí. Pokud tuto realitu přijmeš a poneseš ve svém srdci, může to být ten největší letošní dárek nejen pro tebe, ale i pro tvoje okolí (kdy lidem okolo umožníš prožít, že Bůh má zalíbení i v nich). 

A třeba ti to „prožívání“ půjde lépe při poslechu této skladby: