Rozhodnutí / Pán a Spasitel

Největší gratulace...

…ke tvému rozhodnutí vyznat a učinit Ježíše Krista, Božího Syna, svým Pánem a Spasitelem! Tvé „ano“, bere Bůh (Ježíš) vážně 😊.

Pokud ses upřímně modlil/a a rozhodl/a ses učinit Ježíše Krista Pánem svého života, On tě vyslyšel a nepochybně vstoupil do tvého života. Možná je to i poprvé, co jsi s Ním vědomě navázal/a osobní vztah. Obrazně – jako když nevěsta řekne svoje „ano“ ženichovi v den svatby. Co by to ale bylo za manželství, kdyby již o ženicha dále nestála? Má jeho jméno (křesťan/ka), jeho zlatou kreditku (možnost modlit se k Bohu a mít vyslyšené prosby) – ale v životě jde stejně o každodenně prožívané naplnění a vzájemné obohacení. Jde o to naučit se Ježíše nacházet a prožívat skutečně každý den.

Chceme tě povzbudit, že je to možné. Sám Ježíš o to velmi stojí a obrátíš-li se na Něj, vždy ti v tom bude vydatně pomáhat! Vše co děláš, řešíš a prožíváš nyní můžeš nově sdílet s Ježíšem. Jemu na tobě záleží 😊!

"Pojď za mnou a následuj mě!"

Klíčová slova, která Ježíš říkal lidem, byla a stále jsou: „Pojď za mnou a následuj mě.“ (Matouš 8:22, 9:9, 16:24), což je pozvánkou k tomu:

  • být s Ježíšem co nejvíce – ideálně ve všem co děláš, nově i na modlitbě a v Jeho Slovu (v Bibli, především Nový zákon),
  • stát se Ježíšovým učedníkem – žít podle Božího slova,
  • naučit se předávat vedení svého života Ježíši (tzn. nechat se Jím vést, aby ve tvém životě vládl Bůh) – žít ve vedení a moci Ducha svatého.

Půjdeš-li za Ježíšem, získáš daleko více, než si dovedeš nyní představit. Základem následování Pána Ježíše je láska k Němu, ale i k druhým lidem – obojí ti Bůh dá, budeš-li Ho o to ve víře žádat.

Doporučené zdroje, které ti pomohou v novém životě s Ježíšem:

1. Přihlaš se k odběru základních emailů

Povzbuzujeme tě přihlásit se k e-mailovému odběru základního vyučování, které ti pomůže ve tvém novém vztahu s Pánem Ježíšem.

2. Sleduj náš Facebook a YouTube

Pokud máš Facebook, klikni na „Tohle se mi líbí“ a získej přístup k inspirativním křesťanským videím a článkům:
Sleduj náš YouTube kanál „Mana z nebe“ a dej oběr kanálu, ať ti neunikne žádné nové video.

3. Sleduj pravidelně sekci "Videa a články" (přístup z horního MENU - sekce Média)

Pravidelně přidávaná křesťanská videa přímo na tomto videu, vyhledávání podle kategorií a štítků, přehledné místo, kde čerpat inspiraci!

4. Sleduj web Setkání s Ježíšem a přihlaš se na online setkání

Proměněné životy skrze živá setkání s Ježíšem Kristem. Pravidelná online setkání, videa, zázraky, kázání. Více na www.SetkaniSJezisem.cz

Kdo vkládá svou důvěru v Pána Ježíše Krista jako Božího Syna, je skrze víru v Ježíše „novým stvořením“ (2. Korintským 5:17), což mimo jiné znamená toto:

1. Získal moc k tomu stát se Božím dítětem (Jan 1:12). Nyní může navázat osobní a důvěrný vztah lásky s Bohem a začít Jej poznávat. 😊
2. Ježíš vstoupil do života člověka – ne obrazně, ale skutečně v Duchu svatém. (1. Korintským 3:16)
3. Získal Ducha svatého jako svého Učitele, Pomocníka a Utěšitele. Duch svatý je stále s věřícím člověkem. Je důležité se učit na Něj spoléhat!
4. Pro zástupnou oběť Pána Ježíše na kříži byly věřícímu člověku odpuštěny jeho minulé hříchy (viny) (Koloským 1:14).
5. Kdykoli věřící člověk zhřeší (provede něco proti Bohu a Jeho slovu), má možnost spáchaný hřích Ježíši vyznat a být okamžitě očištěn – díky prolité krvi Pána Ježíše je toto možné!!! (1.Janův 1:9) Toto je velmi důležité!
5. Kdo věří v Pána Ježíše, má nový (věčný) život (Jan 5:24, 1.Janův 5:12). Jen ten, kdo důvěřuje Pánu Ježíši jako Božímu Synu, má věčný život.
6. Stal se jedním z údů Těla Kristova (1. Korintským 12:27) – hlavou tohoto těla je sám Ježíš. Věřící člověk je nyní jedním z miliónů údů tohoto duchovního Těla. Každý z nich je nenahraditelný, originální a důležitý! I proto je důležité navázat společenství s dalšími křesťany.
7. Může začít žít životem, který mu Bůh připravil a pro který ho stvořil (Jan 10:10).

V Bibli je napsáno: „Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte.“ (Koloským 2:6)

​Základem pro duchovní růst bude tvá neustálá důvěra Ježíši, vztah s Ním a Jeho následování. Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! 😊 ​Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý, kterého dostal každý člověk, který přijal Pána Ježíše. Umožni Mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě. Křesťanský život má být nadpřirozený život, bez Ducha svatého to bude jen dřina, šeď a nuda. To však Bůh nechce, On touží, abys neustále chodil/a s Ním a věř, že to bude zábavné, živé a nadpřirozené!

Kromě pokory a poddanosti vůči Bohu ti v duchovním růstu pomůže:​

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!​
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé.​ S Bohem můžeš mluvit jako se svým Tátou / nejlepším přítelem 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha, obnovu tvé mysli a poznání Boží vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ducha svatého, ať ti pomáhá. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Odhoď všechnu předpojatost (Skutky 17:11).
Vyznávej Bohu své hříchy – kdykoli zhřešíš (odkloníš se od Boha a jeho vůle), vyznej to Ježíši a požádej o odpuštění. Není nic co by ti Pán neodpustil, přijdeš-li k Němu a vyznáš-li Mu svůj hřích.
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Čiň pokání (= změnu smýšlení a jednání) dle vedení Boha a toho, co čteš v Bibli. Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! S tímto souvisí i další bod:
Odvrať se od hříchu a bezbožných věcí – uvědom si, že Bůh je zcela a dokonale svatý (dokonalý, čistý, bezhříšný). I proto se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás očistil od našich vin. Bůh touží po tom, abychom poté, co jsme se stali Jeho dětmi, nadále žili svatě a bez hříchu. Mnoho věcí ti nepůjde hned, avšak čím více času budeš trávit s Ježíšem, tím méně budeš mít problémy se sklony k hříšnému chování a závislostem. Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8). Uč se Boha milovat, chválit a uctívat slovy, činy nebo zpěvem.
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli.
Nech se pokřtít – stvrď svou víru a svůj nový život biblickým křtem, ponořením ve vodě. Nejlépe, když vyhledáš nějaké společenství křesťanů, aby ti s tím pomohli 😊.
Křest Duchem svatým – pro vystrojení do služby a mnohem intimnější vztah s Ježíšem je třeba požádat přímo Ježíše, aby tě pokřtil Duchem svatým (Marek 1:8).

ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS (Duch svatý)
† – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
●- oblasti života řídí Kristus = člověk má Spasitele (jsou mu odpuštěny hříchy) a Pána (Ježíš uvádí život člověka do souladu s Božím plánem)

Čím více budeš chtít žít s Ježíšem, čím více Ho budeš chtít znát a čím více porosteš ve vztahu s Ním, tím více budeš zažívat ve svém životě osobní proměnu – porosteš k obrazu Ježíše Krista (budeš mu stále víc a víc podobný/podobná). Toto nikdy nedosáhneš vlastní silou, ale jedině skrze sílu a moc Ducha svatého. Věřící, který ve svém životě nedává prostor Duchu svatému a dělá věci ze své síly, míjí to, k čemu ho Bůh povolává a co mu nabízí. „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:14)

Rádi ti také zašleme kontakt na křesťany v okolí tvého bydliště. Je pro tebe důležité získat dobré základy pro tvůj další duchovní růst. Neboj, tohle všechno nalezneš na tomto webu 😊Velmi tě povzbuzujeme přihlásit se k občasnému e-mailovému odběru dalšího obsahu o tvém novém vztahu s Pánem Ježíšem: