Rozhodnutí / Pán a Spasitel

Největší gratulace...

…ke tvému rozhodnutí vyznat a učinit Ježíše Krista, Božího Syna, svým osobním Pánem a Spasitelem! Patrně si to ještě neuvědomuješ, ale jde o nejdůležitější rozhodnutí, které můžeš ve svém životě udělat!

Základem tvého vztahu s Bohem (i tvého spasení) je víra / důvěra v Pána Ježíše Krista. Ať se děje cokoli, pevně stůj na tom, že Pán Ježíš zemřel za tvé hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen – a to proto, aby ti dal věčný život a umožnil ti mít společenství s Bohem.

Modlíme se, aby tvá osobní víra v Pána Ježíše a láska k Němu jen rostla a sílila. Kéž od této chvíle toužíš žít pouze pod vedením, autoritou (a tedy i ochranou) Pána Ježíše Krista! 😊

Pokud tvá modlitba byla upřímná a v srdci věříš, že Ježíš je vzkříšený Boží Syn, kterého jsi učinil/a svým osobním Pánem a Spasitelem, můžeš se plně radovat ze skutečnosti, že jsi se stal/a Božím dítětem – Ježíš nyní skrze Ducha svatého přebývá v tobě a Bůh se stal tvým „Nebeským Otcem“. Zůstaneš-li ve víře a důvěře v Pána Ježíše, náležíš Bohu – a to i po fyzické smrti, neboť Pán Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25)

Slova, která Ježíš často říkal lidem, byla a stále jsou: „Pojď za mnou a následuj mě.“ (Matouš 8:22, 9:9, 16:24), což je pozvánkou k tomu:

  • být s Ježíšem co nejvíce,
  • stát se Ježíšovým učedníkem,
  • naučit se předávat vedení svého života Ježíši (tzn. nechat se Jím vést, aby ve tvém životě vládl Bůh).

Půjdeš-li za Ježíšem, získáš daleko více, než si dovedeš nyní představit. Proto tomu dej ještě pár minut a pročti si následující zcela zásadní informace (a určitě si dej odběr základních vyučovacích e-mailů, kam ti pošleme i toto důležité shrnutí, stačí kliknout na následující tlačítko a zadat svůj e-mail) :

Tvé vyznání Bůh (Ježíš) bere vážně!

Pokud ses upřímně modlil/a a vyznal/a Ježíše Krista za svého osobního Pána a Spasitele, On tě vyslyšel a nepochybně vstoupil do tvého života. Možná je to i poprvé, co jsi s Ním vědomě navázal/a osobní vztah. Obrazně – jako když nevěsta řekne svoje „ano“ ženichovi v den svatby. Co by to ale bylo za manželství, kdyby již o ženicha dále nestála? Má jeho jméno (křesťan/ka), jeho zlatou kreditku (možnost modlit se k Bohu a mít vyslyšené prosby) – ale v životě jde stejně o každodenně prožívané naplnění a vzájemné obohacení. Jde o to naučit se Ježíše nacházet a prožívat skutečně každý den.

Chceme tě povzbudit, že je to možné. Sám Ježíš o to velmi stojí a obrátíš-li se na Něj, vždy ti v tom bude vydatně pomáhat! Vše co děláš, řešíš a prožíváš nyní můžeš nově sdílet s Ježíšem. Jemu na tobě záleží!

Každý, kdo vložil svou důvěru v Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a věří v Něj je „novým stvořením“ (2. Korintským 5:17), což mimo jiné znamená toto:

1. Je Božím dítětem (Jan 1:12). Bůh se stal jeho skutečným a vlastním Otcem, což znamená, že s Ním může nyní navázat osobní a důvěrný vztah lásky a začít Jej poznávat. 😊.
2. Ježíš vstoupil do života člověka – ne obrazně, ale skutečně v Duchu svatém. Skrze Něj v takovém člověku nyní přebývá sám Ježíš, je chrámem živého Boha! (1. Korintským 3:16)
3. Získal Ducha svatého jako svého Učitele, Pomocníka a Utěšitele. Duch svatý je stále s věřícím člověkem a nikdy ho neopustí. Je důležité se učit na Něj spoléhat!
4. Byly mu odpuštěny všechny hříchy (viny) (Koloským 1:14).
5. Kdo věří v Pána Ježíše, má věčný život (Jan 5:24, 1.Janův 5:12). Jen ten, kdo důvěřuje Pánu Ježíši jako Božímu Synu, má věčný život.
6. Stal se jedním z údů Těla Kristova (1. Korintským 12:27) – hlavou tohoto těla je sám Ježíš. Věřící člověk je nyní jedním z miliónů údů tohoto duchovního Těla. Každý z nich je nenahraditelný, originální a důležitý!
7. Může začít žít životem, který mu Bůh připravil a pro který ho stvořil (Jan 10:10).

V Bibli je napsáno: „Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte.“ (Koloským 2:6)

​Základem pro duchovní růst bude tvá neustálá důvěra Ježíši, vztah s Ním a Jeho následování. Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! 😊 ​Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý, kterého dostal každý člověk, který přijal Pána Ježíše. Umožni Mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě. Křesťanský život má být nadpřirozený život, bez Ducha svatého to bude jen dřina, šeď a nuda. To však Bůh nechce, On touží, abys neustále chodil/a s Ním a věř, že to bude zábavné, živé a nadpřirozené!

Kromě pokory a poddanosti vůči Bohu ti v duchovním růstu pomůže:​

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!​
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé.​ S Bohem můžeš mluvit jako se svým Tátou / nejlepším přítelem 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha, obnovu tvé mysli a poznání Boží vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ducha svatého, ať ti pomáhá. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Odhoď všechnu předpojatost (Skutky 17:11).
Vyznávej Bohu své hříchy – kdykoli zhřešíš (odkloníš se od Boha a jeho vůle), vyznej to Ježíši a požádej o odpuštění. Není nic co by ti Pán neodpustil, přijdeš-li k Němu a vyznáš-li Mu svůj hřích.
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Čiň pokání (= změnu smýšlení a jednání) dle vedení Boha a toho, co čteš v Bibli. Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! S tímto souvisí i další bod:
Odvrať se od hříchu a bezbožných věcí – uvědom si, že Bůh je zcela a dokonale svatý (dokonalý, čistý, bezhříšný). I proto se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás očistil od našich vin. Bůh touží po tom, abychom poté, co jsme se stali Jeho dětmi, nadále žili svatě a bez hříchu. Mnoho věcí ti nepůjde hned, avšak čím více času budeš trávit s Ježíšem, tím méně budeš mít problémy se sklony k hříšnému chování a závislostem. Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8). Uč se Boha milovat, chválit a uctívat slovy, činy nebo zpěvem.
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli.
Nech se pokřtít – stvrď svou víru a svůj nový život biblickým křtem, ponořením ve vodě. Nejlépe, když vyhledáš nějaké společenství křesťanů, aby ti s tím pomohli 😊.
Křest Duchem svatým – pro vystrojení do služby a mnohem intimnější vztah s Ježíšem je třeba požádat přímo Ježíše, aby tě pokřtil Duchem svatým (Marek 1:8).

​ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS (Duch svatý)
† – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
●- oblasti života řídí Kristus = člověk má Spasitele (jsou mu odpuštěny hříchy) a Pána (Ježíš uvádí život člověka do souladu s Božím plánem)

Věřící, který ve svém životě nedává prostor Duchu svatému a dělá věci ze své síly, míjí to, k čemu ho Bůh povolává a co mu nabízí!

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:14)

Rádi ti zašleme kontakt na křesťany v okolí tvého bydliště. Je pro tebe důležité získat dobré základy pro tvůj další duchovní růst. Neboj, tohle všechno nalezneš na tomto webu 😊. V sekci „Vztah“ nahoře v menu je pro tebe připraveno vše důležité, co potřebuješ do začátku vědět. Velmi tě povzbuzujeme přihlásit se k občasnému e-mailovému odběru dalšího obsahu o tvém novém vztahu s Pánem Ježíšem:

Kniha "Můj nový život v Kristu" ke stažení

Velmi doporučujeme ti stáhnout knihu: Můj nový život v Kristu (R.Kubíček) – stručný základní souhrn pro nové věřící (0.7MB, pdf).

Pozvánka do on-line studovny

Pro nový život s Ježíšem je naprosto stěžejní mít dobré základy víry. To vše nalezneš v naší on-line studovněToto on-line studium je určené pro nové věřící a má ti pomoci pochopit základní fakta, která platí ve vztahu s Bohem, a zároveň si osvojit praktické principy pro každodenní život v tomto vztahu. Lekce obsahují biblické verše, komentáře, diskusní otázky, praktické úkoly, ale i výuková videa.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“