Rozhodnutí / Pán a Spasitel

Největší gratulace...

…ke tvému rozhodnutí vyznat a učinit Ježíše Krista, Božího Syna, svým osobním Pánem a Spasitelem!

Nyní můžeš vyznávat, DŮVĚŘOVAT a děkovat Bohu za to, že Pán Ježíš Kristus zemřel i za tvé osobní hříchy, těžkosti, nemoci a byl vzkříšen z mrtvých – a to proto, aby tobě osobně dal věčný život a umožnil ti mít osobní společenství s Bohem.

Pokud tvá modlitba byla upřímná a v srdci věříš, že Ježíš je vzkříšený Boží Syn, kterého jsi učinil/a svým osobním Pánem a Spasitelem, můžeš se plně radovat ze skutečnosti, že jsi se stal/a Božím dítětem – Ježíš nyní skrze Ducha svatého přebývá v tobě a Bůh se stal tvým „Nebeským Otcem“. Patrně si to ještě neuvědomuješ, ale jde o nejdůležitější rozhodnutí, které jsi mohl/a ve svém životě udělat. Zůstaneš-li ve víře a důvěře v Pána Ježíše, náležíš Bohu – a to i po fyzické smrti, neboť Pán Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25)

Slova, která Ježíš často říkal lidem, byla a stále jsou: „Pojď za mnou a následuj mě.“ (Matouš 8:22, 9:9, 16:24) Ježíš touží, abys byl/a co nejvíce s Ním a abys se stal/a Jeho učedníkem. Dej tomu ještě pár minut a pročti si následující zcela zásadní informace.

Tvé vyznání Bůh (Ježíš) bere vážně!

Pokud ses upřímně modlil/a a vyznal/a Ježíše Krista za svého osobního Pána a Spasitele, On tě vyslyšel a nepochybně vstoupil do tvého života. Možná je to i poprvé, co jsi s Ním vědomě navázal/a osobní vztah. Obrazně – jako když nevěsta řekne svoje „ano“ ženichovi v den svatby. Co by to ale bylo za manželství, kdyby již o ženicha dále nestála? Má jeho jméno (křesťan/ka), jeho zlatou kreditku (možnost modlit se k Bohu a mít vyslyšené prosby) – ale v životě jde stejně o každodenně prožívané naplnění a vzájemné obohacení. Jde o to naučit se Ježíše nacházet a prožívat skutečně každý den.

Chceme tě povzbudit, že je to možné. Sám Ježíš o to velmi stojí a obrátíš-li se na Něj, vždy ti v tom bude vydatně pomáhat! Vše co děláš, řešíš a prožíváš nyní můžeš nově sdílet s Ježíšem. Jemu na tobě záleží!

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal/a Ježíše do svého života, jsi se stal/a „novým stvořením“ (2. Korintským 5:17), což mimo jiné znamená toto:

1. Jsi Božím dítětem (Jan 1:12). Bůh se stal tvým skutečným a vlastním Otcem, což znamená, že s Ním můžeš nyní navázat osobní a důvěrný vztah a začít Jej poznávat. On na to čeká a připrav se, že k tobě začne různými způsoby mluvit 😊.
2. Ježíš vstoupil do tvého života – ne obrazně, ale skutečně v Duchu svatém. Skrze Něj v tobě nyní přebývá sám Ježíš, jsi chrámem živého Boha! (1. Korintským 3:16)
3. Získal/a jsi Ducha svatého jako svého Učitele, Pomocníka a Utěšitele. Duch svatý je stále s tebou a nikdy tě neopustí. Spoléhej na Něj ve tvém novém životě!
4. Byly ti odpuštěny všechny hříchy (viny) (Koloským 1:14).
5. Díky tomu, že v tobě žije Ježíš, máš věčný život (Jan 5:24, 1.Janův 5:12).
6. Stal/a jsi se jedním z údů Těla Kristova (1. Korintským 12:27) – hlavou tohoto těla je sám Ježíš. Ty jsi nyní jedním z miliónů údů tohoto duchovního Těla. Každý z nich je nenahraditelný, originální a důležitý. Tak jako ty!
7. Můžeš začít žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil (Jan 10:10).

V Bibli je napsáno: „Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte.“ (Koloským 2:6)

​Základem pro duchovní růst bude tvá neustálá důvěra Ježíši, vztah s Ním a Jeho následování. Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! 😊 ​Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý, kterého dostal každý člověk, který přijal Pána Ježíše. Umožni Mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě. Křesťanský život má být nadpřirozený život, bez Ducha svatého to bude jen dřina, šeď a nuda. To však Bůh nechce, On touží, abys neustále chodil/a s Ním a věř, že to bude zábavné, živé a nadpřirozené!

Kromě pokory a poddanosti vůči Bohu ti v duchovním růstu pomůže:​

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!​
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé.​ S Bohem můžeš mluvit jako se svým Tátou / nejlepším přítelem 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha, obnovu tvé mysli a poznání Boží vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ducha svatého, ať ti pomáhá. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Odhoď všechnu předpojatost (Skutky 17:11)!
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Čiň pokání (= změnu smýšlení a jednání) dle vedení Boha a toho, co čteš v Bibli. Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! S tímto souvisí i další bod:
Odvrať se od hříchu a bezbožných věcí – uvědom si, že Bůh je zcela a dokonale svatý (dokonalý, čistý, bezhříšný). I proto se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás očistil od našich vin. Bůh touží po tom, abychom poté, co jsme se stali Jeho dětmi, nadále žili svatě a bez hříchu. Mnoho věcí ti nepůjde hned, avšak čím více času budeš trávit s Ježíšem, tím méně budeš mít problémy se sklony k hříšnému chování a závislostem. Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8). Uč se Boha milovat, chválit a uctívat slovy, činy nebo zpěvem. 
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli. 
Nech se pokřtít – stvrď svou víru a svůj nový život biblickým křtem, ponořením ve vodě. Nejlépe, když vyhledáš nějaké společenství křesťanů, aby ti s tím pomohli 😊.
Křest Duchem svatým – pro vystrojení do služby a mnohem intimnější vztah s Ježíšem je třeba požádat přímo Ježíše, aby tě pokřtil Duchem svatým (Marek 1:8).

​ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS (Duch svatý)
† – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
●- oblasti života řídí Kristus = člověk má Spasitele (jsou mu odpuštěny hříchy) a Pána (Ježíš uvádí život člověka do souladu s Božím plánem)

Věřící, který ve svém životě nedává prostor Duchu svatému a dělá věci ze své síly, míjí to, k čemu ho Bůh povolává a co mu nabízí!

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:14)

Rádi ti zašleme kontakt na křesťany v okolí tvého bydliště. Je pro tebe důležité získat dobré základy pro tvůj další duchovní růst. Neboj, tohle všechno nalezneš na tomto webu 😊. V sekci „Růst“ nahoře v menu je pro tebe připraveno vše důležité, co potřebuješ do začátku vědět. Velmi tě povzbuzujeme v tom, přihlásit se k e-mailovému odběru dalšího obsahu o Ježíši: