Ty / Dobrá zpráva

Čas slyšet tu nejlepší zprávu! Smrt byla poražena a existuje cesta k životu:

„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je doposud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ Apoštol Pavel (Bible, 1.Korintským 15:3-4)

Co je obsahem této zprávy?

Tím podstatným je osoba Ježíše Krista a to, co vykonal: Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřel za naše nemoci, slabosti a hříchy. Byl pohřben a třetího dne vzkříšen. Ježíš překonal SMRT a vytvořil spojení mezi lidmi a Bohem! Místo zahynutí v oddělení od Boží dobroty se lidem otevřel přístup k věčnému životu ve společenství s Bohem – životu o nové kvalitě, který můžeš zakoušet a rozvíjet již tady na zemi.
Ježíšův hrob je prázdný... a stejně tak může pozdvihnout i tebe z jakékoli situace!

Co ta zpráva znamená pro tebe?

Může znamenat začátek nového života! Vírou (přijetím) Ježíše Krista, můžeš mít podíl na Jeho díle. V praxi to znamená, že praktickou vírou v Pána Ježíše a v to co vykonal, můžeš překonat své nemoci, slabosti, závislosti a především zvítězit nad smrtí. Bůh slibuje každému, kdo přijme a následuje Pána Ježíše, odpuštění hříchů a věčný život! Každý, kdo vírou přijme Pána Ježíše dostane Ducha svatého a naváže osobní vztah s živým Bohem. 😊

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ (Jan 3:16-18)

S Ježíšem přišlo do našeho světa Boží království, které je spojeno s láskou, uzdravením, mocí, proměněným životem a osobním vztahem s živým Bohem. Tam kde lidé bloudí, topí se ve lži a jdou do věčného zahynutí, tam Ježíš přináší světlo, pravdu a život. On je cesta, pravda a život! Ježíš, Boží Syn, kráčel po této zemi, vyučoval, konal divy a zázraky dokazující, že On je Bohem, který všechno stvořil. A teď ti nabízí společenství.

Na tom, jak se postavíš k Ježíši, závisí celá tvá věčnost. Jak zareaguješ?

Je zásadní, jak na tuto zprávu zareaguješ. Tvé rozhodnutí má dočasný, ale hlavně i věčný následek. Svatý Bůh skrze Pána Ježíše usmířil sebe se světem, který byl a je hříšný. (Kvůli hříchu čelíme smrti – a to nejen fyzické, ale především té duchovní.)

„...v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!“ (2. Korintským 5:19-20)

Jde o velmi vážnou věc, Bůh skrze Ježíše usmířil svět sám se sebou, ale toto usmíření ti NIC neprospěje, nesetká-li se s tvým rozhodnutím obrátit se k Bohu, požádat Ho o odpuštění, ve víře přijmout oběť Pána Ježíše za tvé hříchy a začít nový život s Ním. Máš svobodu volby. Bůh si všímá tvé reakce na Ježíše Krista i na zprávu o jeho smírčí oběti a vzkříšení.

Jediná cesta k Bohu
Pán Ježíš, Boží Syn, jednou provždy svou obětí a vzkříšením vystavil most mezi člověkem a Bohem. Přejdeš?

Vzkříšeného Ježíše Krista je důležité PŘIJMOUT jako svého Pána a Spasitele a NÁSLEDOVAT Jej:

Přijetí Ježíše
Tvá cesta k živému Bohu, do Jeho království, ale i do nebe je volná skrze víru a následování Pána Ježíše.

Ježíše Krista je třeba přijmout„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)

Ježíše přijímáme vírou (víra má mít průběžný a rostoucí charakter – nejde o jednorázový akt)„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ (Efezským 2:8) na základě osobního pozvání„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3:20)

„Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hříchy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

„Přijetí Ježíše“ je aktem podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá 😊). Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše přijmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu v souladu se svým svobodným rozhodnutím.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Lituji všech svých vin a rozhoduji se žít nový život s Tebou. Otvírám ti své srdce a prosím, vejdi jako můj Pán a Spasitel. Děkuji ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy a dáváš věčný život. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, jakým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“