Ty / Dobrá zpráva

Čas slyšet tu dobrou zprávu! Smrt byla poražena a existuje cesta k životu:

„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je doposud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ Apoštol Pavel (Bible, 1.Korintským 15:3-4)

Co je obsahem této zprávy?

Tím podstatným je osoba Ježíše Krista a to, co vykonal: Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřel za naše nemoci, slabosti a hříchy. Byl pohřben a třetího dne vzkříšen. Ježíš překonal SMRT a vytvořil spojení mezi lidmi a Bohem! Místo zahynutí v oddělení od Boží dobroty se lidem otevřel přístup k věčnému životu ve společenství s Bohem – a to nyní „na zemi“, ale i na věčnosti „v nebi“.
Ježíšův hrob je prázdný... a stejně tak může pozdvihnout i tebe z jakékoli situace!

Co ta zpráva znamená pro tebe?

Může znamenat začátek nového života! Vírou (přijetím) Ježíše Krista, můžeš mít podíl na Jeho díle. V praxi to znamená, že vírou v Pána Ježíše a v to co vykonal, můžeš překonat své nemoci, slabosti, závislosti a především zvítězit nad smrtí. Bůh slibuje každému, kdo přijme Pána Ježíše, odpuštění hříchů a věčný život! Každý, kdo vírou přijme Pána Ježíše dostane Ducha svatého a naváže osobní vztah s živým Bohem. 😊

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ (Jan 3:16-18)

S Ježíšem přišlo do našeho světa Boží království, které je spojeno s láskou, uzdravením, mocí, proměněným životem a osobním vztahem s živým Bohem. Tam kde lidé bloudí, topí se ve lži a jdou do věčného zahynutí, tam Ježíš přináší světlo, pravdu a život. On je cesta, pravda a život! Ježíš, Boží Syn, kráčel po této zemi, vyučoval, konal divy a zázraky dokazující, že On je Bohem, který všechno stvořil. A teď ti nabízí společenství.

Na tom, jak se postavíš k Ježíši, závisí celá tvá věčnost. Jak zareaguješ?

Je zásadní, jak na tuto zprávu zareaguješ. Tvé rozhodnutí má dočasný, ale hlavně i věčný následek. Svatý Bůh skrze Pána Ježíše usmířil sebe se světem, který byl a je hříšný. (Kvůli hříchu čelíme smrti – a to nejen fyzické, ale především té duchovní.)

​„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!“ (2. Korintským 5:18-20)

Jde o velmi vážnou věc, Bůh skrze Ježíše usmířil svět sám se sebou, ale toto usmíření ti NIC neprospěje, nesetká-li se s tvým rozhodnutím, obrátit se k Bohu a přijmout Ježíše do svého života. Máš svobodu volby. Bůh si všímá tvé reakce na Ježíše Krista.
Jediná cesta k Bohu
Pán Ježíš, Boží Syn, jednou provždy svou obětí a vzkříšením vystavil most mezi člověkem a Bohem. Přejdeš?

Vzkříšeného Ježíše Krista je nutné osobně PŘIJMOUT jako svého Pána a Spasitele:

Přijetí Ježíše
...tvá cesta k živému Bohu je zcela volná, stačí jen přejít (přijmout Ježíše).

Ježíše Krista musíme přijmout„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12)

Ježíše přijímáme vírou„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2:8-9) na základě osobního pozvání„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout za svého Pána a Spasitele:

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých! Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Upřímně lituji svých vin. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Děkuji ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy a dáváš věčný život. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, kterým mě chceš mít. Amen.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“