Poznávejte Hospodina!

V Bibli je úžasné zaslíbení: „Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ (Jeremjáš 31:33-34)

Sám Pán Bůh ti nabídl, že s tebou v Kristu uzavře věcnou smlouvu. Její součástí je jak odpuštění hříchů, nový čistý začátek bez viny a věčný život v Kristu, s Kristem, protože bez Něj opravdový život není – ale také stav, kdy svým srdcem můžeš opravdu znát, poznávat a zakoušet Boha, osobně, bytostně, až „do morku kostí“ – prostě celou svou bytostí. Bůh zaslibuje, že když vydáme svůj život Ježíši, dá nám nové srdce, které je schopné vnímat Jeho existenci, Jeho přítomnost a nádheru, která nás všude obklopuje – podobně jako když se slepému člověku začne vracet zrak a místo tmy a tápání postupně vidí víc a víc. Podobně můžeme poznávat Boha i jeho dobrotu. Jak?

Když chceme vidět, stačí se jen rozhlédnout. V Římanům 1:20 je psáno: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“ Tolik krás přírody, tolik důmyslnosti duchovních i fyzikálních zákonů, principy spravedlnosti a lásky, hlas svědomí… vše ukazuje na to, že to nemohlo vzniknout náhodou. Je to příliš krásné i příliš složité – to se nikdy nestává „jen tak“. Zrcadlí to samotného Boha, zve to k Němu – takový a ještě lepší jsem, tak krásný může být i tvůj život se mnou…

Přesto existuje ještě jeden „jistější“ způsob poznávání Boha, a to je jeho neměnné Písmo, Boží slovo = Bible. Neexistuje žádná jiná kniha jako je Bible – přezdívaná Kniha života i Kniha knih. Jde o to, že její text není „jen tak“ psaný lidmi podle svých vzpomínek na Ježíše, na různé Boží divy, kterými provázel svůj lid, ale je to „Bohem vdechnuté“ („inspired“ = vdechnuté i inspirované) Jeho vlastní živé slovo, v němž nějak zhmotnil, vyjádřil svoji podstatu, sám sebe. Shrnul to třeba zde: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1:1,14)

Každý text Bible je tedy plný lásky, slávy, milosti a pravdy – Boha samotného. Není divu, že Písmo dokáže miliónkrát více než jen informovat o skutečných dějinných událostech. Znovu a znovu nám umožňuje dotknout se živého Boha, který je dnes stejný jako v den, kdy jednal, jak je tam popsáno, a který dnes, v každé chvíli, miluje tebe a lidi kolem tebe stejně, jako miloval lidi tehdy – a v každé naší situaci chce pomáhat, žehnat, chránit, jako to dělal tehdy.

Když čteš Bibli, můžeš se vždy vžít do postav toho příběhu, jako kdybys byl/a jeden z nich – a vztáhnout to na svoje aktuální okolnosti, přenést ten příběh do dnešní doby. Jeho dobrota se nikdy nezměnila… Viz list Židům 13:8 „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ Nebo 2 Timoteovi 2:13 „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ Ježíš prostě nemůže najednou nebýt, nebýt sám sebou, nebýt živým slovem lásky pro lidi, které jim má přinášet spásu – pokud chtějí, pokud se Mu otevřou.

Již král David před cca třemi tisíci let poznal moc a život, které jsou připraveny v Božím slovu pro ty, kteří o něm přemýšlí s důvěrou v dobrého Boha. Vyjádřil to v Žalmu 1:1-3 „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“

Kdo by po tom netoužil – žádné deprese, malomyslnost, samota, porážky. K takovému životnímu stylu nás vede Bůh skrze své mocné slovo. Jak mocné? Na počátku stvoření řekl: „Budiž“ a dodnes se vesmír rozpíná. Existují mnohá praktická dobrá vyučování, jak číst Boží slovo (např. zde – link), ale pokud chceš, aby Jeho moc působila i v tobě, požádej Ho o to pokaždé, když si jdeš číst … a nyní Mu to můžeš říci souhrnně třeba takto:

„Pane Bože, otevři mi prosím duchovní oči, mysl i srdce, abych viděl Tebe v Bibli i všude kolem sebe stále více. Ať Tě vidím a zakouším jako milujícího Boha a tvé Slovo jako slovo plné lásky, slávy, milosti a pravdy – Tebe samotného tak moc, že budu jako ten strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Ať je Tvoje moc se mnou stále více a vše, co podnikám s Tebou a v Tvojí vůli, ať se nám daří.“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?