Otázky / Jaký je život s Ježíšem?

Jaký je život s Ježíšem?

Bůh lidem nenabízí „berličku“, Bůh i tobě v Ježíši Kristu nabízí (staneš-li se Ježíšovým učedníkem) zcela nový život – plný Boží přítomnosti, lásky a moci. Učednický život s Ježíšem se dá charakterizovat dvěma následujícími body:

1) ​Život v plnosti, ne formalita ani náboženství.

„Já jsem přišel, abyste měli život – život v plnosti.“ (Jan 10:10)

2) Zcela proměněný a plnější život, než máš nyní.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ (2. Korintským 5:17)

Pokud věříš v Ježíše a nic z toho, ani po delší době nezažíváš, něco podstatného míjíš. To ale znamená, že je možnost s tím něco dělat, Bůh má pro tebe vždy něco lepšího 😊. Pročti tuto stránku a pusť si video:

Život s Ježíšem může být aktivním životem Božího dítěte plným lásky, radosti a pokoje​

Bůh je živý a skrze osobní vztah víry v Ježíše Krista ti nabízí nový život Božího dítěte plný lásky, radosti a pokoje. Bůh ti skrze přijetí, víru a následování Pána Ježíše nabízí synovství včetně podílu na Jeho životě a Božské přirozenosti! Čím více se obrátíš k Ježíši a v závislosti a vedení Ducha svatého budeš jednat dle Jeho slov v Bibli, tím více Boží plnosti, svobody, lásky, radosti a uzdravení zakusíš. V Bibli je napsáno: Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte.“ (Koloským 2:6)

Jelikož všechny tvé dobré talenty, dary a vlohy jsou od Boha, nemysli si, že o tyto věci s Ježíšem máš přijít! Naopak, budeš-li chtít, Bůh je v čase posvětí, rozhojní a požehná, abys jimi neplýtval/a jen pro svou vlastní slávu, ale oslavil/a s nimi Toho, kdo je do tebe vložil 😊.

Jako každé dítě potřebuje výchovu, i Bůh svůj lid s láskou vychovává. Cílem Boží výchovy je vždy růst tvého charakteru do podoby Pána Ježíše Krista.

O čem život s Ježíšem není?

Vztah s Ježíšem by neměl být pouhým přívěškem, či dalším zájmem v životě člověka. Rovněž nejde o formální mrtvý vztah, literu nebo náboženství. Jde o nový život Božího dítěte, které má nový a osobní vztah se Stvořitelem vesmíru 😊 a nadto k dispozici moc a vedení Božího Ducha.

1) Přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele. Je mnoho tzv. v Boha věřících lidí, kteří ale nikdy neudělali osobní krok k Ježíši (čehož součástí je i odvrácení se od starých cest a hříchu). Bez tohoto kroku nelze vůbec zakoušet Boží život! Pokud vnímáš, že se tě to týká, přejdi nejprve sem, kde se dozvíš jak Pána Ježíše přijmout.
2) Růst v duchovním životě s Ježíšem (chození v Duchu svatém): „Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2 Pet 3:18)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši a vztah s Ním. Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý, kterého dostane každý člověk, který přijal Pána Ježíše. Křesťan musí umožnit (dát prostor) Duchu svatému, aby ho vedl v jeho každodenním životě. Křesťanský život má být nadpřirozený život, bez Ducha svatého to bude jen dřina, šeď a nuda. To však Bůh nechce, On touží, aby věřící neustále chodil s Ním. Jedině pak je to zábavné, živé, čerstvé a nadpřirozené! 

Kromě pokory a poddanosti vůči Bohu ti v duchovním růstu pomůže:

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé. S Bohem můžeš mluvit jako se svým Tátou / nejlepším přítelem 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha, obnovu tvé mysli a poznání Boží vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ducha svatého, ať ti pomáhá. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Odhoď všechnu předpojatost (Skutky 17:11)!
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Čiň pokání (= změnu smýšlení a jednání) dle vedení Boha a toho, co čteš v Bibli. Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! S tímto souvisí i další bod:
Odvrať se od hříchu a bezbožných věcí – uvědom si, že Bůh je zcela a dokonale svatý (dokonalý, čistý, bezhříšný). I proto se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás očistil od našich vin. Bůh touží po tom, abychom poté, co jsme se stali Jeho dětmi, nadále žili svatě a bez hříchu. Mnoho věcí ti nepůjde hned, avšak čím více času budeš trávit s Ježíšem, tím méně budeš mít problémy se sklony k hříšnému chování a závislostem. Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8). Uč se Boha milovat, chválit a uctívat slovy, činy nebo zpěvem. 
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli. 
Nech se pokřtít – stvrď svou víru a svůj nový život biblickým křtem, ponořením ve vodě. Nejlépe, když vyhledáš nějaké společenství křesťanů, aby ti s tím pomohli 😊.
Křest Duchem svatým – pro vystrojení do služby a mnohem intimnější vztah s Ježíšem je třeba požádat přímo Ježíše, aby tě pokřtil Duchem svatým (Marek 1:8).

ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS (Duch svatý)
† – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
●- oblasti života řídí Kristus = člověk má Spasitele (jsou mu odpuštěny hříchy) a Pána (Ježíš uvádí život člověka do souladu s Božím plánem)

Věřící, který ve svém životě nedává prostor Duchu svatému a dělá věci ze své síly, míjí to, k čemu ho Bůh povolává a co mu nabízí.

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:14)

  1. Často to jsou Bohu nevyznané hříchy. Je velmi důležité prožít skutečné odvrácení od starých cest a způsobů života, to vše vyznat Bohu a požádat Jej o zmocnění k svatému způsobu života. Více o tom zde.
  2. Tradice, neosobní vztah, doktríny, náboženství a život z vlastní síly jsou v plném protikladu s životem Božího dítěte, pro který tě stvořil Bůh. Náboženství se zabývá vnější formou, Bohu jde o tvé nitro. Skrze Ježíše ti Bůh nabízí proměnu srdce a mysli – nový život! Mnozí lidé důvěřují Ježíši jako svému Spasiteli, ale místo nového života v Kristu vedeného Duchem svatým, žijí starým životem v hříchu, bez poddání se Bohu a Jeho slovu (nebo se snaží žít podle Bible z vlastních sil bez toho, aniž by dali prostor Duchu svatému). Ježíš nás vyzývá, abychom Ho následovali a žili vírou v moci Ducha svatého!

„Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.“

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:8-9 a 14)

Život s Ježíšem neznamená život bez starostí, zkoušek nebo strastí. Ale když přijdou, máte vždy vedle sebe oporu, a to ne ledajakou, Stvořitele vesmíru, který je zároveň i Cestou ze všech starostí! Bůh má vždycky řešení z každé situace a lék na každou bolest.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11:28)
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. (1.Petrův 5:7)

Modlitba pro zintenzivnění Boží plnosti ve tvém životě

Pokud jsi přijal/a Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele a toužíš zakoušet Boha ve svém životě ještě více, zkus se nějaký čas modlit tuto modlitbu, která je přímo v Božím slově (Ezeským 3:14-19). Převeď si ji do první osoby a až se jí budeš (třeba každé ráno v soukromí) modlit, neboj se u ní klidně i klečet:

„Proto klekám na kolena před Tebou - Bože Otče, od kterého pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve mně Tvým Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval v mém srdci; a tak abych zakořeněn/a a zakotven/a v lásce mohl/a spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: abych mohl/a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a být prostoupen/a vší plností Boží. Tobě pak, který působením své moci ve mně i mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosím a co si dovedu představit, jen Tobě samému buď sláva - v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! V Ježíšově jménu, amen."

Nakonec si pamatuj: Vezmeš-li Boha vážně, On tebe vezme také vážně!