Bůh / Život s Ježíšem

Jaký je život s Ježíšem?

Bůh lidem nenabízí „berličku“, Bůh v Ježíši nabízí lidem nový život – plný moci, Boží přítomnosti a lásky. Život s Ježíšem se dá charakterizovat dvěma následujícími body:

1) ​Život v plnosti, ne formalita ani náboženství.

„Já jsem přišel, abyste měli život – život v plnosti.“ (Jan 10:10)

2) ​Zcela proměněný a lepší život, než máš nyní.​

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ (2. Korintským 5:17)

Pokud věříš v Ježíše a nic z toho, ani po delší době nezažíváš, něco podstatného míjíš. To ale znamená, že je možnost s tím něco dělat, Bůh má pro tebe vždy něco lepšího 😊. Pročti tuto stránku a pusť si video:

zivot-s-bohem
Přehrát video

Život s Ježíšem může být aktivním životem Božího dítěte plným lásky, radosti a pokoje​

Každý, kdo vírou přijal Pána Ježíše do svého života má věčný život a stal se tak Božím dítětem. „Narodil se znovu“ jako nový člověk žijící Bohu! Víra v biblickém významu je vztahem důvěry, následování a poslušnosti Ježíši a Jeho slovu (Bibli). Bůh je živý a skrze osobní vztah víry v Ježíše Krista ti nabízí nový život Božího dítěte plný lásky, radosti a pokoje. Bůh ti skrze přijetí, víru a následování Pána Ježíše nabízí synovství včetně podílu na Jeho životě a Božské přirozenosti! Čím více se obrátíš k Ježíši a v závislosti a vedení Ducha svatého budeš jednat dle Jeho slov v Bibli, tím více Boží plnosti, svobody, lásky, radosti a uzdravení zakusíš. V Bibli je napsáno: Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte.“ (Koloským 2:6)

Jelikož všechny tvé dobré talenty, dary a vlohy jsou od Boha, nemysli si, že o tyto věci s Ježíšem máš přijít! Naopak, budeš-li chtít, Bůh je v čase posvětí, rozhojní a požehná, abys jimi neplýtval/a jen pro svou vlastní slávu, ale oslavil/a s nimi Toho, kdo je do tebe vložil 😊.

O čem život s Ježíšem není?

Vztah s Ježíšem by neměl být pouhým přívěškem, či dalším zájmem v životě člověka. Rovněž nejde o formální mrtvý vztah, literu nebo náboženství. Jde o nový život Božího dítěte, které má nový a osobní vztah se Stvořitelem vesmíru 😊.

1) Přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele. Je mnoho tzv. v Boha věřících lidí, kteří ale nikdy neudělali osobní krok k Ježíši. Bez tohoto kroku nelze vůbec zakoušet Boží život! Pokud vnímáš, že se tě to týká, přejdi nejprve sem, kde se dozvíš jak Pána Ježíše přijmout.
2) Růst v duchovním životě s Ježíšem (chození v Duch svatém): „Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2 Pet 3:18)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši a vztah s Ním. Je důležité s Ježíšem trávit osobní čas a chtít Ho více poznat! Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý, kterého dostane každý člověk, který přijal Pána Ježíše. Křesťan musí umožnit (dát prostor) Duchu svatému, aby ho vedl v jeho každodenním životě. Křesťanský život má být nadpřirozený život, bez Ducha svatého to bude jen dřina, šeď a nuda. To však Bůh nechce, On touží, aby věřící neustále chodil s Ním. Jedině pak je to zábavné, živé, čerstvé a nadpřirozené! 

Kromě pokory a poddanosti vůči Bohu ti v duchovním růstu pomůže:

Láska, důvěra a zdravá bázeň – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. Žij s Bohem, miluj Boha a uč se Mu důvěřovat i v maličkostech běžného života, v práci, v soukromí, v radostech i starostech. Do všeho zvi Ježíše, čiň vše k Boží slávě a prožívej Boží lásku, pokoj a požehnání. Láska, poznání i důvěra v Boha poroste!
Vděčnost, chvála a díkuvzdání – čím více budeš Bohu děkovat i za ty nejmenší věci ve tvém životě, čím více Ho budeš chválit, tím blíže Jemu budeš. Vděčnost Bohu uvolňuje Boží milost a Boží přítomnost do tvého života!
Modlitba – mluv denně ve víře s Bohem/Ježíšem, ze srdce vlastní slova. (Jan 15:7) On tě slyší, sdílej s Ním své starosti, trápení, radosti, pros za sebe i za druhé. S Bohem můžeš mluvit jako se svým Tátou / nejlepším přítelem 😊.
Četba Bible (Božího slova) je zásadní pro poznání Boha, obnovu tvé mysli a poznání Boží vůle! Začni Novým zákonem, vždy požádej Ducha svatého, ať ti pomáhá. Čti s vírou, že skrze Slovo bude k tobě Bůh mluvit. Odhoď všechnu předpojatost (Skutky 17:11)!
Jednání dle Božího slova – uč se jednat podle Božího slova v každém okamžiku svého života (Jan 14:21) Čiň pokání (= změnu smýšlení a jednání) dle vedení Boha a toho, co čteš v Bibli. Srovnávej svůj život se životem Ježíše a toho, co říká Bible. Pros Boha, aby ti pomáhal jednat podle Písma, aby změnil tvoje srdce. Když na Něj budeš spoléhat, On to udělá! S tímto souvisí i další bod:
Odvrať se od hříchu a bezbožných věcí – uvědom si, že Bůh je zcela a dokonale svatý (dokonalý, čistý, bezhříšný). I proto se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás očistil od našich vin. Bůh touží po tom, abychom poté, co jsme se stali Jeho dětmi, nadále žili svatě a bez hříchu. Mnoho věcí ti nepůjde hned, avšak čím více času budeš trávit s Ježíšem, tím méně budeš mít problémy se sklony k hříšnému chování a závislostem. Dívej se na Ježíše, chtěj být jako On, pros Jej a On tě změní!
Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8). Uč se Boha milovat, chválit a uctívat slovy, činy nebo zpěvem. 
Měj sborový život – pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří mají opravdu živý vztah s Bohem, zapoj se do některé. Najdi si také místní sbor (shromáždění věřících, církev), který vyznává Ježíše Krista a učí jeho Slovu – Bibli. 
Nech se pokřtít – stvrď svou víru a svůj nový život biblickým křtem, ponořením ve vodě. Nejlépe, když vyhledáš nějaké společenství křesťanů, aby ti s tím pomohli 😊.
Křest Duchem svatým – pro vystrojení do služby a mnohem intimnější vztah s Ježíšem je třeba požádat přímo Ježíše, aby tě pokřtil Duchem svatým (Marek 1:8).

​ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS (Duch svatý)
† – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
●- oblasti života řídí Kristus = člověk má Spasitele (jsou mu odpuštěny hříchy) a Pána (Ježíš uvádí život člověka do souladu s Božím plánem)

Věřící, který ve svém životě nedává prostor Duchu svatému a dělá věci ze své síly, míjí to, k čemu ho Bůh povolává a co mu nabízí!

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:14)

Tradice, neosobní vztah, doktríny, náboženství a život z vlastní síly jsou v plném protikladu s životem Božího dítěte, pro který tě stvořil Bůh. Náboženství se zabývá vnější formou, Bohu jde o tvé nitro. Skrze Ježíše ti Bůh nabízí proměnu srdce a mysli – nový život! Mnozí lidé důvěřují Ježíši jako svému Spasiteli, ale místo nového života v Kristu vedeného Duchem svatým, žijí starým životem v hříchu, bez poddání se Bohu a Jeho slovu (nebo se snaží žít podle Bible z vlastních sil bez toho, aniž by dali prostor Duchu svatému). Ježíš nás vyzývá, abychom Ho následovali a žili vírou v moci Ducha svatého!

„Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.“

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Římanům 8:8-9 a 14)

Život s Ježíšem neznamená život zcela bez starostí, zkoušek nebo strastí. Ale když přijdou, máte vždy vedle sebe oporu, a to ne ledajakou, Stvořitele vesmíru, který je zároveň i Cestou ze všech starostí! Bůh má vždycky řešení z každé situace a lék na každou bolest.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11:28)
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. (1.Petrův 5:7)

Modlitba pro zintenzivnění Boží plnosti ve tvém životě

Pokud jsi přijal/a Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele a toužíš zakoušet Boha ve svém životě ještě více, zkus se nějaký čas modlit tuto modlitbu, která je přímo v Božím slově (Ezeským 3:14-19). Převeď si ji do první osoby a až se jí budeš (třeba každé ráno v soukromí) modlit, neboj se u ní klidně i klečet:

„Proto klekám na kolena před Tebou - Bože Otče, od kterého pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve mně Tvým Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval v mém srdci; a tak abych zakořeněn/a a zakotven/a v lásce mohl/a spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: abych mohl/a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a být prostoupen/a vší plností Boží. Tobě pak, který působením své moci ve mně i mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosím a co si dovedu představit, jen Tobě samému buď sláva - v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! V Ježíšově jménu, amen."

Nakonec si pamatuj: Vezmeš-li Boha vážně, On tebe vezme také vážně!

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“