Máš spočítány náklady na následování Ježíše?

„Tenhle život utíká velmi rychle. Opravdu velice rychle… Nemá cenu ztratit svůj život pro tento svět. Je lepší ztratit svůj život a získat nebe.“
Přepis videa do textu:

V některých zemích světa stojí lidi, aby následovali Krista, všechno. Povolání od Ježíše… Když nás Ježíš volá, On nás chce celé. Chce naše srdce. Chce naše touhy. Chce být smyslem našeho života. Chce naši první lásku.

Mezi některá úžasná slova Ježíše… …o kterých jste zatím možná nepřemýšleli, patří: „Pojď a následuj mě!“ V Janově evangeliu 12:26 Ježíš říká: „Jestliže mi někdo slouží,“ ať mne následuje.“ A kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ „Tam bude i můj služebník.“ Jednou jsem se díval na televizi. Bylo to před pár lety. Byl to nějaký rodinný film. Když jsem se dodíval… …vnímal jsem hroznou věc. Boží sláva (přítomnost) byla pryč. On tam nebyl. On tam nebyl, když jsem sledoval ten film. Pokud chcete následovat Ježíše. Musíte být tam, kde je On. On není ve tvém hříchu. On není ve tvé světskosti (když žiješ věcmi světa). Najdeš Ho ve spravedlnosti.

„Slouží-li mi kdo, toho poctí můj Otec.“ (Jan 12:26) Sloužit Ježíši, znamená být tam, kde je On. Jde o následování Jeho přítomnosti. Jde o následování Jeho vůle. Znamená to „být/přebývat“ v Něm. Bude tě to stát tvůj hřích. Bude tě to stát tvou světskost (lásku k věcem světa). Bude tě to stát – abys mohl/a být s Ježíšem.

Následovat Ježíše znamená být/přebývat v Něm. Chodit (žít) v Něm. V 2.Korintských 5:17 se píše – Bible zde říká: „Je-li kdo v Kristu…“ V Kristu (důraz na to být v Něm). „…je novým stvořením.“ „To staré pominulo a vše je nové.“ Pokud jsi v Kristu, tvůj starý způsob života je pryč. A Jeho život přichází. Jaký život chceš? Svůj způsob života (svůj život)? Nebo Život v Kristu? Pavel řekl: „Byl jsem ukřižován s Kristem, a nejsem to již já, kdo žije, ale Kristus, který žije ve mne.“ „A život, který žiji žiji vírou v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ (Gal 2:19-20) Řekněte osobě vedle vás: „Vezmi svůj kříž a následuj Ježíše.“

V Efezským 2:10 se píše: „Jsme dílem Jeho rukou.“ Bůh tě zformoval. Ještě než ses narodil/a, On pro tebe vytvořil plán (záměr). On pro tebe vytvořil způsob života v Kristu. „Jsme dílem Jeho rukou, …stvořeni v Kristu Ježíši pro dobré skutky, …které Bůh předem připravil, …abychom v nich chodili.“ (Ef 2:10) Před tím, než ses narodil/a, Otec připravil dobré skutky, abys do nich vešel/vešla. Jedině následováním Ježíše můžeš do těchto dobrých skutků vstoupit (tyto skutky se projeví). Bůh pro tebe připravil výjimečný život, který můžeš žít. Bůh má pro tebe určení. Dobré skutky z nebe, připravené pro tebe. Následuj Ježíše. Celou svou silou. Celým svým srdcem. Celou svou vášní. Vším co jsi! Zmáčkni tlačítko „zrychlení“. Mám zato, že Němci mohou jet velmi rychle 🙂 Minulý rok jsem byl také v Německu. Byl jsem se svou sestrou. Jeli jsme autem asi 130 km/h. A někdo nás předjel… Bylo to jako kdybychom stáli. Jsem si jistý, že jel přes 200 km/h. V následování Ježíše musíte sešlápnout plyn. Amen?

Následování Ježíše… … není náboženství. Následovat Ježíše znamená chodit (žít) Duchem. Ježíš je Duch. A Ježíš řekl: „Vítr fouká kam sám chce,.. …jeho zvuk slyšíš, …nemůžeš říci odkud přichází nebo kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3:8) Jsi znovuzrozen/a? Pak jsi zrozen/a z Ducha. Pokud ses zrodil/a z Ducha, jsi jako vítr. Tvůj život je tajemství. Lidé tě fyzicky vidí. Ale co nevidí je, že jsi v Kristu. Narodil/a ses z Ducha. Máš nebeskou přirozenost. Narodil/a ses shůry. A Boží slovo vede tvé kroky. Tvůj život je tajemství. Pouze Bůh rozumí tomu, kam kráčíš. Proč procházíš zkušenostmi, kterými procházíš? Podřiď svůj život Kristu. Následuj Ježíše v upřímné důvěře.

Ježíš řekl: „Chce-li kdo jít za mnou, „…ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.“ Nemůžeš následovat Ježíše a zároveň následovat svět. Když přijdeš ke Kristu. Je třeba Ho učinit svým Pánem. Je třeba činit pokání. A odvrátit se od hříchu (starého způsobu života). Největším tématem Bible je spravedlnost. Největším tématem Bible je svatost. Ježíš Kristus byl poslán, aby posvětil svatý lid pro sebe. Svatý lid. Oddělený od světa a žijící pro Krista. Lid, který Ho bude milovat. Lid ochotný Mu sloužit. Když řekne „Stůj“ – zastavíme. Když řekne: „Jdi“ – jdeme. A vše co Ježíše netěší, necháváme za sebou. Následovat Ježíše Krista tě bude stát.

Ježíš řekl (Matouš 4:18-22): „Následuj mne a učiním z tebe rybáře lidí.“ Když následujeme Ježíše, vede nás ke sklizni duší. „Učiním z vás rybáře lidí.“ Halleluja! Byl bohatý mladík. A on měl spoustu majetku. Řekl Ježíši: „Všechna tato přikázání od svého mládí dodržuji, co mi ještě chybí?“ Matouš 19, verš 20. Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej co máš a dej to chudým… …a budeš mít poklad v nebi. … Pak přijď a následuj mne.“ Nějak… Když se vzdáme věcí, které Ježíš od nás žádá, že se jich máme vzdát. Tvoříme si depozita (vklad) v nebi. Bohatství v nebi. Sláva Pánu? Ježíš učil, pokud se vzdáš něčeho v tomto světě, získáš nejen bohatství (odměnu) v nebi, ale Bůh ti dá i na zemi. Když se něčeho vzdáš tady (na zemi), získáš tady (na zemi). Ale co získáš tady (na zemi), není obyčejné. Například, když ti Pán požehná financemi, nebudou to obyčejné peníze. Přišly z nebe. Jsou požehnané. Když ti Pán dá manželku nebo manžela, Ona (nebo on) nebude obyčejnou manželkou/manželem. Ona (nebo on) budou posláni z nebe. A v tom je rozdíl. Co přichází od Boha, je dobré. Je to zcela jiné, než to co přichází ze světa. Je to požehnané. To je důvod, proč – když nalezneš království Nebeské, (viz podobenství, o kterých mluvil Ježíš), o muži, který prodal vše co měl, aby koupil pole. A v tomto poli nalezl poklad. Království Nebes je tak cenné, že… …je tak cenné! Že stojí za to dát všechno, abychom nalezli Krista. Abychom našli Jeho království. A to nás obohatí v každém rozměru. Když se něčeho vzdáš, vždy něco dostaneš z nebe.

Ale křesťané, často říkají: „Jdu do církve v neděli a zbytek týdne si budu dělat co chci.“ Bůh říká, že takové „vyplivne ze svých úst“. (Zjevení 3:16) Protože jsi vlažný. Protože mícháš svaté s nesvatým. Pokud chceš následovat Ježíše, dej Mu svůj život. Poddej se Mu.

V roce 2014 (před 5 lety), jsem seděl v zadní části mého domu. Umíral jsem na rakovinu. Najednou jsem dostal vidění. V něm jsem viděl své příbuzné, kteří již (v Pánu) zesnuli, jak na mě čekají. Můj táta na mě čekal. Nebe bylo tak blízko… Tenhle život utíká velmi rychle. Opravdu velice rychle… Nemá cenu ztratit svůj život pro tento svět. Je lepší ztratit svůj život a získat nebe. Amen? Sláva Pánu.

Pojďme zavřít oči. Vzdáš se, abys získal/a Krista? Čeho se vzdáš, abys našel/našla Krista? Co chce Ježíš, aby ses pro Něj vzdal/a? Rybáři se museli vzdát svých sítí. Vzdali se svého povolání a stali se z nich rybáři lidí. Bohatý muž se musel vzdát svého majetku. Výběrčí daní se musel vzdát své korupce. Marta se musela vzdát své ustaranosti. Co chce Ježíš po tobě, aby ses vzdal/a? K tomu, abys našel/našla Království. Dnes večer… … přijď k Ježíši a následuj Ho. Kráčej s Ním. A buď s Ním. Tam kde je On, tam bude i Jeho služebník. Amen.