JSI V TRVALÉM HŘÍCHU? Bojuješ se závislostí, studem nebo odsouzením?

Uvíznutí v trvalém hříchu, studu, odsouzení a vině je nekonečný koloběh pocitu, že se z něj nikdy nedostanete. Nikdo z nás nedosáhl Boží slávy; nikdo z nás není schopen se z toho bahna hříchu vytáhnout sám. Závislosti, pornografie, cizoložství, pomluvy, drogy, večírky, opilství a hry jsou duchovními pevnostmi. Když se otevíráme hříchu, vytváříme démonické pevnosti. Je nemožné, abychom se z těchto pevností osvobodili vlastní silou a mocí. Existuje však naděje.

Přepis videa do textu:

Uvíznutí v trvalém hříchu, studu, odsouzení a vině je nekonečný koloběh pocitu, že se z něj nikdy nedostanete. Nikdo z nás nedosáhl Boží slávy; nikdo z nás není schopen se z toho bahna hříchu vytáhnout sám. Závislosti, pornografie, cizoložství, pomluvy, drogy, večírky, opilství a hry jsou duchovními pevnostmi. Když se otevíráme hříchu, vytváříme démonické pevnosti. Je nemožné, abychom se z těchto pevností osvobodili vlastní silou a mocí. Existuje však naděje.

Říkám ti to ne proto, že bych to četla v Bibli nebo to věděla z hlavy, ale protože jsem to prožila. Nezáleží na tom, jak zoufalá je tvá situace, naděje existuje. Promarnila jsem roky svého života tím, že jsem byla uvězněna v hříchu, měla z toho deprese a nevěděla, co dělat. Věřím, že tě Pán chce vysvobodit z otroctví hříchu. Spravedlnost přijímáme vírou. Odívá nás do bílého roucha spravedlnosti. Dává nám identitu a nazývá nás syny a dcerami. Dává nám určení, které máme na této zemi naplnit. Nemůžeme však v této identitě kráčet, pokud nemáme základ ve spravedlnosti. Náš život musí být založen ve spravedlnosti. 

Nemluvím jen o lidech, kteří nikdy nepřijali Krista, ale také o odpadlých křesťanech, kteří žijí v hříchu. Dnes to končí, protože Ježíš miluje tvou duši a nedovolí, abys dál vězel(a) ve svém hříchu. Zve tě, abys vložil(a) svou víru v to, co učinil na kříži. Na kříži vzal na sebe všechny tvé hříchy a dal ti svou spravedlnost, svou dokonalost a svatost. Jediné, co je třeba udělat, je vyznat Pánu své hříchy; říct Mu ze srdce, že je ti to líto, a přijmout Jeho spravedlnost vírou. Uvidíš, jak ve tvém životě začne působit Boží moc, když přijmeš Jeho spravedlnost. Přijmi také Ducha svatého, protože je to tentýž Duch, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a který nyní bude přebývat v tobě. Je to ta moc, která tě uschopní a zmocní žít a chodit v Boží spravedlnosti.

Řekni: „Pane, činím pokání ze svých hříchů, ze zarmucování Tvého srdce. Prosím, abys mě očistil Ježíšovou krví. Vírou přijímám Tvou spravedlnost, spasení, Ducha Svatého, identitu a určení pro mě ve jménu Ježíše.“

Bůh natahuje své žezlo spravedlnosti. Uchop jej a řekni: „Jsem spravedlivý skrze Ježíšovu krev a hřích nade mnou nemá žádnou moc. Od dnešního dne kráčím ve své pravé identitě a určení ve jménu Ježíše. Vzdávám Ti veškerou chválu, Pane, za to, co děláš.“

Sarah Hemans