Bůh / Jaký je Bůh?

Jaký je Bůh a jak to s tím Bohem vlastně je?

„Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.“ (Izajáš 45:5)

Kdo je Bůh?

Bůh je dokonalá, nestvořená, věčná a nesmrtelná, osobní bytost. Bůh má svou vůli, své „já“, Bůh má city – Boha lze zarmoutit, potěšit, udělat mu radost. Bůh je Stvořitel, který stvořil vesmír, život, zvířata i nás lidi. Bůh je jediným původcem života. Bohu se nikdo nemůže rovnat. My jako lidé jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, tzn. máme mnoho vlastností, které má i náš Stvořitel. Jednou z nich je i svobodná vůle. Člověk však nežije s Bohem, Bůh však o vztah s námi stojí natolik, že se stal v Ježíši člověkem (ano, Ježíš je Bůh), vykoupil padlé lidstvo a dokonal dílo spasení.

Více o spáse a o tom, proč ji potřebuješ, si můžeš přečíst zde. To nejkrásnější na Bohu je totiž to, že se – přijmeš-li do svého života Pána Ježíše – může stát tvým nebeským Otcem (viz dopis od Boha, který je tomuto věnován). 😊

Vše dobré ve tvém životě máš díky Bohu!

Ať s Bohem žiješ nebo ne, věz, že vše dobré ve tvém životě máš díky Boží milosti, která je vyjádřením lásky, kterou k tobě Bůh chová. I když Boha ještě třeba neznáš osobně, On tě miluje.

​"Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu." (Jakub 1:16)

​Ačkoli Bůh odsuzuje hříšné (zlé a špatné) jednání, miluje i toho nejhoršího člověka (a nikdo netvrdí, že jsi jím ty) a do posledního dne mu dává šanci činit pokání a obrátit se k Němu.

​"On (Bůh) dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé." (Matouš 5:45)

Kéž ti Bůh otevře oči, abys mohl/a začít vnímat co všechno pro tebe dělá každý den! Milióny lidí, kteří Bohu (Ježíši) vydali své životy a Ježíše následují si jsou vědomi, že vše dobré mají od Boha a Boží dobrotu aktivně denně zažívají. Bůh chce a dokáže naplnit všechny naše potřeby. Má však jednu podmínku, kterou Ježíš shrnul těmito slovy: „Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

V životě člověka není vyšší povolání než opravdově jít za Ježíšem. Jedině toto povolání ti totiž přinese věčný užitek a odměnu.

Když chcete někoho popsat, můžete použít přídavná jména. Sebedokonalejší popis však nikdy nezastoupí osobní zkušenost, ke které tě Bůh zve. 😊 Pojďme si vyjmenovat některé vlastnosti Boha (vše v Bibli):

 • Bůh je svatý;
 • Bůh je svrchovaný;
 • Bůh je spravedlivý;
 • Bůh je milosrdný;
 • Bůh je plný milosti;
 • Bůh je pravdivý;
 • Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný;
 • Bůh je živý;
 • Bůh je dobrý;
 • Bůh je laskavý;
 • Bůh je věčný a nesmrtelný;
 • Bůh je dokonalý;
 • Bůh je věrný.

Podle Bible je pravý Bůh pouze jeden, nicméně existuje ve třech osobách jako Bůh Otec, Bůh Syn (Ježíš) a Bůh Duch svatý. Nejde tedy o tři bohy, ale o jednoho Boha ve třech samostatných osobách. I přes to, že to není snadné pochopit, následující obrázek Boží trojjedinost docela dobře vystihuje:

Co to pro tebe znamená? Můžeš mluvit k Bohu nebo přímo k Otci, Ježíši nebo Duch svatému 🙂 Můžeš poznávat i jednotlivé osoby do hloubky. Nicméně, pokud jsi ještě nepřijal(a) Syna (Ježíše) do svého života jako svého Pána a Spasitele, tak tím začni.

„Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“ (1 Janův 2,23)

​Více o tématu trojjedinosti, třeba zde.

Bůh není původcem zla ve světě. Zlo, které je všude okolo nás je následkem hříchu – našeho oddělení a odvrácení se od Boha, Jeho vůle a od společenství s Ním. Bůh při stvoření člověka předal vládu nad stvořením lidem, Bůh měl s člověkem úzké společenství a člověk měl všeho hojnost. Člověk se však svobodně odvrátil od Boha a ztratil společenství i zájem o Boha, svého Stvořitele a Zaopatřovatele. Tím také předal svou vládu nad světem do rukou Satanu, kterého Bible nazývá odpůrcem, vrahem a otcem lži (Jan 8:44 a 10:10). Tato zlá duchovní bytost se svou armádou padlých andělů ovlivňuje světové dění a je, spolu s našimi špatnými rozhodnutími v rozporu s Boží vůlí (za které jsme ale jako lidé odpovědní), tvůrcem a původcem zla. Bůh to ve své dobrotivosti toleruje, respektuje naši svobodnou vůli, nicméně i Boží trpělivost jednou skončí.

​Nyní je však čas milosti a Bůh skrze Ježíše Krista, Božího Syna, nabízí každému člověku věčný život – život v plnosti jako nové stvoření, které může poznávat a žít podle Boží vůle, která je z velké části zjevena v Božím slově, Bibli. Právě v ní Bůh zaslíbil, že v budoucnu vytvoří novou zemi, kde nebude žádné zlo, smutek, starosti ani slzy.

Bůh je milosrdný a dobrý. Bůh je láska! První předpoklad lásky je svoboda, kterou nám On ponechává. ​Bůh do zla ve světě do jisté míry zasahuje a drží jej „na uzdě“ – jinak bychom se již dávno zničili.

Nejlepší je poznat Boha "na vlastní kůži" 😊

Jsou dva druhy poznání – prvním je osobní zkušenost, zjevené poznání, přímý prožitek. Druhý je předané poznání, kdy si o Bohu čteš (jako třeba tady) nebo ti o Něm někdo povídá. I to je cenné, ale osobní prožitek nic nenahradí. 🙂 Bůh touží a vybízí nás, abychom Ho hledali. A jelikož je věrný svým zaslíbením, hledáme-li Ho, dává se nám poznat a postupně nám odhaluje, jaký skutečně je. Ne jen našemu rozumu a mysli (i když i to je důležité), ale postupně jej začneme zakoušet osobně v emocích, ve vůli, v celé své duši a v celém svém životě.

​Poznávat pravého Boha nelze mimo Ježíše Krista, protože právě On přinesl sám sebe jako oběť smíření mezi naší hříšnou přirozeností a svatostí Boha. "Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život." (1. Jan 5:20)

Ježíš, když tu chodil po zemi, jednal v naprosté jednotě s Otcem, na otázku jednoho ze svých učedníků, kdy jim ukáže Otce, odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? (Jan 14:9) Ježíš je vyjádřením Boha Otce! Chceš-li poznat charakter Boha, Jeho záměry a postoje, ledacos ti napoví, když si budeš pozorně všímat jednání, záměrů a slov Ježíše v Bibli. O Ježíši pojednává především Nový zákon, začni číst jedno ze 4 evangelií (Matouš, Marek, Lukáš nebo Jan). Čti Bibli s prosbou k Bohu, aby se ti z toho co budeš číst dal Pán poznat. Nebo, aby ti Bůh otevřel mysl a srdce a tys z čteného přijal(a) něco do tvého života/situace.

Nepodceňuj Boží slovo, vždyť: "slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce." (Židům 4:12)

V dnešní době existuje i mnoho filmových zpracování evangelií, některé si můžeš přehrát zde.

Chceš-li navázat osobní vztah s Bohem a mít možnost začít zakoušet Jeho blízkost, můžeš tak učinit i s pomocí těchto stránek. Začít můžeš třeba v sekci „Jak navážeš vztah s Bohem?😊

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

 1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
 2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“