Bůh / Jaký je Bůh?

Jaký je Bůh a jak to s tím Bohem vlastně je?

„Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.“ (Izajáš 45:5)

Kdo je Bůh?

Bůh je dokonalá, nestvořená, věčná a nesmrtelná, osobní bytost. Bůh má svou vůli, své „já“, Bůh má city – Boha lze zarmoutit, potěšit, udělat mu radost. Bůh je Stvořitel, který stvořil vesmír, život, zvířata i nás lidi. Bůh je jediným původcem života. Bohu se nikdo nemůže rovnat. My jako lidé jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, tzn. máme mnoho vlastností, které má i náš Stvořitel. Jednou z nich je i svobodná vůle. Člověk však nežije s Bohem, Bůh však o vztah s námi stojí natolik, že se stal v Ježíši člověkem (ano, Ježíš je Bůh), vykoupil padlé lidstvo a dokonal dílo spasení.

Více o spáse a o tom, proč ji potřebuješ, si můžeš přečíst zde. To nejkrásnější na Bohu je totiž to, že se – přijmeš-li do svého života Pána Ježíše – může stát tvým nebeským Otcem (viz dopis od Boha, který je tomuto věnován). 😊

Vše dobré ve tvém životě máš díky Bohu!

Ať s Bohem žiješ nebo ne, věz, že vše dobré ve tvém životě máš díky Boží milosti, která je vyjádřením lásky, kterou k tobě Bůh chová. I když Boha ještě třeba neznáš osobně, On tě miluje.

​"Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu." (Jakub 1:16)

​Ačkoli Bůh odsuzuje hříšné (zlé a špatné) jednání, miluje i toho nejhoršího člověka (a nikdo netvrdí, že jsi jím ty) a do posledního dne mu dává šanci činit pokání a obrátit se k Němu.

​"On (Bůh) dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé." (Matouš 5:45)

Kéž ti Bůh otevře oči, abys mohl/a začít vnímat co všechno pro tebe dělá každý den! Milióny lidí, kteří Bohu (Ježíši) vydali své životy a Ježíše následují si jsou vědomi, že vše dobré mají od Boha a Boží dobrotu aktivně denně zažívají. Bůh chce a dokáže naplnit všechny naše potřeby. Má však jednu podmínku, kterou Ježíš shrnul těmito slovy: „Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

V životě člověka není vyšší povolání než opravdově jít za Ježíšem. Jedině toto povolání ti totiž přinese věčný užitek a odměnu.

Když chcete někoho popsat, můžete použít přídavná jména. Sebedokonalejší popis však nikdy nezastoupí osobní zkušenost, ke které tě Bůh zve. 😊 Pojďme si vyjmenovat některé vlastnosti Boha (vše v Bibli):

 • Bůh je svatý;
 • Bůh je svrchovaný;
 • Bůh je spravedlivý;
 • Bůh je milosrdný;
 • Bůh je plný milosti;
 • Bůh je pravdivý;
 • Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný;
 • Bůh je živý;
 • Bůh je dobrý;
 • Bůh je laskavý;
 • Bůh je věčný a nesmrtelný;
 • Bůh je dokonalý;
 • Bůh je věrný.

Podle Bible je pravý Bůh pouze jeden, nicméně existuje ve třech osobách jako Bůh Otec, Bůh Syn (Ježíš) a Bůh Duch svatý. Nejde tedy o tři bohy, ale o jednoho Boha ve třech samostatných osobách. I přes to, že to není snadné pochopit, následující obrázek Boží trojjedinost docela dobře vystihuje:

Co to pro tebe znamená? Můžeš mluvit k Bohu nebo přímo k Otci, Ježíši nebo Duch svatému 🙂 Můžeš poznávat i jednotlivé osoby do hloubky. Nicméně, pokud jsi ještě nepřijal(a) Syna (Ježíše) do svého života jako svého Pána a Spasitele, tak tím začni.

„Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“ (1 Janův 2,23)

​Více o tématu trojjedinosti, třeba zde.

Bůh není původcem zla ve světě. Zlo, které je všude okolo nás je následkem hříchu – našeho oddělení a odvrácení se od Boha, Jeho vůle a od společenství s Ním. Bůh při stvoření člověka předal vládu nad stvořením lidem, Bůh měl s člověkem úzké společenství a člověk měl všeho hojnost. Člověk se však svobodně odvrátil od Boha a ztratil společenství i zájem o Boha, svého Stvořitele a Zaopatřovatele. Tím také předal svou vládu nad světem do rukou Satanu, kterého Bible nazývá odpůrcem, vrahem a otcem lži (Jan 8:44 a 10:10). Tato zlá duchovní bytost se svou armádou padlých andělů ovlivňuje světové dění a je, spolu s našimi špatnými rozhodnutími v rozporu s Boží vůlí (za které jsme ale jako lidé odpovědní), tvůrcem a původcem zla. Bůh to ve své dobrotivosti toleruje, respektuje naši svobodnou vůli, nicméně i Boží trpělivost jednou skončí.

​Nyní je však čas milosti a Bůh skrze Ježíše Krista, Božího Syna, nabízí každému člověku věčný život – život v plnosti jako nové stvoření, které může poznávat a žít podle Boží vůle, která je z velké části zjevena v Božím slově, Bibli. Právě v ní Bůh zaslíbil, že v budoucnu vytvoří novou zemi, kde nebude žádné zlo, smutek, starosti ani slzy.

Bůh je milosrdný a dobrý. Bůh je láska! První předpoklad lásky je svoboda, kterou nám On ponechává. ​Bůh do zla ve světě do jisté míry zasahuje a drží jej „na uzdě“ – jinak bychom se již dávno zničili.

Nejlepší je poznat Boha "na vlastní kůži" 😊

Jsou dva druhy poznání – prvním je osobní zkušenost, zjevené poznání, přímý prožitek. Druhý je předané poznání, kdy si o Bohu čteš (jako třeba tady) nebo ti o Něm někdo povídá. I to je cenné, ale osobní prožitek nic nenahradí. 🙂 Bůh touží a vybízí nás, abychom Ho hledali. A jelikož je věrný svým zaslíbením, hledáme-li Ho, dává se nám poznat a postupně nám odhaluje, jaký skutečně je. Ne jen našemu rozumu a mysli (i když i to je důležité), ale postupně jej začneme zakoušet osobně v emocích, ve vůli, v celé své duši a v celém svém životě.

​Poznávat pravého Boha nelze mimo Ježíše Krista, protože právě On přinesl sám sebe jako oběť smíření mezi naší hříšnou přirozeností a svatostí Boha. "Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život." (1. Jan 5:20)

Ježíš, když tu chodil po zemi, jednal v naprosté jednotě s Otcem, na otázku jednoho ze svých učedníků, kdy jim ukáže Otce, odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? (Jan 14:9) Ježíš je vyjádřením Boha Otce! Chceš-li poznat charakter Boha, Jeho záměry a postoje, ledacos ti napoví, když si budeš pozorně všímat jednání, záměrů a slov Ježíše v Bibli. O Ježíši pojednává především Nový zákon, začni číst jedno ze 4 evangelií (Matouš, Marek, Lukáš nebo Jan). Čti Bibli s prosbou k Bohu, aby se ti z toho co budeš číst dal Pán poznat. Nebo, aby ti Bůh otevřel mysl a srdce a tys z čteného přijal(a) něco do tvého života/situace.

Nepodceňuj Boží slovo, vždyť: "slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce." (Židům 4:12)

V dnešní době existuje i mnoho filmových zpracování evangelií, některé si můžeš přehrát zde.

Chceš-li navázat osobní vztah s Bohem a mít možnost začít zakoušet Jeho blízkost, můžeš tak učinit i s pomocí těchto stránek. Začít můžeš třeba v sekci „Jak navážeš vztah s Bohem?😊