VÁHA BOŽÍ SLÁVY na ni MOCNĚ SESTOUPILA. Letnice jsou stále aktuální!

VYLITÍ DUCHA SVATÉHO V MOCI A SLÁVĚ bylo prorokována v Písmu. Nastalo o Letnicích a pokračovalo v celé historii až do současnosti. Ve Skutcích 2:14 čteme, co se stalo v den Letnic: 

„Petr se postavil spolu s jedenácti, pozvedl svůj hlas a přímo k nim promluvil: „Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně má slova. Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je devět hodin ráno. Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela: ‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.’“ 

Chantel toužila po Bohu. Sledujte, jak na ni padá Boží sláva a váha této slávy dívku stlačí do pohovky. Chantel pak začne brečet, třást se a hlasitě mluvit v jazycích.