JEŽÍŠ má pro tebe VZÁCNÝ DAR! DUCHA SVATÉHO

Pastor Mark učí o úžasném daru Ducha Svatého. On, Duch Svatý, je zaslíbením Otce, které posílá Ježíš. Když obdržíme tento dar, naše životy se promění a již nikdy nebudou stejné. I lidé kolem nás budou zcela jistě ovlivněni Jeho mocí a přítomností.

Pro nás, jako následovníky Krista platí, že naše tělo je nádobou a chrámem Ducha Svatého. Je tak důležité, aby bylo toto plavidlo posvěceno a očištěno. Mark sdílí různé způsoby, jak Pán očišťuje náš chrám – usvědčením z hříchu, pokáním, očištěním Pánovou krví, křtem v Ježíšově ohni, ale i kázní a výchovou. Duch nás nenaplňuje pro naši slávu, ale pro tu Boží. Jak Bible říká, aby „bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás“.

Křtem Duchem Svatým a ohněm se stáváme více podobnými Ježíši. Začneme odrážet Jeho mírnost a další ovoce Ducha.

Přepis videa do textu:

Před dvěma týdny jsem měl vidění. Pán ke mně promluvil, že chce vzbudit elitní vojáky, speciální síly, v nebeském království. Víme, že v nebeském království jsou generálové, a různé úřady jako apoštolové, proroci, pastýři, učitelé, evangelisté. Čteme o tom v Efezským. Ale Pán chce zmocnit a vyzbrojit speciální jednotky, elitní lidi. A Duch Svatý bude přicházet na lidi, bude jim dávat dary a moc, aby se nebeské království šířilo. Víte, v Novém zákoně, je církev nazvána Boží armádou a my jsme nazváni vojáci Kristovi. On chce vyzbrojit a zmocnit vojáky do bitvy. A On to dělá Duchem Svatým. Dáva lidem moc a autoritu. Je psáno, že Ježíš dal svým učedníkům moc a autoritu uzdravovat nemocné, vyhánět démony, křísit mrtvé, očišťovat malomocné, kázat evangelium. Chvála Bohu. 

Takže dnes budeme mluvit o daru Ducha Svatého. Duch Svatý… On je náš život. On je darem, zaslíbeným Otcem, nám darovaný Ježíšem Kristem. Ten, který oživuje Boží slovo. Ten, který nás přivádí do společenství lásky s Otcem skrze Ježíše. A tak v Římanům 8:15 čteme: „Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se báli, ale přijali jste Ducha synovství, ve kterém voláme „Abba, Otče!“ A je úžasné, jak lidé – když Duch Svatý přijde – lidé často svědčí, jak je osvobodil z ducha otroctví. „Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“ Duch Svatý přichází do nás a my víme, že jsme dětmi Božími. Uvnitř sebe máme svědka. „Abba, Otče!“ On nás přivádí do láskyplného vztahu s Bohem. Takže, když Duch Svatý přijde – viditelně, kdy lidé mohou vidět jak Boží oheň padá na lidi, lidé se chvějí a třesou, nemohou mluvit nebo se nemohou hýbat. Lidé jsou opilí radostí. 

Ale když Duch Svatý přichází, On přináší a vytváří Ježíšův charakter. Charakter Ježíše. Můžeme vidět, jak ve světě, třeba na nedávných nepokojích v USA, že někteří lidé zkouší prosadit své věci skrze násilí. Ale Ježíš dosahuje velké věci skrze svou mírnost. Aleluja. Duch Svatý bude v nás vytvářet mírnost. Ovoce Ducha, tedy to, co v nás vytváří Duch Svatý, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kteří jsou v Kristu, kteří patří Ježíši, ukřižovali své tělo se svými touhami a žádostmi. Žijeme-li v Duchu, pak také choďme (nechme se vést) Duchem. Když jsme opravdu naplněni Duchem Svatým, bude zde patrná změna charakteru. Stáváme se Kristu více podobní. Mírnost. Ježíš řekl: „Vezmi na sebe mé jho a uč se ode mně, protože jsem mírný a laskavý v srdci.“ Děkujeme Ti, Pane.

Když Duch Svatý přijde, přinese Otcovu lásku. Víte, co se náboženství týče, v náboženství NENÍ láska. Boží láska (agape) není přítomna bez Ducha Svatého. V Římanům 5:5 čteme: „Naděje neklame, protože láska Boží byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“ Vidíme zde vylití Ducha Svatého a On přichází v lásce Boží, kterou přináší do našich srdcí. Chci říci, protože toto poselství je součástí impartačního setkání – Duch Svatý předává poklady Boží. On udílí poklady Krista, dary Ducha Svatého, moc Boží, rozlišení, moudrost, všechny tyto věci jsou přenášeny do našeho ducha. Jde o duchovní věci. Můžete přijmout impartaci bez jakéhokoli viditelného projevu. Můžete přijmout impartaci s viditelným projevem. Ale vždy jde o duchovní věci. Duch Svatý může přijít a říci něco do vašeho srdce a kompletně tě proměnit. Lidé, kteří to sledují, vůbec nebudou nic vědět, protože to nebude viditelné. Ale Duch Svatý může také přijít ve viditelném projevu moci.

Lidé často přichází a říkají: „Chci, aby si mě Bůh použil.“ Připomíná mi to jednu ženu, která přišla před lety. Přišla do modlitební řady a řekla: „Chci, aby si mě Bůh použil.“ A já ji řekl: „Bůh si tě nemůže použít. On pouze oslaví Své jméno.“ A jak jsem to řekl, padl na ni Boží oheň a ona „hořela“ pod ohněm Ducha Svatého. Boží oheň spaluje veškerý nepořádek, všechno smetí z našich životů. Teď poslouchejte. Abychom byli použitelnými nádobami, z Boží perspektivy, musíme být posvěcenými nádobami. Mnoho lidí zdůrazňuje, že oni chtějí být nádobou, kterou Bůh použije, a nestarají se o to, aby tato nádoba byla posvěcená v těle, duši i mysli. Pak vidíme lidi jako jeden muž, který za mnou přišel před shromážděním a řekl, že chce impartaci. „Já chci pomazání..“ A já mu řekl: „Pane, my jsme nyní zaneprázdněni.“ Budeme se za vás modlit na shromáždění. A on řekl: „To je mi líto, nemám čas.“ Později jsem zjistil, že se nemohl shromáždění zúčastnit, protože šel na rockový koncert. Lidé si dnes neuvědomují, protože církev ve své podstatě jako celek nekáže svatost a potřebu pokání. Oni nerozumí, že nemůžeme žít v cizoložství, žít s někým „na hromádce“ a očekávat, že vás Bůh naplní Duchem Svatým, protože my jsme chrámem Boha a On očekává, že Jeho chrám bude svatý. Poslechněme si tento verš. 2. Timoteovi 2:20. „Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům.“ Poslouchejte… Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, od nečistých věcí, které děláme nebo myslíme a podobně… Pokud se kdokoli očistí od nehodných věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou a… Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. Aleluja.

Jan Křtitel, když viděl Ježíše přicházet, řekl, že „Ten co přichází, Beránek Boží, tomu nejsem ani hoden zout sandály.“ On vás bude křít Duchem Svatým a ohněm. Duch Svatý přichází v moci a zmocňuje nás pro dílo. Duch Svatý přichází v ohni, očišťuje nás, abychom mohli být užiteční. Takže když žádáte o křest Duchem Svatým, žádejte také o křest v ohni. Děkujeme Ti, Pane. Mnohokrát lidé říkají, „chci být nádobou pro Boha“, „chci, aby si mě Bůh použil.“ Problém je zaměření se na nádobu. Když je to vše o nás, o tom, co vše dělám, o tom, co udělám, a skrze tento postoj srdce Ježíš Kristus není vyvýšený. Vůbec nejde o nádobu, není to o nás, je to o pokladu v nádobě, ten je důležitý. A to je Ježíš Kristus, který přebývá v srdci, naplňuje nádobu. A tak čteme v 2. Korintským 4:6: „Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však…“ Jaký poklad? Světlo poznání Boží slávy na tváři Ježíše Krista. To je ten poklad. „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás.“ Aleluja. Takže když hledáme zmocnění a naplnění ve křtu Duchem Svatým, Bůh chce očistit tvou nádobu. Aleluja. Vzpomínám na jednu překladatelku, pomáhala mi v Merlbourne a pak odjela do Plunketu v Indonésii. Ona tam překládala a moc Boží padala na tom shromáždění. Bylo to úžásné. Bylo tam hned několik církví a ona spadla pod mocí Boží. Začali se projevovat démoni, už nebyla schopná překládat. Její manžel musel přebrat mikrofon a překládat. Ale moc Boží přišla, aby vyčistila nádobu. Aleluja. Jak Bůh očišťuje nádobu? Tak, že usvědčuje duši z hříchu. Víte, usvědčení se liší od odsouzení. Liší se od žalob a soudů od ďábla, který přichází jako žalobce bratří. Ale když přijde Duch Svatý, usvědčuje duši z hříchu. Je to jako… když se rozsvítí. Náhle si uvědomíš, že s tímhle musíš přestat. „Musím přestat takhle mluvit“ a „toto je špatně“ a „takhle ne.“ Tato milost přijde a… „Musím s tím přestat.“ Jde o skutečný obrat v srdci. „Já s tím opravdu přestanu.“ Chvála Bohu, Bible říká, že Pán vychovává ty, které miluje. A je velikým požehnáním, pokud – jste-li v hříchu – Bůh přivede soud a výchovu do vašeho života. Často jde o takový „proplesk z nebe“. A vy: „Au“ a uvědomíte si: „Ano, já opravdu musím činit pokání.“ Bázeň před Bohem je tak důležitá. Netolerovat hřích, ale žít v bázni Boží. Nyní o pokání. Pokání je, když mi uznáme, že hřešíme a přestaneme se vymlouvat, přestaneme to ospravedlňovat, přestaneme se vymlouvat na okolnosti podíváme se na to a řekneme, že je to ošklivé. To je zlo, to je hřích. Rozhoduji se změnit. Chci se obrátit, vyznat to. Budu z toho činit pokání. A pak chválit Boha za krev Ježíše Krista, která nás očišťuje. Židům 9:14. „…čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?“ A Efezským 1:7. „V Něm máme vykoupení skrze jeho krev.“ To znamená, že něco bylo vykoupeno z temnoty, vykoupeno jako ze zastavárny. Za něco zaplatíš a vyneseš to ven. Tak Bůh skrze Ježíše prolil krev, vykoupil nás z hříchu a temnoty. „V Něm máme vykoupení skrze Jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství Jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti.“ A pak konečně, jak jsme již zmínili, máme toto požehnání, tento slib ohně Ježíše Krista, který očišťuje. A tak čteme. Jan Křtitel řekl: „Ten, který přichází je mocnější než já, já mu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Pamatuji na jednu ženu, přišla pro modlitbu v oblasti financí pro svého manžela. Padla pod mocí Boží. Myslím, že to bylo na Fidži. Já ji řekl: „Slyším dětský pláč.“ Ona byla pod mocí Boží, ve vidění byla vzata do nebe. A ona prosila Ježíše, aby ji odpustil, že šla na potrat. A v tom vidění, ji Pán řekl: „Jdi v pokoji.“ A poté, o několik dní později, přišla na setkání. Oheň Boží padl na ní a ona řvala, jak kdyby ji vařili, jen křičela. Oheň na ní přišel, aby spálil její bezbožnost. Bůh nám zaslíbil oheň. Aleluja.

Ježíš nám zaslíbil dar Ducha Svatého, kterého připodobňuje k řekám živé vody. Víte je to jako… tento svět je prokletý. Nabíráte prach. Víte, lidé říkají věci, věci se dějí. A my potřebujeme tento život Ducha Svatého. Tak jako v Janově 4. kapitole, Ježíš potkává ženu u studny a žádá ji o vodu. Ona Mu řekne, že studna je hluboká. On řekne: „Kdyby si znala co dává Bůh, požádala bys ty Mě a Já bych ti dal živou vodu.“ Ježíš říká: „Kdo by pil z této vody, bude zase žíznit. Ale kdo by pil z vody, kterou mu dám Já, nebude nikdy žížnit. Ale voda, kterou mu dám Já se v něm stane pramenem živé vody vyvěrající do života věčného.“ Aleluja! A Jan 7:37. V poslední den, ve velký den svátku, Ježíš vstal a hlasitě zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke Mně a pije. Ten, kdo ve Mě věří, jak Písmo říká, z jeho nitra poplynou řeky živé vody. To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Jen vložte svou víru v Ježíše Krista. Dar Ducha Svatého je zaslíbením, které přijmeme vírou. Slib, dar, víra. Všichni řekněte: „slib, dar, víra“. Slib daru Ducha Svatého přijmeme vírou. Aleluja. Skutky 2:38 – Pavel mluví k lidem a říká jim: „Obraťte se, a ať se každý z vás pokřtí ve jméno Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Kvůli zaslíbení – řekněte každý zaslíbení – zaslíbení dané vám, vašim dětem a všem, kteří jste daleko, všem, které Pán, náš Bůh, povolá. Je to slib, stejně jako slib uzdravení. Slib osvobození. Zaslíbení požehnání, zaslíbení spasení. Dar Ducha Svatého je slibem. Můžete jej přijmout vírou. Aleluja. Když Duch Svatý přichází čato na lidi „padá“. Je často vyléván. Skutky 10:43. Petr byl pozván Kornéliem, který byl pohan. Mluví spolu a Petr jim káže: „Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze Jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v Něho věří.“ A zatímco Petr říká tato slova Duch Svatý padá na všechny přítomné, kteří slyšeli toto slovo. Aleluja. Vidíte, že Duch Svatý přichází potvrdit kázání evangelia. Nejde jen o osobní zkušenost, jde o nesení svědectví. On padá na lidi, aby oživil evangelium, aby mohlo být přijímáno. A takové byly okolnosti. Věřící, kteří byli s Petrem užasli, protože dar Ducha Svatého byl vylit také na pohany. Aleluja, aleluja, aleluja. Víte, nejsme to my, kdo křtí lidi v Duchu Svatém. Jan Křtitel říká, že Ježíš křtí tebe Duchem Svatým. Pomazání je na Ježíši. Duch Svatý je na Něm, a On je ten, kdo tě bude křtít zaslíbeným Duchem Svatým od Otce. Jan 1:16. „Z Jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. “ Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. “ Chci vám říci, že slovo „milost“ a slovo „dar“ má v řečtině ten samý kořen. V podstatě znamejí stejnou věc. Milost a dar. Tato milost je na Ježíši Kristu. Aleluja.

Cíl toho, být naplněný Duchem Svatým je nést svědectví Ježíši Kristu. Není to jen o tom mít osobní zkušenost. Jde o to, aby lidé přicházeli k poznání Boha Otce skrze Ježíše Krista. Ve Skutcích 4:18 čteme: „Strávili tam tedy značný čas, otevřeně mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo své milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dála znamení a divy.“ Aleluja, díky Pane. Dobře – už se blížíme ke konci – jak tedy přijmeme Ducha Svatého? Jak přijmeme Ducha Svatého? Když jsem byl teenager, šel jsem na setkání šlo o shromáždění v Sydney věnované Duchu Svatému, kde bratr Willie kázal a řekl: „Pokud chcete přijmout Ducha Svatého, povstaňte.“ Tak jsem vstal, požádal jsem (Boha) a věřil jsem. A ačkoli jsem NIC necítil, přijal jsem Jej vírou. A poté jsem začal mluvit jazyky. Dary Ducha začaly proudit. A… Až za několik let jsem prožil to, co jsem tenkrát přijal vírou, kdy na mě přišla Boží moc a já padl na zem, křtěn Duchem Svatým. Lidé okolo mě se modlili, prorokovali a podobně… Přesně jsem jim nerozuměl… Bylo to jako kdybych byl pod vodou. Byl jsem pokřtěn v Duchu Svatém. Ježíš nám dal instrukce, jak přijmout Ducha Svatého v Lukáši 11:9. „Já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, hledejte – vidíte, je třeba hledat Ducha Svatého – a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm… … poslouchej: „kteří Ho žádají.“ Jen požádej.

Lidé často říkají, že chtějí dary Ducha. „Já chci slovo poznání, já chci proroctví.“ Co se mě týče, před 25 lety jsem seděl ve sborové kanceláři. Byl jsem spolupracovník pastora v Dingley Merlbourne. Seděl jsem před shromážděním, ještě než začala služba a řekl jsem: „Pane, já Tě žádám o dar slova poznání, abych mohl nadpřirozeně znát věci o druhých lidech. Já Tě žádám o dar slova poznání. Otče, já věřím, že jsem jej nyní přijal. Ty jsi řekl, ať Tě požádáme a dostaneme.“ A to bylo vše. A poté, během týdne nebo tak, jsem začal mít slova poznání o lidech. Je to velmi jednoduché. Požádej o Ducha Svatého, požádej o dary. Měj touhu a obdržíš to. Děkujeme, Pane. Aleluja. Dary Ducha jsou doprovázeny vylitím Ducha Svatého. V knize Skutků vidíte, co se děje. Duch Svatý padá na lidi, oni začínají prorokovat, mluvit jazyky. A také je to doprovázeno chválou a uctíváním tak, jak jsou lidé naplněni Duchem Svatým. Děkujeme Ti, Pane. Dary Ducha mohou být dány přímo z nebe rovnou k tobě, nebo mohou být uděleny skrze proroctví nebo skrze vzkládání rukou. Pavel v listu Římanům 1:11 píše: „Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, to jest abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzeni.“ S uvolňováním duchovních darů je spojeno povzbuzování těla Kristova, posilnění víry v těle Kristově. Víte, když vidíte zázraky, uzdravení, když lidé mluví v jazycích a Boží moc přichází, je to ke společnému povzbuzení v těle Kristově a přináší to růst. Máme rozněcovat Ducha Svatého v nás i s Jeho dary. 2. Timoteova 1:6. „Kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.“ To říká Pavel Timoteovi. Aleluja, aleluja, aleluja.