Jak DUCHOVNĚ RŮST blíž k BOHU – Video 1 – Boží slovo

Vítejte u prvního videa z nové sério o duchovním růstu v Bohu! Pokud chcete vědět, jak duchovně růst jako křesťan, musíte začít Božím slovem – Biblí. Jde o vaše základní jídlo pro vašeho ducha. Bible je Božím slovem a v ní naleznete to, co nám Bůh již odhalil – jejím čtením se naučíte, jak se přiblížit k Bohu. Cílem každého křesťana by měl být jeho duchovní růst v Kristu a větší orientace na Krista. Byli jsme ospravedlněni vírou a nyní můžeme a máme žít život skrze naši novou duchovní přirozenost. Podívejte se na celé video a jistě vám bude jasnější, jak duchovně růst v Bohu. Dotkneme se několika základních věcí, jako je rozdíl mezi naší starou tělesnou přirozeností a novou duchovní přirozeností a jak nyní – díky znalosti Písma, můžeš žít zbožný život, tedy život, který se líbí Bohu.

Přepis videa do textu:

Víte, že většinu problémů, kteří noví křesťané dnes zakouší, pochází z duchovní nezralosti? Proč? Protože pokud nejsme duchovně zralí, můžeme udělat mnoho špatných rozhodnutí. Vím, že to zní tvrdě, ale je to pravda. Nezralý křesťan se rozhoduje z tělesné přirozenosti a ne z duchovní. Mnohokrát se rozhodneš podle toho co cítíš, místo toho co víš, že je pravda. Problém je v tom, že to co cítíš, se neustále mění. Tvé emoce jsou nestále, dnes jsou jiné, než zítra. Neustále se mění, nejsou založeny na pravdě a mohou ti lhát. Duchovně zralí lidé dělají rozhodnutí založené na pravdě a ne na pocitech. 

Jak můžeš duchovně růst v Bohu, aby ses stal(a) zralým křesťanem? Začneme 4 základními věcmi, které je třeba znát. Jsou jako 4 kola auta, které potřebuješ, aby jelo. Pro vztah s Bohem a duchovní růst jde o: 1) Boží slovo, 2) modlitba, 3) společenství s křesťany, 4) svědectví a sdílení evangelia s druhými. To jsou 4 základní věci, které potřebuješ pro svůj duchovní růst. V tomto videu se podíváme na první z nich – Boží slovo. Pojďme na to. 

Abys mohl(a) duchovně růst, potřebuješ poznat přímo Boha. Je nutné poznat, kdo Bůh opravdu je. Je to stejné jako s kterýmkoli jiným vztahem. Když někoho potkáš poprvé, je důležité jej poznat. Jaký je? Co má rád? Co nemá rád? Jaká je jeho osobnost? S Bohem je to naprosto stejné! Je důležité poznat, kdo Bůh opravdu je. Bůh se nám zjevil skrze Své slovo, Bibli. V 2. Petrově 1:3 čteme: „Jeho Božská moc nám darovala VŠECHNO, čeho je třeba k životu a zbožnosti – a teď poslouchej, skrze POZNÁNÍ toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.“ To slovo říká, že Bůh nám dal VŠE co potřebujeme, ne jen něco, ale VŠE, co potřebujeme pro zbožný život. Jak nám to dal? Skrze co? Skrze POZNÁNÍ Boha. Někteří křesťané mají za to, že jejich vztah s Bohem se odvíjí dle toho, jak „to cítí“. Ale tak to není! Bible říká, že náš vztah se odvíjí skrze naše poznání Boha. Takže, jak můžeš Boha více poznat? Podíváš se, co říká! Jak? Podívej se, co už nám Bůh odhalil. Kde? Do Bible! Je nutné studovat Bibli, protože je to jediný zdroj pravdy ve světě. Jediný zdroj absolutní pravdy. A rozhodnutí je dobré dělat na základě této pravdy a ne dle pocitů. 

2. Timoeovi 3:16-17 říká: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.“ DŮKLADNĚ vystrojený, což znamená, že nepotřebuješ přidávat NIC k Bibli, abys byl připraven(a). Když budeš poslouchat jakéhokoli křesťana, nepřijímej automaticky vše co říká – porovnej to s Biblí. Včetně těchto videií! Jdi do Bible, najdi si ty verše a uč se testovat, zda jde o pravdu Bible. 1. Janova 4:1 říká: „Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.“ Bůh neříká, že bude ověřovat kazatele za tebe, je to něco, co máš dělat sám / sama. Ale jak poznáš, zda někdo mluví pravdu nebo ne, pokud neznáš učení Bible? Abys duchovně sílil(a) a dospěl(a) potřebuješ se učit, studovat co Bible učí. Pokud budeš vědět co Bible říká, nikdo tě snadno nesvede žádným novým učením nebo doktrínou. 

Pokud jsi nový křesťan, buď TRPĚLIVÝ. Zabere to čas, ale jak se do toho pustíš a zjistíš, co Bible učí o Bohu, začneš být silnější, posílíš duchovně v Bohu. Je ale důležité chtít opravdu poznat Boha, poznat Ho více plně, kdo Bůh opravdu je. Pokud jsi nový křesťan, tvá nová duchovní přirozenost je jako novorozené dítě, které potřebuje pokrm – Boží slovo! 1. Petrova 2:2 říká: „Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně.“ Říká se zde „po NEFALŠOVANÉM mléku“. Ve světě je mnoho mléka, ale ne vše je čisté. A ty nechceš sytit svého ducha nečistým mlékem – falešným učením. Toto je velmi důležité. Jak budeš číst a porosteš v poznání Krista/Boha, Duch svatý, který je v tobě, začne k tobě mluvit a zjeví ti hlubší pravdy Boží. Jsou věci, kterým nyní – jako zralejší křesťan – rozumím, ale předtím jsem jim rozumět nemohl. Nejprve jsem se musel krmit mlékem, než jsem mohl přejít na tužší stravu. Zároveň je mnoho křesťanů, kteří jsou stále na mléku, takže nemohou růst. Představ si, jak škaredé je, když dospělý jedinec nosí plenky jako mimino. A přesně takhle jsou na tom mnozí křesťané. I když jsou křesťané mnoho let, zasekli se, nerostou a zůstávají duchovními miminky. 

Pro křesťana je zásadní pochopit rozdíl mezi starou tělesnou přirozeností a novou duchovní přirozeností. Je třeba se podívat do Bible, abychom pochopili rozdíl. Zralý křesťan ví, jak dělat moudré rozhodnutí, protože zná pravdu Bible a naučil se ŽÍT SKRZE DUCHA (novou duchovní přirozenost a ne skrze tu starou tělesnou). Židům 4:12: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ Boží slovo je živé, je aktivní, ostřejší než dvousečný meč a ukazuje nám rozdíl mezi naší duší a naším duchem. Většina nových křesťanů neví, že je zde rozdíl mezi duší a duchem. Mám za to, že to je velmi důležité téma, které ti pomůže vyrůst v Bohu a chystám se natočit videa, ve kterých to proberu více do detailů. Nyní jen stručně. Když se narodíme na tento svět jsme duchovně mrtví. My víme pouze to, jak žít skrze naši duši, tedy skrze naše emoce, intelekt a vůli. Ale pokud se staneme pravými křesťany, Bůh otevře naše duchovní oči a my můžeme vidět duchovní věci. Jsme duchovně znovuzrozeni a Duch svatý přichází k nám, aby nám pomohl v novém životě v Kristu. 

Jakmile získáš novou duchovní přirozenost je NEZBYTNÉ se naučit jak skrze ní žít! Jak se to naučíš? Podíváš se do Bible, ta tě uvádí do veškeré pravdy. Nebuď líným křesťanem, nebuď duchovním miminkem, začni číst Bibli a žádej Boha, aby ti ukázal její pravdy. Bez Božího slova nemůžeš duchovně růst. Je třeba z Bible poznat Boha, kdo On je. To je i důvod, proč je dnes na světě tolik vlažných křesťanů. Křesťané jsou často líní, mnozí Bibli vůbec nečtou a dokonce i v církvi je Boží slovo kázáno méně a méně. Když začneš číst Bibli, možná tě začne šokovat, kolik věcí jsi nikdy neslyšel(a) ve své církvi. A naopak, někteří kazatelé říkají to, co Bibli odporuje. Je nutné, abychom se jako církev vrátili k Bibli. Je nutné ji kázat, číst, studovat, ŽÍT ji. Jedině pravda lidi osvobodí. 

Teď poslouchej pozorně. Bůh jedná skrze Své slovo, skrze Svého Ducha a skrze zjevení. Jak duchovně porosteš, Bůh ti bude zjevovat hlubší pravdy – jakmile na to budeš připraven(a). Je to jako kdybys měl(a) na sobě závoj, který Bůh zvedá a ty začínáš vidět čistě a uvědomovat si duchovní věci. Takže může tu být řada věci, kterým nerozumíš, ale jednou, v pravý čas, až budeš připraven(a), Bůh pozvedne závoj a najednou budeš vědět. Pak je to jako: „Wow, už tomu rozumím!“ I to je duchovní růst. Když přijde porozumění Bůh do tebe zapracuje i víru pro přijetí zjevení. Tvá víra, právě teď, může být poměrně malá, ale poroste. Bůh v Bibli mluví o těch, kteří mají malou víru, ale když duchovně rostou, tak rostou ve víře. V 2. Korintským 5:7 se píše: „Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ Víra je ve tvém duchu, je to vědomí (jistota) toho, že Boží slovo je pravda. Víra není naděje, jde o hluboké vědomí a jistotu. Čím více v tom porosteš, tím více porosteš v Bohu. To je duchovní růst. A čím víc budeš znát Boha – kým On je, tím více bude tvůj růst založen na Ježíši Kristu, ne na tobě, ne na tvých pocitech. Vím, že je to náročné, vezmi si trochu času, vrať si video klidně zpátky. Ujisti se, že ti dává smysl, co říkám. Skutečný duchovní růst vychází z tvého ducha, který se sytí právě Božím slovem. Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. (Jan 6:35) Pravý duchovní růst je cestou posvěcování, abys poznal(a) Ježíše víc. Kdo On je, poznat Ho plněji. Aby ses stal(a) víc podobný Ježíši, stejného smýšlení. A k tomu potřebuješ Ježíše znát. Ježíše poznáš z Bible, skrze Ducha svatého a skrze Jeho zjevení. Příště to více rozebereme.