Co se vlastně stalo na kříži (Derek Prince)

Všichni jsme obeznámeni se základy příběhu, ale co přesně se stalo, když Ježíš zemřel na kříži? Co slavíme na Velký pátek a Velikonoce? 

Toto je klip z celého kázání „The Exchange At The Cross“ umístěné na kanálu Derek Prince Ministries Nederland. Celé video (anglicky) zde. Video je z února 1987 na Novém Zélandu.

Přepis videa do textu:

Nyní se s vámi chci z Písma podělit, co jsem se naučil v důsledku této zkušenosti. Rozhodl jsem se zjistit, čeho se dosáhlo smrtí Ježíše na kříži. A chci vám říct: Stále to zjišťuji. Je to nevyčerpatelná studie. Ale podělím se s vámi o to, co považuji za klíč k pochopení kříže. 

Klíčem je, že na kříži došlo k Bohem nařízené výměně. Všechno zlo, které bylo způsobeno lidskou rasou, každým z nás jednotlivě, bylo vloženo na Ježíše. Aby všechno dobré, díky bezhříšné poslušnosti Ježíše, mohlo být k dispozici všem, kteří věří. To je velmi jednoduché, jde o základ. Jak se ale tato pravda rozbalí, obsahuje vše, co kdy budete potřebovat. Řeknu to ještě jednodušeji: Všechno zlo, které nám náleželo, přišlo na Ježíše, aby nám díky Ježíši vše dobré, mohlo být dáno k dispozici. To byla Boží milost. Neměli jsme žádný nárok na Boha, nemohli jsme ani požadovat, aby to udělal. Ani jsme nevěděli, že to udělá, nemohli jsme pochopit, co dělá. Ale z Jeho svobodné suverénní nezměřitelné milosti On zařídil tuto výměnu. 

A navíc to skrze Jeho proroky, Předpověděl stovky let před tím, než se to stalo. Snad hlavním prediktivním proroctvím je Izajáš 53. Chci se nyní podívat na něco z toho, co je uvedeno v Izajášovi 53. Mluví se zde o nejmenovaném služebníkovi Pána. Jeho jméno není uvedeno. Apoštolové a autoři Nového zákona však byli jednomyslní v porozumění, že tento nejmenovaný služebník Páně v Izajášovi 53, byl Ježíš Nazaretský. A na chvíli se podíváme pouze na jeden verš. Izajáš 53: 6, toto je ústřední verš posledních 27 kapitol Izajáše. A je to opravdu ústřední verš smíření. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj – tedy na Ježíše, provinění nebo vinu nebo vzpouru nás všech.

Jaká je všeobecná vina lidské rasy? Ne všichni jsme vyloupili banku, cizoložili jsme, ukradli nebo jsme se opili. Existuje mnoho věcí, o kterých můžeme říci, že jsme to neudělali. Ale je tu jedna věc, kterou jsme udělali všichni: Každý z nás se obrátil na vlastní cestu. A to je jedním jednoduchým slovem vzpoura. Vzpoura je všeobecnou vinou lidské rasy. Bez ohledu na to, jaký národ, bez ohledu na barvu, bez ohledu na rasu. Všichni jsme vinni ze vzpoury. Milost Boží je, že když Ježíš visel na kříži, Bůh na Ježíše vložil nepravost nebo vinu nebo vzpouru nás všech. To slovo v hebrejštině, a dnes večer si nebudu dělat čas, abych citoval pasáže ze Starého zákona, ale toto hebrejské slovo „avon“, neznamená jen vinu nebo vzpouru. Znamená to také všechny zlé následky viny. Stejné slovo znamená obojí. Na kříži Bůh vložil na Ježíše vinu nebo vzpouru celé lidské rasy a všechny zlé důsledky vzpoury. Abychom mohli být osvobozeni od těchto zlých důsledků a získat výhody Ježíšovy spravedlnosti.

Nyní se podíváme na asi osm nebo možná devět, záleží na tom, kolik času máme, aspektů této výměny. Chci, abyste to pochopili velmi jasně. Znázorníme si to levou rukou pro zlo a pravou rukou pro dobro. Zlo přišlo na Ježíše, aby nám dobro mohlo být dáno k dispozici. Podívejme se nyní na některé konkrétní aspekty výměny. Nejprve se podíváme na dva předchozí verše Izajáše 53. Verš 4-5: „Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe!; My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!“ Tyto verše mají dva aspekty. Duchovní a fyzický. 

Duchovní první: Ježíš byl potrestán za naše přestupky a naše nepravosti. A protože byl potrestán, může nám být odpuštěno. A jakmile je nám odpuštěno, jsme smířeni s Bohem. Dokud nám nebude odpuštěno, nejsme smířeni s Bohem. Smíření s Bohem přichází pouze prostřednictvím odpuštění. Ale odpuštění bylo umožněno, protože Ježíš nesl trest za naše nepravosti. Takže to chci udělat velmi jednoduše. Ježíš byl potrestán, aby nám mohlo být odpuštěno. Právě teď chci, abyste se se mnou o tom podělili. Chci, abyste použili své ruce. Chci, abyste se skutečně zapojili do svého celkového bytí v této pravdě. Jednou mě sledujte a pak vás požádám, abyste to udělali společně. Ježíš byl potrestán, aby nám bylo odpuštěno. Dobře? Nyní to řekneme společně. Levou rukou zlo; pravá ruka, dobro. A pamatujte, vaše pravá ruka je naproti mé levé. Nenechte se tím zmást. Až na ty z vás, kteří jsou za mnou. Dobře. Jste připraveni? Ježíš byl potrestán, aby nám mohlo být odpuštěno.

Copy link