Vyznej své hříchy a přijmi uzdravení! Seznam hříchů dle Bible.

Bůh je láska, a i proto nás vede a vychovává ve spravedlnosti. Je Boží vůlí pro každého člověka, aby (skrze víru v Ježíše Krista) přijal Boží spravedlnost, ale i v této spravedlnosti kráčel. Bible jasně definuje, co je hřích a hříšné jednání. Není to tak, že by nám Bůh něco zakazoval, ale spíš proto, že nás miluje a chrání před tím, co nám škodí. Hřích je vstupní branou pro démonické jednání v životě člověka a má vliv na náš osobní vztah s Bohem. Hřích vede ke smrti (Římanům 6:23) – hřích je problém v časnosti a i ve věcnosti, kdy praktikovaný a neodpuštěný hřích vede až k duchovní smrti, tedy věčnému oddělení od živého Boha!

Pouze Ježíš Kristus zemřel za každý náš hřích a proto, děláme-li něco, co je proti Bohu, je nejvyšší čas to Ježíši vyznat a požádat o Jeho odpuštění a očištění. On je věrný a dle svého slova ti vyznaný hřích odpustí (1. Jan 1:9). Náš Bůh je ten, kdo nám odpouští všechny viny a uzdravuje nás z každé nemoci (Žalm 103:3), a proto ve víře očekávej, že když učiníš upřímné pokání, přijde předně pokoj a Boží blízkost, ale i tvé uzdravení, které Pán Ježíš získal na kříži (Izajáš 53:5).

Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit, tedy v Duchu Svatém a mocí Ducha Svatého kráčet v Boží spravedlnosti. Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly. Díky Ti, Ježíši, za Tvou nesmírnou lásku, trpělivost a milosrdenství vůči nám všem!

Doporučujeme se podívat i na další videa, jako i osobní účast na některém z dalších on-line setkání služby „Doteky nebe“.