Žiješ svatým životem? (Derek Prince)

„Nade vše střež svoje srdce, protože z něj vychází život.“ (Přísloví 4:23) Vše co je ve vašem životě, vychází z vašeho srdce. Pokud máte čisté srdce, budete mít čistý život. A pokud je vaše srdce nečisté, i váš život bude nečistý… Nemůžete mít špatné věci ve svém srdci a žít správně. A naopak, nemůžete mít správné věci ve svém srdci a žít špatně. To, co máte ve svém srdci, určí běh vašeho života.“ (Derek Prince)

12-minutové video biblického učitele Dereka Prince pojednávající o stěžejním Božím požadavku na Jeho lid – svatost a oddělenost pro Něj.

Přepis videa do textu:

2 Petrova 3: 11-12 „Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!“ Tady zastavíme. Petr zde pokládá velmi rozumnou a také velmi správnou otázku. Z té otázky plyne, že rozhodujícím není to, co budeme dělat, ale jakým člověkem se staneme. To co jsme, je důležitější než to, co děláme. A Petr dává jednoduchou odpověď sestávající ze tří částí. On říká nejprve „ve svatém způsobu života a zbožnosti“, Za druhé říká : „očekáváte“, a za třetí „urychlujete příchod Božího dne“. Jsou zde tři věci, o kterých zde Boží slovo mluví. 1) svaté jednání a zbožnost, 2) očekávání příchodu Božího dne, 3) urychlování příchodu Božího dne. To by mělo být naší základní odpovědí: svatost, očekávání příchodu Božího dne a urychlování příchodu Božího dne. 

Pojďme se na to podívat blíže. Nejprve, co se svatosti týče. Pojďme se podívat do Písma. 2. Korintským 6. kapitola začátek 17.verše až do 1.verše sedmé kapitoly. Vsuvka: pamatujte, že rozdělení Bible do kapitol nebylo v původních textech. Bylo tak učiněno až o mnoho století později překladateli. A někdy jsou kapitoly rozděleny uprostřed kontextu. Začneme číst 2. Korintským 6:17. Zde je většina textu citací ze Starého zákona. „A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.“ Bůh nám zaslíbil, že bude Otcem nás všech, kteří splníme Jeho podmínky. Mějte na paměti, že jsou zde uvedeny podmínky! A první z nich je: „vyjděte z jejich středu“ a oddělte se. [Oddělte se pro Boha.] Ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu. 

Existuje mnoho způsobu, jak se můžeme dotýkat nečistého, ale jedním z nejběžnějších, který se týká téměř každého z nás, je našimi mentální postoji a věcmi, kterými zabavujeme naši mysl. Věci, na které se díváme. Zvláště – řeknu to co vnímám za sebe, většina televizních programů je nečistá. A pokud se jim dobrovolně vystavíme, dotýkáme se toho, co je nečisté. Pokud si nemůžeme pomoci, to je jiné téma. Já neříkám, že nikdy nejdeme do kina, ale jen velmi vyjímečně se můžeme Ruth a já dívat na filmy, protože jsou nečisté. Pamatuji na jeden vynikající film, před několika lety, jmenoval se „Rabín a zloděj“ – nepředpokládám, že by jej někdo z vás znal. Někteří ano? Byl to skvělý film. Byl tak dobrý. Byl založen na životě mladého židovského muže, který se měl stát rabínem a měl odejít z Polska do Los Angeles. Bylo to tak blízké myšlení židů, ten příběh byl skvělý. I herecky to bylo výborné. Ale uprostřed filmu, absolutně bez důvodu, se objevilo extrémně nečisté mluvení. Nemělo to nic dělat se zápletkou. Ruth a já jsme film chtěli vidět znovu. A náhodou jsme jej viděli na Floridě a mám za to, že 80% shromáždění… pardon, diváků, ne shromáždění 🙂 Dobře, vlastně šlo tak trochu o shromáždění. Nejméně 80% to byli židé, protože jsme byli v oblasti, která byla především židovská. Následně jsme si řekli: „Necítím svobodu v tom, vystavit Ducha svatého ve mně tomu jazyku, který byl v tom filmu.“ Jde o osobní rozhodnutí, ale také o příklad toho, co znamená „dotýkat se nečistého“. Nemusíš to dělat. 

Nevystavuj sebe věcem, které tě poskvrní v mysli, pokud nemusíš. Byl jsem spasen v britské armádě a strávil jsem další 4,5 roku v armádě. V armádě je člověk vystaven nečistým věcem na každém kroku. Britští vojáci nejsou schopni mluvit, aniž by se rouhali a nadávali. Pokud nejsou spaseni. Takže, den za dnem, 4,5 roku jsem to musel poslouchat. Ale nevystavil jsem se tomu. Nemohl jsem se tomu vyhnout. Nikdy dobrovolně, milostí Boží, nikdy jsem dobrovolně nevystavil sebe něčemu, co by mě poskvrnilo. Jelikož káži druhým, jsem obzvláště opatrný. Protože vím, že jakmile nechám něco vstoupit do své mysli, dříve nebo později to vyjde z mých úst při kázání. Střežím svou mysl. Ruth je mým svědkem. Dobrovolně nevkládám do své mysli nic, co by mohlo poškodit Boží slovo, které mi Bůh dává prohlašovat. Navrhuji, že my všichni toto potřebujeme zvážit. 

Nemusíte zvolit stejný přístup jako já, ale potřebujete se zeptat sami sebe, nedotýkám se nečistého? Nevystavuji zbytečně sebe věcem, které poskvrňují mého ducha? Ježíš řekl: „Blahoslavení čistého srdce, neboť ti uvidí Boha.“ A v Příslovích je: „Nadevše střež svoje srdce, protože z něj vychází život.“ Vše co je ve vašem životě, vychází z vašeho srdce. Pokud máte čisté srdce, budete mít čistý život. A pokud je vaše srdce nečisté, i váš život bude nečistý. To je neměnný zákon, který řídí veškeré lidské chování. A nezapomeňte – co vložíte do svého srdce, určí běh vašeho života. Nemůžete mít špatné věci ve svém srdci a žít správně. A nemůžete mít správné věci ve svém srdci a žít špatně. To, co máte ve svém srdci, určí běh vašeho života. Když jsem byl učitel v Africe, v Keni, zajímal jsem se o nejrůznější africké dialekty, včetně jednoho jménem Looragoli, kterým mluví lidé z Maragoli. Byl jsem ředitelem vysoké školy pro školení afrických učitelů. Nevím proč, ale vešel jsem na kolej jednoho ze studentů a tam jsem, v jazyce Looragoli, viděl Přísloví 4:23 – v jejich jazyce. V překladu to, kvůli prostšímu jazyku, znamenalo: „Střež své srdce celou svou silou, protože vše, co je v životě, vychází z něj.“ A já to nikdy nezapomněl. Vše, co je v životě, vychází z tvého srdce. Pokud chceš dobrý život, měj dobré srdce, měj čisté srdce. A pokud se poskvrníš, jednoznačně budeš tím, kdo utrpí nejvíce. 

Jednat podle Bible, není projevem zbožnosti, ale zdravého rozumu. Protože to funguje. 

Dále Bůh říká: „Budu vám Otcem, a vy budete mými syny a dcerami, říká Bůh všemohoucí.“ Bůh nenabízí, že bude bezpodmínečně Otcem každému, kdo bude chtít. On říká, že bude Otcem, pokud splníme jeho podmínky. A poté Pavel dodává: „Když / proto“. A pokud v Bibli čtete „když / proto“, potřebujete se ptát, proč to tam je. V tomto případě „když“ je zde kvůli předchozím dvěma veršům. „Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny…“ Některé věci Bůh dělá pro nás a některé věci musíme dělat pro sebe. Je mnoho aspektů svatosti, kterou může činit pouze Bůh. Ale zde je něco, co je naší odpovědností: „…očisťme se… …od každé poskvrny těla i ducha…“ 

Poskvrna těla – mám za to, že většina z nás víte, co se tím myslí. Sexuální nečistota, opilost, hněv, nadávání… Ale co poskvrna ducha? Sdělím vám jednu věc, kterou mám na mysli. Každá forma kontaktu s okultismem je poskvrnou ducha. Mnoho křesťanů je dnes, často nevědomě, zapleteno do okultismu. Mnoho křesťanů čte horoskopy. Je to tak? Možná ne vy, co tu sedíte. Ale řeknu vám, kdybyste žili v Izraeli v době Mojžíšova zákona, a četli byste horoskopy, dostali byste trest smrti. Tak se na to dívá Bůh. Nebudu zde dělat seznam okultních věcí, to není mým záměřem. Ale ve svém životě jsem zjistil, že z mé strany to zabralo docela hodně práce eliminovat okultno. Například v Cambridge, můj hlavní předmět studia, na který jsem psal svou dizertaci, byla filozofie Plata. A mnoho lidí obdivuje Plata. Najdete mnoho křesťanů… vlastně existuje forma křesťanství nazvaná neoplatonismus. 

„Očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.“ To je odpovědností na naší straně. Mohl bych strávit zbytek večera mluvením o tom, jak se očistit, ale to není můj úkol, tím je vám říci, že to máme dělat. To není něco, co Bůh bude dělat za nás. Tohle je něco, o čem nám Pán říká, že máme dělat my pro sebe.

Copy link