CTI BOHA svým CHARAKTEREM

V průběhu let se lidstvo snaží vysvětlit, co po nás Bůh skutečně chce a jak máme žít život, který Ho bude těšit. Ale jak je uvedeno v knize Izaiáše 29:13: „Pán říká:„ Protože se tento lid přibližoval svými ústy a ctili mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne daleko vzdálilo — jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí.““ Toto půlhodinové kázání Božího muže Harryho z Církve všech národů v Tesalonice (SCOAN) má potenciál posunout váš vztah s Bohem na hlubší úroveň. Zjistěte, co Bůh po vás opravdu chce, jak chce, abyste žili a co potřebujete k tomu, abyste přijali od Boha pomazání a nepřišli o něj.
Přepis videa do textu:

Aleluja! Pozdravte svého souseda, „Emmanuel“. Obraťte se na svého souseda a řekněte: „Emmanuel“. Obraťte se na osobu za vámi a řekněte: „Emmanuel“. Emmanuel znamená „Bůh je s námi“ a to je náš pozdrav, tady v synagoze, v „Církvi všech národů“ (SCOAN). Amen! Můžete si sednout. Jaká krásná atmosféra víry! 

Co žádáme od Boha; zázrak, o který žádáme, je ve slově Božím. Uzdravení, pro které jste dnes přišli, je v Božím slově! Svoboda, kterou jste roky hledali – chcete žít svobodný život – je v Božím slově! Pojďme se tedy naladit, protože Duch Svatý nás naučí Jeho Slovo. Amen! Než přejdeme ke kázání, modleme se, aby Pán připravil naše srdce na Jeho Slovo. Pokud chcete, můžete po mně opakovat. Řekni: „Ach, Duchu svatý, otevři mé srdce Tvému Slovu. Ach, Duchu svatý, otevři mé srdce Tvé víře. Ach, Duchu svatý, otevři mé srdce Tvému Duchu. Vezmi více mě a dej mi více sebe. Dej mi více Tvé lásky, více Tvého pokoje, více Tvé radosti, více Tvého sebeovládání, ve jménu Ježíše Krista “. Amen! Aleluja! 

Mnoho lidí dnes, ctí Boha ústy, ale ne svými skutky. Zejména v neděli vidíme, že kostely jsou plné lidí, kteří mají slušný vzhled. Mají vzhled „dobrého křesťana“, „spravedlivého křesťana“, „věřícího“. Ale když služba skončí, všichni se vracejí ke starým zvykům, které měli před poznáním pravdy o Ježíši Kristu. Jak můžete pochopit, je to velmi nebezpečné, protože Bůh nemůže být zesměšňován. Řekněte svému sousedovi: „Bůh nemůže být zesměšňován“. Řekněte svému sousedovi: „Můj bratře, nenech se oklamat!“. Řekněte: „Má sestro, nenech se oklamat! Bůh nemůže být zesměšňován. Cokoli člověk zaseje, bude sklízet “. Cokoli člověk zaseje, sklízí. Co to znamená? To znamená, že nemůžete zasít kukuřici a očekávat, že sklidíte pšenici. Není to správné? Nemůžete zasít ječmen a očekávat, že sklidíte fíky. Cokoli člověk zaseje, bude sklízet! To neplatí pouze pro zemědělce, ale platí to i pro nás, děti Boží. Týká se to všech. Boží slovo jasně uvádí, jaká je odplata za hřích. Co říká Boží slovo? Co je mzdou hříchu? Je to smrt. To říká Boží slovo. Když tedy ve svém životě neustále zaséváte hřích, dříve nebo později si uvědomíte, že přišla smrt. Smrt ve vašich financích, smrt ve vašich vztazích, smrt ve vašem manželství, smrt ve vašem podnikání, smrt ve vaší kariéře, smrt ve vašem duchovním životě. Smrt ve vašem emocionálním životě. Smrt ve vašem zdraví, ve vašem těle. Existuje mnoho úrovní smrti. Nejde jen o to, že člověk umře. Dnes je mnoho lidí uvnitř mrtvých, i když jsou naživu a vidíte, jak chodí. Důvodem je, že zaseli hřích a zabili svého ducha. Mějte na paměti, že člověk byl stvořen na Boží obraz a podobu. Byli jsme stvořeni, abychom byli svatí, stejně jako náš Bůh je svatý. Byli jsme stvořeni, abychom s Ním mluvili, přemýšleli s Ním, jednali s Ním, a dělali všechno skrze Ježíše Krista. Pokud neděláte to, pro co jste stvořeni, je to problém. Řekněte svému sousedovi: „To je problém!“. Slovo Boží, které se dnes chystáme slyšet, vyřeší náš problém. Amen! Aleluja! 

Boží slovo má řešení na všechny problémy, kterým dnes čelíte. Řekněte svému sousedovi: „Boží slovo má řešení na každý problém, kterému čelíš“. S tím vším se dostáváme k názvu dnešního kázání, které zní: „CTI BOHA SVÝM CHARAKTEREM“ Řekněte svému sousedovi: „Cti Boha svým charakterem“. Nejen svými slovy nebo ústy. Řekněte: „Cti Boha svým charakterem“. Budeme číst z knihy proroka Izaiáše 29:13. „Pán říká:„ „Tito lidé se ke mně přibližují ústy a ctí mě svými rty, ale jejich srdce jsou daleko ode mě jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí.““ Protože je to jen jeden verš, přečtu ho znovu, abychom mu mohli lépe porozumět. „Pán říká: „Tito lidé se ke mně přibližují ústy a ctí mě rty, ale jejich srdce jsou daleko ode mě. jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí.““ To je to, co mnozí z nás dělají. Pokaždé, když jsme kolem jiných věřících, spustíme křesťanskou kazetu a začneme kázat. „Můj milovaný bratře, Boží slovo říká toto“, „Moje milovaná sestro, Boží slovo říká toto“, „Táto, Boží slovo říká toto“, „Matko, Boží slovo říká toto, proč to děláš?“ Pokaždé, když jsme v křesťanském prostředí, spustíme naši křesťanskou kazetu a svými ústy sdělujeme, co říká Boží slovo. Pokaždé, když jsme kolem světských lidí, spustíme naši světskou kazetu. Nebudu vám dávat žádné příklady, takové příklady znáte velmi dobře. Amen! Pouštíme naši světskou kazetu a mluvíme, jako bychom byli jedni z nich. Jako bychom byli jedni z nich! Pamatuji si, že když jsem byl teenager, dlouho jsem se ve škole pokoušel mluvit o Bohu se svými spolužáky. Říkal jsem jim: „Bůh to nechce, Bůh to nechce“. Učil jsem je. Moji spolužáci prostě říkali: „Ano, v pořádku, dobře“. Jednoho dne jsem upadl do pasti a udělal jsem to, co dělali oni a řekli: „Vidíš? Nyní jsi jedním z nás“. A oni se smáli. Stává se to pokaždé, když používáte ústa, abyste řekli něco, čemu nevěříte svým srdcem. Řekněte svému sousedovi: „Nepoužívej ústa, abys řekl(a) něco, čemu nevěříš svým srdcem. Buď sám sebou!“. Jedno je jisté: Všichni zde potřebujeme úplnou reformaci srdce a života. Řekněte svému sousedovi: „Potřebuješ totální reformaci srdce a života! “. To je jisté. Boží slovo nám pomůže reformovat naše srdce a náš život. Amen! CTI BOHA SVÝM CHARAKTEREM! V tomto verši čteme, že mnoho lidí se učí na základě pouhých lidských pravidel, která byla učena. 

Mnoho z nás slyšelo tisíce kázání; kázání, která jsou velmi milá k poslechu, ale nemají absolutně žádný vliv na náš život. Kázání, která říkají: „Bůh je láska, měli bychom milovat svého souseda atd.“. V našem každodenním životě však vidíme, jak velkou nenávist máme vůči našemu sousedovi. Vidíme, jak velkou nenávist máme vůči manželovi nebo manželce, která se s námi rozešla. Nebo s kým jsme se rozešli. Vidíme, jak velkou nenávist máme vůči našemu sousedovi, který otrávil našeho mazlíčka, našeho psa nebo kočku. Všimněte si, že jsme slyšeli tisíce kázání, ale máme potíže s aplikací toho, co jsme slyšeli. Dosáhli jsme bodu, kdy jsme přišli s naším vlastním učením a plány. „Uděláme toto a Bůh nám požehná!“ S metodami; „Sedm kroků k přijetí Ducha svatého“ „13 kroků k mluvení v jazycích“ „27 kroků k přijetí daru uzdravování“ „35 kroků k vyhnání démona“ „45 kroků k proroctví“ Naše knihovny plníme metodami, plány a technikou, a tak se snažíme přijmout Boží pomazání. Pomazání, které uzdraví nemoc, které zlomí pouta, které vás a vaši rodinu osvobodí z pout satana. Ale Boží slovo nás učí, že pomazání nepracuje prostřednictvím plánů, metod nebo techniky, ale prostřednictvím vhodných lidí. Řekněte svému sousedovi: „Pomazání nepracuje přes plány, metody, nebo techniky, ale skrze vhodné lidí “. Tady přichází velká otázka… Kdo je vhodný pro Boha? Že ano? Kdo je vhodný pro pomazání? Všichni jsme byli nevhodní od té doby, co jsme se narodili, protože jsme se všichni narodili v hříchu. Musíme si objasnit, že nikdo není hoden, s našimi vlastními pracemi, filozofiemi, nápady a ideologií, přijmout Boží pomazání. Boží pomazání je dar a vychází přímo od Boha. Řekněte svému sousedovi: „Boží pomazání je dar a vychází přímo od Boha “. Někteří věří, že jakmile položíme ruce na člověka, pomazání okamžitě plyne. Ano, pomazání proudí! Pomazání přichází, aby vás uzdravilo, vysvobodilo, změnilo váš život, aby vám pomohlo ve vaší slabosti, aby vám dalo sílu ve vaší slabosti – Boží pomazání vás posílí. Ale přijmeme pomazání a pak se vrátíme na své vlastní cesty… Například muž Boží se za vás pomodlí a vy pak chcete jít a pokládat ruce na nemocné, aby byli uzdraveni. Chcete vzkládat ruce a vyhánět démony nebo křísit mrtvé. Ale mějte na paměti, že pomazání nefunguje prostřednictvím plánů, metod nebo technik, ale skrze co? Vhodné lidi! Řekněte svému sousedovi: „Skrze vhodné lidi!“. Pokud by se dnes Bůh rozhodl, dát nám všem část Svého pomazání a my všichni najednou se staneme pomazanými, proroky a muži Božími, v době kdy toto shromáždění skončí a my všichni odejdeme z církve, velmi pravděpodobně 99% z nás své pomazání ztratí. Pomazání od nás zmizí! A proč by se tak stalo? Protože nám chybí charakter. Řekněte svému sousedovi: „Protože nám chybí charakter!“. Řekněte svému sousedovi: „Cti Boha svým charakterem“. 

Už jsem vám dříve řekl, že Boží pomazání je jako plamen pocházející z Nebe. Kdo četl Skutky apoštolů, když apoštolové přijali zaslíbení Ducha svatého, nad jejich hlavami se objevil plamen. Boží pomazání je jako plamen. Náš charakter je olej, palivo, nafta, petrolej, plyn, nevím, jak jinak to ještě popsat. Jak jinak vám to mohu vysvětlit? To je to, co udržuje ve vašem životě hořící pomazání. Je to charakter, který to dělá! Nejen nějaký charakter, protože každý nějaký má, přesto to není charakter Ježíše Krista. Je to Janův charakter, Jirky charakter, Teodorův charakter, Mariin charakter. Máme vlastní charakter a pokud není zpracován Božím slovem, pokud není přizpůsoben Božímu slovu, nemůže být vhodný, aby udržel pomazání od Boha. Bez charakteru nemůžete udržet Boží pomazání ve svém životě. Nemůžete, to je nemožné! Přemýšlejte o tom… Představte si, že kážete Boží slovo, uzdravujete nemocné, osvobozujete posedlé od démonů, prorokujete těm, kteří potřebují přijmout slovo od Boha, a když je vše hotovo, jdete a spácháte hřích. Uděláte to před lidmi a všichni řeknou: „Jakmile skončil kázání, šel spáchat hřích. Podívejte se, co udělal!“ „Podívejte se na něj, poté, co vyhnal démony, šel spáchat hřích!“ „Někoho uhodil“, „viděl jsem ho někoho proklínat“, „slyšel jsem, jak o někom klevetí“. Jak vám to zní? Vidíte důvod, proč nenarazíte na mnoho Bohem pomazaných lidí? Vidíte, jak je to jednoduché? Kdyby to bylo snadné, všichni by dostali pomazání. Každý by dnes byl Božím pomazaným. Pokud nehrajete svou roli jako Boží dítě, ve vašem životě se nic nestane. Proto mnozí z nás zažívají zklamání, selhání, chudobu, nemoc a další… Prožíváme všechno kromě Ducha Božího. Sláva Bohu, protože Jeho pomazání je tu dnes, aby ukončilo váš problém. Nyní je otázkou: Jak se stanu vhodným pro Boha? Věříte že jste, protože umíte dobře kázat a říkáte: „Kážu lépe než můj pastor, proč mě Bůh nepomazal? Proč mi nedává Ducha svatého, pomazání, abych mohl jít ven a dělat zázraky, abych potvrdil své kázání? “ Jen proto, že jste mluvčí a kážete výmluvně, nebo protože máte schopnost inspirovat lidi. Pokaždé, když mluvíte, každý vás beze slov poslouchá. Lidé říkají: „Je úžasné, kolik věcí tento člověk ví!“, „Je úžasný!“, „Řekl mi něco, co by mě nikdy nenapadlo!“, „Něco mi řekl a já to udělám!“ Schopnost inspirovat lidi! Nebo někdo může být velmi přátelský… „Ahoj, jak se máš? Aleluja! Ať ti Bůh požehná!“ „Můj bratře, jen abys věděl, modlím se za tebe!“ Jste velmi přátelští… Všichni jsou rádi, že jsou vám blízcí. Výhovornost, přátelskost nebo schopnost inspirovat vás nečiní vhodným pro Boha, ale vaše poslušnost Boží vůli ano. Řekněte svému sousedovi: „Výhovornost, přátelskost nebo schopnost inspirovat vás nečiní vhodnými pro Boha, ale vaše poslušnost Boží vůli ano. Naše poslušnost Boží vůli! A kde je Boží vůle? Je to tady, v Jeho Slově! 

Boží vůle je v Božím slově. Vezmi to na vědomí! Narodili jste se jako dítě, ale teď jste dva metry vysocí. Nebo máte výšku 1,60 nebo 1,70 metrů. Jsem vysoký 1,75 metru. Co zapříčinlo, že vaše tělo rostlo a stalo se tím, čím je dnes? Určitě jídlo a co jiného? Čas! Pokud krmíte dítě, nestane se okamžitě dvoumetrovým, že? Bude jíst a pak spát. Když se probudí, bude mít znovu hlad. Nakrmíte ho znovu, ale nevyroste na dva metry. To vyžaduje čas. Poslouchejte, fyzický růst je funkcí času. Lidé se rodí jako kojenci, ale s postupem času tělo roste. Roste, dokud nedosáhne sta let a skončí v hrobě. To je progresivní proces. Fyzický růst je funkcí času. Intelektuální růst je funkcí učení. Jak se učíte věci, intelektuálně rostete. Jdete do školy, na univerzitu, dostanete magisterský titul, Ph.D. a intelektuálně rostete. Dokud se budete stále učit, budete v tom růst. Takže intelektuální růst je funkcí učení. Zatímco duchovní růst je funkcí poslušnosti Boží vůli. Řekněte svému sousedovi: „Jako fyzický růst je funkcí času, intelektuální růst je funkcí učení a duchovní růst je funkcí poslušnosti Boží vůli. Pokud tedy chcete duchovně pokročit a ctít Boha nejen svými rty, potřebujete poslušnost Boží vůli; což znamená poslušnost Božímu slovu. Amen? 

Podívejme se co říká Boží muž, apoštol Petr v 1. Petrově 1: 13-16. Čtu: „Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti… “ Ať někdo řekne: „Jako poslušné děti!“. „… se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. “ Verš 16, „Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘“. Co nám zde říká slovo Boží? Říká nám, abychom byli poslušnými dětmi, přizpůsobili se vůli Boží a ne zlým touhám, které jsme měli v minulosti! Co mnozí z nás dělají? Poté, co jsme uvěřili v Pána a navštěvovali církev 10, 20, někteří z nás dokonce 30 let, najednou jsme si vzpomněli, že jsme měli touhy a dělali věci, které se nám líbili. Chceme je znovu vyzkoušet. „Dřív jsem kouřil, ale teď chci vidět, jak se technologie vyvinula a existují rostlinné produkty, existuje elektronická cigareta, cigarety s vůní vanilky, mnoho vůní “. Ty, které kouříš takové věci, mi můžeš říct. K dispozici je vanilka, jahoda, lesní ovoce… Někteří lidé říkají: „Zkusím se podívat, jak technologie pokročila. Je elektronická, je to jen hračka a je to jen napodobenina. Zkusím to! “. A než si to uvědomíte, jste zpátky u svých starých návyků. Byl jsi alkoholik už dávno, vracel se domů opilý každou noc, tvůj život byl v troskách. Všichni tě opustili a byl jsi sám. Ale Pán tě osvobodil. Už 20 let nepiješ alkohol. A po této době řekneš: „Alkohol byl v pořádku. Zkusím ho. Na trhu je nové pivo, které obsahuje pouze 2% alkoholu. 2,5% alkoholu, 3%, 3,25% alkoholu! Není to stejné jako 5%! To je rozdíl.“ Pomalu, začínáš upadat a navracet se ke svým starým touhám. Poslouchejte, co čteme. Apoštol Petr říká: „Nepřizpůsobujte se dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti.“ Udělal jsi to, v době své nevědomosti, ale teď jsi si dokonale vědom. Tenkrát, myslel si, že máš omluvu, protože jsi neznal pravdu, ale jaká je tvá omluva nyní? Víte, ani nevědomost není omluva. Někteří říkají: „Čím méně vím, tím lépe. Je lepší nevědět, co je považováno za hříšné, abych se mohl vymluvit na svou nevědomost“. Nevědomost vám nepomůže, protože Boží slovo říká: „Můj lid hyne pro nedostatek poznání.“ (Ozeáš 4:6) Nevědomost vede k zahynutí. Když jste v nevědomosti, je to jako být v poušti bez vody, jídla nebo mapy. Jak budete spaseni? Jak najdete oázu, abyste se napili vody, pokud nevíte, kam jdete? Řekněte svému sousedovi: „Cti Boha svým charakterem“. Co říká slovo Boží, které čteme? Říká, „Jako poslušné děti, se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem… “ Ale co bychom měli dělat? „… staňte se svatými v celém svém způsobu života.“. Co to znamená? Znamená to, že díky naší poslušnosti Bohu, rosteme ve svém charakteru. Řekl jsem, že díky naší poslušnosti Bohu, rosteme v charakteru! Mluvíme o tom, jak ctít Boha naším charakterem, ale co když žádný nemáme; jak zbudujeme svůj charakter? Takto si vybudujete charakter: Když jste dítě poslušnosti a ne dítě neposlušnosti. Boží slovo neříká, že budujeme Kristův charakter neposlušností. To neříká. Bible neříká: „Nechám neposlušné jíst ze stromu života a žít na věčnost“. To neříká! Říká: „Nechám poslušného jíst ze stromu života“. Možná můžete kázat dobře, možná můžete dobře mluvit nebo mít platné názory a filozofie; což jsou správné věci. Někdo by mohl říci: „Nevěřím, že by Bůh někoho nenáviděl. Miluje každého a chce všem pomoci.“ Dobře, to je správné. Co s tím děláš? Ctíš Boha? Boha, který tě miluje i všechny lidi? Ctíš Boha svým životem, svým charakterem? Bible říká: „Cti svého otce a svou matku, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.“. (Efezským 6:2-3) To je to, co říká, že? Jakou omluvu tedy máš, když nectíš své rodiče? Jaká je tvá omluva, když s nimi nemluvíš? Když s nimi zacházíš špatně? Když je vyhodíš z domu? Ven, na ulici. Jaká je tvá omluva? Podle kterého verše jsi to udělal? A když říkáš, že ctíš Boha, podle kterého verše Ho ctíš? 

Slovo Boží je mapou věřícího. Bez Slova jsme ztraceni. Bez Slova jsme hotovi, „finýto“. Bez Slova se ztratíme. Bez Slova není uzdravení, žádné požehnání. Bez Slova není svoboda. Bez Slova není spasení. Všechno, co v životě ctíte a oceňujete, jednoho dne zahyne a zmizí. Nic nezůstane. Jediná věc, která zůstane, je Boží slovo! Bible říká… Bible říká: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. “(Matouš 24:35) Proto vás chci povzbudit a apeluji na vás ctěte Boha svým charakterem, ve jménu Ježíše Krista! Povstaňme v přítomnosti Boha. Modlím se, aby Pán žehnal Slovu, které jsme slyšeli, a aby nám dal milost ctít Boha naším charakterem, ve jménu Ježíše Krista!

Copy link