Úvod / Navštívení z nebe

Zažij své navštívení z nebe, zažij Boha zázraků!

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Zažil(a) jsi v životě opravdovou, hmatatelnou pomoc shůry? Mnozí ano a vzpomínají na to, jak jim „Něco“ zásadně pomohlo a změnilo život. Víš ale, že se můžeš naučit žít tak, že Boží láska a moc budou v tvém životě zjevné velice často?

Bůh sám ti nabízí svoji lásku – i svoji moc – pro tebe i pro ty, na kterých ti záleží. Ježíš Kristus po svém vzkříšení na Velikonoční pondělí přikázal svým apoštolům „zůstaňte ve městě (Jeruzalémě), dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti“. Poslal je do celého světa s evangeliem, tj. dobrou zprávou o tom, že Bůh se rozhodl zaplatit za lidský hřích a vysvobodit nás od všech nemocí, trápení a dokonce smrti! Ale nikdy to nezamýšlel tak, že by o tom Jeho následovníci měli jen mluvit – měli to lidem přinášet stejně jako Ježíš, když chodil na zemi. 

Vždyť shrnutí Ježíšovy služby je např. v Matouši 11:5 „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium“. Ať máš ty (nebo tví blízcí) jakýkoli problém, Bůh ho umí a chce vyřešit. Kdybys tehdy stál(a) vedle Ježíše v těch zástupech nemocných, zoufalých lidí a chtěl(a) od Něj pomoc, pomohl by ti – On totiž uzdravil všechny, pomohl všem, kteří alespoň trošku věřili a požádali Ho o to (a jelikož je Ježíš živý a vůbec se nezměnil tak níže najdeš návod, jak konkrétně).

Přehrát video

Totéž vyslal dělat ty, kteří v něj uvěřili (nejen o tom mluvit či slibovat pomoc až v nebi, kde u Boha není a nebude žádná nemoc ani trápení. Ano, můžeš požádat Ježíše od odpuštění a věčný život a pak se těšit na nebe, ale „život v hojnosti“ s Ním můžeš zakoušet plnými doušky už tady, viz Jan 10:10). A stejně jako On sám začal svoji mocnou službu až poté, co Ho Bůh naplnil Duchem Svatým (Lukáš 3:22), i svým následovníkům řekl, že mohou „dělat stejné skutky jako On“ (Jan 14:12), ale absolutně nutně k tomu potřebují naplnění, zmocnění Bohem skrze Ducha Svatého. A tato klíčová dějinná událost se stala o Letnicích, 50 dní po velikonočním ukřižování a vzkříšení. A Bůh ji opakoval znovu a znovu:

  • Při založení prvotní církve (Skutky 2) přišel Duch Svatý, „naplnil všechny“, kteří o Něj a Boží moc stáli, a začal spolu s nimi dělat zázraky, takže se z hrstky vystrašených učedníků stali mocní kazatelé, kteří vedli do opravdového života s Bohem tisícové zástupy za den. 
  • Při založení církve z pohanů (Skutky 10) v domě Kornélia apoštol Petr kázal Boží slovo, znovu na ně sestoupil Duch Svatý, všechny je naplnil a začal s nimi dělat divy.
  • Při založení jednoho z nejvýznamnějších sborů prvních několika staletí v Efezu (viz Skutky 19) apoštol Pavel doplnil mezery v poznání i praxi věřících, pak na ně přišel Duch Svatý, všechny je naplnil a začaly se dít divy mezi věřícími, ale i v celém městě a regionu.

Nebyl to však žádný náboženský fanatismus či snaha o naučené, lidské dodržování zákonů. Duch Svatý je naplnil v podobě „ohnivých jazyků“ (Skutky 2:3), kdy demonstroval starozákonní zaslíbení – Boží láska a přítomnost je „žár ohně, plamen Hospodinův“ (Píseň písní 8:6). A tato vroucí láska Boží ke každému člověku, doprovázená mocí a zázraky, vedla k efektivní službě, že za tři století navzdory mnoha pronásledováním uvěřila ve vzkříšeného Krista pětina našeho světa a byly položeny základy evropské civilizace. 

I náš národ v dějinách zažil tato slavná dějinná Boží navštívení. Cyril a Metoděj dostali shůry zjevení písma pro Slovany, hlaholice, kterým zásadně ovlivnily celou zemi. Mnozí zbožní katolíci prožívali tak hluboké zjevení Krista, které je vedlo k takové osobní oddanosti a službě Jemu i potřebným, že to z lidské síly nebylo možné. Roku 1431 zahnali husité u Domažlic nepřátelské vojsko „pouhým“ vroucím zpěvem chval Bohu. Exulanti z Jednoty bratrské prožili své naplnění Duchem Svatým v srpnu 1727 v Ochranově, odkud roznesli živou víru do desítek zemí světa, kde jsou za to dodnes vděční. Duch Svatý přišel opakovaně probudit mnohé církve na sever Moravy a do Slezska na počátku 20. století a po roce 1989 do celé naší země, kdy se děly stovky a tisíce zdokumentovaných zázraků na velkých shromážděních i ve službě jednotlivcům. Tehdy lidé o Boha a Jeho pomoc opravdu stáli, hledali Ho – a nalézali Ho. 

Jenže pak se národ ve velkém rozhodl dohánět životní úroveň Západu a místo osobního štěstí s dobrým Bohem, který žehná i zdravím, rozvojem a dobrými vztahy, si mnozí vybrali cestu stresů, shonu, mamonu, úzkostí, depresí, nemocí, dluhů a exekucí, rozbitých vztahů – a nakonec stejně v nitru ví, že to není ono, ale neví, jak to změnit. 

Bůh však není daleko, a Jeho pomoc také ne. V posledních letech se znovu začínají dít Boží divy víc a víc (je možné se také zdarma přihlásit na pravidelné online Setkání se zázraky). Pokud je chceš nebo potřebuješ pro sebe nebo své blízké, „stačí“ místo života bez Boha v hříchu přijmout a rozvíjet Boží nabídku vyjádřenou ve třech hlavních svátcích křesťanství:

  1. Na Vánoce se Ježíš Kristus narodil jako Spasitel světa a dostal i jméno „Immanuel“, tj. Bůh s námi. Je ti blízko, ale záleží na tobě, jestli Ho necháš vstoupit do svého života nebo budeš jako všichni ti hostinští v Betlémě, kteří pro Něj neměli místo. Pozveš Ježíše do svého srdce, aby tvůj život opravdu naplnil, nebo Ho necháš stát opodál a zavoláš, „až bude nejhůř“?  
  2. Na Velikonoce Ježíš vzal na sebe naše hříchy, nemoci a prokletí a na kříži za ně zaplatil. A třetího dne vstal z mrtvých. Požádáš Ho o odpuštění svých hříchů k získání věčného života a k vysvobození od trápení, která tě sužují? Nebo si je necháš?
  3. A po svém nanebevzetí usedl po pravici Boha Otce a na Letnice poslal na své následovníky svého Ducha Svatého a Boží moc na každý problém, kterému kdy budeš čelit. A chce každého, kdo se obrátí k Ježíši a skutečně Mu otevře své srdce, naplnit tím „žárem lásky, ohněm Hospodinovým“ a „mocí z výsosti“, aby si nemusel(a) ve svých problémech zoufat nebo zůstávat bezmocný/á vůči tomu, co trápí tvé blízké. Ježíš již přemohl nemoc, trápení a smrt – a Duch Svatý je tím, kdo Kristovu pomoc a vítězství může přinést do života i tobě. 
Chceš přijmout a začít objevovat ten trojí užitek Božích nabídek? Nebo se chceš prát se svými problémy dál sám/sama bez Boží pomoci – nebo mít jen lidskou formu víry, kdy sice víš o Bohu v nebi, ale Jeho pomoc ještě moc přijímat neumíš, natož abys zažíval(a) Boží divy pravidelně? Můžeš to teď změnit – požádej o to živého Boha, který ti je teď blízko a slyší tě, třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, přicházím nyní k Tobě. Otvírám Ti své srdce a prosím Tě, abys mi odpustil každý hřích, vše špatné co jsem v životě udělal(a). Děkuji, že jsi zemřel i za mé hříchy a ve svém vzkříšení přemohl smrt, ale i nemoci a trápení světa. Vládni nad mým životem jako vzkříšený Pán, Král a Spasitel, který mě povede a bude chránit od zlých věcí. Proměň mé srdce, můj život, směruj mé kroky, ať se ti líbí. A jak jsi slíbil, naplňuj mě „mocí z výsosti", svým Duchem Svatým, abych zakoušel(a) Tvoji vroucí lásku ke mně i k druhým, a dělej v mém životě mnohé své divy. Děkuji Ti, že vstupuješ do mého života a dáváš mi nový věčný život, Tvého Ducha a ještě větší touhu po věcech nebe. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

A pokud již nějakou dobu či dlouhá léta v Boha věříš, ale Jeho divy jsi (moc) nezakoušel(a), nezoufej, ale nech se povzbudit – i výše uvedenými odkazy. Bůh je opravdu Bohem zázraků, vždyť vzkřísil Krista, rozevřel před Izraelci moře, když je vysvobozoval z Egypta, a pak i Jordán (znázorněno třeba zde) a chce pomoci i tobě. Třeba ses jen na své cestě za Bohem zastavil(a) u romantických Vánoc nebo i přijal(a) Kristovu oběť Velikonoc – ale nikdy jsi Boha nepožádal(a) o naplnění a zmocnění Duchem Svatým, o své osobní Letnice, a proto ti to chybí – a stále to na tebe čeká! V Bibli i v dějinách však vidíme, že bez Ducha Svatého by církev vůbec nevznikla, popř. zdravě nerostla. Přijmi tedy, prosím, i tu třetí Boží nabídku – Vánoc, Velikonoc i Letnic. Požádej o odpuštění a naplnění Boží láskou a začni se modlit za sebe, Boží služebníky a celou církev v naší zemi, aby nás Bůh opět naplnil svým Duchem, Jeho dary a tou zaslíbenou „mocí z výsosti“ a dělal v naší zemi mnohé divy, které tento národ tak potřebuje pro své uzdravení. Až to uvidíš, zaraduješ se – a mnozí ti budou vděční.

Ježíš Kristus říká: „Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Bible, Lukáš 24:49)

Doporučená videa pro tebe:

Přehrát video

Zjisti, jaký je Boží záměr pro tvůj život!

Sestřih z online setkání Doteky nebe.