Tři mudrci

Matouš 2:1-2, 9-10 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ …  hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 

Biblický text o třech králích či mudrcích z východu se připomíná každé Vánoce. Pak se slaví svátek tří králů, pořádá se tříkrálová sbírka na pomoc potřebným, někdo na „Tři krále“ již vyhazuje vánoční stromeček… Proč právě jim třem je věnovaná taková pozornost – lidmi i samotným Bohem, který se rozhodl nechat zapsat právě jejich příběh do Knihy knih, a ještě důležitější otázka – co dělat, abys zakoušel(a) stejnou Boží pozornost a přízeň i ty?

Ježíš se přeci narodil v krajině, kde v okolí žily desetitisíce lidí – ale málokdo se na něj přišel podívat, přestože proroctví o jeho narození bylo mnoho. Přijela i „zahraniční delegace“ z Dálného východu, která upoutala pozornost i nejvyšších elit v hlavním městě – přesto ten „právě narozený král“ mnohým nestál za to, aby se na něj šli byť jen podívat. Tři králové či mudrcové byli jiní. Dostali inspiraci, že „Ježíš je“ – a šli ho hledat, dělali vše, co mohli, dokud se s ním osobně nesetkali, nelitovali ničeho – času, peněz, nejistoty hledání, nepohodlí na cestě… Věděli, že právě osobní setkání s živým Ježíšem je „game changer“, naprosto zásadní moment v lidském životě, který mění vše. A tak šli, či jeli na velbloudech, a hledali, dokud nenalezli.

To je zásadní životní postoj – hledáš. A nespokojíš s odpovědí „Ne“ (nevím, neumím, nepoznal jsem, nejsem si jist…), protože pokud nepřestaneš hledat, znamená to jen „Ještě ne“. Jako kdyby znali později napsaná Boží zaslíbení: „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám“ (Jakub 4:7) a „Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá…“ (Matouš 7:8). Možná to je zvláštní, ale jsi to ty, kdo určuješ, jak blízko Bohu jsi (a budeš), kolik lásky, pomoci a dobroty pro svůj život budeš zakoušet. Pán Bůh naprosto jednoznačně říká a dokazuje, že tě má rád, že se dává poznat a zve tě k sobě – a říká ti: „hledej mě a najdeš mě“. Znáš mě málo, zakoušíš moji blízkost málo, chceš víc? Hledej mě víc, přibliž se ke mě víc – a já se přiblížím k tobě víc.

Způsobů hledání je víc. V příštím textu si ukážeme, jak můžeš Boha každodenně nacházet a zakoušet naprosto neomylným způsobem skrze živé Boží slovo (ano, Bible je živá kniha, skrze níž Bůh opravdu každodenně mluví. I proto se jí říká „Kniha života“ – není to žádná stará zaprášená náboženská bichle…) Dnes zůstaňme u té základní jistoty – Bůh určitě je, určitě se dává najít, chce, abys zakoušel jeho lásku a dobrotu každý den a když ho budeš nebo naučíš se hledat, naprosto jistě ho budeš nacházet – a tvůj život bude plnit „veliká radost“. Ježíš je tak dobrý, že setkání s ním, život opravdu s ním často provází „veliká radost“ (OK, někdy musíme dát nějaké věci do pořádku, než se ta radost v nás může zabydlet natrvalo, ale může a má to tak být.) I Boží království je charakterizováno slovy „spravedlnost, pokoj a radost“ v jeho přítomnosti (Římanům 14:17).

Zkusme tedy být jako ti tři králové. Rozhodnout se pro životní postoj „Hledám živého Ježíše – a najdu ho“ a každé ráno mu to v jednoduché modlitbě říkat – třeba takto (samozřejmě můžeš svými slovy, nejde o žádnou magickou formulku 😊, ale jako příklad osobního hledání to je dobré):

​„Pane Ježíši Kriste, děkuji, že jsi a že se dáváš najít těm, kteří tě hledají. Dej mi i dnes vidět a prožít nějaké projevy tvé přítomnosti, dobroty, lásky a radosti, být ti blíž a znát tě víc.“

Nebo třeba:

„Pane Ježíši, dávej mi zakoušet, kde všude jsi a jaký jsi – a buď mi co nejblíž to jde, ať tě poznávám víc a víc, dnes i celý život.“

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link