Nejlepší předsevzetí

Vítejte v Novém roce!

Přelom roku je obvykle časem zastavení, hodnocení toho, co se nám dařilo – i nedařilo, a zároveň časem, kdy si mnozí dáváme různá předsevzetí, protože víme i chceme, aby to v tom novém roce bylo lepší. Víme, že by to mohlo být lepší, a úplně přirozeně to v životě lepší mít chceme.

Jak si však předsevzetími nepřivodit jen další zklamání? Stanovit si vysoké až nereálné cíle, pak se ve snaze o jejich naplnění „pěkně vyšťavit“ a nakonec to stejně časem vzdát kvůli slábnoucí vůli, hromadícím se nepříznivým okolnostem, nemoci aj. – to přeci není zaručená cesta ke štěstí, i když to vypadá dobře a prvotní nadšení a nasazení tam je. Co to letos zkusit jinak, a místo „šťavení sebe“ otevřít svůj život mnohem více Boží pomoci a Božímu jednání? Jeho síla a zdroje jsou přeci nevyčerpatelné…

Jedno z nádherných Božích zaslíbení v Bibli říká: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“. (Matouš 6:33) Můžeme v tom vidět rozšíření starozákonního zaslíbení ze Žalmu 37:4 „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce“.

Není to jen pohádka či reklamní tahák? No, protože Bůh nemůže lhát, tak určitě ne. Ale aby se Jeho zaslíbení v našich životech naplňovala, je na nás, abychom splnili jejich podmínku. Zkusme si tedy nastavit priority dne na celý rok tak, že budu hledat především či na prvním místě živého Ježíše Krista a Jeho království, tedy Jeho dobrou vládu, která zavládne v mém nitru i nad mými okolnosti a mým okolím. Pro někoho to „především“ může znamenat ráno, než se vrhne do kolotoče pracovního či školního dne, které ho mohou zavalit úkoly; pro jiného jeho „prime“ time – nejlepší čas ve dni, kdy je koncentrovaný, vnímavý, nenechá se ničím rušit – protože chce něco reálného Božího dobrého opravdu najít, a ne se jen pokusit a když nic, tak nic…

Jak hledat? a) Nejjednodušší a nejjistější způsob je v Bibli, nejlépe v evangeliích Nového zákona, kde se píše nejvíce o Ježíši a o tom, co dělal (a dělá dodnes každému, kdo Ho o to žádá a věří Mu). Bůh se zjevuje neboli dává poznat svým slovem, skrze své neměnné slovo, protože tak je zajištěno, že se Jeho obraz nebude měnit s módou doby. On je stále stejný – vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný, láska, svatý, spravedlivý, milosrdný … A v každém textu, který o Něm čteme, to můžeme vidět – a může v nás růst víra, že se tak bude projevovat více a více v našich životech. b) Protože v konečném důsledku všechno dobré pochází od Boha, i když se to k nám dostane skrze lidi či různé okolnosti, můžeme Bohu každé ráno či večer poděkovat za 5-10 dobrých věcí, které nás ten den, včera nebo v celém životě potkaly. A skrze vděčnost opět roste náš vztah s Ním, naše schopnost vidět Jeho dobrotu, věřit v ni – a také ji více přijímat. c) A poté je velmi logické se chvíli modlit, tj. žádat Ho, aby se ta Jeho dobrota znovu projevovala v tom, co mě, mé blízké, popř. potřebné lidi, naše město či národ čeká – zítra či celý rok. A až se stane, hned víme, za co děkovat. A mnohé to potom d) vede k tomu, že se o Bohu a Jeho dobrotě baví se svými blízkými nebo chodí (pravidelně nebo alespoň občas) do nějakého živé církve, kde mohou zakoušet povzbuzení od mnoha podobně žijících, takže jejich srdce může hořet prožívanou Boží láskou ještě více („Žár lásky – žár ohně, plamen Hospodinův.“ Píseň písní 8:6) – podobně jako jeden uhlík má sám o sobě nějakou schopnost hořet, ale když je v ohništi společně s druhými, hoří všichni více a lépe.

Lidé, kteří si osvojí tyto 3-4 jednoduché kroky a vytvoří si z nich svůj osobní životní návyk, ať ráno, večer nebo v nějaký nerušený čas odpoledne, začnou brzy vnímat větší stabilitu i spokojenost v životě, zmenšování starostí, úzkostí a stresu – a žije se jim výrazně lépe. I to je projev Božího království nebo, jinými slovy, Boží vlády. Vždyť tímto Jeho přáním či požehnáním začínají mnohé biblické listy: „Pokoj a milost vám“. Milost jako souhrn všech projevů Boží lásky a dobroty, kterou nám projevuje, a pokoj jako stav utišení bouří, starostí a problémů, abychom si ty Jeho dary mohli užít a radovat se z nich jako děti z dárků na Vánoce. Nečekejme tedy až na konec roku, ale zkus se nastavit na „Vánoce každý den roku 2020“, protože Bůh je dobrý, miluje tě a chce ti žehnat každý den, v tom se On jako dobrý a milující Bůh Otec nikdy nezmění. A že někdy nevíme jak, nebo si to nezasloužíme? Však to zaslíbení z Matouše 6:33 je o tom, že ty hledáš – a On žehná, On se postará, On ti přinese, doručí víc, než na co máš, co si dokážeš vybojovat, co si zasloužíš. Žij tak, aby ti mohla přicházet do života Boží nadpřirozená pomoc a milost, která zdaleka přesahuje tvoje možnosti, schopnosti, zásluhy i hranice – to je to nejlepší novoroční předsevzetí…

Pokud Mu v tom chceš vyjít vstříc, abyste se každý den potkávali, můžeš Mu to vyjádřit třeba touto modlitbou (a pak si +/- každý den udělat chvíli na výše uvedené kroky):

„Pane Bože, děkuji Ti za vše dobré, co jsi pro mě a mé blízké udělal, kde jsi nám pomáhal a chránil nás. Děkuji Ti i za vše dobré, co máš pro mě a pro nás připravené i na tento rok, a prosím Tě, pomoz mi co nejvíce vidět a přijímat Tvoje dary a požehnání, abych je neminul(a). Pomoz mi každý den nějak reálně prožít Tvoji lásku a dobrotu, být v srdci šťastnější, vděčnější a plnější důvěry v Tebe, že mi budeš zase blízko, že mi zase pomůžeš, až to budu potřebovat. Odpusť mi, prosím, kdy jsem chyboval(a) a žehnej mi i mému okolí mnohem více, než si zasloužíme – jak jsi to zaslíbil, když Tě budu hledat. Prosím, mluv ke mně, kdykoliv budu číst Bibli – i jindy, v průběhu dne, naplňuj mé prosby i dobré touhy mého srdce a žehnej skrze mě druhým, aby to byl dobrý rok pro mě i pro mé blízké. Děkuji Ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link